Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


забор (взятие) — забор, -ру 
забор пробы — забор пробы
заверение — завярэнне, -ння 
заверение обслуживания требований — завярэнне абслугоўвання патрабаванняў
завершение — завяршэнне, -ння 
завершение аварийное — завяршэнне аварыйнае 
завершение испытаний — завяршэнне выпрабаванняў 
завершение полное — завяршэнне поўнае 
завершение работ — завяршэнне работ 
завершение успешное — завяршэнне паспяховае
завершить — завяршыць 
завершить исследования — завяршыць даследаванні 
завершить монтаж — завяршыць мантаж 
завершить очередной этап — завяршыць чарговы этап 
завершить разработку — завяршыць распрацоўку
зависеть — залежаць 
зависеть от координат — залежаць ад каардынат 
зависеть от плотности загрязнения — залежаць ад шчыльнасці забруджвання 
зависеть от состава почвы — залежаць ад саставу глебы
зависимость — залежнасць, -ці 
зависимость барическая — залежнасць барычная 
зависимость временная — залежнасць часавая 
зависимость качественная — залежнасць якасная 
зависимость концентрационная — залежнасць канцэнтрацыйная 
зависимость критериальная — залежнасць крытэрыяльная 
зависимость линейная — залежнасць лінейная 
зависимость между параметрами — залежнасць паміж параметрамі 
зависимость нелинейная — залежнасць нелінейная 
зависимость немонотонная — залежнасць неманатонная 
зависимость осцилляционная — залежнасць асцыляцыйная 
зависимость от параметров модели — залежнасць ад параметраў мадэлі 
зависимость от условий облучения — залежнасць ад умоў а(б)праменьвання 
зависимость пространственная — залежнасць прасторавая 
зависимость сложная — залежнасць складаная 
зависимость спектральная — залежнасць спектральная 
зависимость существенная — залежнасць істотная 
зависимость угловая — залежнасць вуглавая 
зависимость функциональная — залежнасць функцыянальная 
зависимость экспериментальная — залежнасць эксперыментальная 
зависимость экспоненциальная — залежнасць экспаненцыяльная
зависимый — залежны
зависящий — залежны
завод — 
1. (действие) завод, -ду; 
2. (предприятие) завод, -да 
завод опытно-механический — завод доследна-механічны
заводской — заводскі
заготовка (деталь) — загатоўка, -кі 
заготовка длинномерная — загатоўка даўгамерная 
заготовка непрерывно-литая — загатоўка бесперапынна-літая 
заготовка прутковая — загатоўка прутковая
заградительный — загараджальны
заграждающий — загароджвальны
загрузка — загрузка, -кі 
загрузка ядерных материалов — загрузка ядзерных матэрыялаў
загрузочный — загрузачны
загрязнение — забруджванне, -ння 
загрязнение атмосферы — забруджванне атмасферы 
загрязнение канцерогенными нитрозосоединениями — забруджванне канцэрагеннымі нітрозазлучэннямі 
загрязнение образцов — забруджванне ўзораў 
загрязнение окружающей среды — забруджванне навакольнага асяроддзя 
загрязнение почвы — забруджванне глебы 
загрязнение радиационное — забруджванне радыяцыйнае 
загрязнение радиоактивное — забруджванне радыеактыўнае 
загрязнение радионуклидами — забруджванне радыенуклідамі
загрязнённость — забруджанасць, -ці 
загрязнённость жидкая — забруджанасць вадкая 
загрязнённость продуктов питания — забруджанасць прадуктаў харчавання 
загрязнённость радиоактивная — забруджанасць радыеактыўная 
загрязнённость твёрдая — забруджанасць цвёрдая
загрязнённый — забруджаны
загрязнитель — забруджвальнік, -ка 
загрязнитель магнитный — забруджвальнік магнітны 
загрязнитель немагнитный — забруджвальнік немагнітны 
загрязнитель ферромагнитный — забруджвальнік ферамагнітны 
загрязнитель химический — забруджвальнік хімічны 
загрязнитель широко распространённый — забруджвальнік шырока распаўсюджаны
загрязнять — забруджваць
загрязняться — забруджвацца
загрязняющий — забруджвальны
задавать — задаваць
задание — заданне, -ння 
задание автоматизированное — заданне аўтаматызаванае 
задание адаптированное — заданне адаптаванае 
