Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


таблица - табліца, -цы 
таблица маршрутизации - табліца маршрутызацыі
табличный - таблічны
также - таксама
такой же - такі самы
такт - такт, такта
таллиевый - таліевы
таллий (Tl) - талій, -лію
тампон - тампон, -на
тангенс - тангенс, -са
тангенциальный - тангенцыяльны
тантал (Ta) - тантал, -лу
танталат - танталат, -ту
танталовый - танталавы
тарирование - тарыраванне, -ння
тарировка - тарыроўка, -кі 
тарировка выходного сигнала - тарыроўка выхаднога сігналу
тауборидный - таўбарыдны
твердение - цвярдзенне, -ння
твердеющий - цвярдзеючы
твердосплавный - цвердасплаўны
твёрдость - цвёрдасць, -ці 
твёрдость высокая - цвёрдасць высокая 
твёрдость детали - цвёрдасць дэталі 
твёрдость динамическая - цвёрдасць дынамічная 
твёрдость керамики - цвёрдасць керамікі 
твёрдость упрочнённых слоёв - цвёрдасць умацаваных слаёў 
твёрдость чугунных отливок - цвёрдасць чыгунных адлівак
твердотельный - цвердацельны
твердофазный - цвердафазны
твёрдый - цвёрды
твэл (тепловыделяющий элемент) - цвэл (цеплавыдзяляючы [цеплавыдзяляльны] элемент), цвэла 
твэл шаровой - цвэл шаравы
тезаурус - тэзаўрус, -са 
тезаурус полииерархический - тэзаўрус полііерархічны
текст - тэкст, тэксту
текстильный - тэкстыльны
текстовый [текстовой] - тэкставы
текстура - тэкстура, -ры 
текстура аксиальная - тэкстура аксіяльная 
текстура переходных слоёв - тэкстура пераходных слаёў
текстурированный - тэкстураваны
текстурный - тэкстурны
текучесть - цякучасць, -ці
текучий - цякучы
текущий - 
1. (о времени) бягучы; 
2. (о жидкости) цякучы
телевидение (ТВ) - тэлебачанне (ТБ), -ння 
телевидение кабельное (КТВ) - тэлебачанне кабельнае (КТБ) 
телевидение спутниковое - тэлебачанне спадарожнікавае
телевизионный - тэлевізійны
телеграфный - тэлеграфны
телеобработка - тэлеапрацоўка, -кі
телескоп - тэлескоп, -па 
телескоп субмиллиметровый - тэлескоп субміліметровы
телефутляр - тэлефутляр, -ра
теллур (Te) - тэлур, -ру
теллурид - тэлурыд, -ду 
теллурид цинка - тэлурыд цынку
теллурит - тэлурыт, -ту
теллуритный - тэлурытны
теллуровый - тэлуравы
тело - цела, -ла 
тело в состоянии расплава - цела ў стане расплаву 
тело высокопористое - цела высакапорыстае 
тело высокопористое с непрозрачным скелетом - цела высакапорыстае з непразрыстым шкілетам 
тело деформируемое - цела дэфармуемае 
тело капиллярно-пористое - цела капілярна-порыстае 
тело кватернионов - цела кватэрніёнаў 
тело конечномерное - цела канечнамернае 
тело недеформируемое - цела недэфармуемае 
тело немагнитное - цела немагнітнае 
тело перемагничиваемое - цела перамагнічваемае 
тело пористое - цела порыстае 
тело рабочее - цела рабочае 
тело сопрягаемое - цела спалучаемае 
тело сферическое - цела сферычнае 
тело твёрдое - цела цвёрдае 
тело ударяющее - цела ўдараючае [ўдаральнае] 
тело упругое - цела пругкае
тема - тэма, -мы 
тема исследования - тэма даследавання
температура - тэмпература, -ры 
температура азотная - тэмпература азотная 
температура более высокая - тэмпература больш высокая 
температура вращательная - тэмпература вярчальная 
температура высокая - тэмпература высокая 
температура газовая - тэмпература газавая 
температура горения - тэмпература гарэння 
температура деструкции пластмассы - тэмпература дэструкцыі пластмасы 
температура жидкости - тэмпература вадкасці 
температура заготовки - тэмпература загатоўкі 
температура комнатная - тэмпература пакаёвая 
температура кристаллизации плёнок - тэмпература крышталізацыі плёнак 
температура Кюри - тэмпература Кюры 
температура максимальная - тэмпература максімальная 
температура Нееля - тэмпература Нееля 
температура низкая - тэмпература нізкая 
температура отжига - тэмпература адпалу 
температура охлаждающей жидкости - тэмпература ахалоджвальнай вадкасці 
температура перехода в сверхпроводящее состояние - тэмпература пераходу ў звышправодны стан 
температура плавления - тэмпература плаўлення 
температура предельная - тэмпература гранічная 
температура сверхпроводящего перехода - тэмпература звышправоднага пераходу 
температура синтеза - тэмпература сінтэзу 
температура скоростной термообработки - тэмпература хуткаснай тэрмаапрацоўкі 
температура смеси - тэмпература сумесі 
температура фазового перехода - тэмпература фазавага пераходу 
температура формования - тэмпература фармавання 
температура экстремально высокая - тэмпература экстрэмальна высокая
температурно-влажностный - тэмпературна-вільготнасны
температурно-временной - тэмпературна-часавы
температурно-зависимый - тэмпературна-залежны
