Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


кабель — кабель, -лю 
кабель нагревостойкий — кабель нагрэвастойкі
кабельный — кабельны
кабина — кабіна, -ны 
кабина автомобиля — кабіна аўтамабіля
кавитация — кавітацыя, -цыі 
кавитация акустическая — кавітацыя акустычная
кадмиевый — кадміевы
кадмий (Cd) — кадмій, -мію
кадмийсодержащий — кадмійзмяшчальны
кадр — кадр, кадра 
кадр переменный — кадр пераменны 
кадр пространственно-временной конфигурации — кадр прасторава-часавай канфігурацыі
казеин — казеін, -ну
калибрование — калібраванне, -ння
калиброванный — калібраваны
калибровка — каліброўка, -кі 
калибровка спектрометрического тракта — каліброўка спектраметрычнага тракту
калибровочный — калібровачны
калиевый — каліевы
калий (K) — калій, -лію
калийный — калійны
калифорний (Cf) — каліфорній, -нію
калориметр — каларыметр, -ра 
калориметр адронный — каларыметр адронны
калориметрический — каларыметрычны
калориметрия — каларыметрыя, -рыі 
калориметрия адиабатическая — каларыметрыя адыябатычная
калория (кал) — калорыя (кал), -рыі
калькулятор — калькулятар, -ра
кальциевый — кальцыевы
кальций (Ca) — кальцый, -цыю
кальцийтермический — кальцыйтэрмічны
камень — 
1. (отдельный) камень, -ня; 
2. (материал) камень, -ню
камера — камера, -ры 
камера вакуумная — камера вакуумная 
камера высокого давления — камера высокага ціску 
камера высокой температуры — камера высокай тэмпературы 
камера действующая — камера дзеючая 
камера для спекания композиционного материала — камера для спякання кампазіцыйнага матэрыялу 
камера мишенная — камера мішэнная 
камера окрасочная — камера фарбавальная 
камера разрядная — камера разрадная 
камера с осушителем — камера з асушальнікам 
камера термостатированная — камера тэрмастаціраваная 
камера фоторегистрирующая скоростная — камера фотарэгіструючая [фотарэгістравальная] хуткасная 
камера электроразрядная — камера электраразрадная
камнеобработка — каменеапрацоўка, -кі
канал — канал, -ла 
канал возбуждения — канал узбуджэння 
канал измерения оптоэлектронный — канал вымярэння оптаэлектронны 
канал искрового разряда — канал іскравога разраду 
канал капиллярный — канал капілярны 
канал мультипликации лазерного луча — канал мультыплікацыі лазернага праменя 
канал обработки информации — канал апрацоўкі інфармацыі 
канал оптический — канал аптычны 
канал основной — канал асноўны 
канал передачи информации — канал перадачы інфармацыі 
канал световой — канал светлавы 
канал стримерного разряда — канал стрымернага разраду 
канал тупиковый — канал тупіковы 
канал фермионный — канал ферміённы 
канал фотодеструкции — канал фотадэструкцыі 
канал центра коммутации пакетов — канал цэнтра камутацыі пакетаў 
канал электронный — канал электронны
каналирование — каналіраванне, -ння
канонический — кананічны
кант — кант, канта 
кант инструмента — кант інструменту 
кант режущий — кант рэжучы
канцероген — канцэраген, -ну
канцерогенный — канцэрагенны
капельный — кропельны
капилляр — капіляр, -ра
капиллярно-пористый — капілярна-порысты
капиллярность — капілярнасць, -ці
капиллярный — капілярны
капля — кропля, -лі 
капля квантовая — кропля квантавая 
капля малого радиуса — кропля малога радыуса 
капля электронно-дырочная — кропля электронна-дзірачная
карандаш — аловак, алоўка 
карандаш алмазный — аловак алмазны 
карандаш для правки абразивных кругов — аловак для праўкі абразіўных кругоў
карбид — карбід, -ду 
карбид титана — карбід тытану
карбидный — карбідны
карбидобразующий — карбідутваральны
карбонил — карбаніл, -лу 
карбонил никеля — карбаніл нікелю
карбонилсодержащий — карбанілзмяшчальны
карбонильный — карбанільны
карбонитрид — карбанітрыд, -ду
карбонитридный — карбанітрыдны
карданол — карданол, -лу
кардол — кардол, -лу
каркас — каркас, -са 
каркас молекулы — каркас малекулы
каркасный — каркасны
КАРС-диагностика — КАРС-дыягностыка, КАРС-дыягностыкі
карта — карта, -ты 
карта магнитная — карта магнітная 
карта местности — карта мясцовасці 
карта распределения — карта размеркавання 
карта топографическая — карта тапаграфічная 
карта цифровая — карта лічбавая
картина — карціна, -ны 
картина двухмерная оптическая — карціна двухмерная аптычная 
картина оптическая размером N на N элементов — карціна аптычная памерам N на N элементаў 
картина трековая — карціна трэкавая
картирование — карціраванне, -ння 
картирование крупномасштабное — карціраванне буйнамаштабнае 
картирование труднодоступных территорий — карціраванне цяжкадаступных тэрыторый
картографирование — картаграфаванне, -ння
картографический — картаграфічны
касание ср. — дотык, -ку м.