задание информационных характеристик — заданне інфармацыйных характарыстык 
задание техническое (ТЗ) — заданне тэхнічнае (ТЗ)
заданный — зададзены
задать — задаць
задача — задача, -чы 
задача актуальная — задача актуальная 
задача апостериорного оценивания — задача апастэрыёрнага ацэньвання 
задача вариационная — задача варыяцыйная 
задача газодинамическая — задача газадынамічная 
задача геометрического программирования — задача геаметрычнага праграміравання 
задача граничная — задача межавая 
задача Дарбу — задача Дарбу 
задача исходная — задача зыходная 
задача кинетическая — задача кінетычная 
задача комбинаторно-геометрическая — задача камбінаторна-геаметрычная 
задача коммивояжёра — задача коміваяжора 
задача контактная — задача кантактная 
задача Коши — задача Кашы 
задача краевая — задача краявая 
задача линейная — задача лінейная 
задача наблюдения-оценивания — задача назірання-ацэньвання 
задача начальная — задача пачатковая 
задача начально-краевая — задача пачаткова-краявая 
задача нелинейная — задача нелінейная 
задача нелинейного программирования — задача нелінейнага праграміравання 
задача нетривиальная — задача нетрывіяльная 
задача о назначении спектра — задача аб прызначэнні спектра 
задача о наименьших квадратах — задача аб найменшых квадратах 
задача обобщённая — задача абагульненая 
задача обратная — задача адваротная 
задача оптимального управления — задача аптымальнага кіравання 
задача полиномиально разрешённая — задача полінаміяльна вырашаная 
задача полиномиально разрешимая — задача полінаміяльна вырашальная 
задача практическая — задача практычная 
задача прикладная — задача прыкладная 
задача проектная — задача праектная 
задача распознавания образов — задача распазнавання вобразаў 
задача решаемая — задача рашаемая 
задача с особенностями — задача з асаблівасцямі 
задача синтеза многокритериальная — задача сінтэзу шматкрытэрыяльная 
задача сложнейшая — задача найскладанейшая 
задача смешанная — задача змешаная 
задача согласования — задача ўзгаднення 
задача сопряжения — задача спалучэння 
задача спектрофотометрии обратная — задача спектрафотаметрыі адваротная 
задача теории расписаний — задача тэорыі раскладаў 
задача управления — задача кіравання 
задача управления двойственная — задача кіравання дваістая 
задача целочисленного линейного программирования — задача цэлалікавага лінейнага праграміравання 
задача цифровой обработки сигналов — задача лічбавай апрацоўкі сігналаў
задачи — задачы, -дач 
задачи алгебры логики — задачы алгебры логікі 
задачи вычислительной математики — задачы вылічальнай матэматыкі 
задачи логического проектирования — задачы лагічнага праектавання 
задачи математической оптимизации — задачы матэматычнай аптымізацыі 
задачи математической физики — задачы матэматычнай фізікі 
задачи обслуживания требований одним прибором — задачы абслугоўвання патрабаванняў адным прыборам 
задачи оптимального управления — задачы аптымальнага кіравання 
задачи теории множеств — задачы тэорыі мностваў
задающий — задаючы [задавальны]
задвижка — засаўка, -кі 
задвижка изолированная — засаўка ізаляваная
задерживать — затрымліваць
задержка — затрымка, -кі 
задержка между импульсами — затрымка паміж імпульсамі 
задержка между разрядами — затрымка паміж разрадамі 
задержка относительно начала процесса — затрымка адносна пачатку працэсу
задний — задні
зажатие — зацісканне, -ння 
зажатие доменной структуры — зацісканне даменнай структуры
зажатый — заціснуты
зажигание — запальванне, -ння 
зажигание разряда — запальванне разраду
зажигательный — запальны
зажигающий — запальваючы [запальвальны]
зажимание — заціскванне, -ння
зазор — зазор, -ру 
зазор контактный — зазор кантактны 
зазор межконтактный — зазор міжкантактны 
зазор энергетический — зазор энергетычны
заказ — заказ, -зу
заказной — заказны
заказчик — заказчык, -ка
закалка — загартоўка, -кі 
закалка быстрая — загартоўка хуткая 