температурный - тэмпературны
температуропроводность - тэмператураправоднасць, -ці 
температуропроводность твёрдых тел - тэмператураправоднасць цвёрдых цел
тенденция - тэндэнцыя, -цыі
тензометрия - тэнзаметрыя, -рыі 
тензометрия магнитная - тэнзаметрыя магнітная
тензор - тэнзар, -ра 
тензор деформаций - тэнзар дэфармацый 
тензор метрический - тэнзар метрычны 
тензор произвольный - тэнзар адвольны
тензорезистор - тэнзарэзістар, -ра
тензорезисторный - тэнзарэзістарны
тензорный - тэнзарны
тензочувствительность - тэнзаадчувальнасць, -ці 
тензочувствительность плёнки - тэнзаадчувальнасць плёнкі
теорема - тэарэма, -мы 
теорема вычетов - тэарэма вылікаў 
теорема двойственности - тэарэма дваістасці 
теорема единственности - тэарэма адзінасці 
теорема о функциональной наблюдаемости - тэарэма аб функцыянальнай назіраемасці 
теорема свёртки - тэарэма згорткі
теоретически - тэарэтычна 
теоретически доказать - тэарэтычна даказаць 
теоретически исследовать - тэарэтычна даследаваць 
теоретически обоснованный - тэарэтычна абгрунтаваны 
теоретически обосновать - тэарэтычна абгрунтаваць 
теоретически описать - тэарэтычна апісаць 
теоретически определить - тэарэтычна вызначыць 
теоретически разработанный - тэарэтычна распрацаваны 
теоретически разработать - тэарэтычна распрацаваць 
теоретически установить - тэарэтычна ўстанавіць
теоретический - тэарэтычны
теория - тэорыя, -рыі 
теория алгебраическая - тэорыя алгебраічная 
теория бозонных струн - тэорыя базонных струн 
теория виброударных систем - тэорыя вібраўдарных сістэм 
теория возмущений - тэорыя ўзбурэнняў 
теория возмущений диаграммная - тэорыя ўзбурэнняў дыяграмная 
теория Герца упругая - тэорыя Герца пругкая 
теория гравитации - тэорыя гравітацыі 
теория гравитации релятивистская - тэорыя гравітацыі рэлятывісцкая 
теория групп - тэорыя груп 
теория динамических систем - тэорыя дынамічных сістэм 
теория дифференциальных уравнений - тэорыя дыферэнцыяльных ураўненняў 
теория калибровочная - тэорыя калібровачная 
теория квантовая - тэорыя квантавая 
теория квантовая нелинейная - тэорыя квантавая нелінейная 
теория кинетическая - тэорыя кінетычная 
теория классическая - тэорыя класічная 
теория крыла конечного размаха - тэорыя крыла канечнага размаху 
теория литья - тэорыя ліцця 
теория литья тепловая - тэорыя ліцця цеплавая 
теория математическая - тэорыя матэматычная 
теория машин и механизмов - тэорыя машын і механізмаў 
теория множеств - тэорыя мностваў 
теория наиболее общая - тэорыя найбольш агульная 
теория обобщённых функций - тэорыя абагульненых функцый 
теория общая - тэорыя агульная 
теория осцилляций частиц высоких энергий - тэорыя асцыляцый часціц высокіх энергій 
теория относительности - тэорыя адноснасці 
теория относительности общая (ОТО) - тэорыя адноснасці агульная (АТА) 
теория относительности специальная (СТО) - тэорыя адноснасці спецыяльная (СТА) 
теория переноса - тэорыя пераносу 
теория показателей Ляпунова - тэорыя паказчыкаў Ляпунова 
теория полевая - тэорыя палявая 
теория поля - тэорыя поля 
теория поля квантовая - тэорыя поля квантавая 
теория поля классическая - тэорыя поля класічная 
теория построения - тэорыя пабудовы 
теория представлений групп - тэорыя прадстаўленняў груп 
теория притяжения - тэорыя прыцяжэння 
теория притяжения аффинно-метрическая - тэорыя прыцяжэння афінна-метрычная 
теория прогнозирования - тэорыя прагназіравання 
теория разностных схем - тэорыя рознасных схем 
теория разработанная - тэорыя распрацаваная 
теория расписаний - тэорыя раскладаў 
теория релятивистская - тэорыя рэлятывісцкая 
теория самоорганизации - тэорыя самаарганізацыі 
теория самосогласованная - тэорыя самаўзгодненая 
теория тяготения - тэорыя прыцягнення 
теория управления - тэорыя кіравання 
теория упругости - тэорыя пругкасці 
теория упругости плоская анизотропная - тэорыя пругкасці плоская анізатропная 
теория устойчивости - тэорыя ўстойлівасці 
теория феноменологическая - тэорыя фенаменалагічная 
теория фракталов - тэорыя фракталаў 
теория чисел - тэорыя лікаў 
теория чисел алгебраическая - тэорыя лікаў алгебраічная
тепло - цяпло, -ла
тепловизионный - цеплавізійны
тепловоз - цеплавоз, -за
тепловой - цеплавы
тепловыделение - цеплавыдзяленне, -ння 
тепловыделение остаточное - цеплавыдзяленне астаткавае 
тепловыделение реактора - цеплавыдзяленне рэактара
тепловыделяющий - цеплавыдзяляючы [цеплавыдзяляльны]
теплоёмкость - цеплаёмістасць, -ці 
теплоёмкость удельная - цеплаёмістасць удзельная 