касательная сущ. — датычная, -най
касательный — датычны
каскад — каскад, -да 
каскад адрон-мезонный — каскад адрон-мезонны 
каскад внутриядерный — каскад унутрыядзерны 
каскад ядерно-электромагнитный — каскад ядзерна-электрамагнітны
каскадный — каскадны
катализ — каталіз, -зу
катализатор — каталізатар, -ра 
катализатор волокнистый — каталізатар валакністы
каталитический — каталітычны
каталог — каталог, -га 
каталог электронный — каталог электронны
катастрофа — катастрофа, -фы
катион — катыён, -на
катионный — катыённы
катод — катод, -да 
катод внешний — катод знешні 
катод внутренний — катод унутраны 
катод полый — катод полы 
катод титановый — катод тытанавы 
катод циркониевый — катод цырконіевы
катод-мишень м. — катод-мішэнь, катода-мішэні м.
катодный — катодны
катодолюминесценция — катодалюмінесцэнцыя, -цыі
качение — качэнне, -ння
качества — якасці, -цей 
качества динамические — якасці дынамічныя 
качества механические — якасці механічныя 
качества нелинейные — якасці нелінейныя 
качества технологические — якасці тэхналагічныя 
качества уникальные — якасці унікальныя
качественный — якасны
качество ср. — якасць, -ці ж. 
качество высокое — якасць высокая 
качество гарантированное — якасць гарантаваная 
качество голографической интерферограммы — якасць галаграфічнай інтэрфераграмы 
качество измерений высокое — якасць вымярэнняў высокая 
качество конечного продукта — якасць канчатковага прадукту 
качество люминофора — якасць люмінафору 
качество материалов — якасць матэрыялаў 
качество металлоконструкций — якасць металаканструкцый 
качество обработки — якасць апрацоўкі 
качество оптической системы — якасць аптычнай сістэмы 
качество программ — якасць праграм 
качество продукции — якасць прадукцыі 
качество проработки элементов тестовых структур — якасць прапрацоўкі элементаў тэставых структур 
качество процесса — якасць працэсу 
качество сцепления соединяемых материалов — якасць счаплення злучаемых матэрыялаў 
качество химико-термической обработки — якасць хіміка-тэрмічнай апрацоўкі
квадрат — квадрат, -та
квадратический — квадратычны
квадратичный — квадратычны
квадратный — квадратны
квадратура — квадратура, -ры 
квадратура механическая — квадратура механічная
квадратурный — квадратурны
квадраты — квадраты, -таў 
квадраты наименьшие — квадраты найменшыя
квадрика — квадрыка, -кі 
квадрика гладкая — квадрыка гладкая 
квадрика проективная — квадрыка праектыўная
квадруполь м. — квадруполь, -ля м.
квадрупольный — квадрупольны
квазиактивный — квазіактыўны
квазибинарный — квазібінарны
квазигармонический — квазігарманічны
квазидвумерный — квазідвухмерны
квазиклассический — квазікласічны
квазилинейный — квазілінейны
квазинейтральность — квазінейтральнасць, -ці 
квазинейтральность плазмы — квазінейтральнасць плазмы
квазинепрерывный — 
1. (во времени) квазібесперапынны; 
2. в др. знач. квазінеперарыўны
квазинульмерный — квазінульмерны
квазиобратимый — квазіабарачальны
квазиодномерный — квазіаднамерны
квазипериодический — квазіперыядычны
квазипериодичность — квазіперыядычнасць, -ці
квазиравновесие ср. — квазіраўнавага, -гі ж. 
