Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


ПАВ-структура - ПАХ-структура, ПАХ-структуры
падать - падаць
падающий - падаючы
падение - падзенне, -ння 
падение излучения скользящее - падзенне выпраменьвання слізгальнае 
падение существенное - падзенне істотнае
пайка (способ соединения) - пайка, -кі
пакет - пакет, -та 
пакет математических программ - пакет матэматычных праграм 
пакет прикладных программ (ППП) - пакет прыкладных праграм (ППП) 
пакет программ - пакет праграм 
пакет программный - пакет праграмны 
пакет статора - пакет статара
пакетопередача - пакетаперадача, -чы 
пакетопередача программных средств - пакетаперадача праграмных сродкаў
паковка - пакоўка, -кі 
паковка произвольная - пакоўка адвольная 
паковка частиц - пакоўка часцінак
палец (деталь) - палец, -льца 
палец реактивной штанги - палец рэактыўнай штангі
палладиев(ый) - паладыеў (паладыевы)
палладий (Pd) - паладый, -дыю
палладийсодержащий - паладыйзмяшчальны
пальцевой - пальцавы
память - памяць, -ці 
память внешняя - памяць знешняя 
память динамическая - памяць дынамічная 
память оперативная - памяць аператыўная 
память тепловая - памяць цеплавая 
память формы - памяць формы 
память цифровая - памяць лічбавая
панель - панель, -лі
пар м. - пара, -ры ж. 
пар водяной - пара вадзяная 
пар капиллярный - пара капілярная 
пар насыщенный - пара насычаная
пара - пара, -ры 
пара донорно-акцепторная - пара донарна-акцэптарная 
пара трения - пара трэння 
пара трения прецизионная - пара трэння прэцызійная 
пара фермион-антифермионная - пара ферміён-антыферміённая 
пара электронная - пара электронная 
пара электрон-позитронная - пара электрон-пазітронная 
пара электрон-позитронная виртуальная - пара электрон-пазітронная віртуальная
парабола - парабала, -лы
параболический - парабалічны
паразитный (нежелательный) - паразітны
параксиальный - параксіяльны
параллельно - паралельна
параллельный - паралельны
парамагнетик - парамагнетык, -ка
парамагнитный - парамагнітны
параметр - параметр, -ра 
параметр акустический - параметр акустычны 
параметр безразмерный - параметр безразмерны 
параметр большой - параметр вялікі 
параметр важный - параметр важны 
параметр взаимодействия - параметр узаемадзеяння 
параметр геометрический - параметр геаметрычны 
параметр группы - параметр групы 
параметр деформации - параметр дэфармацыі 
параметр интегральный - параметр інтэгральны 
параметр информативный - параметр інфарматыўны 
параметр информационный - параметр інфармацыйны 
параметр используемый - параметр выкарыстоўваемы 
параметр квантовый - параметр квантавы 
параметр конструкционный - параметр канструкцыйны 
параметр контролируемый - параметр кантралюемы 
параметр кристаллической решётки - параметр крышталічнай рашоткі 
параметр критический - параметр крытычны 
параметр Локкарта-Мартинелли - параметр Локарта-Мартынелі 
параметр модели - параметр мадэлі 
параметр нелинейный - параметр нелінейны 
параметр неопределённый - параметр нявызначаны 
параметр оптимальный - параметр аптымальны 
параметр основной - параметр асноўны 
параметр проектный - параметр праектны 
параметр пространственный - параметр прасторавы 
параметр рабочий - параметр рабочы 
параметр регрессии - параметр рэгрэсіі 
параметр рецептурно-технологический - параметр рэцэптурна-тэхналагічны 
параметр сигнала - параметр сігналу 
параметр системы - параметр сістэмы 
параметр структурный - параметр структурны 
параметр термодинамический - параметр тэрмадынамічны 
параметр технологический - параметр тэхналагічны 
параметр управляющий - параметр кіруючы [кіравальны] 
параметр физический - параметр фізічны 
параметр функции - параметр функцыі 
параметр цветовой - параметр колеравы 
параметр электрофизический - параметр электрафізічны 
параметр эллипса - параметр эліпса
параметризация - параметрызацыя, -цыі 
параметризация класса объектов - параметрызацыя класа аб'ектаў 
параметризация матрицы Лоренца - параметрызацыя матрыцы Лорэнца 
параметризация модели - параметрызацыя мадэлі 
параметризация сборочных единиц - параметрызацыя зборачных адзінак
параметризованный - параметрызаваны
параметрический - параметрычны
параметры - параметры, -раў 
параметры акустических полей - параметры акустычных палёў 
параметры ассоциативного отклика - параметры асацыятыўнага водгуку 
параметры высокие критические - параметры высокія крытычныя 
параметры выходные - параметры выхадныя 
параметры геометрические - параметры геаметрычныя 
параметры границ раздела - параметры межаў падзелу 
параметры деформирования - параметры дэфармавання 
параметры излучения поляризационные - параметры выпраменьвання палярызацыйныя 
параметры информационные - параметры інфармацыйныя 
параметры источника излучения - параметры крыніцы выпраменьвання 
параметры конструкции - параметры канструкцыі 
параметры контакта - параметры кантакту 
параметры лазерного излучения - параметры лазернага выпраменьвання 
параметры перемещения - параметры перамяшчэння 
параметры перехода - параметры пераходу 
параметры плазмы - параметры плазмы 
параметры покрытий цветовые - параметры пакрыццяў колеравыя 
параметры пространственные - параметры прасторавыя 
параметры разряда стабильные - параметры разраду стабільныя 
параметры рецептурно-технологические - параметры рэцэптурна-тэхналагічныя 
параметры Стокса - параметры Стокса 
параметры структурно-чувствительные - параметры структурна-адчувальныя 
параметры температурно-влажностные - параметры тэмпературна-вільготнасныя 
параметры температурно-временные - параметры тэмпературна-часавыя 
параметры транзисторной структуры - параметры транзістарнай структуры 
параметры упругодиссипативные - параметры пругкадысіпатыўныя 
параметры установки - параметры ўстаноўкі 
параметры устройства - параметры прыстасавання 
параметры электромагнитные - параметры электрамагнітныя 
параметры ячейки - параметры ячэйкі
парапроцесс - парапрацэс, -су
парателлурит - паратэлурыт, -ту
параэлектрик - параэлектрык, -ка
параэлектрический - параэлектрычны
парк (машин) - парк, парка
парный - парны
паровой - паравы
парогазовый - парагазавы
парогазожидкостный - парагазавадкасны
парогазотурбинный - парагазатурбінны
парокапельный - паракропельны
паромасляный - парамаслены
паропроизводительность - парапрадукцыйнасць, -ці
паросодержание - паразмяшчэнне, -ння 
паросодержание объёмное - паразмяшчэнне аб'ёмнае
партия (количество) - партыя, -тыі 
партия изделий - партыя вырабаў 
партия материала - партыя матэрыялу 
партия материалов наработанная - партыя матэрыялаў напрацаваная 
партия опытная - партыя доследная 
партия опытно-промышленная - партыя доследна-прамысловая 
партия препарата - партыя прэпарата 
партия приборов - партыя прыбораў 
партия проволоки - партыя дроту 
партия производственная - партыя вытворчая 
партия промышленная - партыя прамысловая 
партия фрез - партыя фрэз 
партия червячных передач - партыя чарвячных перадач
парциальный - парцыяльны
пары - пары, -роў 
пары влаги - пары вільгаці 
пары карбонилсодержащих ароматических кетонов - пары карбанілзмяшчальных араматычных кетонаў 
пары мишени - пары мішэні 
пары отходящие - пары адыходзячыя 
пары ртути - пары ртуці 
пары сложномолекулярные - пары складанамалекулярныя
паспорт - пашпарт, -та 
паспорт поверочный - пашпарт паверачны
паспортный - пашпартны
пассивация - пасівацыя, -цыі
пассивирующий - пасівіруючы [пасівіравальны]
пассивный - пасіўны
паста - паста, -ты 
паста дезактивационная - паста дэзактывацыйная
патент - патэнт, -та
патентный - патэнтны
патентование - патэнтаванне, -ння
паян(н)ый - паяны
пена - пена, -ны
пенопласт - пенапласт, -ту 
пенопласт модифицированный - пенапласт мадыфікаваны
пентагон - пентагон, -на
пентагональный - пентаганальны
первичный - першасны
первоначальный - першапачатковы
первый - першы
перебрасывание - перакідванне, -ння
переброс - перакід, -ду 
переброс энергии - перакід энергіі
переворачивание - пераварочванне, -ння
переворот - пераварот, -ту 
переворот спина - пераварот спіна
перегородка - перагародка, -кі
перегрев - перагрэў, -рэву 
перегрев локальный - перагрэў лакальны 
перегрев рабочей среды - перагрэў рабочага асяроддзя
перегрузка - перагрузка, -кі 
перегрузка импульсная - перагрузка імпульсная
передаваемый - перадаваемы
передавать - перадаваць 
передавать данные по линиям связи - перадаваць даныя па лініях сувязі
переданный - перададзены
передаточный - перадатачны
передать - перадаць 
передать в производство - перадаць у вытворчасць 
передать для внедрения - перадаць для ўкаранення 
передать для испытаний - перадаць для выпрабаванняў 
передать заказчику - перадаць заказчыку
передача - перадача, -чы 
передача возбуждения - перадача ўзбуджэння 
передача гидромеханическая - перадача гідрамеханічная 
передача зубчатая - перадача зубчастая 
передача информации - перадача інфармацыі 
передача колебательной энергии - перадача вагальнай энергіі 
передача механическая - перадача механічная 
передача научно-технической продукции - перадача навукова-тэхнічнай прадукцыі 
передача планетарная - перадача планетарная 
передача трохоидная - перадача трахоідная 
передача цилиндрическая сфероконтактная - перадача цыліндрычная сферакантактная 
передача червячная - перадача чарвячная 
передача эвольвентная - перадача эвальвентная 
передача энергии - перадача энергіі 
передача энергии столкновительная - перадача энергіі сутыкняльная
передающий - перадаючы [перадавальны]
передвижной - перасовачны [перасоўны]
переизлучение - перавыпраменьванне, -ння [перавыпрамяненне, -ння] 
переизлучение люминесценции - перавыпраменьванне люмінесцэнцыі
перекачивание - перапампоўванне, -ння
перекачка - перапампоўка, -кі 
перекачка агрессивной жидкости - перапампоўка агрэсіўнай вадкасці 
перекачка растворов - перапампоўка раствораў 
перекачка световой энергии - перапампоўка светлавой энергіі 
перекачка сжиженных газов - перапампоўка звадкаваных газаў
переключатель - пераключальнік, -ка
переключательный - пераключальны
переключающий - пераключальны
переключение - пераключэнне, -ння 
переключение автоколебательных режимов - пераключэнне аўтавагальных рэжымаў 
переключение нелинейное - пераключэнне нелінейнае
перекристаллизация - перакрышталізацыя, -цыі 
перекристаллизация фазовая - перакрышталізацыя фазавая
перекрытие - 
1. (наложение) перакрыццё, -цця; 
2. (конструкция) перакрыцце, -цця 
перекрытие полей - перакрыццё палёў
перемагничиваемый - перамагнічваемы
перемагничивание - перамагнічванне, -ння
переменная сущ. - пераменная, -ннай 
переменная временная - пераменная часавая 
переменная действительная - пераменная рэчаісная 
переменная динамическая - пераменная дынамічная 
переменная дискретная - пераменная дыскрэтная 
переменная кинематическая - пераменная кінематычная 
переменная независимая - пераменная незалежная 
переменная неизвестная - пераменная невядомая 
переменная нейтронная - пераменная нейтронная 
переменная неслучайная - пераменная невыпадковая 
переменная полевая - пераменная палявая 
переменная предикторная - пераменная прэдыктарная
переменное сущ. - пераменнае, -ннага 
переменное действительное - пераменнае рэчаіснае 
переменное комплексное - пераменнае камплекснае
переменный - пераменны
перемещение - перамяшчэнне, -ння 
перемещение индентора в процессе удара - перамяшчэнне індэнтара ў працэсе ўдару 
перемещение линейное - перамяшчэнне лінейнае 
перемещение манипулятора двухскоростное - перамяшчэнне маніпулятара двуххуткаснае 
перемещение объекта - перамяшчэнне аб'екта
перенапряжение - перанапружанне, -ння 
перенапряжение концентраторов - перанапружанне канцэнтратараў
перенастраиваемый - пераналаджваемы
перенастраивать - пераналаджваць
перенасыщенность - перанасычанасць, -ці 
перенасыщенность раствора - перанасычанасць раствору
перенасыщенный - перанасычаны
перенос - перанос, -су 
перенос аэрозольных частиц - перанос аэразольных часцінак 
перенос бинарной оптической информации - перанос бінарнай аптычнай інфармацыі 
перенос в поперечном направлении - перанос у папярочным напрамку 
перенос вдоль плоскости - перанос уздоўж плоскасці 
перенос возбуждения - перанос узбуджэння 
перенос донорно-акцепторный - перанос донарна-акцэптарны 
перенос заряда - перанос зараду 
перенос излучения - перанос выпраменьвання 
перенос информации - перанос інфармацыі 
перенос межмолекулярный - перанос міжмалекулярны 
перенос межфазный - перанос міжфазны 
перенос обратный - перанос адваротны 
перенос радиоактивной грязи - перанос радыеактыўнага бруду 
перенос тепла - перанос цяпла 
перенос тепла нестационарный - перанос цяпла нестацыянарны 
перенос энергии - перанос энергіі 
перенос энергии возбуждения безызлучательный - перанос энергіі ўзбуджэння безвыпраменьвальны 
перенос энергии возбуждения индуктивно-резонансный - перанос энергіі ўзбуджэння індуктыўна-рэзанансны 
перенос энергии возбуждения многоступенчатый - перанос энергіі ўзбуджэння шматступеньчаты 
перенос энергии межмолекулярный - перанос энергіі міжмалекулярны 
перенос энергии обменно-резонансный - перанос энергіі абменна-рэзанансны 
перенос энергии обратный - перанос энергіі адваротны 
перенос энергии триплет-триплетный - перанос энергіі трыплет-трыплетны
переносной (портативный) - перанасны
переносный (свойство, смысл) - пераносны
переобработка - пераапрацоўка, -кі
переотражение - 
1. пераадлюстраванне, -ння; 
2. пераадбіццё, -цця 
переотражение лучей - пераадлюстраванне прамянёў
перепад - 
1. (разница, разность) перапад, -ду; 
2. (сооружение) перапад, -да 
перепад температур - перапад тэмператур
переплав - пераплаў, -лаву 
переплав отходов инструментального производства - пераплаў адходаў інструментальнай вытворчасці 
переплав шихты - пераплаў шыхты 
переплав электронно-лучевой - пераплаў электронна-прамянёвы
переплавка - пераплаўка, -кі
переработка - перапрацоўка, -кі 
переработка высоконаполненных композиций - перапрацоўка высоканапоўненых кампазіцый 
переработка животноводческих стоков - перапрацоўка жывёлагадоўчых сцёкаў 
переработка жидких радиоактивных отходов - перапрацоўка вадкіх радыеактыўных адходаў 
переработка нефти - перапрацоўка нафты 
переработка нефти глубокая - перапрацоўка нафты глыбокая 
переработка отходов производства - перапрацоўка адходаў вытворчасці 
переработка параллельная распределённая - перапрацоўка паралельная размеркаваная 
переработка пластмасс - перапрацоўка пластмас 
переработка проб древесины - перапрацоўка проб драўніны 
переработка путём химического осаждения - перапрацоўка шляхам хімічнага асаджэння 
переработка радиоактивных отходов - перапрацоўка радыеактыўных адходаў 
переработка с последующим отделением осадка - перапрацоўка з наступным аддзяленнем асадку 
переработка термическая - перапрацоўка тэрмічная 
переработка токсичных отходов - перапрацоўка таксічных адходаў 
переработка хлорорганических отходов - перапрацоўка хлорарганічных адходаў 
переработка экструзионная - перапрацоўка экструзійная
перераспределение - пераразмеркаванне, -ння 
перераспределение примесей - пераразмеркаванне прымесей
перерасширение - перарасшырэнне, -ння 
перерасширение рабочего тела - перарасшырэнне рабочага цела
пересечение - перасячэнне, -ння
перестановка - перастаноўка, -кі
перестановочный - перастановачны
перестраиваемый - 
1. перабудоўваемы; 
2. пераладжваемы
перестраивание - 
1. перабудоўванне, -ння; 
2. пераладжванне, -ння
перестраивать - 
1. (структуру чего-л., здание) перабудоўваць; 
2. (прибор, механизм) пераладжваць
перестраиваться - 
1. перабудоўвацца; 
2. пераладжвацца 
перестраиваться плавно - пераладжвацца плаўна
перестройка - 
1. перабудова, -вы; 
2. пераладка, -кі 
перестройка аккомодационная - пераладка акамадацыйная 
перестройка нулевой частоты - пераладка нулявой частаты 
перестройка субструктуры материала - перабудова субструктуры матэрыялу 
перестройка частотная - пераладка частотная
пересыщение - перасычэнне, -ння 
пересыщение постоянное - перасычэнне пастаяннае
пересыщенный - перасычаны
перетачивание - ператочванне, -ння
переточка - ператочка, -кі 