теплоёмкость электронная - цеплаёмістасць электронная
тепломассообмен - цепламасаабмен, -ну
тепломассообменный - цепламасаабменны
тепломассоперенос - цепламасаперанос, -су
теплонагруженный - цепланагружаны
теплоноситель - цепланосьбіт, -та 
теплоноситель газообразный - цепланосьбіт газападобны 
теплоноситель магнитоуправляемый - цепланосьбіт магнітакіруемы 
теплоноситель на основе многофазной магнитожидкостной системы - цепланосьбіт на аснове шматфазнай магнітавадкаснай сістэмы 
теплоноситель однофазный - цепланосьбіт аднафазны 
теплоноситель промежуточный - цепланосьбіт прамежкавы
теплообмен - цеплаабмен, -ну
теплообменник - цеплаабменнік, -ка 
теплообменник для утилизации тепла - цеплаабменнік для утылізацыі цяпла 
теплообменник рекуперативный - цеплаабменнік рэкуператыўны
теплообменный - цеплаабменны
теплоотвод - цеплаадвод, -ду 
теплоотвод дифференцированный - цеплаадвод дыферэнцыраваны 
теплоотвод по периметру - цеплаадвод па перыметры 
теплоотвод регулируемый - цеплаадвод рэгулюемы
теплопередача - цеплаперадача, -чы
теплоперенос - цеплаперанос, -су 
теплоперенос конвективный - цеплаперанос канвектыўны 
теплоперенос турбулентный - цеплаперанос турбулентны
теплопроводность - цеплаправоднасць, -ці 
теплопроводность нелинейная - цеплаправоднасць нелінейная 
теплопроводность релаксирующая - цеплаправоднасць рэлаксуючая [рэлаксавальная] 
теплопроводность стационарная - цеплаправоднасць стацыянарная 
теплопроводность удельная - цеплаправоднасць удзельная
теплоснабжение - цеплазабеспячэнне, -ння 
теплоснабжение надёжное - цеплазабеспячэнне надзейнае
теплостойкость - цепластойкасць, -ці 
теплостойкость высокая - цепластойкасць высокая
теплота - цеплыня, -ні 
теплота образования жидких сплавов - цеплыня ўтварэння вадкіх сплаваў 
теплота смешивания - цеплыня змешвання
теплофизика - цеплафізіка, -кі
теплофизический - цеплафізічны
теплоэнергетика - цеплаэнергетыка, -кі
теплоэнергетический - цеплаэнергетычны
терапевтический - тэрапеўтычны
терапия - тэрапія, -піі 
терапия лазерная - тэрапія лазерная 
терапия лучевая - тэрапія прамянёвая
тераэлектронвольт (ТэВ) - тэраэлектронвольт (ТэВ), -та
тербиевый - тэрбіевы
тербий (Tb) - тэрбій, -бію
термализация - тэрмалізацыя, -цыі
термализованность - тэрмалізаванасць, -ці 
термализованность решётки полупроводника - тэрмалізаванасць рашоткі паўправадніка
термализованный - тэрмалізаваны
термин - тэрмін, -на
терминал - тэрмінал, -ла
терминальный - тэрмінальны
термически - тэрмічна 
термически активированный - тэрмічна актываваны
термический - тэрмічны
термоанемометрия - тэрмаанемаметрыя, -рыі
термобарический - тэрмабарычны
термовакуумный - тэрмавакуумны
термогидравлический - тэрмагідраўлічны
термогирационный - тэрмагірацыйны
термография - тэрмаграфія, -фіі 
термография вычислительная - тэрмаграфія вылічальная
термодеструкция - тэрмадэструкцыя, -цыі
термодинамика - тэрмадынаміка, -кі 
термодинамика неравновесная - тэрмадынаміка нераўнаважная
термодинамически - тэрмадынамічна 
термодинамически стабильный - тэрмадынамічна стабільны
термодинамический - тэрмадынамічны
термодиффузионный - тэрмадыфузійны
термодиффузия - тэрмадыфузія, -зіі
термодонор - тэрмадонар, -ра 
термодонор бистабильный - тэрмадонар бістабільны
термодонорный - тэрмадонарны
термокапиллярный - тэрмакапілярны
термокаутер - тэрмакаўтэр, -ра
термокоагулятор - тэрмакаагулятар, -ра
термоконвективный - тэрмаканвектыўны
термометр - тэрмометр, -ра 
термометр контактный - тэрмометр кантактны 
термометр контактный аспирационный - тэрмометр кантактны аспірацыйны 
термометр термоэлектрический - тэрмометр тэрмаэлектрычны
термометрия - тэрмаметрыя, -рыі 
термометрия биологических тканей - тэрмаметрыя біялагічных тканак
термомеханика - тэрмамеханіка, -кі
термомеханический - тэрмамеханічны
термообработка (ТО) - тэрмаапрацоўка (ТА), -кі 
термообработка в электрическом поле - тэрмаапрацоўка ў электрычным полі 
термообработка плат в защитной среде - тэрмаапрацоўка плат у ахоўным асяроддзі 
термообработка последующая - тэрмаапрацоўка наступная 
термообработка препрегов композитов - тэрмаапрацоўка прэпрэгаў кампазітаў 
термообработка скоростная - тэрмаапрацоўка хуткасная
термоокислительный - тэрмаакісляльны
термооптический - тэрмааптычны
термопара - тэрмапара, -ры 
термопара медьконстантановая - тэрмапара медзьканстантанавая 
термопара медькопелевая - тэрмапара медзькапелевая
термопласт - тэрмапласт, -ту 
термопласт древеснонаполненный - тэрмапласт драўнянанапоўнены 
термопласт стеклонаполненный - тэрмапласт шклонапоўнены