квазиравновесие цепи — квазіраўнавага ланцуга
квазиравновесный — квазіраўнаважны
квазисолитонный — квазісалітонны
квазистатический — квазістатычны
квазистационарный — квазістацыянарны
квазиуравновешенный — квазіўраўнаважаны
квазифункция — квазіфункцыя, -цыі
квант — квант, кванта 
квант света — квант святла
квантование — квантаванне, -ння 
квантование размерное — квантаванне размернае 
квантование стохастическое — квантаванне стахастычнае
квантово-механический — квантава-механічны
квантово-полевой — квантава-палявы
квантоворазмерный — квантавапамерны
квантово-химический — квантава-хімічны
квантово-хромодинамический — квантава-хромадынамічны
квантовый — квантавы
кварк — кварк, кварка
кварк-глюонный — кварк-глюонны
кварковый — кваркавы
кваркониевый — кварконіевы
кварконий — кварконій, -нія
кварц — кварц, кварцу
кварцевый — кварцавы
кватернион — кватэрніён, -на 
кватернион q-деформированный — кватэрніён q-дэфармаваны
кватернионый — кватэрніённы
керамика — кераміка, -кі 
керамика алюмооксидная — кераміка алюмааксідная 
керамика высокой плотности — кераміка высокай шчыльнасці 
керамика высокотемпературная — кераміка высокатэмпературная 
керамика иттриевая — кераміка ітрыевая 
керамика иттриевой системы — кераміка ітрыевай сістэмы 
керамика металлооксидная — кераміка металааксідная 
керамика нитрида кремния — кераміка нітрыду крэмнію 
керамика оптическая — кераміка аптычная 
керамика с улучшенными характеристиками — кераміка з палепшанымі характарыстыкамі 
керамика сверхпроводящая — кераміка звышправодная 
керамика электрическая — кераміка электрычная
керамический — керамічны
кермет м. — кермет, -ту м.
керровский — кераўскі
кетон — кетон, -ну 
кетон ароматический — кетон араматычны 
кетон высокомолекулярный — кетон высокамалекулярны 
кетон карбонилсодержащий — кетон карбанілзмяшчальны
кибернетика — кібернетыка, -кі 
кибернетика математическая — кібернетыка матэматычная 
кибернетика техническая — кібернетыка тэхнічная
кибернетический — кібернетычны
Кикуч(ч)и-линии — Кікучы-лініі, Кікучы-ліній
килоампер (кА) — кілаампер (кА), -ра
килобар (кбар) — кілабар (кбар), -ра
киловатт (кВт) — кілават (кВт), -та
киловольт (кВ) — кілавольт (кВ), -та
килогерц (кГц) — кілагерц (кГц), -ца
килограмм (кг) — кілаграм (кг), -ма
километр (км) — кіламетр (км), -ра 
километр в час (км/ч) — кіламетр за гадзіну (км/гадз)
килоэлектронвольт (кэВ) — кілаэлектронвольт (кэВ), -та
кинематика — кінематыка, -кі
кинематический — кінематычны
кинетика — кінетыка, -кі 
кинетика генерации лазера — кінетыка генерацыі лазера 
кинетика граничная — кінетыка межавая 
кинетика долговременной релаксации — кінетыка доўгачасовай рэлаксацыі 
кинетика зародышеобразования — кінетыка зародкаўтварэння 
кинетика межфазная — кінетыка міжфазная 
кинетика миграции загрязнения по территории — кінетыка міграцыі забруджвання па тэрыторыі 
кинетика насыщения кислородом — кінетыка насычэння кіслародам 
кинетика нелинейности — кінетыка нелінейнасці 
кинетика пикосекундная — кінетыка пікасекундная 
кинетика протекания процесса — кінетыка працякання працэсу 
кинетика процесса окисления — кінетыка працэсу акіслення 
кинетика смачивания — кінетыка змочвання 
кинетика солитоноподобных выбросов — кінетыка салітонападобных выкідаў 
кинетика физическая — кінетыка фізічная 
кинетика химическая — кінетыка хімічная 
кинетика химических реакций — кінетыка хімічных рэакцый
кинетический — кінетычны
кинотехника — кінатэхніка, -кі
кипение — кіпенне, -ння 
кипение неразвитое — кіпенне неразвітое 
кипение неразвитое поверхностное — кіпенне неразвітое паверхневае 
кипение развитое — кіпенне развітое 
кипение развитое пузырьковое — кіпенне развітое бурбалкавае
кипеть — кіпець
кипящий — кіпячы
киральность — кіральнасць, -ці
киральный — кіральны
кислород (O) — кісларод, -ду 
кислород молекулярный — кісларод малекулярны 
кислород синглетный — кісларод сінглетны
кислородный — кіслародны
кислород(о)содержащий — кісларод(а)змяшчальны
кислота — кіслата, -ты 
кислота имидоортосульфобензойная — кіслата імідаортасульфабензойная 