переточка инструмента - ператочка інструменту
переход - 
1. (процесс) пераход, -ду; 
2. (сооружение, часть устройства) пераход, -да 
переход в изотропное состояние - пераход у ізатропны стан 
переход в основное состояние - пераход у асноўны стан 
переход в сверхпроводящее состояние - пераход у звышправодны стан 
переход в состояние расплава - пераход у стан расплаву 
переход высокотемпературный сверхпроводящий - пераход высокатэмпературны звышправодны 
переход двухфотонный - пераход двухфатонны 
переход из соизмеримой фазы в несоизмеримую - пераход з сувымернай фазы ў несувымерную 
переход коаксиально-волноводный - пераход кааксіяльна-хваляводны 
переход коллекторный пряморасположенный - пераход калектарны прамаразмешчаны 
переход магниторазрешённый - пераход магнітадазволены 
переход математический - пераход матэматычны 
переход между режимами - пераход паміж рэжымамі 
переход между уровнями - пераход паміж узроўнямі 
переход междузонный прямой - пераход міжзонны прамы 
переход обратный - пераход адваротны 
переход от ветви к ветви - пераход ад галіны да галіны 
переход от решётки к континууму - пераход ад рашоткі да кантынуума 
переход предельный - пераход гранічны 
переход прямой - пераход прамы 
переход разрешённый - пераход дазволены 
переход сверхпроводящий - пераход звышправодны 
переход связанно-свободный - пераход звязана-свабодны 
переход сегнетоэлектрический фазовый - пераход сегнетаэлектрычны фазавы 
переход структурный фазовый - пераход структурны фазавы 
переход управляемый - пераход кіруемы 
переход фазовый - пераход фазавы 
переход электромагнитный - пераход электрамагнітны 
переход электронно-колебательный - пераход электронна-вагальны
переходный - пераходны
переходящий - 
1. прил. пераходзячы; 
2. прич. які пераходзіць 
переходящий в классическую формулу - які пераходзіць у класічную формулу
перечень - пералік, -ку
перечисление - пералічэнне, -ння
перилен - перылен, -ну
перилентетракарбоновый - перылентэтракарбонавы
периметр - перыметр, -ра 
периметр опасной зоны - перыметр небяспечнай зоны
период - перыяд, -ду 
период движения - перыяд руху 
период нетривиальный - перыяд нетрывіяльны 
период полураспада - перыяд паўраспаду 
период пульсаций - перыяд пульсацый 
период релаксации - перыяд рэлаксацыі 
период системы - перыяд сістэмы
периодически - перыядычна 
периодически модулированый - перыядычна мадуляваны
периодический - перыядычны
периодичность - перыядычнасць, -ці 
периодичность тепловой неустойчивости - перыядычнасць цеплавой няўстойлівасці
периоды - перыяды, -даў 
периоды несоизмеримые - перыяды несувымерныя
периферический - перыферычны
периферия (внешние устройства) - перыферыя, -рыі
пермаллоевый - пермалоевы
пермаллой - пермалой, -лою
пермаллойный - пермалойны
перовскит - пераўскіт, -ту
перовскитный - пераўскітны
перпендикуляр - перпендыкуляр, -ра
перпендикулярный - перпендыкулярны 
перпендикулярный главному сечению призмы - перпендыкулярны галоўнаму сячэнню прызмы 
перпендикулярный к плоскости - перпендыкулярны да плоскасці
персонал - персанал, -лу
персональный - персанальны
перспектива - перспектыва, -вы
перспективность - перспектыўнасць, -ці 
перспективность использования - перспектыўнасць выкарыстання
перспективный - перспектыўны
пертехнетат - пертэхнетат, -ту 
пертехнетат натрия - пертэхнетат натрыю
пертурбативный - пертурбатыўны
пестицид - пестыцыд, -ду
петлевой - петлявы
петля - пятля, -лі 
петля гистерезиса двойная - пятля гістэрэзісу падвойная 
петля диэлектрического гистерезиса - пятля дыэлектрычнага гістэрэзісу 
петля магнитного гистерезиса - пятля магнітнага гістэрэзісу 
петля магнитного гистерезиса динамическая - пятля магнітнага гістэрэзісу дынамічная 
петля магнитного гистерезиса квазистатическая - пятля магнітнага гістэрэзісу квазістатычная
печатный - 
1. элн пячатны; 
2. полигр. друкарскі
печь сущ. - печ, печы 
печь диффузионная - печ дыфузійная 
печь дуговая - печ дугавая 
печь индукционная вакуумная - печ індукцыйная вакуумная
пигмент - пігмент, -ту 
пигмент тетрапиррольный - пігмент тэтрапірольны
пигментированный - пігментаваны
пик (максимум) - пік, піку 
пик максимального изменения - пік максімальнага змянення 
пик удельной теплоёмкости - пік удзельнай цеплаёмістасці
пиковый - пікавы
пикосекунда (пс) - пікасекунда (пс), -ды
пикосекундный - пікасекундны
пила - піла, -лы 
пила алмазная - піла алмазная 
пила дисковая - піла дыскавая
пи-мезон - пі-мезон, пі-мезона
пион - піон, -на
пиридин - пірыдзін, -ну
пиридиновый - пірыдзінавы
пиридоксаль м. - пірыдаксаль, -лю м.
пирокоэффициент - піракаэфіцыент, -та
пиролиз - піроліз, -зу
пирометр - пірометр, -ра 
пирометр двухканальный - пірометр двухканальны 
пирометр широкополосный - пірометр шырокапалосны
пироплавкий - піраплаўкі
пирохлор - пірахлор, -ру
пирохлорный - пірахлорны
пироэлектрик - піраэлектрык, -ка
пироэлектрический - піраэлектрычны
питание (энергией, током) - сілкаванне, -ння
питательный - 
1. (канал, трубопровод) сілкавальны; 
2. (вещество, среда) пажыўны
питающий - сілкуючы
плавиковый - плавікавы
плавильный - плавільны
плавка - плаўка, -кі 
плавка заготовок - плаўка загатовак
плавление - плаўленне, -ння 
плавление кристалла - плаўленне крышталя 
плавление неравновесное - плаўленне нераўнаважнае 
плавление поверхностного слоя полупроводника - плаўленне паверхневага слоя паўправадніка 
плавление пористого слоя германия - плаўленне порыстага слоя германію
плавно - плаўна 
плавно перестраиваться - плаўна пераладжвацца
плавность - плаўнасць, -ці 
плавность хода - плаўнасць ходу
плазма - плазма, -мы 
плазма азотная - плазма азотная 
плазма безрасходных электрических разрядов - плазма безрасходных электрычных разрадаў 
плазма вакуумного дугового разряда - плазма вакуумнага дугавога разраду 
плазма высокочастотного разряда - плазма высокачастотнага разраду 
плазма двухмерно-неоднородная - плазма двухмерна-неаднародная 
плазма замагниченная - плазма замагнічаная 
плазма импульсного дугового разряда - плазма імпульснага дугавога разраду 
плазма инертного газа - плазма інертнага газу 
плазма, инициируемая электронным пучком - плазма, што ініцыіруецца электронным пучком 
плазма кислород(о)содержащая - плазма кісларод(а)змяшчальная 
плазма комбинированного разряда - плазма камбінаванага разраду 
плазма лазерная - плазма лазерная 
плазма многозарядная - плазма шматзарадная 
плазма неоднородная - плазма неаднародная 
плазма неравновесная - плазма нераўнаважная 
плазма несамостоятельного быстропрокачиваемого TEA-разряда - плазма несамастойнага хуткапрапампоўваемага TEA-разраду 
плазма низкого давления - плазма нізкага ціску 
плазма низкотемпературная - плазма нізкатэмпературная 
плазма титановая - плазма тытанавая 
плазма тлеющего электрического разряда - плазма тлеючага электрычнага разраду 
плазма углеродная - плазма вугляродная 
плазма ускоренная - плазма паскораная 
плазма фторуглеродная - плазма фторвугляродная 
плазма электродугового разряда - плазма электрадугавога разраду 
плазма электронно-дырочная - плазма электронна-дзірачная 
плазма эрозионная - плазма эразійная
плазменный - плазменны
плазмодинамика - плазмадынаміка, -кі
плазмодинамический - плазмадынамічны
плазмообразование - плазмаўтварэнне, -ння
плазмообразующий - плазмаўтваральны
плазмополимеризованный - плазмаполімерызаваны
плазмотрон - плазматрон, -на 
плазмотрон для резки металлов - плазматрон для рэзкі металаў
плазмофотостимулированный - плазмафотастымуляваны
плазмохимический - плазмахімічны
плазмохимия - плазмахімія, -міі
плазмоэлектрохимический - плазмаэлектрахімічны
план - план, плана 
план композиционный ротатабельный центральный - план кампазіцыйны рататабельны цэнтральны
планарно-эпитаксиальный - планарна-эпітаксіяльны
планарный - планарны
планетарный - планетарны
планирование - планаванне, -ння
планировать - планаваць 
планировать серийный выпуск - планаваць серыйны выпуск
планировщик - планіроўшчык, -ка 
планировщик маршрута - планіроўшчык маршруту
планшет - планшэт, -та
планшетный - планшэтны
пласт - пласт, пласта
пластик - пластык, -ку 
пластик высокопрочный - пластык высокатрывалы 
пластик конструкционный - пластык канструкцыйны 
пластик лигноцеллюлозный - пластык лігнацэлюлозны 
пластик экструзионный - пластык экструзійны
пластина - пласціна, -ны 
пластина кремниевая - пласціна крэмніевая 
пластина крупноформатная - пласціна буйнафарматная 
пластина многогранная - пласціна шматгранная 
пластина сменная - пласціна зменная 
пластина толщиной 100 мкм - пласціна таўшчынёй 100 мкм
пластинчатый - пласцінчаты [пласціністы]
пластификатор - пластыфікатар, -ру
пластифицированный - пластыфікаваны
пластифицирующий - пластыфікуючы [пластыфікавальны]
пластически - пластычна 
пластически упрочнённый - пластычна ўмацаваны
пластический - пластычны
пластичность - пластычнасць, -ці 
пластичность предельная - пластычнасць гранічная
пластичный - пластычны
пластмасса - пластмаса, -сы
пластмассовый - пластмасавы
пластовискозиметр - пластавісказіметр, -ра 
пластовискозиметр сжимающий - пластавісказіметр сціскальны
плата - плата, -ты 
плата многослойная - плата шматслойная 
плата печатная - плата пячатная 
плата соединения - плата злучэння 
плата теплонагруженная - плата цепланагружаная
платина (Pt) - плаціна, -ны
платиновый - плацінавы
плёнка - плёнка, -кі 
плёнка алмазная - плёнка алмазная 
плёнка алмазоподобная - плёнка алмазападобная 
плёнка анизотропная - плёнка анізатропная 
плёнка антикоррозионная - плёнка антыкаразійная 
плёнка антифрикционная - плёнка антыфрыкцыйная 
плёнка бистабильная - плёнка бістабільная 
плёнка волноводная - плёнка хваляводная 
плёнка гетероэпитаксиальная - плёнка гетэраэпітаксіяльная 
плёнка двухслойная - плёнка двухслойная 
плёнка двухуровневых центров - плёнка двухузроўневых цэнтраў 
плёнка диспергированная - плёнка дыспергіраваная 
плёнка диэлектрическая - плёнка дыэлектрычная 
плёнка защитная - плёнка ахоўная 
плёнка интерметаллическая - плёнка інтэрметалічная 
плёнка карбида - плёнка карбіду 
плёнка кремния на сапфире - плёнка крэмнію на сапфіры 
плёнка майларовая - плёнка майларавая 
плёнка металлическая - плёнка металічная 
плёнка напылённая - плёнка напыленая 
плёнка обработанная - плёнка апрацаваная 
плёнка одиночная - плёнка адзіночная 
плёнка однофазная полупроводниковая - плёнка аднафазная паўправадніковая 
плёнка окисла вольфрама - плёнка вокіслу вальфраму 
плёнка органическая - плёнка арганічная 
плёнка органического резиста - плёнка арганічнага рэзіста 
плёнка орторомбической фазы - плёнка ортарамбічнай фазы 
плёнка островковая - плёнка астраўковая 
плёнка плазмополимеризованного резиста - плёнка плазмаполімерызаванага рэзіста 
плёнка поверхностная - плёнка паверхневая 
плёнка поликристаллическая - плёнка полікрышталічная 
плёнка полимерная - плёнка палімерная 
плёнка полиэтиленовая - плёнка поліэтыленавая 
плёнка полупроводниковая - плёнка паўправадніковая 
плёнка разделительная - плёнка раздзяляльная 
плёнка разделяющая - плёнка раздзяляючая 
плёнка резиста - плёнка рэзіста 
плёнка сплава - плёнка сплаву 
плёнка стекла - плёнка шкла 
плёнка субмикронной толщины - плёнка субмікроннай таўшчыні 
плёнка тетрагональной фазы - плёнка тэтраганальнай фазы 
плёнка титансодержащего стекла - плёнка тытанзмяшчальнага шкла 
плёнка толщиной 100 нм - плёнка таўшчынёй 100 нм 
плёнка тонкая - плёнка тонкая 
плёнка углерода алмазоподобная - плёнка вугляроду алмазападобная 
плёнка фотографическая - плёнка фатаграфічная 
плёнка фотохромная - плёнка фотахромная 
плёнка фрикционно-деформированная - плёнка фрыкцыйна-дэфармаваная 
плёнка халькогенида свинца - плёнка халькагеніду свінцу 
плёнка эпитаксиальная - плёнка эпітаксіяльная
плёночный - плёначны
плечевой - плечавы
плечо - плячо, -ча 
плечо высокоомное - плячо высакаомнае
плита - пліта, -ты 
плита опорная - пліта апорная 
плита прямоугольная - пліта прамавугольная 
плита со свободно опёртой границей - пліта са свабодна абапёртай мяжой 
плита упругая - пліта пругкая 
плита упруговязкая - пліта пругкавязкая
пломбировочный - пламбіровачны
плоский - плоскі
плосковогнутый - плоскаўвагнуты
плосковыпуклый - пласкавыпуклы
плоскость - плоскасць, -ці 
плоскость азимутальная - плоскасць азімутальная 
плоскость двойникования - плоскасць двайнікавання 
плоскость комплексная - плоскасць камплексная 
плоскость максимальных напряжений - плоскасць максімальных напружанняў 
плоскость матрицы оптических элементов - плоскасць матрыцы аптычных элементаў 
плоскость оптически бистабильных слоёв - плоскасць аптычна бістабільных слаёў 
плоскость поляризации - плоскасць палярызацыі 
плоскость поперечного сечения - плоскасць папярочнага сячэння 
плоскость продольного сечения - плоскасць падоўжнага сячэння 
плоскость растягивающих напряжений - плоскасць расцягваючых [расцягвальных] напружанняў 
плоскость слипания ультразвуковых импульсов - плоскасць зліпання ультрагукавых імпульсаў 
плоскость слоя - плоскасць слоя 
плоскость спайности - плоскасць спайнасці 
плоскость угломестная - плоскасць вугламясцовая 
плоскость управляющих параметров - плоскасць кіруючых [кіравальных] параметраў 
плоскость фазовая - плоскасць фазавая
плотность - шчыльнасць, -ці 
плотность атомная - шчыльнасць атамная 
плотность атомов - шчыльнасць атамаў 
плотность вероятности - шчыльнасць імавернасці 
плотность высокая - шчыльнасць высокая 
плотность жидкости - шчыльнасць вадкасці 
плотность загрязнения - шчыльнасць забруджвання 
плотность записи информации - шчыльнасць запісу інфармацыі 
плотность заряда - шчыльнасць зараду 
плотность излучения спектральная - шчыльнасць выпраменьвання спектральная 
плотность ионного тока - шчыльнасць іоннага току 
плотность критическая - шчыльнасць крытычная 
плотность максимальная - шчыльнасць максімальная 
плотность массового расхода водяного пара - шчыльнасць масавага расходу вадзяной пары 
плотность материала - шчыльнасць матэрыялу 
плотность мощности - шчыльнасць магутнасці 
плотность мощности пульсаций интенсивности - шчыльнасць магутнасці пульсацый інтэнсіўнасці 
плотность мощности спектральная - шчыльнасць магутнасці спектральная 
плотность мощности энерговклада - шчыльнасць магутнасці энергаўкладу 
плотность недостаточная - шчыльнасць недастатковая 
плотность низкая - шчыльнасць нізкая 
плотность оптическая - шчыльнасць аптычная 
плотность оптическая наведённая - шчыльнасць аптычная наведзеная 
плотность поверхностного состояния - шчыльнасць паверхневага стану 
плотность порогового тока - шчыльнасць парогавага току 
плотность потока падающих атомов - шчыльнасць патоку падаючых атамаў 
плотность смещений в каскаде - шчыльнасць зрушэнняў у каскадзе 
плотность спектральная - шчыльнасць спектральная 
плотность тока - шчыльнасць току 
плотность тока критическая - шчыльнасць току крытычная 
плотность тока осаждения - шчыльнасць току асаджэння 
плотность увеличенная - шчыльнасць павялічаная 
плотность укладки - шчыльнасць укладкі 
плотность упаковки - шчыльнасць упакоўкі 
плотность усреднённая - шчыльнасць усярэдненая 
плотность экстремально высокая - шчыльнасць экстрэмальна высокая 
плотность энергии - шчыльнасць энергіі
плотноупакованный - шчыльнаўпакаваны
плотный - шчыльны
площади - плошчы, -чаў 
площади производственные - плошчы вытворчыя
площадка - пляцоўка, -кі 
площадка контактная - пляцоўка кантактная 
площадка моделируемая - пляцоўка мадэліруемая 
площадка фоторегистратора светочувствительная - пляцоўка фотарэгістратара святлоадчувальная
площадь - плошча, -чы 
площадь большая - плошча вялікая 
площадь контакта - плошча кантакту 
площадь негерметичности - плошча негерметычнасці 
площадь оболочки - плошча абалонкі 
площадь пересечений - плошча перасячэнняў
плутониевый - плутоніевы
плутоний (Pu) - плутоній, -нію 
плутоний высокофоновый - плутоній высакафонавы
пневмоэкструзия - пнеўмаэкструзія, -зіі
побочный - пабочны
поведение - паводзіны, -н ед. нет 
поведение аномальное - паводзіны анамальныя 
поведение асимптотическое - паводзіны асімптатычныя 
поведение бистабильное - паводзіны бістабільныя 