закалка в волне горения — загартоўка ў хвалі гарэння 
закалка в электротермическом слое дисперсных частиц — загартоўка ў электратэрмічным слоі дысперсных часцінак 
закалка изотермическая — загартоўка ізатэрмічная 
закалка расплава — загартоўка расплаву 
закалка термодинамическая — загартоўка тэрмадынамічная 
закалка токами высокой частоты — загартоўка токамі высокай частаты 
закалка электронно-лучевая — загартоўка электронна-прамянёвая
закалочный — загартовачны [гартавальны]
заключать — заключаць
заключаться — заключацца
заключающийся — які заключаецца
заключить — заключыць
закон — закон, -ну 
закон интегральный — закон інтэгральны 
закон квадратичный — закон квадратычны 
закон композиции — закон кампазіцыі 
закон линейный — закон лінейны 
закон ловушечный — закон пасткавы 
закон нормальный — закон нармальны 
закон параболический — закон парабалічны 
закон простейший — закон найпрасцейшы 
закон пуассоновский — закон пуасонаўскі 
закон распределения нормальный — закон размеркавання нармальны 
закон рекомбинации — закон рэкамбінацыі 
закон сохранения — закон захавання 
закон степенной — закон ступенны 
закон управления — закон кіравання 
закон управления предварительный — закон кіравання папярэдні 
закон физический — закон фізічны 
закон экспоненциальный — закон экспаненцыяльны
закономерности — заканамернасці, -цей 
закономерности распространения волн — заканамернасці распаўсюджвання хваль 
закономерности статистические — заканамернасці статыстычныя 
закономерности течения жидкости — заканамернасці цячэння вадкасці 
закономерности формирования структуры — заканамернасці фарміравання структуры
закономерность — заканамернасць, -ці 
закономерность базовая — заканамернасць базавая 
закономерность выявленная — заканамернасць выяўленая 
закономерность главная — заканамернасць галоўная 
закономерность основная — заканамернасць асноўная 
закономерность полученная — заканамернасць атрыманая 
закономерность физическая — заканамернасць фізічная
законсервированный — закансерваваны
законченный — закончаны
закончить — закончыць
законы — законы, -наў 
законы переключения — законы пераключэння 
законы трения твёрдых тел — законы трэння цвёрдых цел 
законы функционирования проектируемых устройств — законы функцыяніравання праектуемых прыстасаванняў
закрепить — замацаваць
закрепление — замацаванне, -ння
закритический — закрытычны
закрученный — закручаны
залечивание — залечванне, -ння 
залечивание микропор — залечванне мікрапор
заливка — заліўка, -кі 
заливка формы — заліўка формы
замагниченность — замагнічанасць, -ці
замагниченный — замагнічаны
замедление — запавольванне, -ння, замаруджванне, -ння 
замедление нейтронов — запавольванне нейтронаў
замедленный — запаволены, замаруджаны
замедлитель — запавольнік, -ка
замедлять — запавольваць, замаруджваць
замена — замена, -ны 
замена переменных — замена пераменных
заменитель — заменнік, -ка
заместитель — замяшчальнік, -ка 
заместитель периферический — замяшчальнік перыферычны 
заместитель электронно-донорный — замяшчальнік электронна-донарны
замещающий — замяшчальны
замещение — замяшчэнне, -ння
замещённый — замешчаны
замкнутый — замкнуты [замкнёны]
замкнуть — замкнуць
замыкание — замыканне, -ння 
замыкание участка цепи — замыканне ўчастка ланцуга 
замыкание электродов — замыканне электродаў
замыкания — замыканні, -нняў 
замыкания последовательные — замыканні паслядоўныя
запаздывание — запазненне, -ння 
запаздывание постоянное — запазненне пастаяннае
запаздывающий — запазняльны
запас — запас, -су 
запас необходимый — запас неабходны 
запас прочности — запас трываласці 
запас реактивности — запас рэактыўнасці
запирание — запіранне, -ння 
запирание открытого тиристора — запіранне адкрытага тырыстара
запирающий — запіраючы [запіральны]
записка — запіска, -кі 
записка пояснительная — запіска тлумачальная
записывающий — запісваючы [запісвальны]
запись ж. — запіс, -су м. 