термопластический - тэрмапластычны
термопластичный - тэрмапластычны
термопроявляемый - тэрмапраяўляемы
термосифон - тэрмасіфон, -на
термостабилизация - тэрмастабілізацыя, -цыі
термостат - тэрмастат, -та 
термостат низкотемпературный - тэрмастат нізкатэмпературны
термостатирование - тэрмастаціраванне, -ння
термостатированный - тэрмастаціраваны
термостатируемый - тэрмастаціруемы
термостойкий - тэрмастойкі
термостойкость - тэрмастойкасць, -ці
термострессовый - тэрмастрэсавы
термоупрочнение - тэрмаўмацаванне, -ння 
термоупрочнение кратковременное - тэрмаўмацаванне кароткачасовае
термоупругий - тэрмапругкі
термоусталостный - тэрмастомленасны
термоустойчивость - тэрмаўстойлівасць, -ці
термоформуемый - тэрмафармуемы
термохимический - тэрмахімічны
термохимия - тэрмахімія, -міі
термоциклировать - тэрмацыкліраваць
термоциклический - тэрмацыклічны
термоЭДС (термоэлектродвижущая сила) - тэрмаЭРС (тэрмаэлектрарухаючая сіла) нескл.
термоэлектрический - тэрмаэлектрычны
термоэлектричество ср. - тэрмаэлектрычнасць, -ці ж.
термоэлектрод - тэрмаэлектрод, -да 
термоэлектрод хромель-копелевый - тэрмаэлектрод храмель-капелевы
термоэлектродвижущий - тэрмаэлектрарухаючы
термоэлектрон - тэрмаэлектрон, -на
термоэлектронный - тэрмаэлектронны
термоэлемент - тэрмаэлемент, -та 
термоэлемент плёночный - тэрмаэлемент плёначны
термоэмиссия - тэрмаэмісія, -сіі
термоэмиттер - тэрмаэмітэр, -ра 
термоэмиттер планарный - тэрмаэмітэр планарны 
термоэмиттер плёночный - тэрмаэмітэр плёначны 
термоэмиттер повышенной устойчивости - тэрмаэмітэр павышанай устойлівасці 
термоэмиттер с большой эмиттирующей поверхностью - тэрмаэмітэр з вялікай эміціруючай [эміціравальнай] паверхняй
термоядерный - тэрмаядзерны
территория - тэрыторыя, -рыі 
территория загрязнённая - тэрыторыя забруджаная 
территория обследованная - тэрыторыя абследаваная
терять - траціць 
терять свойства - траціць уласцівасці
тесла (Тс) - тэсла (Тс), -лы
тест - тэст, тэста
тестирование - тэсціраванне, -ння 
тестирование автономное - тэсціраванне аўтаномнае 
тестирование интеграционное - тэсціраванне інтэграцыйнае 
тестирование модулей - тэсціраванне модуляў 
тестирование повторное - тэсціраванне паўторнае 
тестирование программы - тэсціраванне праграмы 
тестирование структурное - тэсціраванне структурнае
тестированность - тэсціраванасць, -ці
тестируемость - тэсціруемасць, -ці
тестовый - тэставы
тетрагон - тэтрагон, -на
тетрагональный - тэтраганальны
тетрада - тэтрада, -ды
тетрадный - тэтрадны
тетрапиррол - тэтрапірол, -лу
тетрапиррольный - тэтрапірольны
тетрацен - тэтрацэн, -ну
технеций (Tc) - тэхнецый, -цыю 
технеций химически чистый - тэхнецый хімічна чысты
техника - тэхніка, -кі 
техника авиационная - тэхніка авіяцыйная 
техника автомобильная - тэхніка аўтамабільная 
техника автотракторная - тэхніка аўтатрактарная 
техника большегрузная - тэхніка велікагрузная 
техника вакуумная - тэхніка вакуумная 
техника высокоэффективная - тэхніка высокаэфектыўная 
техника вычислительная (ВТ) - тэхніка вылічальная (ВТ) 
техника измерительная - тэхніка вымяральная 
техника лазерная - тэхніка лазерная 
техника малогабаритная - тэхніка малагабарытная 
техника медицинская - тэхніка медыцынская 
техника оптическая - тэхніка аптычная 
техника радиационная - тэхніка радыяцыйная 
техника телевизионная - тэхніка тэлевізійная 
техника тепломассообменная - тэхніка цепламасаабменная 
техника тракторная - тэхніка трактарная 
техника электронная - тэхніка электронная 
техника энергетическая - тэхніка энергетычная
технико-экономический - тэхніка-эканамічны
технический - тэхнічны
техногенный - тэхнагенны
технологический - тэхналагічны
технология - тэхналогія, -гіі 
технология безотходная - тэхналогія безадходная 
технология биоэнергетическая - тэхналогія біяэнергетычная 
технология вакуумная - тэхналогія вакуумная 
технология высокоэффективная - тэхналогія высокаэфектыўная 
технология голографическая - тэхналогія галаграфічная 
технология заточки - тэхналогія заточкі 
технология изготовления - тэхналогія вырабу 
технология изотермической закалки - тэхналогія ізатэрмічнай загартоўкі 
технология индукционно-шлакового литья - тэхналогія індукцыйна-шлакавага ліцця 
технология информационная - тэхналогія інфармацыйная 
технология керамическая - тэхналогія керамічная 
технология комплексная - тэхналогія комплексная 
технология лабораторная - тэхналогія лабараторная 
технология лазерно-графической обработки - тэхналогія лазерна-графічнай апрацоўкі 