поведение в условиях динамического нагружения - паводзіны ва ўмовах дынамічнага нагружэння 
поведение наблюдаемое - паводзіны назіраемыя 
поведение реологическое - паводзіны рэалагічныя 
поведение решения - паводзіны рашэння 
поведение системы - паводзіны сістэмы 
поведение существенно иное - паводзіны істотна іншыя 
поведение хаотическое - паводзіны хаатычныя 
поведение экспериментально наблюдаемое - паводзіны эксперыментальна назіраемыя
поверка - паверка, -кі 
поверка средств измерения - паверка сродкаў вымярэння
поверочный - паверачны
поверхности - паверхні, -няў 
поверхности контактирующие - паверхні кантактуючыя [кантактавальныя] 
поверхности равнонапряжённые - паверхні роўнанапружаныя
поверхностно - паверхнева 
поверхностно активизированный - паверхнева актывізаваны 
поверхностно упрочнённый - паверхнева ўмацаваны
поверхностно-активный - паверхнева-актыўны
поверхностный - паверхневы
поверхность - паверхня, -ні 
поверхность активизированная - паверхня актывізаваная 
поверхность активированная - паверхня актываваная 
поверхность взаимодействия - паверхня ўзаемадзеяння 
поверхность взаимодействия межфазная - паверхня ўзаемадзеяння міжфазная 
поверхность внутренняя - паверхня ўнутраная 
поверхность волокнистого наполнителя - паверхня валакністага напаўняльніка 
поверхность вращения - паверхня вярчэння 
поверхность вращения фасонная - паверхня вярчэння фасонная 
поверхность готового изделия - паверхня гатовага вырабу 
поверхность детали - паверхня дэталі 
поверхность Земли - паверхня Зямлі 
поверхность земная - паверхня зямная 
поверхность изделия - паверхня вырабу 
поверхность инструмента - паверхня інструмента 
поверхность испарения - паверхня выпарвання 
поверхность компактная - паверхня кампактная 
поверхность конденсации - паверхня кандэнсацыі 
поверхность контролируемая - паверхня кантралюемая 
поверхность кристалла оптическая - паверхня крышталя аптычная 
поверхность межфазная - паверхня міжфазная 
поверхность металла - паверхня металу 
поверхность металлическая - паверхня металічная 
поверхность мишени - паверхня мішэні 
поверхность модифицированная - паверхня мадыфікаваная 
поверхность наружная - паверхня вонкавая 
поверхность обрабатываемая - паверхня апрацоўваемая 
поверхность обработанная - паверхня апрацаваная 
поверхность образца - паверхня ўзору 
поверхность, обугленная лазерным излучением - паверхня, абвугленая лазерным выпраменьваннем 
поверхность оптическая - паверхня аптычная 
поверхность ориентированная - паверхня арыентаваная 
поверхность отклика - паверхня водгуку 
поверхность открытая - паверхня адкрытая 
поверхность отливки - паверхня адліўкі 
поверхность плоская - паверхня плоская 
поверхность подстилающая - паверхня падсцілаючая 
поверхность подстилочная - паверхня падсцілачная 
поверхность полупроводника - паверхня паўправадніка 
поверхность прецизионная - паверхня прэцызійная 
поверхность пятна - паверхня плямы 
поверхность рабочая - паверхня рабочая 
поверхность раздела - паверхня падзелу 
поверхность реальная - паверхня рэальная 
поверхность скола - паверхня сколу 
поверхность срединная - паверхня сярэдзінная 
поверхность субмикрошероховатая - паверхня субмікрашурпатая 
поверхность трения - паверхня трэння 
поверхность трохоидная - паверхня трахоідная 
поверхность труднодоступная - паверхня цяжкадаступная 
поверхность трущаяся - паверхня, якая трэцца 
поверхность указательная - паверхня ўказальная 
поверхность фазовой границы - паверхня фазавай мяжы 
поверхность фазовой скорости - паверхня фазавай хуткасці 
поверхность цилиндрическая - паверхня цыліндрычная 
поверхность эмиттирующая - паверхня эміціруючая [эміціравальная]
поворот - паварот, -ту 
поворот объекта - паварот аб'екта 
поворот плоскости поляризации - паварот плоскасці палярызацыі
поворотный - паваротны
повреждение - пашкоджанне, -ння 
повреждение усталостное - пашкоджанне стомленаснае
повреждённость - пашкоджанасць, -ці 
повреждённость накопленная - пашкоджанасць накопленая
повторитель - паўтаральнік, -ка 
повторитель истоковый - паўтаральнік вытокавы
повторный - паўторны
повысить - павысіць 
повысить вдвое - павысіць удвая 
повысить значительно - павысіць значна 
повысить существенно - павысіць істотна
повышать - павышаць
повышение - павышэнне, -ння 
повышение безопасности - павышэнне бяспекі 
повышение долговечности - павышэнне даўгавечнасці 
повышение качества - павышэнне якасці 
повышение маскирующей способности - павышэнне маскіруючай здольнасці 
повышение нагрузочной способности - павышэнне нагрузачнай здольнасці 
повышение надёжности - павышэнне надзейнасці 
повышение непрерывное - павышэнне бесперапыннае 
повышение производительности - павышэнне прадукцыйнасці 
повышение производства - павышэнне вытворчасці 
повышение стойкости инструмента - павышэнне стойкасці інструменту 
повышение температуры - павышэнне тэмпературы 
повышение чувствительности метода - павышэнне адчувальнасці метаду 
повышение эффективности - павышэнне эфектыўнасці
повышенный - павышаны
поглотитель - паглынальнік, -ка
поглотительный - паглынальны
поглощательный - паглынальны
поглощающий - паглынаючы
поглощение - паглынанне, -ння 
поглощение излучения - паглынанне выпраменьвання 
поглощение краевое - паглынанне краявое 
поглощение межзонное - паглынанне міжзоннае 
поглощение на частоте генерации - паглынанне на частаце генерацыі 
поглощение наведённое - паглынанне наведзенае 
поглощение нелинейное - паглынанне нелінейнае 
поглощение света - паглынанне святла 
поглощение фундаментальное - паглынанне фундаментальнае
поглощённый - паглынуты
по глубине - па глыбіні
пограничный - пагранічны, памежны
погранслой (пограничный слой) - пагранслой (пагранічны слой), -лоя
погрешность - хібнасць, -ці 
погрешность измерения - хібнасць вымярэння 
погрешность квадратическая двойная - хібнасць квадратычная двайная 
погрешность основная - хібнасць асноўная
погружаемый - 
1. пагружаемы; 
2. апускаемы
погружать - 
1. (грузы) пагружаць; 
2. (в жидкость) апускаць
погружной - апускны
под сущ. - под, пода 
под дуговой печи - под дугавой печы
подавление - падаўленне, -ння 
подавление генерации термодоноров - падаўленне генерацыі тэрмадонараў 
подавление люминесценции - падаўленне люмінесцэнцыі 
подавление сильное - падаўленне моцнае 
подавление сопутствующего рассеяния - падаўленне спадарожнага рассеяння 
подавление фонового свечения - падаўленне фонавага свячэння
подавлять - падаўляць 
подавлять деградацию ВТСП-фазы - падаўляць дэградацыю ВТЗП-фазы 
подавлять существенно - падаўляць істотна
подалгебра - падалгебра, -ры
податливость - падатлівасць, -ці 
податливость кристалла упругая - падатлівасць крышталя пругкая 
податливость элементов передачи - падатлівасць элементаў перадачы
подбор - падбор, -ру 
подбор давления окружающего газа - падбор ціску навакольнага газу
подвергавшийся - які падвяргаўся
подвергать - падвяргаць
подвес (приспособление) - падвес, -са 
подвес косой - падвес касы 
подвес подвижного элемента - падвес рухомага элемента
подвеска - падвеска, -кі 
подвеска автомобиля - падвеска аўтамабіля
подвижной - рухомы
подвижность - рухомасць, -ці 
подвижность большая - рухомасць вялікая 
подвижность носителей заряда - рухомасць носьбітаў зараду 
подвижность электронов - рухомасць электронаў
подвижный - рухомы
подгонка - падгонка, -кі 
подгонка номиналов интегральных схем - падгонка наміналаў інтэгральных схем
подготовить - падрыхтаваць 
подготовить к серийному выпуску - падрыхтаваць да серыйнага выпуску
подготовка - падрыхтоўка, -кі 
подготовка поверхности изделия - падрыхтоўка паверхні вырабу 
подготовка производства - падрыхтоўка вытворчасці 
подготовка технологическая - падрыхтоўка тэхналагічная
подгруппа - падгрупа, -пы 
подгруппа арифметическая - падгрупа арыфметычная 
подгруппа инвариантная холловская - падгрупа інварыянтная холаўская 
подгруппа максимальная - падгрупа максімальная 
подгруппа метабельная - падгрупа метабельная 
подгруппа сопряжённая - падгрупа спалучаная
поддержание - падтрыманне, -ння 
поддержание в действующем состоянии - падтрыманне ў дзеючым стане
поддержка - падтрымка, -кі 
поддержка аппаратная - падтрымка апаратная
поджиг - падпал, -лу 
поджиг лампы накачки - падпал лямпы напампоўкі
поджигающий - падпальваючы
подзатворный - падзатворны
подземный - падземны
подкачка - падпампоўка, -кі 
подкачка кристалла спонтанным излучением - падпампоўка крышталя спантанным выпраменьваннем
подключение - падключэнне, -ння 
подключение к источнику электропитания - падключэнне да крыніцы электрасілкавання
подключить - падключыць
подкольцо - падкальцо, -ца 
подкольцо полулокальное - падкальцо паўлакальнае 
подкольцо поля алгебраических чисел - падкальцо поля алгебраічных лікаў
подкритический - падкрытычны
по длине - па даўжыні
подложка - падложка, -кі 
подложка диаметром 100 мм - падложка дыяметрам 100 мм 
подложка для электронных микросборок - падложка для электронных мікразборак 
подложка из алюмооксидной керамики - падложка з алюмааксіднай керамікі 
подложка из стали - падложка са сталі 
подложка из фарфора - падложка з фарфору 
подложка интегральной схемы - падложка інтэгральнай схемы 
подложка кварцевая - падложка кварцавая 
подложка керамическая - падложка керамічная 
подложка кремниевая - падложка крэмніевая 
подложка микросхемы - падложка мікрасхемы 
подложка на базе анодного оксида - падложка на базе аноднага аксіду 
подложка неподогреваемая - падложка непадаграваемая 
подложка никелевая - падложка нікелевая 
подложка нихромовая - падложка ніхромавая 
подложка полупроводниковая - падложка паўправадніковая 
подложка ситалловая - падложка сіталавая 
подложка стеклянная - падложка шкляная
подмножество - падмноства, -ва 
подмножество однородное - падмноства аднароднае
поднять - падняць [узняць]
подобный - падобны
подогрев - падагрэў, -рэву 
подогрев воздуха - падагрэў паветра 
подогрев жидкости - падагрэў вадкасці
подпись ж. - подпіс, -су м. 
подпись цифровая - подпіс лічбавы
подповерхностный - падпаверхневы
подрез - падрэз, -зу 
подрез зуба сателлита - падрэз зуба сатэліта
подрешётка - падрашотка, -кі 
подрешётка бистабильная - падрашотка бістабільная 
подрешётка кислородная - падрашотка кіслародная 
подрешётка межслоевых атомов - падрашотка міжслаявых атамаў 
подрешётка метастабильная - падрашотка метастабільная 
подрешётка одномерная - падрашотка аднамерная
подрешёточный - падрашотачны
подробный - падрабязны
подсветка - падсветка, -кі
подсистема - падсістэма, -мы 
подсистема бистабильная - падсістэма бістабільная 
подсистема графическая - падсістэма графічная 
подсистема межслоевых атомов - падсістэма міжслаявых атамаў
подслой - падслой, -лоя 
подслой адгезионный - падслой адгезійны 
подслой из имидного связующего - падслой з іміднага звязваючага
подстановка - падстаноўка, -кі 
подстановка дифференциальная - падстаноўка дыферэнцыяльная 
подстановка допустимая - падстаноўка дапушчальная
подстанция - падстанцыя, -цыі 
подстанция информационная - падстанцыя інфармацыйная
подстилающий - падсцілаючы
подстилочный - падсцілачны
подсчёт - падлік, -ку 
подсчёт треков альфа-частиц - падлік трэкаў альфа-часціц
подтвердить - пацвердзіць 
подтвердить гипотезу - пацвердзіць гіпотэзу 
подтвердить достоверность модели - пацвердзіць верагоднасць мадэлі 
подтвердить результаты исследований - пацвердзіць вынікі даследаванняў 
подтвердить численно - пацвердзіць лікава 
подтвердить экспериментально - пацвердзіць эксперыментальна
подтверждать - пацвярджаць 
подтверждать работоспособность модели - пацвярджаць працаздольнасць мадэлі
подтверждающий - пацвярджальны
подтверждённый - пацверджаны 
подтверждённый на лабораторном макете - пацверджаны на лабараторным макеце 
подтверждённый экспериментально - пацверджаны эксперыментальна
подформация - падфармацыя, -цыі 
подформация локальная - падфармацыя лакальная
подход - падыход, -ду 
подход гипертекстовый - падыход гіпертэкставы 
подход декомпозиционный - падыход дэкампазіцыйны 
подход единый - падыход адзіны 
подход известный - падыход вядомы 
подход калибровочный - падыход калібровачны 
подход комплексный - падыход комплексны 
подход новый - падыход новы 
подход пофрагментный - падыход пафрагментны 
подход предложенный - падыход прапанаваны 
подход разработанный - падыход распрацаваны 
подход фонемный - падыход фанемны 
подход численно-аналитический - падыход лікава-аналітычны
подходящий (приемлемый) - прыдатны
подчиняться - падпарадкоўвацца 
подчиняться простейшему закону композиции - падпарадкоўвацца найпрасцейшаму закону кампазіцыі
подшипник - падшыпнік, -ка 
подшипник качения - падшыпнік качэння 
подшипник опорный - падшыпнік апорны 
подшипник скольжения - падшыпнік слізгання 
подшипник шаровой - падшыпнік шаравы
подшипниковый - падшыпнікавы
пожар - пажар, -ру
позволивший - які дазволіў
позволить - дазволіць
позволять - дазваляць
позволяющий - які дазваляе
позитрон - пазітрон, -на
позитроний - пазітроній, -нія
позитронный - пазітронны
позиционирование - пазіцыяніраванне, -ння 
позиционирование исполнительных органов - пазіцыяніраванне выканаўчых органаў
позиционный - пазіцыйны
позиция - пазіцыя, -цыі 
позиция неэквивалентная - пазіцыя неэквівалентная
поиск - пошук, -ку 
поиск автоматический - пошук аўтаматычны 
поиск диагностических признаков - пошук дыягнастычных прыкмет 
поиск многоаспектный - пошук шматаспектны
поисковый - пошукавы
покадровый - пакадравы
показатель - паказчык, -ка 
показатель безотказности - паказчык безадмоўнасці 
показатель Боля - паказчык Боля 
показатель верхний - паказчык верхні 
показатель Виноградова - паказчык Вінаградава 
показатель генеральный - паказчык генеральны 
показатель заданный - паказчык зададзены 
показатель Ляпунова - паказчык Ляпунова 
показатель массогабаритный - паказчык масагабарытны 
показатель надёжности - паказчык надзейнасці 
показатель назначения - паказчык прызначэння 
показатель наивысший - паказчык найвышэйшы 
показатель нижний - паказчык ніжні 
показатель нормы - паказчык нормы 
показатель ослабления - паказчык аслаблення 
показатель основной - паказчык асноўны 
показатель особый - паказчык асаблівы 
показатель Перрона - паказчык Перона 
показатель поглощения - паказчык паглынання 
показатель порфиринового обмена - паказчык парфірынавага абмену 
показатель преломления - паказчык праламлення 
показатель преломления нелинейный - паказчык праламлення нелінейны 
показатель преломления оптический - паказчык праламлення аптычны 
показатель преломления статический - паказчык праламлення статычны 
показатель преломления эффективный - паказчык праламлення эфектыўны 
показатель промежуточный - паказчык прамежкавы 
показатель рассеяния - паказчык рассеяння 
показатель рассеяния молекулярный - паказчык рассеяння малекулярны 
показатель слабый характеристический - паказчык слабы характарыстычны 
показатель технико-экономический - паказчык тэхніка-эканамічны 
показатель характеристический - паказчык характарыстычны 
показатель центральный - паказчык цэнтральны 
показатель экспоненциальный - паказчык экспаненцыяльны 
показатель эффективный - паказчык эфектыўны
показательный - 
1. (о функции) паказчыкавы; 
2. (образцовый) паказальны
показать - паказаць 
показать возможность осуществления - паказаць магчымасць ажыццяўлення 
показать возможность существования - паказаць магчымасць існавання 
показать перспективность использования - паказаць перспектыўнасць выкарыстання 
показать практическую пригодность - паказаць практычную прыгоднасць 
показать соответствие требованиям - паказаць адпаведнасць патрабаванням 
показать спектроскопическими методами - паказаць спектраскапічнымі метадамі 
показать экспериментально - паказаць эксперыментальна
показывать - паказваць
поковка - пакоўка, -кі 
поковка сложнопрофильная - пакоўка складанапрофільная 
поковка точная - пакоўка дакладная
поколение - пакаленне, -ння 
поколение новое - пакаленне новае 
поколение следующее - пакаленне наступнае
покоординатный - пакаардынатны
покров м. - покрыва, -ва ср.