запись голограммы — запіс галаграмы 
запись голографических интерферограмм — запіс галаграфічных інтэрфераграм 
запись даты и времени съёмки — запіс даты і часу здымкі 
запись интерференционных структур — запіс інтэрферэнцыйных структур 
запись информации — запіс інфармацыі 
запись информации вертикальная — запіс інфармацыі вертыкальны 
запись информационных массивов — запіс інфармацыйных масіваў 
запись магнитная — запіс магнітны 
запись магнитная вертикальная — запіс магнітны вертыкальны 
запись реверсивная — запіс рэверсіўны 
запись рельефно-фазовая — запіс рэльефна-фазавы 
запись термопластическая — запіс тэрмапластычны
заполнение — запаўненне, -ння 
заполнение радиосигнала частотное — запаўненне радыёсігналу частотнае
запоминающий — запамінаючы [запамінальны]
запрет м. — забарона, -ны ж. 
запрет спиновый — забарона спінавая
запрещённый — забаронены
запуск — запуск, -ку
запустить — запусціць 
запустить в эксплуатацию — запусціць у эксплуатацыю
заражённый — заражаны
зарегистрировать — зарэгістраваць 
зарегистрировать явление — зарэгістраваць з'яву
зародыш — зародак, -дка
зародышеобразование — зародкаўтварэнне, -ння
зарождаться (о процессе, фазе и т.п.) — зараджацца
зарождающийся — які зараджаецца
зарождение — зараджэнне, -ння 
зарождение трещины — зараджэнне трэшчыны
заряд — зарад, -ду 
заряд барионный — зарад барыённы 
заряд введённый — зарад уведзены 
заряд инвертированный — зарад інвертаваны 
заряд лептонный — зарад лептонны 
заряд магнитный — зарад магнітны 
заряд объёмный — зарад аб'ёмны 
заряд отрицательный — зарад адмоўны 
заряд положительный — зарад дадатны 
заряд пространственный — зарад прасторавы 
заряд результирующий — зарад рэзультуючы 
заряд электрический — зарад электрычны 
заряд электронный — зарад электронны
зарядно-накопительный — зарадна-накапляльны
зарядовый — зарадавы
заряженный — зараджаны
засветка — засветка, -кі 
засветка фоновая — засветка фонавая
заселённость — заселенасць, -ці 
заселённость уровней — заселенасць узроўняў
затвердевание — зацвердзяванне, -ння 
затвердевание направленное — зацвердзяванне накіраванае
затвор м. — 
1. опт. затвор, -ра м.; 
2. техн. засаўка, -кі ж. 
затвор жидкокристаллический — затвор вадкакрышталічны 
затвор электрооптический — затвор электрааптычны
заточка — заточка, -кі
заточный — заточны
затравка — затраўка, -кі
затрата ж. — 
1. затрата, -ты ж.; 
2. (издержка) выдатак, -тку м.