технология массового производства - тэхналогія масавай вытворчасці 
технология металлов - тэхналогія металаў 
технология моделирования - тэхналогія мадэліравання 
технология модифицированная - тэхналогія мадыфікаваная 
технология нанесения покрытий - тэхналогія нанясення пакрыццяў 
технология нанесения полимерных плёнок - тэхналогія нанясення палімерных плёнак 
технология непрерывного горизонтального литья - тэхналогія бесперапыннага гарызантальнага ліцця 
технология обработки - тэхналогія апрацоўкі 
технология опытная - тэхналогія доследная 
технология отливки заготовок - тэхналогія адліўкі загатовак 
технология параметрического моделирования объектов - тэхналогія параметрычнага мадэліравання аб'ектаў 
технология передовая - тэхналогія перадавая 
технология переработки отходов - тэхналогія перапрацоўкі адходаў 
технология плавки - тэхналогія плаўкі 
технология планарно-эпитаксиальная - тэхналогія планарна-эпітаксіяльная 
технология получения ПАВ-структур - тэхналогія атрымання ПАХ-структур 
технология предложенная - тэхналогія прапанаваная 
технология приготовления полимерного покрытия - тэхналогія прыгатавання палімернага пакрыцця 
технология проектирования - тэхналогія праектавання 
технология производства - тэхналогія вытворчасці 
технология промышленная - тэхналогія прамысловая 
технология радиационная - тэхналогія радыяцыйная 
технология разработанная - тэхналогія распрацаваная 
технология разработки - тэхналогія распрацоўкі 
технология ресурсосберегающая - тэхналогія рэсурсазберагаючая [рэсурсазберагальная] 
технология синтеза - тэхналогія сінтэзу 
технология системная - тэхналогія сістэмная 
технология создания - тэхналогія стварэння 
технология сушильно-термическая - тэхналогія сушыльна-тэрмічная 
технология сушки - тэхналогія сушкі 
технология сушки непрерывная - тэхналогія сушкі бесперапынная 
технология тепломассообменная - тэхналогія цепламасаабменная 
технология травления - тэхналогія траўлення 
технология усовершенствованная - тэхналогія ўдасканаленая 
технология утилизации радиоактивной древесины - тэхналогія утылізацыі радыеактыўнай драўніны 
технология химико-термической обработки - тэхналогія хіміка-тэрмічнай апрацоўкі 
технология центробежной биметаллизации - тэхналогія цэнтрабежнай біметалізацыі 
технология экологически чистая - тэхналогія экалагічна чыстая 
технология экологически чистой утилизации - тэхналогія экалагічна чыстай утылізацыі 
технология экспериментальная - тэхналогія эксперыментальная 
технология электронно-лучевая - тэхналогія электронна-прамянёвая 
технология энергетическая - тэхналогія энергетычная 
технология энергосберегающая - тэхналогія энергазберагаючая [энергазберагальная]
техпроект (технический проект) - тэхпраект (тэхнічны праект), -та
течение - цячэнне, -ння 
течение высоковязких сред - цячэнне высакавязкіх асяроддзяў 
течение вязкое - цячэнне вязкае 
течение жидкостей через пористые тела - цячэнне вадкасцей праз порыстыя целы 
течение жидкости - цячэнне вадкасці
тигель - тыгель, -гля 
тигель алундовый - тыгель алундавы 
тигель керамический - тыгель керамічны
тип - тып, тыпу 
тип базовый - тып базавы 
тип датчика - тып датчыка 
тип декларативный - тып дэкларатыўны 
тип дефекта дисклинационный - тып дэфекту дысклінацыйны 
тип дефекта дислокационный - тып дэфекту дыслакацыйны 
тип компьютера - тып камп'ютэра 
тип конечный представленческий - тып канечны прадстаўленчы 
тип красителя - тып фарбавальніка 
тип материала - тып матэрыялу 
тип микросхемы логический - тып мікрасхемы лагічны 
тип реакции - тып рэакцыі 
тип соединения - тып злучэння 
тип сплава - тып сплаву 
тип структуры - тып структуры 
тип теплоносителя - тып цепланосьбіта 
тип упорядочения - тып упарадкавання 
тип установки - тып устаноўкі
типичный - тыповы
типовой - тыпавы
типоразмер - тыпапамер, -ру
типоразмерный - тыпапамерны
тиристор - тырыстар, -ра 
тиристор встречно-параллельный - тырыстар сустрэчна-паралельны 
тиристор открытый - тырыстар адкрыты
тиристорный - тырыстарны
титан (Ti) - тытан, -ну
титанат - тытанат, -ту 
титанат бария - тытанат барыю 
титанат свинца - тытанат свінцу
титановый - тытанавы
титансодержащий - тытанзмяшчальны
тканевый - 
1. тканінны; 
2. тканкавы
ткань - 
1. текст. тканіна, -ны; 
2. биол. тканка, -кі 
ткань биологическая - тканка біялагічная 
ткань жаростойкая - тканіна гарачастойкая
тлеющий - тлеючы
тождества - тоеснасці, -цяў 
тождества с симплектической инволюцией - тоеснасці з сімплектычнай інвалюцыяй
тождественный - тоесны
тождество ср. - тоеснасць, -ці ж. 