покровный - покрыўны
покрытие - 
1. (действие) пакрыванне, -ння; 
2. (слой) пакрыццё, -цця 
покрытие алмазоподобное (АПП) - пакрыццё алмазападобнае (АПП) 
покрытие анизотропное - пакрыццё анізатропнае 
покрытие антиобледенительное - пакрыццё антыабледзяняльнае 
покрытие бездефектное - пакрыццё бездэфектнае 
покрытие беспористое - пакрыццё бяспорыстае 
покрытие вакуумное - пакрыццё вакуумнае 
покрытие вакуумно-плазменное - пакрыццё вакуумна-плазменнае 
покрытие виброгасящее - пакрыццё вібрагасячае 
покрытие высокостойкое - пакрыццё высакастойкае 
покрытие газотермическое - пакрыццё газатэрмічнае 
покрытие гальваническое - пакрыццё гальванічнае 
покрытие графа простыми цепями - пакрыванне графа простымі ланцугамі 
покрытие двухслойное - пакрыццё двухслойнае 
покрытие для стёкол индикаторных приборов - пакрыццё для шкла індыкатарных прыбораў 
покрытие защитное - пакрыццё ахоўнае 
покрытие из порошка карбида титана - пакрыццё з парашку карбіду тытану 
покрытие из тауборидного сплава - пакрыццё з таўбарыднага сплаву 
покрытие износостойкое - пакрыццё зносастойкае 
покрытие изоляционное - пакрыццё ізаляцыйнае 
покрытие ионно-плазменное - пакрыццё іонна-плазменнае 
покрытие иттрийсодержащее - пакрыццё ітрыйзмяшчальнае 
покрытие карбонитридное - пакрыццё карбанітрыднае 
покрытие композиционное - пакрыццё кампазіцыйнае 
покрытие лакокрасочное - пакрыццё лакафарбавае 
покрытие магнитное - пакрыццё магнітнае 
покрытие металлизированное - пакрыццё металізаванае 
покрытие металлическое - пакрыццё металічнае 
покрытие многокомпонентное - пакрыццё шматкампанентнае 
покрытие многослойное - пакрыццё шматслойнае 
покрытие на основе оксидов - пакрыццё на аснове аксідаў 
покрытие на основе пироплавких соединений титана - пакрыццё на аснове піраплаўкіх злучэнняў тытану 
покрытие незапотевающее - пакрыццё незапацяваючае [незапацявальнае] 
покрытие низкопористое - пакрыццё нізкапорыстае 
покрытие осаждаемое - пакрыццё асаджаемае 
покрытие отражающее - пакрыццё адлюстроўваючае 
покрытие пассивирующее - пакрыццё пасівіруючае [пасівіравальнае] 
покрытие поверхностно упрочнённое - пакрыццё паверхнева ўмацаванае 
покрытие полимерное - пакрыццё палімернае 
покрытие полученное - пакрыццё атрыманае 
покрытие практически беспористое - пакрыццё практычна бяспорыстае 
покрытие резистивное - пакрыццё рэзістыўнае 
покрытие с аморфной структурой - пакрыццё з аморфнай структурай 
покрытие с микрокристаллической структурой - пакрыццё з мікракрышталічнай структурай 
покрытие силицидное - пакрыццё сіліцыднае 
покрытие стеклокристаллическое - пакрыццё шклокрышталічнае 
покрытие твердосплавное - пакрыццё цвердасплаўнае 
покрытие твёрдое - пакрыццё цвёрдае 
покрытие титансодержащее - пакрыццё тытанзмяшчальнае 
покрытие тонкое - пакрыццё тонкае 
покрытие тонкоплёночное - пакрыццё танкаплёначнае 
покрытие трёхслойное - пакрыццё трохслойнае 
покрытие углеродное - пакрыццё вугляроднае 
покрытие упрочняющее - пакрыццё ўмацоўваючае [ўмацавальнае] 
покрытие электродуговое - пакрыццё электрадугавое
покрытия - пакрыцці, -ццяў 
покрытия разного функционального назначения - пакрыцці рознага функцыянальнага прызначэння
покрытый - пакрыты
пол (помещения) м. - падлога, -гі ж.
полагать - меркаваць
поле - поле, -ля 
поле аксиальное - поле аксіяльнае 
поле акустическое - поле акустычнае 
поле алгебраически замкнутое - поле алгебраічна замкнутае 
поле алгебраических чисел - поле алгебраічных лікаў 
поле бесконечное - поле бесканечнае 
поле бинарное - поле бінарнае 
поле векторное - поле вектарнае 
поле внешнее - поле знешняе 
поле внутренних упругих напряжений - поле ўнутраных пругкіх напружанняў 
поле вращения - поле вярчэння 
поле высокочастотное - поле высокачастотнае 
поле выходное - поле выхадное 
поле гравитационное - поле гравітацыйнае 
поле градиентное - поле градыентнае 
поле двухчастотное электромагнитное - поле двухчастотнае электрамагнітнае 
поле деформаций - поле дэфармацый 
поле дипольного излучателя - поле дыпольнага выпраменьвальніка 
поле заданной величины - поле зададзенай велічыні 
поле заданной конфигурации - поле зададзенай канфігурацыі 
поле Земли магнитное - поле Зямлі магнітнае 
поле измерительное - поле вымяральнае 
поле импульсное - поле імпульснае 
поле калибровочное - поле калібровачнае 
поле квазиодномерное - поле квазіаднамернае 
поле квантовое - поле квантавае 
поле конечное - поле канечнае 
поле концентрационное - поле канцэнтрацыйнае 
поле корреляционное - поле карэляцыйнае 
поле лазерное - поле лазернае 
поле магнитное - поле магнітнае 
поле магнитное локальное - поле магнітнае лакальнае 
поле массовых сил - поле масавых сіл 
поле мишени электромагнитное - поле мішэні электрамагнітнае 
поле многопучковое - поле шматпучковае 
поле накачки - поле напампоўкі 
поле налагаемое - поле накладваемае 
поле напряжений - поле напружанняў 
поле неоднородное - поле неаднароднае 
поле нерезонансное - поле нерэзананснае 
поле нестационарное - поле нестацыянарнае 
поле нулевой характеристики - поле нулявой характарыстыкі 
поле однородное - поле аднароднае 
поле однородное магнитное - поле аднароднае магнітнае 
поле основное - поле асноўнае 
поле отражённого пучка - поле адлюстраванага пучка 
поле переменное - поле пераменнае 
поле положительной характеристики - поле дадатнай характарыстыкі 
поле поперечное - поле папярочнае 
поле постоянное - поле пастаяннае 
поле продольное - поле падоўжнае 
поле прозрачности - поле празрыстасці 
поле рассеянное - поле рассеянае 
поле рациональных функций - поле рацыянальных функцый 
поле резонансного лазерного излучения - поле рэзананснага лазернага выпраменьвання 
поле с равномерным распределением амплитуды - поле з раўнамерным размеркаваннем амплітуды 
поле самосогласованное - поле самаўзгодненае 
поле сверхсильное - поле звышмоцнае 
поле светового пучка - поле светлавога пучка 
поле световое - поле светлавое 
поле сильное - поле моцнае 
поле скоростей - поле хуткасцей 
поле слабое - поле слабае 
поле смещения внутреннее - поле зрушэння ўнутранае 
поле собственное - поле ўласнае 
поле специальной конфигурации - поле спецыяльнай канфігурацыі 
поле спинорное - поле спінорнае 
поле стоячих волн - поле стаячых хваль 
поле температур - поле тэмператур 
поле температур градиентное - поле тэмператур градыентнае 
поле температурное - поле тэмпературнае 
поле тепловое - поле цеплавое 
поле тепловое релаксирующее - поле цеплавое рэлаксуючае [рэлаксавальнае] 
поле тока термализованных электронов - поле току тэрмалізаваных электронаў 
поле функций - поле функцый 
поле характеристики - поле характарыстыкі 
поле Хюльтена - поле Хюльтэна 
поле центральное - поле цэнтральнае 
поле числовое - поле лікавае 
поле Шварцшильда - поле Шварцшыльда 
поле электрическое - поле электрычнае 
поле электромагнитное - поле электрамагнітнае 
поле электромагнитное распределённое - поле электрамагнітнае размеркаванае 
поле электронного пучка - поле электроннага пучка 
поле Юкавы - поле Юкавы 
поле яркости - поле яркасці
полевой - палявы
полезный - карысны
полиамид - поліамід, -ду
полиамидный - поліамідны
поливалентный - полівалентны
поливинилхлорид (ПВХ) - полівінілхларыд (ПВХ), -ду
полидоменный - полідаменны
полииерархический - полііерархічны
полиимид - поліімід, -ду
полиимидный - поліімідны
поликарбонат - полікарбанат, -ту
поликерамический - полікерамічны
поликонденсация - полікандэнсацыя, -цыі 
поликонденсация в присутствии кислотного катализатора - полікандэнсацыя ў прысутнасці кіслотнага каталізатара
поликристалл - полікрышталь, -ля
поликристаллический - полікрышталічны
полилинейный - полілінейны
полимер - палімер, -ра 
полимер дисперсный - палімер дысперсны 
полимер неорганический - палімер неарганічны 
полимер радиационно-модифицированный - палімер радыяцыйна-мадыфікаваны 
полимер с дисперсным магнитным наполнителем - палімер з дысперсным магнітным напаўняльнікам 
полимер термопластический - палімер тэрмапластычны
полимеризация - полімерызацыя, -цыі 
полимеризация поверхностная - полімерызацыя паверхневая 
полимеризация фосфатсодержащих мономеров - полімерызацыя фасфатзмяшчальных манамераў
полимер-минеральный - палімер-мінеральны
полимерный - палімерны
полиметиновый - поліметынавы
полиморфный - паліморфны
полином - паліном, -ма 
полином минимальный - паліном мінімальны 
полином полилинейный - паліном полілінейный 
полином характеристический - паліном характарыстычны
полиномиально - полінаміяльна 
полиномиально разрешённый - полінаміяльна вырашаны 
полиномиально разрешимый - полінаміяльна вырашальны
полиномиальный - полінаміяльны
полипропилен - поліпрапілен, -ну
полирование - паліраванне, -ння 
полирование магнитно-абразивное - паліраванне магнітна-абразіўнае 
полирование фасонных поверхностей вращения - паліраванне фасонных паверхняў вярчэння
полисилоксан - полісілаксан, -ну
полисилоксановый - полісілаксанавы
полисинтетический - полісінтэтычны
полисульфон - полісульфон, -ну
политанталат - політанталат, -ту
политехнический - політэхнічны
полихлорированный - поліхлараваны
полиэдр - паліэдр, -ра 
полиэдр выпуклый - паліэдр выпуклы
полиэтилен - поліэтылен, -ну 
полиэтилен низкого давления (ПЭНД) - поліэтылен нізкага ціску (ПЭНЦ) 
полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) - поліэтылен нізкай шчыльнасці (ПЭНШ)
полиэтиленовый - поліэтыленавы
полиэтилентерефталат (ПЭТФ) - поліэтылентэрэфталат (ПЭТФ), -ту
полносимметричный - поўнасіметрычны
полностью - поўнасцю 
полностью интегрируемый - поўнасцю інтэгруемы 
полностью оптический - поўнасцю аптычны
полнотекстовый - поўнатэкставы
полный - поўны
положение - 
1. становішча, -шча; 
2. (научное) палажэнне, -ння 
положение метода основное - палажэнне метаду асноўнае
положительный - 
1. мат. дадатны; 
2. (об эффекте, действии) станоўчы
полоний (Po) - палоній, -нію
полоса - паласа, -сы 
полоса возбуждения - паласа ўзбуджэння 
полоса голографической интерферограммы - паласа галаграфічнай інтэрфераграмы 
полоса дважды горячая - паласа двойчы гарачая 
полоса интерферограммы - паласа інтэрфераграмы 
полоса катодолюминесценции - паласа катодалюмінесцэнцыі 
полоса наведённого поглощения - паласа наведзенага паглынання 
полоса поглощения - паласа паглынання 
полоса поглощения длинноволновая - паласа паглынання даўгахвалевая 
полоса поглощения колебательная - паласа паглынання вагальная 
полоса поляризации флуоресценции - паласа палярызацыі флуарэсцэнцыі 
полоса пропускания - паласа прапускання 
полоса спектра - паласа спектра 
полоса спонтанного излучения - паласа спантаннага выпраменьвання 
полоса стимулированного излучения - паласа стымуляванага выпраменьвання 
полоса фотолюминесценции - паласа фоталюмінесцэнцыі 
полоса частотной перестройки - паласа частотнай пераладкі 
полоса экситонная - паласа эксітонная
полосковый - палоскавы
полосный - палосны
полость - поласць, -ці 
полость реза - поласць рэза
полуактивный - паўактыўны
полугруппа - паўгрупа, -пы 
полугруппа метабельная - паўгрупа метабельная
полуклассический - паўкласічны
полуконфокальный - паўканфакальны
полулинейный - паўлінейны
полулокальный - паўлакальны
полуось - паўвось, -сі 
полуось положительная - паўвось дадатная
полупроводник - паўправаднік, -ка 
полупроводник дырочный - паўправаднік дзірачны 
полупроводник легированный - паўправаднік легіраваны 
полупроводник непрямозонный - паўправаднік непрамазонны 
полупроводник равновесный - паўправаднік раўнаважны 
полупроводник с прямыми разрешёнными переходами - паўправаднік з прамымі дазволенымі пераходамі
полупроводниковый - паўправадніковы
полупродукт - паўпрадукт, -ту
полупростой - паўпросты
полупространство ср. - паўпрастора, -ры ж. 