затупление — затупленне, -ння 
затупление режущего инструмента — затупленне рэжучага інструменту
затухание — затуханне, -ння 
затухание волн — затуханне хваль 
затухание волн столкновительное — затуханне хваль сутыкняльнае 
затухание люминесценции — затуханне люмінесцэнцыі 
затухание механоакустическое — затуханне механаакустычнае 
затухание свечения — затуханне свячэння 
затухание фосфоресценции — затуханне фасфарэсцэнцыі
зафиксированный — зафіксаваны
захват — 
1. (процесс) захоп, -пу; 
2. (приспособление) захоп, -па 
захват дырок — захоп дзірак 
захват зародыша — захоп зародка 
захват носителей на ловушках — захоп носьбітаў на пастках 
захват фотонов — захоп фатонаў 
захват частоты излучения — захоп частаты выпраменьвання
захоронение — пахаванне, -ння 
захоронение отходов на местности — пахаванне адходаў на мясцовасці 
захоронение продуктов дезактивации — пахаванне прадуктаў дэзактывацыі 
захоронение радиоактивных отходов — пахаванне радыеактыўных адходаў
зацепление ср. — 
1. (действие) зачэпліванне, -ння ср.; 
2. (предмет) зачэпка, -кі ж.; 
3. (способ связи) зачапленне, -ння ср. 
зацепление цевочное — зачапленне цэўкавае
защита — ахова, -вы 
защита антикоррозионная — ахова антыкаразійная 
защита данных — ахова даных 
защита материалов — ахова матэрыялаў 
защита надёжная — ахова надзейная 
защита от коррозии — ахова ад карозіі
защитно-декоративный — ахоўна-дэкаратыўны
защитный — ахоўны
защищённый — ахаваны
заявка — заяўка, -кі 
заявка на изобретение — заяўка на вынаходства
звезда — зорка, -кі 
звезда нейтронная — зорка нейтронная 
звезда сверхновая — зорка звышновая
звёздный — 
1. (относящийся к звезде) зоркавы; 
2. (усеянный звездами) зорны
звено — звяно, -на
звенья — звёны, -наў 
звенья моделей структурно-сложных систем — звёны мадэлей структурна-складаных сістэм
звук — гук, гуку
звуковой — гукавы
земля — зямля, -лі
земной — зямны
зёренный — зерневы
зеркало ср. — люстэрка, -ка ср.; люстра, -ра ср. 
зеркало с обращением волнового фронта — люстэрка з абарачэннем хвалевага фронту
зеркальный — люстраны
зёрна — зерні, -няў 
зёрна в двойниковой ориентации — зерні ў двайніковай арыентацыі
зерно — 
1. (отдельное) зерне, зярняці; 
2. собир. зерне, -ня
зернообразование — зернеўтварэнне, -ння 
зернообразование плёнок — зернеўтварэнне плёнак
знак — знак, знака 
знак десятичный — знак дзесятковы 
знак математический — знак матэматычны 
знак отрицательный — знак адмоўны 
знак положительный — знак дадатны 
знак постоянной распада — знак пастаяннай распаду
знакоопределённость — знакавызначанасць, -ці
знакоопределённый — знакавызначаны
знакопеременность — знакапераменнасць, -ці
знакопеременный — знакапераменны
знакопостоянный — знакапастаянны
знакопостоянство — знакапастаянства, -ва
знакосинтезирующий — знакасінтэзуючы [знакасінтэзавальны]
знаменатель — назоўнік, -ка 
знаменатель дроби — назоўнік дробу
знание — 
1. (наука) веды, -даў ед. нет; 
2. (знакомство с чем-л.) веданне, -ння 
знание свойств оператора — веданне ўласцівасцей аператара
знания — веды, -даў
знать — ведаць
значение — значэнне, -ння 
значение большое — значэнне вялікае 
значение величины — значэнне велічыні 
значение высокое — значэнне высокае 
значение граничное — значэнне межавае 
значение зафиксированное — значэнне зафіксаванае 
значение истинное — значэнне сапраўднае 
значение мгновенное — значэнне імгненнае 
значение наноскопическое — значэнне нанаскапічнае 
значение необходимое — значэнне неабходнае 
значение нерелятивистское — значэнне нерэлятывісцкае 
значение неявное — значэнне няяўнае 
значение оптимальное — значэнне аптымальнае 
значение параметра — значэнне параметра 
значение переменной — значэнне пераменнай 
значение пороговое — значэнне парогавае 
значение практическое — значэнне практычнае 
значение предельное — значэнне гранічнае 
значение приближённое — значэнне прыбліжанае 
значение принципиальное — значэнне прынцыповае 
значение рациональное — значэнне рацыянальнае 
значение собственное — значэнне ўласнае 
значение типичное — значэнне тыповае 
значение функции — значэнне функцыі 
значение экспериментальное — значэнне эксперыментальнае
значимость — значнасць, -ці 
значимость практическая — значнасць практычная
значительно — значна
значительный — значны
значить — значыць
зола ж. — попел, -лу м.