тождество полилинейное - тоеснасць полілінейная
ток - ток, току 
ток выходной - ток выхадны 
ток выходной разностный - ток выхадны рознасны 
ток дырочный - ток дзірачны 
ток ионный - ток іонны 
ток линейный - ток лінейны 
ток осаждения - ток асаджэння 
ток паразитный - ток паразітны 
ток переменный - ток пераменны 
ток пороговый - ток парогавы 
ток постоянный - ток пастаянны 
ток прямой - ток прамы 
ток слабый - ток слабы 
ток термализованных электронов - ток тэрмалізаваных электронаў 
ток утечки - ток уцечкі 
ток электрический - ток электрычны
токарно-протяжной - такарна-працяжны
токарный - такарны
токи - токі, -каў 
токи высокой частоты (ТВЧ) - токі высокай частаты (ТВЧ)
токоведущий - токавядучы
токовихревой - токавіхравы
токовый - токавы
токопровод - токаправод, -да 
токопровод разрядного контура - токаправод разраднага контуру
токопроводный - токаправодны
токопроводящий - токаправодзячы
токсический - таксічны
токсичный - таксічны
толкатель - штурхач, -ча 
толкатель клапана - штурхач клапана
толстоплёночный - таўстаплёначны
толстый - тоўсты
толуол - талуол, -лу
толуоловый - талуолавы
толуольный - талуольны
толщина - таўшчыня, -ні 
толщина атмосферы оптическая - таўшчыня атмасферы аптычная 
толщина минимальная - таўшчыня мінімальная 
толщина оптическая - таўшчыня аптычная 
толщина пластины - таўшчыня пласціны 
толщина плёнки - таўшчыня плёнкі 
толщина покрытия - таўшчыня пакрыцця 
толщина прокатных материалов - таўшчыня пракатных матэрыялаў 
толщина слоя - таўшчыня слоя 
толщина субмикронная - таўшчыня субмікронная 
толщина фильтра - таўшчыня фільтра
только - толькі
томограф - тамограф, -фа 
томограф электрического импеданса - тамограф электрычнага імпеданса
томоскопия - томаскапія, -піі 
томоскопия магнитошумовая - томаскапія магніташумавая 
томоскопия немагнитных материалов - томаскапія немагнітных матэрыялаў 
томоскопия токовихревая - томаскапія токавіхравая
тон - тон, тону 
тон цветовой - тон колеравы
тонкий - тонкі
тонкодисперсный - тонкадысперсны
тонкоплёночный - танкаплёначны
тонкослойный - танкаслойны
тонкостенный - танкасценны
тонкоструктурный - тонкаструктурны
тонна (т) - тона (т), -ны
топливный - паліўны
топливо - паліва, -ва 
топливо высоковлажное - паліва высокавільготнае 
топливо низкосортное - паліва нізкасортнае 
топливо органическое - паліва арганічнае 
топливо твёрдое - паліва цвёрдае 
топливо ядерное - паліва ядзернае
топографический - тапаграфічны
топография - тапаграфія, -фіі 
топография поверхности - тапаграфія паверхні
топологически - тапалагічна 
топологически нетривиальный - тапалагічна нетрывіяльны
топологический - тапалагічны
топология - тапалогія, -гіі 
топология сети шинная - тапалогія сеткі шынная 
топология схемы усилителя - тапалогія схемы ўзмацняльніка
торец - тарэц, -рца
ториев(ый) - торыеў (торыевы)
торий (Th) - торый, -рыю
тормоз - тормаз, -за
тормозной - тармазны
торсионный - тарсіённы
торф - торф, торфу
торфопредприятие - торфапрадпрыемства, -ва
торфяной - тарфяны
торцевой - тарцовы
торцовый - тарцовы
точечный - 
1. пунктавы; 
2. кропкавы
точка ж. - 
1. мат., техн. пункт, пункта м.; 
2. (метка, знак) кропка, -кі ж. 