полупространство упругопластическое - паўпрастора пругкапластычная
полураспад - паўраспад, -ду
полутон - паўтон, -ну
полутоновый - паўтонавы
полуцикл - паўцыкл, -ла
полуциклы - паўцыклы, -лаў 
полуциклы разной частоты нагружения - паўцыклы рознай частаты нагружэння
получаемый - атрымліваемы
получать - атрымліваць
получение - атрыманне, -ння 
получение генераторного газа - атрыманне генератарнага газу 
получение традиционным способом - атрыманне традыцыйным спосабам 
получение химически чистого препарата - атрыманне хімічна чыстага прэпарата 
получение экспериментальных данных - атрыманне эксперыментальных даных
полученный - атрыманы
получить - атрымаць 
получить аналитические соотношения - атрымаць аналітычныя суадносіны 
получить впервые - атрымаць упершыню 
получить доказательство - атрымаць доказ 
получить исчерпывающую информацию - атрымаць вычарпальную інфармацыю 
получить необходимые условия - атрымаць неабходныя ўмовы 
получить обоснование - атрымаць абгрунтаванне 
получить объяснение - атрымаць тлумачэнне 
получить оценки - атрымаць ацэнкі 
получить решение задачи - атрымаць рашэнне задачы 
получить экспериментальные зависимости - атрымаць эксперыментальныя залежнасці
полый - полы
польза - карысць, -ці
пользование - карыстанне, -ння 
пользование коллективное - карыстанне калектыўнае
пользователь - карыстальнік, -ка
пользовательский - карыстальніцкі
поля - палі, -лёў 
поля корреляционные световые - палі карэляцыйныя светлавыя 
поля скрещенные - палі скрыжаваныя
поляризационно-независимый - палярызацыйна-незалежны
поляризационный - палярызацыйны
поляризация - палярызацыя, -цыі 
поляризация вещества - палярызацыя рэчыва 
поляризация горизонтальная - палярызацыя гарызантальная 
поляризация излучения - палярызацыя выпраменьвання 
поляризация концентрационная - палярызацыя канцэнтрацыйная 
поляризация линейная - палярызацыя лінейная 
поляризация люминесценции - палярызацыя люмінесцэнцыі 
поляризация нестационарная - палярызацыя нестацыянарная 
поляризация результирующая - палярызацыя рэзультуючая 
поляризация свободная - палярызацыя свабодная 
поляризация спектров возбуждения - палярызацыя спектраў узбуджэння 
поляризация спонтанная - палярызацыя спантанная 
поляризация флуоресценции - палярызацыя флуарэсцэнцыі
поляризованный - палярызаваны
поляризуемость - палярызуемасць, -ці 
поляризуемость адронов - палярызуемасць адронаў 
поляризуемость нейтрона - палярызуемасць нейтрона
полярность - палярнасць, -ці 
полярность обратная - палярнасць адваротная 
полярность подключения к источнику электропитания - палярнасць падключэння да крыніцы электрасілкавання
помеха - памеха, -хі 
помеха фоновая - памеха фонавая
помехи - памехі, -х 
помехи в исходных данных - памехі ў зыходных даных
помехоустойчивость - памехаўстойлівасць, -ці 
помехоустойчивость аппаратуры - памехаўстойлівасць апаратуры
помехоустойчивый - памехаўстойлівы
помещение - 
1. (действие) змяшчэнне, -ння; 
2. (здание) памяшканне, -ння 
помещение бытовое - памяшканне бытавое
помощь - дапамога, -гі
пониженный - паніжаны
понизить - панізіць 
понизить величину - панізіць велічыню
понятие - паняцце, -цця
попарно - папарна 
попарно неизоморфные - папарна неізаморфныя
поперёк - упоперак 
поперёк изображения - упоперак відарыса
поперечно-клиновой - папярочна-клінавы
поперечный - папярочны
по периметру - па перыметры
пополнение - папаўненне, -ння
поправка - папраўка, -кі 
поправка радиационная - папраўка радыяцыйная
пора - пора, -ры
поражение - паражэнне, -ння 
поражение подложки - паражэнне падложкі 
поражение радиационное - паражэнне радыяцыйнае
поражённый - паражоны
поразрядный - паразрадны
пористость - порыстасць, -ці 
пористость замкнутая - порыстасць замкнутая 
пористость кристаллитов - порыстасць крышталітаў 
пористость материала - порыстасць матэрыялу 
пористость покрытия - порыстасць пакрыцця 
пористость сквозная - порыстасць скразная
пористый - порысты
поровый - поравы
порог - парог, -га 
порог воздействия - парог уздзеяння 
порог генерации - парог генерацыі 
порог наименьший - парог найменшы 
порог удвоения периода - парог падваення перыяду 
порог чувствительности - парог адчувальнасці
пороговый - парогавы
порода - парода, -ды 
порода горная - парода горная
порождённый - спароджаны
порошковый - парашковы
порошок - парашок, -шку 
порошок алмазный - парашок алмазны 
порошок водораспылённый - парашок водараспылены 
порошок высококоэрцитивный магнитный - парашок высокакаэрцытыўны магнітны 
порошок газораспылённый - парашок газараспылены 
порошок карбида титана - парашок карбіду тытану 
порошок легированный - парашок легіраваны 
порошок магний-цинковый ферритовый - парашок магній-цынкавы ферытавы 
порошок магнитный - парашок магнітны 
порошок магнитомягкий ферритовый - парашок магнітамяккі ферытавы 
порошок мелкий - парашок дробны 
порошок мелкодисперсный - парашок дробнадысперсны 
порошок металлический - парашок металічны 
порошок металлического титана - парашок металічнага тытану 
порошок оксидный - парашок аксідны 
порошок предварительно легированный - парашок папярэдне легіраваны 
порошок размером 5-6 мкм - парашок памерам 5-6 мкм 
порошок специальный - парашок спецыяльны 
порошок субмикронный - парашок субмікронны 
порошок ультрадисперсный - парашок ультрадысперсны 
порошок ферритовый - парашок ферытавы 
порошок ферроабразивный - парашок фераабразіўны
портативный - партатыўны
порфирин - парфірын, -ну 
порфирин водорастворимый - парфірын водарастваральны 
порфирин медный - парфірын медны
порфириновый - парфірынавы
порция - порцыя, -цыі 
порция генераторного газа - порцыя генератарнага газу
поршень - поршань, -шня 
поршень алюминиевый - поршань алюмініевы 
поршень бурового насоса - поршань буравой помпы 
поршень компрессора - поршань кампрэсара 
поршень чугунный - поршань чыгунны
поршневой - поршневы
порядок - парадак, -дку 
порядок аппроксимации - парадак апраксімацыі 
порядок аппроксимации неулучшаемый - парадак апраксімацыі непаляпшаемы 
порядок бесконечный - парадак бесканечны 
порядок высший - парадак вышэйшы 
порядок группы - парадак групы 
порядок группы простой - парадак групы просты 
порядок дифракционный - парадак дыфракцыйны 
порядок малости - парадак маласці 
порядок непростой - парадак няпросты 
порядок произвольный - парадак адвольны 
порядок простой - парадак просты 
порядок системы уравнений - парадак сістэмы ўраўненняў 
порядок уравнения - парадак ураўнення 
порядок элемента непростой - парадак элемента няпросты
поскольку - паколькі
последний - апошні
последовательно-параллельный - паслядоўна-паралельны
последовательность - паслядоўнасць, -ці 
последовательность авторегрессионная - паслядоўнасць аўтарэгрэсійная 
последовательность бифуркаций - паслядоўнасць біфуркацый 
последовательность дискретных отсчётов - паслядоўнасць дыскрэтных адлікаў 
последовательность ограниченная - паслядоўнасць абмежаваная 
последовательность произвольная - паслядоўнасць адвольная 
последовательность рекуррентного кода фазоманипулированная - паслядоўнасць рэкурэнтнага кода фазаманіпуліраваная 
последовательность фазовых переходов - паслядоўнасць фазавых пераходаў
последовательный - паслядоўны
последствие - наступства, -ва
последствия - наступствы, -ваў, паследкі, -каў 
последствия катастрофы - наступствы катастрофы
последующий - наступны
послойный - паслойны
посмотреть - паглядзець 
посмотреть с единой точки зрения - паглядзець з адзінага пункту гледжання
по сравнению с - у параўнанні з
поставка - пастаўка, -кі
по степенному закону - па ступенным законе
посторонний - пабочны
постоянная сущ. - пастаянная, -най 
постоянная Грюнайзена - пастаянная Грунайзена 
постоянная диэлектрическая (ДП) - пастаянная дыэлектрычная (ДП) 
постоянная инструментальная - пастаянная інструментальная 
постоянная комплексная - пастаянная камплексная 
постоянная оже-рекомбинации - пастаянная ажэ-рэкамбінацыі 
постоянная распада - пастаянная распаду 
постоянная решётки - пастаянная рашоткі 
постоянная упругая - пастаянная пругкая
постоянно - пастаянна
постояннодействующий - пастаяннадзеючы
постоянный - пастаянны
построение ср. - пабудова, -вы ж. 
построение модульное - пабудова модульная 
построение оптимальных расписаний - пабудова аптымальных раскладаў 
построение приближённого решения - пабудова прыбліжанага рашэння
построить - пабудаваць 
построить алгоритм решения задачи - пабудаваць алгарытм рашэння задачы 
построить диаграмму - пабудаваць дыяграму 
построить решение задачи - пабудаваць рашэнне задачы 
построить сопряжённую систему - пабудаваць спалучаную сістэму
постройка ж. - 
1. (действие) пабудова, -вы ж.; 
2. (строение) збудаванне, -ння ср.
поступить - паступіць 
поступить в атмосферу - паступіць у атмасферу
по существующим нормам - па існуючых нормах
потенциал - патэнцыял, -лу 
потенциал асимметричный - патэнцыял асіметрычны 
потенциал боннский - патэнцыял бонскі 
потенциал двухъямный - патэнцыял двух'ямны 
потенциал кулоновский - патэнцыял кулонаўскі 
потенциал обменный - патэнцыял абменны 
потенциал произвольный - патэнцыял адвольны 
потенциал термодинамический - патэнцыял тэрмадынамічны 
потенциал центральный - патэнцыял цэнтральны 
потенциал электрический - патэнцыял электрычны 
потенциал электрохимический - патэнцыял электрахімічны 
потенциал ячейковый - патэнцыял ячэйкавы
потенциальный - патэнцыяльны
потери - страты, -т 
потери квадратичные - страты квадратычныя 
потери магнитные - страты магнітныя 
потери оптические - страты аптычныя 
потери слабые - страты слабыя 
потери энергии - страты энергіі
потеря - страта, -ты
поток - паток, -ку 
поток вихревой - паток віхравы 
поток внешнего излучения - паток знешняга выпраменьвання 
поток высокоэнергетических ней-трино - паток высокаэнергетычных нейтрына 
поток выходящий - паток выходзячы 
поток газа - паток газу 
поток газовый - паток газавы 
поток двухфазный - паток двухфазны 
поток дисперсно-капельный - паток дысперсна-кропельны 
поток диффузный - паток дыфузны 
поток жидкости турбулентный - паток вадкасці турбулентны 
поток закрученный - паток закручаны 
поток излучения - паток выпраменьвання 
поток излучения малорасширяющийся - паток выпраменьвання маларасшыральны 
поток излучения сфокусированный - паток выпраменьвання сфакусіраваны 
поток импульсный - паток імпульсны 
поток информационный - паток інфармацыйны 
поток ионов - паток іонаў 
поток колебательно-неравновесного газа - паток вагальна-нераўнаважнага газу 
поток компрессионный - паток кампрэсійны 
поток конденсированной среды - паток кандэнсаванага асяроддзя 
поток лучистый - паток праменісты 
поток малорасширяющийся - паток маларасшыральны 
поток нейтринный - паток нейтрынны 
поток неоднородный - паток неаднародны 
поток нестационарный - паток нестацыянарны 
поток нефокусированный - паток нефакусіраваны 
поток оптического излучения - паток аптычнага выпраменьвання 
поток падающий - паток падаючы 
поток падающих атомов - паток падаючых атамаў 
поток плазменный - паток плазменны 
поток плазменный компрессионный - паток плазменны кампрэсійны 
поток плазмы - паток плазмы 
поток плазмы импульсный - паток плазмы імпульсны 
поток полный - паток поўны 
поток пузырьков воздуха - паток бурбалак паветра 
поток пульсирующий - паток пульсуючы [пульсавальны] 
поток световой - паток светлавы 
поток сепарированный - паток сепарыраваны 
поток сфокусированный - паток сфакусіраваны 
поток тепловой - паток цеплавы 
поток титановой плазмы - паток тытанавай плазмы 
поток турбулентный - паток турбулентны 
поток частиц - 
1. паток часцінак; 
2. паток часціц 
поток электронный - паток электронны 
поток электронов - паток электронаў 
поток эмиссионный - паток эмісійны 
поток знергии высокоинтенсивный - паток энергіі высокаінтэнсіўны
потоки - патокі, -каў 
потоки низких кратностей - патокі нізкіх кратнасцей 
потоки плазмы сепарированные - патокі плазмы сепарыраваныя
поточный - паточны
потребление - спажыванне, -ння 
потребление энергии - спажыванне энергіі 
потребление энергоресурсов - спажыванне энергарэсурсаў
потребляемый - спажываемы
потребляющий - спажываючы [спажывальны]
потребности - патрэбы, -б 
потребности предприятий - патрэбы прадпрыемстваў
потребность - патрэбнасць, -ці [патрэба, -бы]
пофрагментный - пафрагментны
почва - глеба, -бы
почвенный - глебавы
почта - пошта, -ты 
почта электронная - пошта электронная
по ширине - па шырыні
появление - паяўленне, -ння [з'яўленне, -ння]
появляться - паяўляцца [з'яўляцца]
пояс - пояс, -са 
пояс Роговского калиброванный - пояс Рагоўскага калібраваны
пояснительный - тлумачальны
правила - правілы, -лаў 
правила конечные - правілы канечныя
правило - правіла, -ла 
правило композиции - правіла кампазіцыі 
правило простое - правіла простае
правильный - 
I (правильный) правільны 
II (правильный) правільны
правка - праўка, -кі 
правка абразивных кругов - праўка абразіўных кругоў 
правка электропластическая - праўка электрапластычная
прагматический - прагматычны
празеодим (Pr) - празеадым, -му
практика - практыка, -кі
практически - практычна 
практически беспористый - практычна бяспорысты 
практически важный - практычна важны
практический - практычны
превалировать - прэваліраваць
превалирующий - прэваліруючы
превосходить - пераўзыходзіць 
превосходить по уровню безопасности - пераўзыходзіць па ўзроўні бяспекі 
превосходить существенно - пераўзыходзіць істотна
превосходящий - пераўзыходзячы
превращение - ператварэнне, -ння 
превращение бездиффузионное - ператварэнне бездыфузійнае 
превращение диффузионное - ператварэнне дыфузійнае 
превращение структурное - ператварэнне структурнае 
превращение фазовое - ператварэнне фазавае 
превращение фазово-структурное - ператварэнне фазава-структурнае 
превращение химическое - ператварэнне хімічнае
превышать - перавышаць 
превышать в несколько раз - перавышаць у некалькі разоў 
превышать допустимые нормы - перавышаць дапушчальныя нормы 
превышать значительно - перавышаць значна 
превышать по показателям - перавышаць па паказчыках 
превышать существенно - перавышаць істотна
превышающий - перавышальны
предварительно - папярэдне
предварительный - папярэдні
предел м. - 
1. (ограничение) граніца, -цы ж.; 
2. (диапазон, рамки) мяжа, -жы ж.; 
3. (мат. оператор, его значение) ліміт, -ту м. 
предел бесконечно малый высший - ліміт бесканечна малы вышэйшы 
предел больших N - ліміт вялікіх N 
предел выносливости - граніца вынослівасці 
предел вязкостного разрушения - граніца вязкаснага разбурэння 
предел нерелятивистский - граніца нерэлятывісцкая 
предел прочности - граніца трываласці 
предел разрешения - граніца распазнавання 
предел текучести - граніца цякучасці 
предел теоретический - граніца тэарэтычная
предельно - гранічна 
предельно допустимый - гранічна дапушчальны
предельный - 
1. гранічны; 
2. лімітавы
предикат - прэдыкат, -та 
предикат конечный - прэдыкат канечны
предикатный - прэдыкатны
предиктор - прэдыктар, -ру
предикторный - прэдыктарны
предиссоциация - прэдысацыяцыя, -цыі
предложение ж. - 
1. прапанова, -вы ж.; 
2. мат. сцвярджэнне, -ння ср.
предложенный - прапанаваны
предложить - прапанаваць
предмет - прадмет, -та
предметно-зависимый - прадметна-залежны
предметно-независимый - прадметна-незалежны
предметный - прадметны
предназначенный - прызначаны
предполагаемый - мяркуемы
предполагать - меркаваць
предполагающий - які дапускае; які вымагае
предприятие - прадпрыемства, -ва 
предприятие автомобилестроительное - прадпрыемства аўтамабілебудаўнічае 
предприятие промышленное - прадпрыемства прамысловае 
предприятие специализированное - прадпрыемства спецыялізаванае 
предприятие текстильное - прадпрыемства тэкстыльнае
предравновесный - перадраўнаважны
предсказание - прадказанне, -ння 
предсказание теории - прадказанне тэорыі
предсказанный - прадказаны 
предсказанный ранее - прадказаны раней
предсказать - прадказаць 
предсказать возможность - прадказаць магчымасць 
предсказать эффект - прадказаць эфект
представить - 
1. (придать вид, форму) прадставіць; 
2. (вообразить) уявіць; 
3. (подать) прадставіць
представление - 
1. мат. прадстаўленне, -ння; 
2. психол. уяўленне, -ння; 
3. (подача) прадстаўленне, -ння 
представление группы Лоренца - прадстаўленне групы Лорэнца 
представление знаний - прадстаўленне ведаў 
представление инфинитезимальное - прадстаўленне інфінітэзімальнае 
представление калибровочное - прадстаўленне калібровачнае 
представление комплексное - прадстаўленне камплекснае 
представление конечное - прадстаўленне канечнае 
представление конечномерное - прадстаўленне канечнамернае 
представление модулярное - прадстаўленне мадулярнае 
представление мономиальное - прадстаўленне монаміяльнае 
представление на госиспытания - прадстаўленне на дзяржвыпрабаванні 
представление неприводимое - прадстаўленне непрыводнае 
представление нетривиальное - прадстаўленне нетрывіяльнае 
представление общепринятое - уяўленне агульнапрынятае 
представление полугруппы - прадстаўленне паўгрупы 
представление присоединённое - прадстаўленне далучанае 
представление произвольное - прадстаўленне адвольнае 
представление растровое - прадстаўленне растравае 
представление реляционное - прадстаўленне рэляцыйнае 
представление речевых сигналов - прадстаўленне маўленчых сігналаў 
представление решения - прадстаўленне рашэння 
представление специальное - прадстаўленне спецыяльнае 
представление фундаментальное - прадстаўленне фундаментальнае
представленческий - прадстаўленчы
представлять - 
1. (придавать вид, демонстрировать) прадстаўляць; 
2. (воображать, являться) уяўляць 
представлять интерес - прадстаўляць цікавасць 
представлять радиационную опасность - прадстаўляць радыяцыйную небяспеку 
представлять собой - уяўляць сабой
представляющий - 
1. прил. прадстаўляючы [прадстаўляльны]; 
2. прич. які прадстаўляе; які ўяўляе 
представляющий собой - які ўяўляе сабой
предусиление - перадузмацненне, -ння 
предусиление сигналов - перадузмацненне сігналаў
предусмотренный - прадугледжаны
предшественник - папярэднік, -ка 
предшественник мелкокристаллический - папярэднік дробнакрышталічны 
предшественник нитрозосоединения - папярэднік нітрозазлучэння 
предшественник новой фазы - папярэднік новай фазы
предъявляемый - прад'яўляемы
предъявлять - прад'яўляць
предъявляться - прад'яўляцца
предыонизатор - перадыанізатар, -ра
предыонизация - перадыанізацыя, -цыі
предэкспоненциальный - перадэкспаненцыяльны
преимущественно - пераважна
преимущественный - пераважны
преимущество ср. - перавага, -гі ж.