золото (Au) — золата, -та
золь м. — золь, золю м.
золь-гельный — золь-гельны
зона — зона, -ны 
зона активная — зона актыўная 
зона взаимодействия — зона ўзаемадзеяння 
зона высвечивания — зона высвечвання 
зона дисперсная — зона дысперсная 
зона загрязнения радионуклидами — зона забруджвання радыенуклідамі 
зона запрещённая — зона забароненая 
зона захвата — зона захопу 
зона изопланатичности — зона ізапланатычнасці 
зона интенсивного энерговыделения — зона інтэнсіўнага энергавыдзялення 
зона конденсации — зона кандэнсацыі 
зона контакта — зона кантакту 
зона контактная — зона кантактная 
зона локальная — зона лакальная 
зона мёртвая — зона мёртвая 
зона молекулярного взаимодействия — зона малекулярнага ўзаемадзеяння 
зона нагревания — зона награвання 
зона напряжённо-деформированная — зона напружана-дэфармаваная 
зона объёмная — зона аб'ёмная 
зона опасная — зона небяспечная 
зона опасная в смысле усталости — зона небяспечная ў сэнсе стомленасці 
зона оптической однородности — зона аптычнай аднароднасці 
зона особая — зона асобая 
зона отдельная — зона асобная 
зона пайки — зона пайкі 
зона параболическая — зона парабалічная 
зона плоская — зона плоская 
зона положительного градиента — зона дадатнага градыента 
зона приэлектродная — зона прыэлектродная 
зона проводимости — зона праводнасці 
зона рабочая — зона рабочая 
зона расплава — зона расплаву 
зона реактора активная — зона рэактара актыўная 
зона реакционная — зона рэакцыйная 
зона резания — зона рэзання 
зона фрикционного контакта — зона фрыкцыйнага кантакту 
зона энерговыделения — зона энергавыдзялення
зонд — зонд, зонда 
зонд магнитометрический — зонд магнітаметрычны
зондирование — зандзіраванне, -ння 
зондирование дистанционное — зандзіраванне дыстанцыйнае 
зондирование космическое — зандзіраванне касмічнае 
зондирование лазерное — зандзіраванне лазернае 
зондирование лидарное — зандзіраванне лідарнае 
зондирование многоволновое — зандзіраванне шматхвалевае 
зондирование окружающей среды — зандзіраванне навакольнага асяроддзя 
зондирование оптическое — зандзіраванне аптычнае 
зондирование природной среды — зандзіраванне прыроднага асяроддзя 
зондирование спектрально-поляризационное — зандзіраванне спектральна-палярызацыйнае
зондировать — зандзіраваць
зондируемый — зандзіруемы
зондирующий — зандзіруючы [зандзіравальны]
зондовый — зондавы
зонный — зонны [зонавы]
зоны — зоны, зон 
зоны равнонапряжённые опасные — зоны роўнанапружаныя небяспечныя
зрачок м. — зрэнка, -кі ж. 
зрачок выходной — зрэнка выхадная 
зрачок призмы — зрэнка прызмы 
зрачок прямоугольный — зрэнка прамавугольная 
зрачок телескопа — зрэнка тэлескопа
зрение ср. — зрок, зроку м. 
зрение техническое — зрок тэхнічны
зрительный — зрокавы
зуб — зуб, зуба 
зуб сателлита — зуб сатэліта
зубообрабатывающий — зубаапрацоўчы
зубошлифовальный — зубашліфавальны
зубчатый — зубчасты
зубья — зубы, -боў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)