точка бесконечно далёкая - пункт бесканечна далёкі 
точка бесконечно удалённая - пункт бесканечна аддалены 
точка векторной решётки - пункт вектарнай рашоткі 
точка гладкости - пункт гладкасці 
точка заданная - пункт зададзены 
точка зрения - пункт гледжання, пункт погляду 
точка зрения возможная - пункт гледжання магчымы 
точка зрения единая - пункт гледжання адзіны 
точка изотропная - пункт ізатропны 
точка квантовая - кропка квантавая 
точка Кюри - пункт Кюры 
точка материальная - пункт матэрыяльны 
точка негладкости - пункт нягладкасці 
точка особая - пункт асаблівы 
точка плавления кристалла - пункт плаўлення крышталя 
точка подвижная - пункт рухомы 
точка предельная - пункт гранічны 
точка произвольная - пункт адвольны 
точка пространства - пункт прасторы 
точка пространственная - пункт прасторавы 
точка пространственной кривой - пункт прасторавай крывой 
точка рабочая - пункт рабочы 
точка рациональная - пункт рацыянальны 
точка реперная - пункт рэперны 
точка фазового перехода - пункт фазавага пераходу 
точка фазового равновесия - пункт фазавай раўнавагі
точно - дакладна 
точно решаемый - дакладна рашаемы
точность - дакладнасць, -ці 
точность высокая - дакладнасць высокая 
точность значения - дакладнасць значэння 
точность измерения - дакладнасць вымярэння 
точность позиционирования - дакладнасць пазіцыяніравання 
точность размеров - дакладнасць памераў
точный - дакладны
травление - траўленне, -ння 
травление диэлектрической плёнки - траўленне дыэлектрычнай плёнкі 
травление избирательное - траўленне выбіральнае 
травление ионное - траўленне іоннае 
травление плазменное - траўленне плазменнае 
травление плазмохимическое - траўленне плазмахімічнае 
травление реактивно-ионное - траўленне рэактыўна-іоннае 
травление через маску - траўленне праз маску 
травление электрода - траўленне электрода
традиционный - традыцыйны
траектория - траекторыя, -рыі 
траектория движения - траекторыя руху 
траектория замкнутая - траекторыя замкнутая 
траектория исходной системы - траекторыя зыходнай сістэмы 
траектория на фазовой плоскости - траекторыя на фазавай плоскасці
траекторный - траекторны
тракт - тракт, тракту 
тракт предусиления сигнала - тракт перадузмацнення сігналу 
тракт спектрометрический - тракт спектраметрычны 
тракт усиления сигналов - тракт узмацнення сігналаў
трактор - трактар, -ра 
трактор гусеничный - трактар гусенічны 
трактор универсально-пропашной - трактар універсальна-акучвальны
тракторный - трактарны
транзистор - транзістар, -ра 
транзистор арсенид-галлиевый - транзістар арсенід-галіевы 
транзистор быстродействующий - транзістар хуткадзейны 
транзистор в открытом состоянии - транзістар у адкрытым стане 
транзистор полевой (ПТ) - транзістар палявы (ПТ) 
транзистор полевой с изолированной задвижкой - транзістар палявы з ізаляванай засаўкай 
транзистор силовой - транзістар сілавы
транзисторный - транзістарны
трансмиссия - трансмісія, -сіі 
трансмиссия гидромеханическая - трансмісія гідрамеханічная 
трансмиссия древовидной структуры - трансмісія дрэвападобнай структуры 
трансмиссия механическая - трансмісія механічная 
трансмиссия планетарная - трансмісія планетарная
трансмутация - трансмутацыя, -цыі 
трансмутация радиоактивных ядер - трансмутацыя радыеактыўных ядзер
транспонирование - транспанаванне, -ння
транспонированный - транспанаваны
транспорт - транспарт, -ту
транспортёр - транспарцёр, -ра 
транспортёр гусеничный - транспарцёр гусенічны 
транспортёр гусеничный двухзвенный - транспарцёр гусенічны двухзвённы
транспортный - транспартны
трансурановый - трансуранавы
трансфинит - трансфініт, -та
трансфинитный - трансфінітны
трансформатор - трансфарматар, -ра 
трансформатор входной - трансфарматар уваходны 
трансформатор высоковольтный - трансфарматар высакавольтны 
трансформатор силовой - трансфарматар сілавы 
трансформатор трёхобмоточный - трансфарматар трохабмотачны
трансформаторный - трансфарматарны
трансформация - трансфармацыя, -цыі 
трансформация линейная - трансфармацыя лінейная 
трансформация микроструктуры - трансфармацыя мікраструктуры 
трансформация нелинейная - трансфармацыя нелінейная 
трансформация топографии поверхности - трансфармацыя тапаграфіі паверхні 
трансформация электромагнитных волн в плазменные - трансфармацыя электрамагнітных хваль у плазменныя
трансформер - трансформер, -ра 
трансформер полуактивный - трансформер паўактыўны
трансцендентность - трансцэндэнтнасць, -ці 
трансцендентность поля рациональных функций - трансцэндэнтнасць поля рацыянальных функцый
трансцендентный - трансцэндэнтны
траншейный - траншэйны
траншея - траншэя, -шэі
требование - патрабаванне, -ння 
требование знакоопределённости - патрабаванне знакавызначанасці 