прекращение - спыненне, -ння 
прекращение полное - спыненне поўнае 
прекращение электроснабжения - спыненне электразабеспячэння
преломление (излучения) - праламленне, -ння
преобразование - пераўтварэнне, -ння 
преобразование Бэклунда - пераўтварэнне Бэклунда 
преобразование векторно-растровое - пераўтварэнне вектарна-растравае 
преобразование взаимное - пераўтварэнне ўзаемнае 
преобразование интегральное - пераўтварэнне інтэгральнае 
преобразование информационных массивов - пераўтварэнне інфармацыйных масіваў 
преобразование Лапласа интегральное - пераўтварэнне Лапласа інтэгральнае 
преобразование Лапласа-Карсона - пераўтварэнне Лапласа-Карсана 
преобразование ляпуновское - пераўтварэнне ляпуноўскае 
преобразование механической энергии движения - пераўтварэнне механічнай энергіі руху 
преобразование оптического сигнала в электрический - пераўтварэнне аптычнага сігналу ў электрычны 
преобразование параллельное - пераўтварэнне паралельнае 
преобразование последовательное - пераўтварэнне паслядоўнае 
преобразование световой энергии в электрическую - пераўтварэнне светлавой энергіі ў электрычную 
преобразование сигнал-свет - пераўтварэнне сігнал-святло 
преобразование синхронное - пераўтварэнне сінхроннае 
преобразование спектральных признаков - пераўтварэнне спектральных прыкмет 
преобразование структурное - пераўтварэнне структурнае 
преобразование текст-в-речь - пераўтварэнне тэкст-у-маўленне 
преобразование тепловой энергии в электрическую - пераўтварэнне цеплавой энергіі ў электрычную 
преобразование типов волн взаимное - пераўтварэнне тыпаў хваль узаемнае 
преобразование устной речи в письменный текст - пераўтварэнне вуснага маўлення ў пісьмовы тэкст 
преобразование фазовое - пераўтварэнне фазавае 
преобразование фотоакустическое - пераўтварэнне фотаакустычнае 
преобразование Фурье быстрое (БПФ) - пераўтварэнне Фур'е хуткае (ХПФ) 
преобразование Фурье обратное - пераўтварэнне Фур'е адваротнае 
преобразование цифроаналоговое - пераўтварэнне лічбааналагавае 
преобразование энергии - пераўтварэнне энергіі
преобразованный - пераўтвораны
преобразователь - пераўтваральнік, -ка 
преобразователь быстродействующий - пераўтваральнік хуткадзейны 
преобразователь встречно-штыревой (ВШП) - пераўтваральнік сустрэчна-штыравы (СШП) 
преобразователь высокочувствительный - пераўтваральнік высокаадчувальны 
преобразователь измерительный - пераўтваральнік вымяральны 
преобразователь изображения - пераўтваральнік відарыса 
преобразователь индукционный - пераўтваральнік індукцыйны 
преобразователь магнитоизмерительный - пераўтваральнік магнітавымяральны 
преобразователь магниточувствительный - пераўтваральнік магнітаадчувальны 
преобразователь магнитоэлектрический - пераўтваральнік магнітаэлектрычны 
преобразователь матричный фотоэлектрический - пераўтваральнік матрычны фотаэлектрычны 
преобразователь механических усилий в электрический сигнал - пераўтваральнік механічных намаганняў у электрычны сігнал 
преобразователь оптоэлектронный - пераўтваральнік оптаэлектронны 
преобразователь перемещений бесконтактный - пераўтваральнік перамяшчэнняў бескантактны 
преобразователь проходной - пераўтваральнік прахадны 
преобразователь с косинусной характеристикой преобразования - пераўтваральнік з косінуснай характарыстыкай пераўтварэння 
преобразователь солнечной энергии - пераўтваральнік сонечнай энергіі 
преобразователь специфический - пераўтваральнік спецыфічны 
преобразователь стержневой - пераўтваральнік стрыжнёвы 
преобразователь твердотельный - пераўтваральнік цвердацельны 
преобразователь токовихревой - пераўтваральнік токавіхравы 
преобразователь тонкоплёночный - пераўтваральнік танкаплёначны 
преобразователь угла - пераўтваральнік вугла 
преобразователь ультразвуковой - пераўтваральнік ультрагукавы 
преобразователь феррозондовый - пераўтваральнік феразондавы 
преобразователь ферромодуляционный - пераўтваральнік ферамадуляцыйны 
преобразователь фотоэлектрический - пераўтваральнік фотаэлектрычны 
преобразователь функциональный - пераўтваральнік функцыянальны 
преобразователь электромагнитный - пераўтваральнік электрамагнітны
преобразовать - пераўтварыць
преобразовываться - пераўтварацца 
преобразовываться по неприводимым представлениям группы - пераўтварацца па непрыводных прадстаўленнях групы
преобразующийся - які пераўтвараецца [пераўтваральны]
преодоление - пераадоленне, -ння 
преодоление последствий катастрофы - пераадоленне наступстваў катастрофы
препарат - прэпарат, -та
препрег м. - прэпрэг, -га м. 
препрег композита - прэпрэг кампазіту 
препрег органопластика - прэпрэг арганапластыку 
препрег углепластика - прэпрэг вугляпластыку
препятствие ср. - перашкода, -ды ж. 
препятствие в начальных данных - перашкода ў пачатковых даных 
препятствие к выполнению принципа Хассе - перашкода да выканання прынцыпу Хасэ
пресноводный - прэснаводны
пресс - прэс, прэса 
пресс для сборки фильерных комплектов - прэс для зборкі фільерных камплектаў
прессование - прэсаванне, -ння [прасаванне, -ння] 
прессование горячее - прэсаванне гарачае 
прессование многоканальное - прэсаванне шматканальнае 
прессование проволоки - прэсаванне дроту
прессовый - прэсавы
пресс-форма - прэс-форма, прэс-формы 
пресс-форма для литья под давлением - прэс-форма для ліцця пад ціскам
прецизионный - прэцызійны
приближаемый - прыбліжаемы
приближающийся - 
1. які прыбліжаецца; 
2. які набліжаецца
приближение - 
1. (мат. операция) прыбліжэнне, -ння; 
2. (перемещение) прыбліжэнне, -ння 
приближение диффузионное - прыбліжэнне дыфузійнае 
приближение к точке фазового перехода - прыбліжэнне да пункту фазавага пераходу 
приближение квазигармоническое - прыбліжэнне квазігарманічнае 
приближение линейное - прыбліжэнне лінейнае 
приближение макроконтинуальное - прыбліжэнне макракантынуальнае 
приближение найденное - прыбліжэнне знойдзенае 
приближение однопетлевое - прыбліжэнне аднапетлявое 
приближение покоординатное - прыбліжэнне пакаардынатнае 
приближение радиационно-столкновительное - прыбліжэнне радыяцыйна-сутыкняльнае 
приближение феноменологическое - прыбліжэнне фенаменалагічнае
приближённый - прыбліжаны
приблизительно - прыблізна
приблизительный - прыблізны
прибор - прыбор, -ра 
прибор автоматизированный - прыбор аўтаматызаваны 
прибор акустооптический - прыбор акустааптычны 
прибор анероидно-мембранный - прыбор анероідна-мембранны 
прибор для бесконтактного контроля температуры - прыбор для бескантактнага кантролю тэмпературы 
прибор для спектроскопических применений - прыбор для спектраскапічных прымяненняў 
прибор для экспресс-контроля - прыбор для экспрэс-кантролю 
прибор измерительный - прыбор вымяральны 
прибор индикаторный - прыбор індыкатарны 
прибор компьютеризованный - прыбор камп'ютэрызаваны 
прибор контроля спектральный - прыбор кантролю спектральны 
прибор лазерный - прыбор лазерны 
прибор мембранный - прыбор мембранны 
прибор микроэлектронный - прыбор мікраэлектронны 
прибор наноэлектронный - прыбор нанаэлектронны 
прибор оптический - прыбор аптычны 
прибор оригинальный - прыбор арыгінальны 
прибор отеплительный - прыбор ацяпляльны 
прибор полупроводниковый - прыбор паўправадніковы 
прибор промышленный - прыбор прамысловы 
прибор радиоизмерительный - прыбор радыёвымяральны 
прибор современный - прыбор сучасны 
прибор щелевой - прыбор шчылінны 
прибор электроизмерительный - прыбор электравымяральны 
прибор электронный - прыбор электронны
приборный - прыборны
приборостроение - прыборабудаванне, -ння 
приборостроение научное - прыборабудаванне навуковае
приборы - прыборы, -раў 
приборы научные - прыборы навуковыя 
приборы оптико-спектроскопические - прыборы оптыка-спектраскапічныя 
приборы силовые полупроводниковые - прыборы сілавыя паўправадніковыя
приведение - прывядзенне, -ння
приведённый - прыведзены
привести - прывесці 
привести в рабочее состояние - прывесці ў рабочы стан 
привести к исчезновению - прывесці да знікнення
привод - прывад, -да 
привод механический - прывад механічны 
привод резонансного режущего аппарата - прывад рэзананснага рэжучага апарата 
привод роторной системы - прывад ротарнай сістэмы 
привод трохоидной передачи - прывад трахоіднай перадачы
приводить - прыводзіць 
приводить к интермиттенси - прыводзіць да інтэрмітэнсі 
приводить к существенному падению величины - прыводзіць да істотнага падзення велічыні 
приводить к тушению флуоресценции - прыводзіць да тушэння флуарэсцэнцыі 
приводить к ускорению процесса - прыводзіць да паскарэння працэсу
приводной - прывадны
приводящий - прыводзячы
привязка - прывязка, -кі 
привязка дуговая - прывязка дугавая 
привязка спектра к резонансной линии - прывязка спектра да рэзананснай лініі
пригодность - прыгоднасць, -ці, прыдатнасць, -ці 
пригодность практическая - прыгоднасць практычная
пригодный - прыгодны, прыдатны
приготовление - прыгатаванне, -ння 
приготовление полимерного покрытия - прыгатаванне палімернага пакрыцця
приём - прыём, -му 
приём нормальный - прыём нармальны 
приём ортогональной составляющей рассеянного поля - прыём артаганальнай састаўляючай рассеянага поля 
приём технологический - прыём тэхналагічны
приёмка - прыёмка, -кі
приёмник - прыёмнік, -ка 
приёмник излучения - прыёмнік выпраменьвання
приёмно-аппаратный - прыёмна-апаратны
приёмный - прыёмны
приёмочный - прыёмачны
приёмы - прыёмы, -маў 
приёмы ускорения вычислений - прыёмы паскарэння вылічэнняў 
приёмы формирования металлических структур - прыёмы фарміравання металічных структур
приземный - прыземны
призма - прызма, -мы 
призма идеальная - прызма ідэальная 
призма с крышей - прызма з дахам 
призма связи - прызма сувязі
призматический - прызматычны
призменный - прызменны
признак м. - прыкмета, -ты ж. 
признак асимптотической устойчивости - прыкмета асімптатычнай устойлівасці 
признак диагностический - прыкмета дыягнастычная 
признак непростоты группы - прыкмета непрастаты групы 
признак спектральный - прыкмета спектральная 
признак статический - прыкмета статычная 
признак тепловой - прыкмета цеплавая
прикладной - прыкладны
прилипание - прыліпанне, -ння
прилипать - прыліпаць
приложение ср. - 
1. (действие) прыкладанне, -ння ср.; 
2. (дополнение) дадатак, -тку м. 
приложение нагрузки - прыкладанне нагрузкі
приложенный - прыкладзены
применение - прымяненне, -ння 
применение аналитическое - прымяненне аналітычнае 
применение в клинических условиях - прымяненне ў клінічных умовах 
применение последовательное - прымяненне паслядоўнае 
применение практическое - прымяненне практычнае 
применение спектроскопическое - прымяненне спектраскапічнае
применимость - прымянімасць, -ці 
применимость предложенной модели - прымянімасць прапанаванай мадэлі 
применимость разработанной теории - прымянімасць распрацаванай тэорыі
применять - прымяняць
применяться - прымяняцца
пример - прыклад, -ду
примерно - прыкладна
примесный - 
1. дамешкавы; 
2. прымесны
примесь - 
1. (часть смеси) дамешка, -кі; 
2. (включения) прымесь, -сі 
примесь базовая - прымесь базавая 
примесь вредная - прымесь шкодная 
примесь грубая - дамешка грубая 
примесь донорная - прымесь донарная 
примесь изовалентная - прымесь ізавалентная 
примесь ионно-внедрённая - прымесь іонна-ўкаранёная 
примесь легирующая - 
1. дамешка легіруючая [легіравальная], 
2. прымесь легіруючая [легіравальная] 
примесь механическая - дамешка механічная 
примесь молекулярного азота - дамешка малекулярнага азоту 
примесь органическая - дамешка арганічная 
примесь электрически активная - прымесь электрычна актыўная
принадлежать - (пры)належаць
принадлежащий - прыналежны
принимать - прымаць 
принимать меры - прымаць меры
принтер - прынтэр, -ра 
принтер быстродействующий - прынтэр хуткадзейны 
принтер лазерный - прынтэр лазерны 
принтер оптический - прынтэр аптычны 
принтер струйный - прынтэр струменны
принудительный - прымусовы
принцип - прынцып, -пу 
принцип Гюйгенса-Френеля - прынцып Гюйгенса-Фрэнеля 
принцип действия - прынцып дзеяння 
принцип модульного построения - прынцып модульнай пабудовы 
принцип отбора - прынцып адбору 
принцип построения - прынцып пабудовы 
принцип работы - прынцып работы 
принцип создания - прынцып стварэння 
принцип Хассе - прынцып Хасэ 
принцип Хассе норменный - прынцып Хасэ нормавы
принципиально - прынцыпова 
принципиально новый - прынцыпова новы
принципиальный - прынцыповы
принципы - прынцыпы, -паў 
принципы технические - прынцыпы тэхнічныя 
принципы управления системой - прынцыпы кіравання сістэмай 
принципы физические - прынцыпы фізічныя
приобрести - набыць
приобретение ср. - 
1. (действие) набыццё, -цця ср.; 
2. набытак, -тку м.
приобретённый - набыты
приоритет - прыярытэт, -ту
приоритетный - прыярытэтны
приповерхностный - прыпаверхневы
припой - прыпой, -пою
припочвенный - прыглебавы
при прочих равных условиях - пры іншых роўных умовах
припуск - прыпуск, -ку 
припуск на механическую обработку - прыпуск на механічную апрацоўку
приработка - прыработка, -кі
приработочный - прыработачны
природа - прырода, -ды 
природа неорганическая - прырода неарганічная 
природа физическая - прырода фізічная 
природа явления - прырода з'явы
природный - прыродны
присадка - прысадка, -кі 
присадка жидкокристаллическая - прысадка вадкакрышталічная 
присадка моли-кристалл - прысадка молі-крышталь
присоединённый - далучаны
приспособить - прыстасаваць 
приспособить к условиям эксперимента - прыстасаваць да ўмоў эксперыменту
приспособление ср. - 
1. (действие) прыстасаванне, -ння ср.; 
2. (механизм) прылада, -ды ж., прыстасаванне, -ння ср.