требование классическое - патрабаванне класічнае 
требование необходимое - патрабаванне неабходнае 
требование предъявляемое - патрабаванне прад'яўляемае
требования - патрабаванні, -нняў 
требования ГОСТа - патрабаванні ДАСТу 
требования исходные - патрабаванні зыходныя 
требования к качеству обработки - патрабаванні да якасці апрацоўкі 
требования к параметрам установки - патрабаванні да параметраў устаноўкі 
требования технические - патрабаванні тэхнічныя
требовать - патрабаваць 
требовать обновления - патрабаваць абнаўлення 
требовать пополнения - патрабаваць папаўнення
требуемый - патрэбны
требующий - які патрабуе
трек - трэк, трэка 
трек частицы - трэк часціцы
трековый - трэкавы
трение - трэнне, -ння 
трение внутреннее - трэнне ўнутранае 
трение локальное поверхностное - трэнне лакальнае паверхневае 
трение межчастичное - трэнне міжчасцінкавае 
трение поверхностное - трэнне паверхневае 
трение сухое - трэнне сухое
третичный - трацічны
трёхвалковый - трохвалковы
трёхзеркальный - трохлюстэркавы
трёхмерный - трохмерны
трёхобмоточный - трохабмотачны
трёхслойный - трохслойны
трёхуровневый - трохузроўневы
трёхцветный - трохколерны
трёхшаговый - трохкрокавы
трёхэлектродный - трохэлектродны
трещина - трэшчына, -ны
трещиностойкость - трэшчынастойкасць, -ці 
трещиностойкость упругопластическая - трэшчынастойкасць пругкапластычная
триангулируемость - трыангулюемасць, -ці
триангулируемый - трыангулюемы
трибологический - трыбалагічны
трибология - трыбалогія, -гіі 
трибология физическая - трыбалогія фізічная
трибометр - трыбометр, -ра
трибосвойства - трыбаўласцівасці, -цей
триботехнический - трыбатэхнічны
тривиальность - трывіяльнасць, -ці
тривиальный - трывіяльны
триглицинселенат - трыгліцынселенат, -ту
триглицинфторбериллат - трыгліцынфторберылат, -ту
триод - трыёд, -да 
триод коронирующий - трыёд караніруючы [караніравальны]
триплет - трыплет, -та 
триплет ромбический - трыплет рамбічны
триплетный - трыплетны
триплет-триплетный - трыплет-трыплетны
тритий - трытый, -тыю
трифендиоксазин - трыфендыаксазін, -ну
трихлорэтилен - трыхлорэтылен, -ну
тройной - трайны
тропопауза - трапапаўза, -зы
тропосфера - трапасфера, -ры
трохоида - трахоіда, -ды
трохоидный - трахоідны
труба - труба, -бы 
труба оребрённая - труба арэбраная 
труба охлаждения тепловая - труба ахалоджвання цеплавая 
труба стальная - труба стальная 
труба тепловая - труба цеплавая 
труба тепловая газорегулируемая - труба цеплавая газарэгулюемая
трубка - трубка, -кі 
трубка кварцевая - трубка кварцавая 
трубка разрядная - трубка разрадная
трубный - трубны
трубопровод - трубаправод, -да 
трубопровод подземный - трубаправод падземны
трубчатый - трубчасты
трубы - трубы, труб 
трубы тепловых сетей - трубы цеплавых сетак
трудновозбудимый - цяжкаўзбуджальны
труднодеформируемый - цяжкадэфармуемы
труднодоступный - цяжкадаступны
труднообрабатываемый - цяжкаапрацоўваемы
трудность - цяжкасць, -ці
трудоёмкость - працаёмкасць, -ці 
трудоёмкость алгоритма удельная - працаёмкасць алгарытму ўдзельная
трущийся - які трэцца
тугоплавкий - тугаплаўкі
тулий (Tm) - тулій, -лію
тулийсодержащий - тулійзмяшчальны
туман - туман, -ну
туннелирование - тунэляванне, -ння 
туннелирование электронов - тунэляванне электронаў
туннель - тунэль, -ля
туннельный - тунэльны
тупик - тупік, -ка
тупиковый - тупіковы
турбина - турбіна, -ны 
турбина газовая - турбіна газавая
турбокомпрессор - турбакампрэсар, -ра 
турбокомпрессор дизельного двигателя - турбакампрэсар дызельнага рухавіка
турбонаддув м. - турбанаддзіманне, -ння ср. 
турбонаддув двигателя трактора - турбанаддзіманне рухавіка трактара
турбулентность - турбулентнасць, -ці 
турбулентность квазидвумерная - турбулентнасць квазідвухмерная 
турбулентность однородная - турбулентнасць аднародная 
турбулентность слабая - турбулентнасць слабая 
турбулентность стратифицированной по плотности жидкости - турбулентнасць стратыфікаванай па шчыльнасці вадкасці
турбулентный - турбулентны
турбулизатор - турбулізатар, -ра
турбулизация - турбулізацыя, -цыі 
турбулизация потока - турбулізацыя патоку 
турбулизация пристенного слоя теплоносителя - турбулізацыя прысценнага слоя цепланосьбіта
тушение - тушэнне, -ння 
тушение люминесценции - тушэнне люмінесцэнцыі 
тушение флуоресценции - тушэнне флуарэсцэнцыі 
тушение флуоресценции кислородное - тушэнне флуарэсцэнцыі кіслароднае 
тушение фосфоресценции - тушэнне фасфарэсцэнцыі
тушитель - 
1. (устройство) тушыльнік, -ка; 
2. (вещество) тушыцель, -лю
тысяча (тыс.) - тысяча (тыс.), -чы
тягач - цягач, -ча 
тягач колёсный - цягач колавы 
тягач специальный - цягач спецыяльны
тяготение - прыцягненне, -ння
тяжёлый - цяжкі
тянутый - цягнуты

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)