пристенный - прысценны
присутствие - прысутнасць, -ці
притяжение - прыцяжэнне, -ння
причём - прычым
причина - прычына, -ны 
причина основная - прычына асноўная 
причина физическая - прычына фізічная
приэлектродный - прыэлектродны
проанализировать - прааналізаваць
проба - проба, -бы 
проба воздуха - проба паветра 
проба древесины - проба драўніны 
проба отдельная - проба асобная 
проба почвы - проба глебы
пробег - прабег, -гу 
пробег атомов диффузионный - прабег атамаў дыфузійны 
пробег двойникующих дислокаций - прабег двайнікуючых [двайнікавальных] дыслакацый 
пробег свободный - прабег свабодны 
пробег средний свободный - прабег сярэдні свабодны 
пробег электрона - прабег электрона
пробивной - прабіўны
проблема - праблема, -мы 
проблема актуальная - праблема актуальная 
проблема Дьёдонне - праблема Д'ёданэ 
проблема известная - праблема вядомая 
проблема научно-техническая - праблема навукова-тэхнічная
проблемно-ориентированный - праблемна-арыентаваны
пробный - пробны
пробой (процесс) - прабой, -бою 
пробой в парах мишени оптический - прабой у парах мішэні аптычны 
пробой вторичный - прабой другасны 
пробой газа электрический - прабой газу электрычны 
пробой непрерывный оптический - прабой бесперапынны аптычны 
пробой оптический - прабой аптычны 
пробой поверхностный - прабой паверхневы 
пробой стримерный - прабой стрымерны 
пробой электрический - прабой электрычны
пробойный - прабойны
провал (на кривой, графике) - правал, -лу
проведение - правядзенне, -ння 
проведение арбитражных измерений - правядзенне арбітражных вымярэнняў 
проведение дезактивационных работ - правядзенне дэзактывацыйных работ 
проведение измерений - правядзенне вымярэнняў 
проведение испытаний - правядзенне выпрабаванняў 
проведение исследований - правядзенне даследаванняў 
проведение калибровки спектрометрического тракта - правядзенне каліброўкі спектраметрычнага тракту 
проведение научных исследований - правядзенне навуковых даследаванняў 
проведение оптимизации технологического процесса - правядзенне аптымізацыі тэхналагічнага працэсу 
проведение опытно-конструкторских работ - правядзенне доследна-канструктарскіх работ 
проведение отбора технологических процессов - правядзенне адбору тэхналагічных працэсаў 
проведение прецизионных измерений - правядзенне прэцызійных вымярэнняў 
проведение промышленных испытаний - правядзенне прамысловых выпрабаванняў 
проведение профилактических работ - правядзенне прафілактычных работ 
проведение пусконаладочных работ - правядзенне пусканаладачных работ 
проведение работ успешное - правядзенне работ паспяховае 
проведение температурных измерений - правядзенне тэмпературных вымярэнняў 
проведение эксперимента - правядзенне эксперыменту 
проведение экспериментальных исследований - правядзенне эксперыментальных даследаванняў 
проведение экспрессного анализа - правядзенне экспрэснага аналізу
проведённый - праведзены
проверка - праверка, -кі 
проверка необходимая - праверка неабходная 
проверка экспериментальная - праверка эксперыментальная
провести - правесці 
провести доработку - правесці дапрацоўку 
провести измерения - правесці вымярэнні 
провести испытания - правесці выпрабаванні 
провести исследования - правесці даследаванні 
провести исследования на макете - правесці даследаванні на макеце 
провести классификацию - правесці класіфікацыю 
провести комплекс исследований - правесці комплекс даследаванняў 
провести компьютерное моделирование - правесці камп'ютэрнае мадэліраванне 
провести корректировку модели - правесці карэкціроўку мадэлі 
провести лабораторные испытания - правесці лабараторныя выпрабаванні 
провести макетирование - правесці макетаванне 
провести моделирование - правесці мадэліраванне 
провести наладку - правесці наладку 
провести непосредственные измерения - правесці непасрэдныя вымярэнні 
провести оптимизацию параметров - правесці аптымізацыю параметраў 
провести опытно-конструкторскую разработку - правесці доследна-канструктарскую распрацоўку 
провести оценку эффективности - правесці ацэнку эфектыўнасці 
провести подробный теоретический анализ - правесці падрабязны тэарэтычны аналіз 
провести приёмочные испытания - правесці прыёмачныя выпрабаванні 
провести прогностические расчёты - правесці прагнастычныя разлікі 
провести расчётные исследования - правесці разліковыя даследаванні 
провести сравнительный анализ - правесці параўнальны аналіз 
провести тестирование - правесці тэсціраванне 
провести усовершенствование методики - правесці ўдасканаленне методыкі 
провести цикл работ - правесці цыкл работ
проводимость - праводнасць, -ці 
проводимость входная - праводнасць уваходная 
проводимость высокая - праводнасць высокая 
проводимость коллекторного слоя - праводнасць калектарнага слоя 
проводимость многодоменная - праводнасць шматдаменная 
проводимость туннельная - праводнасць тунэльная
проводить - праводзіць
проводиться - праводзіцца
проводник - праваднік, -ка 
проводник тонкоплёночный - праваднік танкаплёначны 
проводник электрически взрывной - праваднік электрычна выбуховы
проводной (от провод) - правадны
проводящий - праводзячы
проволока ж. - дрот, дроту м. 
проволока композиционная - дрот кампазіцыйны 
проволока наплавочная - дрот наплавачны
проволочный - драцяны
прогноз - прагноз, -зу 
прогноз шумовых характеристик транзисторов - прагноз шумавых характарыстык транзістараў
прогнозирование - прагназіраванне, -ння 
прогнозирование аварийных ситуаций - прагназіраванне аварыйных сітуацый 
прогнозирование надёжности - прагназіраванне надзейнасці 
прогнозирование показателей микросхем - прагназіраванне паказчыкаў мікрасхем 
прогнозирование расчётно-экспериментальное - прагназіраванне разлікова-эксперыментальнае
прогнозировать - прагназіраваць 
прогнозировать кинетику миграции загрязнения - прагназіраваць кінетыку міграцыі забруджвання 
прогнозировать пути повышения температуры - прагназіраваць шляхі павышэння тэмпературы 
прогнозировать характер циркуляции расплава - прагназіраваць характар цыркуляцыі расплаву
прогнозироваться - прагназіравацца
прогнозирующий - прагназіруючы [прагназіравальны]
прогностический - прагнастычны
программа - праграма, -мы 
программа государственная - праграма дзяржаўная 
программа интерфейсная - праграма інтэрфейсная 
программа математическая - праграма матэматычная 
программа мер - праграма мер 
программа научно-техническая (НТП) - праграма навукова-тэхнічная (НТП) 
программа обработки полученной информации - праграма апрацоўкі атрыманай інфармацыі 
программа прикладная - праграма прыкладная
программирование - праграміраванне, -ння 
программирование выпуклое нелинейное - праграміраванне выпуклае нелінейнае 
программирование геометрическое - праграміраванне геаметрычнае 
программирование динамическое - праграміраванне дынамічнае 
программирование линейное - праграміраванне лінейнае 
программирование логическое - праграміраванне лагічнае 
программирование нелинейное - праграміраванне нелінейнае 
программирование теоретическое - праграміраванне тэарэтычнае 
программирование целочисленное линейное (ЦЛП) - праграміраванне цэлалікавае лінейнае (ЦЛП)
программируемый - праграміруемы
программист - праграміст, -та
программно - праграмна 
программно реализованный - праграмна рэалізаваны
программно-аппаратный - праграмна-апаратны
программно-методический - праграмна-метадычны
программно-технический - праграмна-тэхнічны
программно-управляемый - праграмна-кіруемы
программный - праграмны
прогрессия - прагрэсія, -сіі 
прогрессия временная - прагрэсія часавая 
прогрессия геометрическая - прагрэсія геаметрычная
про-p-группа - пра-p-група, пра-p-групы 
про-p-группа ранга два - пра-p-група рангу два
про-p-группы - пра-p-групы, пра-p-груп 
про-p-группы попарно неизоморфные - пра-p-групы папарна неізаморфныя
продемонстрировать - прадэманстраваць 
продемонстрировать применимость разработанной модели - прадэманстраваць прымянімасць распрацаванай мадэлі
продолжать - працягваць
продолжаться - працягвацца
продолжительность - працягласць, -ці 
продолжительность теплового излучения - працягласць цеплавога выпраменьвання
продолжительный - працяглы
продолжить - прадоўжыць
продольно-поляризованный - падоўжна-палярызаваны
продольный - падоўжны
продувание - прадзіманне, -ння
продувка ж. - прадзіманне, -ння ср. 
продувка реагентов - прадзіманне рэагентаў
продукт - прадукт, -ту 
продукт годный - прадукт годны 
продукт конечный - прадукт канчатковы 
продукт пригодный - прадукт прыгодны
продуктивность - прадуктыўнасць, -ці 
продуктивность исполнения базисных функций - прадуктыўнасць выканання базісных функцый
продукты - прадукты, -таў 
продукты дезактивации - прадукты дэзактывацыі 
продукты нефтехимии - прадукты нафтахіміі 
продукты питания - прадукты харчавання 
продукты пищевые - прадукты харчовыя 
продукты сжигания - прадукты спальвання 
продукты фотодиссоциации - прадукты фотадысацыяцыі
продукция - прадукцыя, -цыі 
продукция выпускаемая - прадукцыя выпускаемая 
продукция готовая - прадукцыя гатовая 
продукция научно-техническая - прадукцыя навукова-тэхнічная
проект - праект, -та 
проект законченный - праект закончаны 
проект модульный - праект модульны 
проект технический (техпроект) - праект тэхнічны (тэхпраект) 
проект функционально-логический - праект функцыянальна-лагічны
проективность - праектыўнасць, -ці
проективный - праектыўны
проектирование - праектаванне, -ння 
проектирование автоматизированное - праектаванне аўтаматызаванае 
проектирование инженерное - праектаванне інжынернае 
проектирование конструкторско-технологическое - праектаванне канструктарска-тэхналагічнае 
проектирование логическое - праектаванне лагічнае 
проектирование машиностроительное - праектаванне машынабудаўнічае 
проектирование операций обработки - праектаванне аперацый апрацоўкі 
проектирование оптимальное - праектаванне аптымальнае 
проектирование программ визуальное - праектаванне праграм візуальнае 
проектирование ресурсное - праектаванне рэсурснае 
проектирование функционально-логическое - праектаванне функцыянальна-лагічнае
проектировать - праектаваць
проектировщик - праекціроўшчык, -ка
проектируемый - праектуемы
проектный - праектны
проекционный - праекцыйны
проекция - праекцыя, -цыі 
проекция плоская - праекцыя плоская
проецирование - праецыраванне, -ння 
проецирование одномерных объектов - праецыраванне аднамерных аб'ектаў
прозрачность - празрыстасць, -ці 
прозрачность в видимом диапазоне длин волн - празрыстасць у бачным дыяпазоне даўжынь хваль 
прозрачность в инфракрасном диапазоне длин волн - празрыстасць у інфрачырвоным дыяпазоне даўжынь хваль
прозрачный - празрысты
произведение (мат. операция) ср. - здабытак, -тку м. 
произведение векторное - здабытак вектарны 
произведение векторное двойное - здабытак вектарны двайны 
произведение векторов - здабытак вектараў 
произведение многообразий - здабытак мнагастайнасцей 
произведение проективных квадрик - здабытак праектыўных квадрык 
произведение смешанное - здабытак змешаны
производительность - прадукцыйнасць, -ці 
производительность аппарата - прадукцыйнасць апарата 
производительность высокая - прадукцыйнасць высокая 
производительность инструмента - прадукцыйнасць інструменту 
производительность номинальная - прадукцыйнасць намінальная 
производительность по фильтрату - прадукцыйнасць па фільтрату 
производительность процесса - прадукцыйнасць працэсу 
производительность системы - прадукцыйнасць сістэмы 
производительность труда - прадукцыйнасць працы 
производительность установки - прадукцыйнасць устаноўкі
производить - 
1. (изготавливать) вытвараць, вырабляць; 
2. (совершать) выконваць, рабіць, праводзіць
производная сущ. - вытворная, -най 
производная векторной функции - вытворная вектарнай функцыі 
производная односторонняя - вытворная аднабаковая 
производная функции - вытворная функцыі 
производная функционала - вытворная функцыянала 
производная частная - вытворная частковая
производное сущ. - вытворнае, -нага
производные сущ. - вытворныя, -ных 
производные витамина B6 - вытворныя вітаміну B6 
производные перилентетракарбоновой кислоты - вытворныя перылентэтракарбонавай кіслаты 
производные фенола метазамещённые - вытворныя фенолу метазамешчаныя 
производные целлюлозы - вытворныя цэлюлозы
производный - вытворны
производственный - вытворчы
производство ср. - вытворчасць, -ці ж. 
производство гибкое автоматизированное (ГАП) - вытворчасць гібкая аўтаматызаваная (ГАВ) 
производство инструментальное - вытворчасць інструментальная 
производство картографическое - вытворчасць картаграфічная 
производство кузнечно-штамповочное - вытворчасць кавальска-штамповачная 
производство массовое - вытворчасць масавая 
производство мелкосерийное - вытворчасць дробнасерыйная 
производство опытное (ОП) - вытворчасць доследная (ДВ) 
производство промышленное - вытворчасць прамысловая 
производство серийное - вытворчасць серыйная 
производство химическое - вытворчасць хімічная
производящий - 
1. прил. вытвараючы [вытваральны]; 
2. прич. які выконвае
произвольный - адвольны
происходить - адбывацца
происходящий - які адбываецца
происхождение - паходжанне, -ння 
происхождение биологическое - паходжанне біялагічнае 
происхождение естественное - паходжанне натуральнае 
происхождение искусственное - паходжанне штучнае
пройти - прайсці 
пройти испытания в условиях производства - прайсці выпрабаванні ва ўмовах вытворчасці 
пройти испытания успешно - прайсці выпрабаванні паспяхова 
пройти клинические испытания - прайсці клінічныя выпрабаванні 
пройти производственные испытания - прайсці вытворчыя выпрабаванні
прокаливание - прапальванне, -ння
прокалка ж. - прапальванне, -ння ср.
прокат - пракат, -ту 
прокат листовой - пракат ліставы
прокатка - пракатка, -кі 
прокатка горячая - пракатка гарачая 
прокатка металлических порошков - пракатка металічных парашкоў 
прокатка поперечная трёхвалковая - пракатка папярочная трохвалковая 
прокатка поперечно-клиновая - пракатка папярочна-клінавая
прокатный - пракатны
прокладка - пракладка, -кі
проконечный - праканечны
пролёт - пралёт, -ту
пролётный - пралётны
промежутки - прамежкі, -каў 
промежутки времени дискретные - прамежкі часу дыскрэтныя
промежуток - прамежак, -жку 
промежуток времени - прамежак часу 
промежуток межэлектродный - прамежак міжэлектродны 
промежуток разрядный - прамежак разрадны
промежуточный - прамежкавы
прометий (Pm) - праметый, -тыю
промперегрев - прамперагрэў, -рэву 
промперегрев рабочего тела - прамперагрэў рабочага цела
промпредприятие - прампрадпрыемства, -ва
промышленность - прамысловасць, -ці 
промышленность автомобильная - прамысловасць аўтамабільная 
промышленность лёгкая - прамысловасць лёгкая 
промышленность текстильная - прамысловасць тэкстыльная 
промышленность фармацевтическая - прамысловасць фармацэўтычная
промышленный - прамысловы
проникновение - пранікненне, -ння
проницаемость - пранікальнасць, -ці 
проницаемость абсолютная магнитная - пранікальнасць абсалютная магнітная 
проницаемость вакуума магнитная - пранікальнасць вакууму магнітная 
проницаемость диэлектрическая - пранікальнасць дыэлектрычная 
проницаемость магнитная - пранікальнасць магнітная
пропан - прапан, -ну
пропановый - прапанавы
пропашной - 
1. (о технике) акучвальны; 
2. (о с.-х. культурах) прапашны
пропион - прапіён, -ну
пропионовый - прапіёнавы
пропитка ж. - прамочванне, -ння ср. 
пропитка буферной жидкостью - прамочванне буфернай вадкасцю 
пропитка диффузионная - прамочванне дыфузійнае
проплавление - праплаўленне, -ння 
проплавление глубокое - праплаўленне глыбокае
про-p-подгруппа - пра-p-падгрупа, пра-p-падгрупы 
про-p-подгруппа силовская - пра-p-падгрупа сілаўская
пропорциональный - прапарцыянальны
пропорция - прапорцыя, -цыі
пропускание - прапусканне, -ння 
пропускание амплитудное одиночное - прапусканне амплітуднае адзіночнае 
пропускание максимальное - прапусканне максімальнае 
пропускание фильтра - прапусканне фільтра
проработка - прапрацоўка, -кі 
проработка элементов тестовых структур - прапрацоўка элементаў тэставых структур
про-p-разрешённый - пра-p-вырашаны
про-разрешимый - пра-вырашальны
просветление - прасвятленне, -ння 
просветление резонансной среды - прасвятленне рэзананснага асяроддзя
просветлённый - прасветлены
просветляющий - прасвятляючы [прасвятляльны]
проскальзывание - праслізгванне, -ння 
проскальзывание расплава - праслізгванне расплаву
прослойка - праслойка, -кі 
прослойка двойниковая остаточная - праслойка двайніковая астаткавая 
прослойка неразрывная смазочная - праслойка неразрыўная змазачная
простейший - найпрасцейшы
простой - 
I просты 
II (в работе) сущ. прастой, -тою 
простой ремонтный - прастой рамонтны
простота - прастата, -ты
пространственно - прасторава 
пространственно неоднородный - прасторава неаднародны 
пространственно протяжённый - прасторава падоўжаны 
пространственно распределённый - прасторава размеркаваны
пространственно-временной - прасторава-часавы
пространственно-сложный - прасторава-складаны
пространственный - прасторавы
пространство ср. - прастора, -ры ж. 
пространство бесконечно дифференцируемых функций - прастора бесканечна дыферэнцыруемых функцый 
пространство быстротных интервалов - прастора быстротных інтэрвалаў 
пространство векторное - прастора вектарная 
пространство вещественное - прастора рэчаісная 
пространство гильбертово - прастора гільбертава 
пространство градуированное - прастора градуіраваная 
пространство двойственное в смысле Минковского - прастора дваістая ў сэнсе Мінкоўскага 
пространство дифференцируемых функций - прастора дыферэнцыруемых функцый 
пространство духовых состояний - прастора духавых станаў 
пространство комплексное - прастора камплексная 
пространство конечномерное - прастора канечнамерная 
пространство кусочно-линейных функций - прастора кавалкава-лінейных функцый 
пространство линейных дифференциально-разностных систем - прастора лінейных дыферэнцыяльна-рознасных сістэм 
пространство ограниченных функций - прастора абмежаваных функцый 
пространство однородных функционалов - прастора аднародных функцыяналаў 
пространство пар выпуклых полиэдров - прастора пар выпуклых паліэдраў 
пространство разрядное - прастора разрадная 
пространство слоевое - прастора слаявая 
пространство сложной геометрии - прастора складанай геаметрыі 
пространство спин-тензоров - прастора спін-тэнзараў 
пространство тензоров - прастора тэнзараў 
пространство трёхмерное - прастора трохмерная 
пространство фазовое - прастора фазавая 
пространство факторное - прастора фактарная 
пространство функций - прастора функцый 
пространство функциональное - прастора функцыянальная 
пространство четырёх и более измерений - прастора чатырох і больш вымярэнняў
пространство-время ср. - прастора-час, прасторы-часу ж. 
пространство-время искривлённое - прастора-час скрыўленая
протактиний (Pa) - протактыній, -нію
протекание - працяканне, -ння 
протекание зарядовых процессов - працяканне зарадавых працэсаў 
протекание процесса - працяканне працэсу 
протекание разряда - працяканне разраду 
протекание реакции - працяканне рэакцыі
протекать - працякаць 
протекать в несколько этапов - працякаць у некалькі этапаў
протекающий - працякаючы [працякальны]
протокол - пратакол, -ла 
протокол сбора информации - пратакол збору інфармацыі
протоколировать - пратакаліраваць 
протоколировать автоматически - пратакаліраваць аўтаматычна 
протоколировать данные - пратакаліраваць даныя
протон - пратон, -на
протонный - пратонны
проточный - праточны
протяжение ср. - 
1. (во времени) працягласць, -ці ж.; 
2. (в пространстве) адлегласць, -ці ж.
протяжённость - 
1. (временная) працягласць, -ці; 
2. (пространственная) адлегласць, -ці; 
3. (удлинённость) падоўжанасць, -ці
протяжённый - 
1. (во времени) працяглы; 
2. (удлинённый) падоўжаны
протяжка - працяжка, -кі
протяжной - працяжны
профилактика - прафілактыка, -кі
профилактический - прафілактычны
профилирование - прафіляванне, -ння 
профилирование электрохимическое - прафіляванне электрахімічнае
профилометр - прафілометр, -ра
профилометрический - прафіламетрычны
профиль - профіль, -лю 
профиль концентрации - профіль канцэнтрацыі 
профиль машиностроительный - профіль машынабудаўнічы 
профиль показателя ослабления - профіль паказчыка аслаблення 
профиль распределения примеси - профіль размеркавання прымесі 
профиль распределения элементов - профіль размеркавання элементаў 
профиль сложный - профіль складаны 
профиль температур - профіль тэмператур 
профиль тонкостенный - профіль танкасценны
проходить - праходзіць 
проходить в несколько этапов - праходзіць у некалькі этапаў 
проходить испытания - праходзіць выпрабаванні 
проходить через мишень - праходзіць праз мішэнь
проходной - прахадны
проходящий - праходзячы
прохождение - праходжанне, -ння 
прохождение заряженных частиц в веществе - праходжанне зараджаных часціц у рэчыве 
прохождение излучения - праходжанне выпраменьвання 
прохождение многократное - праходжанне мнагакратнае
процедура - працэдура, -ры
процент - працэнт, -та 
процент брака - працэнт браку
процентный - працэнтны
процесс - працэс, -су 
процесс автоволновой - працэс аўтахвалевы 
процесс адгезионного контактирования - працэс адгезійнага кантактавання 
процесс активации - працэс актывацыі 
процесс большой длительности - працэс вялікай працягласці 
процесс быстропротекающий - працэс хуткапрацякаючы [хуткапрацякальны] 
процесс вакуумный - працэс вакуумны 
процесс взаимодействия - працэс узаемадзеяння 
процесс винеровский - працэс вінераўскі 
процесс воспроизводства ядерного топлива - працэс узнаўлення ядзернага паліва 
процесс высокоэнергетический - працэс высокаэнергетычны 
процесс вычислительный - працэс вылічальны 
процесс газификации - працэс газіфікацыі 
процесс горения - працэс гарэння 
процесс деструкции плёнок - працэс дэструкцыі плёнак 
процесс детерминированный - працэс дэтэрмінаваны 
процесс дискретный - працэс дыскрэтны 
процесс диспергирования - працэс дыспергіравання 
процесс диссипативный - працэс дысіпатыўны 
процесс зарядовый - працэс зарадавы 
процесс захвата - працэс захопу 
процесс зернообразования плёнок - працэс зернеўтварэння плёнак 
процесс изготовления - працэс вырабу 
процесс испытаний - працэс выпрабаванняў 
процесс квадратурный - працэс квадратурны 
процесс квазипериодический - працэс квазіперыядычны 
процесс коагуляции аэрозольных частиц - працэс каагуляцыі аэразольных часцінак 
процесс конечно-шаговый - працэс канечна-крокавы 
процесс лабораторный - працэс лабараторны 
процесс лазерной литографии - працэс лазернай літаграфіі 
процесс марковский - працэс маркаўскі 
процесс материалосберегающий - працэс матэрыялазберагаючы [матэрыялазберагальны] 
процесс межзонный - працэс міжзонны 
процесс метаболически зависимый - працэс метабалічна залежны 
процесс многостадийный - працэс шматстадыйны 
процесс моделирования - працэс мадэліравання 
процесс модификации поверхности - працэс мадыфікацыі паверхні 
процесс монолитизации - працэс маналітызацыі 
процесс нагрева - працэс нагрэву 
процесс нагружения - працэс нагружэння 
процесс накопления повреждений - працэс накаплення пашкоджанняў 
процесс нанесения резиста - працэс нанясення рэзіста 
процесс наработки делящихся нуклидов - працэс напрацоўкі дзялільных нуклідаў 
процесс нелинейного взаимодействия - працэс нелінейнага ўзаемадзеяння 
процесс нелинейный - працэс нелінейны 
процесс непрерывного литья - працэс бесперапыннага ліцця 
процесс неравновесный - працэс нераўнаважны 
процесс нестационарный - працэс нестацыянарны 
процесс нуклеации - працэс нуклеацыі 
процесс нуклон-нуклонного рассеяния - працэс нуклон-нуклоннага рассеяння 
процесс окисления - працэс акіслення 
процесс опытный технологический - працэс доследны тэхналагічны 
процесс осаждения веществ из газовой фазы - працэс асаджэння рэчываў з газавай фазы 
процесс очистки газовых выбросов - працэс ачысткі газавых выкідаў 
процесс переноса - працэс пераносу 
процесс переходный - працэс пераходны 
процесс плазменный - працэс плазменны 
процесс плазмодинамический - працэс плазмадынамічны 
процесс плазмофотостимулированный - працэс плазмафотастымуляваны 
процесс подготовки - працэс падрыхтоўкі 
процесс ползучести - працэс паўзучасці 
процесс получения покрытий - працэс атрымання пакрыццяў 
процесс получения энергии - працэс атрымання энергіі 
процесс превращения - працэс ператварэння 
процесс принятия решения - працэс прыняцця рашэння 
процесс производственный - працэс вытворчы 
процесс происходящий - працэс, які адбываецца 
процесс промышленный - працэс прамысловы 
процесс развития аварийной ситуации - працэс развіцця аварыйнай сітуацыі 
процесс разработанный - працэс распрацаваны 
процесс разрушения покрытия - працэс разбурэння пакрыцця 
процесс рассеяния нуклонов на ядрах - працэс рассеяння нуклонаў на ядрах 
процесс рекомбинации ионов - працэс рэкамбінацыі іонаў 
процесс релаксации - працэс рэлаксацыі 
процесс рождения мезонов - працэс нараджэння мезонаў 
процесс рождения фермион-антифермионых пар - працэс нараджэння ферміён-антыферміённых пар 
процесс с заданной спектральной характеристикой - працэс з зададзенай спектральнай характарыстыкай 
процесс сварки - працэс зваркі 
процесс седиментации аэрозольных частиц - працэс седыментацыі аэразольных часцінак 
процесс синтеза - працэс сінтэзу 
процесс случайный - працэс выпадковы 
процесс создания - працэс стварэння 
процесс стабильный во времени - працэс стабільны ў часе 
процесс струйный - працэс струменны 
процесс твердофазный - працэс цвердафазны 
процесс телеграфный - працэс тэлеграфны 
процесс телеобработки данных - працэс тэлеапрацоўкі даных 
процесс тепловой - працэс цеплавы 
процесс теплообмена - працэс цеплаабмену 
процесс теплопередачи - працэс цеплаперадачы 
процесс термогидравлический - працэс тэрмагідраўлічны 
процесс технологический - працэс тэхналагічны 
процесс технологический малолюдный - працэс тэхналагічны малалюдны 
процесс технологический проектируемый - працэс тэхналагічны праектуемы 
процесс удара - працэс удару 
процесс уплотнения пористых тел - працэс ушчыльнення порыстых цел 
процесс ферритизации - працэс ферытызацыі 
процесс физико-химический - працэс фізіка-хімічны 
процесс физический - працэс фізічны 
процесс формирования масок - працэс фарміравання масак 
процесс фоторасщепления дейтрона - працэс фотарасшчаплення дэйтрона 
процесс фотохимический - працэс фотахімічны 
процесс функциональный - працэс функцыянальны 
процесс функционирования системы - працэс функцыяніравання сістэмы 
процесс шагового резания - працэс крокавага рэзання 
процесс экологически безвредный - працэс экалагічна бясшкодны 
процесс эксплуатации - працэс эксплуатацыі 
процесс электрорелаксационный - працэс электрарэлаксацыйны 
процесс электроспекания композиций - працэс электраспякання кампазіцый 
процесс энергетический - працэс энергетычны 
процесс энерговклада - працэс энергаўкладу 
процесс эргатический - працэс эргатычны
процессор - працэсар, -ра 
процессор молекулярный - працэсар малекулярны 
процессор оптический - працэсар аптычны 
процессор оптический нелинейный - працэсар аптычны нелінейны 
процессор речевой - працэсар маўленчы 
процессор систолический - працэсар сісталічны
процессорный - працэсарны
процессы - працэсы, -саў 
процессы деформационные - працэсы дэфармацыйныя 
процессы межмолекулярные - працэсы міжмалекулярныя 
процессы плазмодинамические - працэсы плазмадынамічныя 
процессы столкновительные - працэсы сутыкняльныя 
процессы струйные - працэсы струменныя 
процессы фундаментальных взаимодействий - працэсы фундаментальных узаемадзеянняў
прочностный - трываласны
прочность - трываласць, -ці 
прочность адгезионная - трываласць адгезійная 
прочность адгезионных соединений - трываласць адгезійных злучэнняў 
прочность изделия - трываласць вырабу 
прочность когезионная - трываласць кагезійная 
прочность на растяжение - трываласць на расцяжэнне 
прочность припоя - трываласць прыпою 
прочность усталостная - трываласць стомленасная
прочный - трывалы
проявитель - праявіцель, -лю
проявление - праяўленне, -ння 
проявление закона - праяўленне закону 
проявление законов взаимообусловленное - праяўленне законаў узаемаабумоўленае 
проявление законов одновременное - праяўленне законаў адначасовае 
проявление максимальное - праяўленне максімальнае 
проявление термопластической записи - праяўленне тэрмапластычнага запісу 
проявление эффекта - праяўленне эфекту
проявлять - праяўляць
проявляться - праяўляцца
прутковый - прутковы
пруток - пруток, -тка 
пруток титановый - пруток тытанавы 
пруток упрочнённый - пруток умацаваны
прямая сущ. - прамая, -мой 
прямая параллельная - прамая паралельная
прямой - прамы
прямолинейный - прамалінейны
прямопроходящий - прамапраходзячы
пряморасположенный - прамаразмешчаны
прямоугольник - прамавугольнік, -ка
прямоугольный - прамавугольны
псевдозародыш - псеўдазародак, -дка
псевдолинейный - псеўдалінейны
псевдонормальный - псеўданармальны
псевдополиномиальный - псеўдаполінаміяльны
псевдослучайный - псеўдавыпадковы
псевдосплав - псеўдасплаў, -лаву
пуассоновость - пуасонавасць, -ці 
пуассоновость выходящих потоков - пуасонавасць выходзячых патокаў
пуассоновский - пуасонаўскі
пузырёк м. - 
1. (в жидкости) бурбалка, -кі ж.; 
2. (вздутие, дефект, сосуд) пузырок, -рка м. 
пузырёк воздуха - 
1. бурбалка паветра; 
2. пузырок паветра
пузырчатый - 
1. бурбалчасты; 
2. пузырысты
пузырь м. - 
1. бурбалка, -кі ж.; 
2. пузыр, -ра м.
пузырьковый - 
1. бурбалкавы; 
2. пузырковы
пульсации - пульсацыі, -цый 
пульсации интенсивности излучения - пульсацыі інтэнсіўнасці выпраменьвання 
пульсации свечения плазмы - пульсацыі свячэння плазмы
пульсация - пульсацыя, -цыі
пульсирующий - пульсуючы [пульсавальны]
пульт - пульт, пульта
пультовая сущ. - пультавая, -вай
пункт - пункт, пункта 
пункт обследованный - пункт абследаваны
пусконаладочный - пусканаладачны
пустой - пусты
путь - шлях, шляху 
путь эффективный - шлях эфектыўны
пучки - пучкі, -коў 
пучки высокоэнергетических частиц - пучкі высокаэнергетычных часціц 
пучки разнополяризованные - пучкі рознапалярызаваныя
пучок - пучок, -чка 
пучок возмущённый - пучок узбураны 
пучок высокоэнергетических дейтронов - пучок высокаэнергетычных дэйтронаў 
пучок гауссов - пучок гаўсаў 
пучок дейтронов с энергией 1 ГэВ/нукл. - пучок дэйтронаў з энергіяй 1 ГэВ/нукл. 
пучок ионов - пучок іонаў 
пучок лазерный - пучок лазерны 
пучок лучей - пучок прамянёў 
пучок объектный - пучок аб'ектны 
пучок отражённый - 
1. пучок адлюстраваны; 
2. пучок адбіты 
пучок продольно-поляризованный - пучок падоўжна-палярызаваны 
пучок релятивистский - пучок рэлятывісцкі 
пучок с равномерным распределением амплитуды - пучок з раўнамерным размеркаваннем амплітуды 
пучок света - пучок святла 
пучок света вращающийся - пучок святла вярчальны 
пучок света эллиптический гауссов - пучок святла эліптычны гаўсаў 
пучок световой - пучок светлавы 
пучок сканируемый - пучок сканіруемы 
пучок сканирующий - пучок сканіруючы [сканіравальны] 
пучок теплообменника трубный - пучок цеплаабменніка трубны 
пучок ультразвуковой - пучок ультрагукавы 
пучок ускорителя электронный - пучок паскаральніка электронны 
пучок электронный - пучок электронны 
пучок электронов - пучок электронаў 
пучок электронов ускоренный - пучок электронаў паскораны
пылевой - пылавы
пыль ж. - пыл, пылу м. 
пыль соляная - пыл саляны
пьезокерамика - п'езакераміка, -кі
пьезокерамический - п'езакерамічны
пьезоэлектрик - п'езаэлектрык, -ка
пьезоэлектрический - п'езаэлектрычны
пьезоэффект - п'езаэфект, -ту
пятно ср. - пляма, -мы ж. 
пятно вакуумной дуги катодное - пляма вакуумнай дугі катодная 
пятно контакта - пляма кантакту 
пятно размытия - пляма размыцця 
пятно фактического фрикционного контакта - пляма фактычнага фрыкцыйнага кантакту 
пятно размытия - пляма размыцця 
пятно фактического фрикционного контакта - пляма фактычнага фрыкцыйнага кантакту

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)