кислота муравьиная — кіслата мурашыная 
кислота перилентетракарбоновая — кіслата перылентэтракарбонавая 
кислота плавиковая — кіслата плавікавая 
кислота пропионовая — кіслата прапіёнавая 
кислота серная — кіслата серная
кислотный — кіслотны
кислый — кіслы
клапан — клапан, -на 
клапан световой — клапан светлавы
клапанный — клапанны
класс — клас, класа 
класс алгебраических многообразий — клас алгебраічных мнагастайнасцей 
класс аналитических решений — клас аналітычных рашэнняў 
класс безусловно устойчивых разностных схем — клас безумоўна ўстойлівых рознасных схем 
класс более широкий — клас больш шырокі 
класс возмущений — клас узбурэнняў 
класс динамических систем — клас дынамічных сістэм 
класс задач теории расписаний — клас задач тэорыі раскладаў 
класс конечно-параметрических функций — клас канечна-параметрычных функцый 
класс красителей — клас фарбавальнікаў 
класс линейных по параметрам моделей — клас лінейных па параметрах мадэлей 
класс минимальный — клас мінімальны 
класс непрерывно дифференцируемых функций — клас неперарыўна дыферэнцыруемых функцый 
класс объектов — клас аб'ектаў 
класс ограниченных функций — клас абмежаваных функцый 
класс операторов — клас аператараў 
класс полиномиально разрешённых задач — клас полінаміяльна вырашаных задач 
класс практических задач — клас практычных задач 
класс произвольных функций — клас адвольных функцый 
класс систем исследуемый — клас сістэм даследуемы 
класс терминальный — клас тэрмінальны 
класс точности — клас дакладнасці 
класс функций — клас функцый 
класс функционалов — клас функцыяналаў 
класс шероховатости поверхности — клас шурпатасці паверхні 
класс эволюционных систем — клас эвалюцыйных сістэм
классификация — класіфікацыя, -цыі 
классификация инвариантных решёток — класіфікацыя інварыянтных рашотак 
классификация неправильная — класіфікацыя няправільная 
классификация покрытий — класіфікацыя пакрыццяў 
классификация полная — класіфікацыя поўная 
классификация явная — класіфікацыя яўная
классифицировать — класіфікаваць 
классифицировать по назначению — класіфікаваць па прызначэнні 
классифицировать по условиям эксплуатации — класіфікаваць па ўмовах эксплуатацыі
классический — класічны
кластер — кластэр, -ра 
кластер адронный — кластэр адронны 
кластер бесцветный — кластэр бясколерны 
кластер вакансий — кластэр вакансій 
кластер паровой — кластэр паравы 
кластер самоподобный — кластэр самападобны
кластерный — кластэрны
клеевой — клеявы
клей — клей, клею
клемма — клема, -мы
клеммный — клемны
клепание — кляпанне, -ння
клёпан(н)ый — кляпаны
клетка — клетка, -кі
клеточно-автоматный — клетачна-аўтаматны
клеточный — клетачны
клеть — клець, клеці 
клеть колончатой конструкции — клець калончатай канструкцыі 
клеть прокатная — клець пракатная
клин — клін, кліна
клиновидный — клінападобны
клиновой — клінавы
клубок — клубок, -бка 
клубок макромолекул фульвокислот — клубок макрамалекул фульвакіслот 
клубок твёрдый — клубок цвёрды
ключ — ключ, ключа
ключевой — ключавы
кнезеров(ский) — кнезераў(скі)
коагуляционный — каагуляцыйны
коагуляция — каагуляцыя, -цыі 
коагуляция аэрозольных частиц — каагуляцыя аэразольных часцінак 
коагуляция ионообменная — каагуляцыя іонаабменная 
коагуляция частиц загрязнителя в фильтруемой жидкости — каагуляцыя часцінак забруджвальніка ў фільтруемай вадкасці
коаксиально-волноводный — кааксіяльна-хваляводны
коаксиальный — кааксіяльны
кобальт (Co) — кобальт, -ту
кобальт-алмазный — кобальт-алмазны
кобальтовый — кобальтавы
кобальтосодержащий — кобальтазмяшчальны
кобальтохромовый — кобальтахромавы
ковалентно-связанный — кавалентна-звязаны
ковалентность — кавалентнасць, -ці
ковалентный — кавалентны
ковариантность — каварыянтнасць, -ці
ковариантный — каварыянтны
ковка — коўка, -кі
ковочный — ковачны
когезионный — кагезійны
когезия — кагезія, -зіі
когерентность — кагерэнтнасць, -ці
когерентный — кагерэнтны
когнитивный — кагнітыўны
когомологический — кагамалагічны
когомология — кагамалогія, -гіі
код — код, кода 
код двоичный — код двайковы 
код рекуррентный — код рэкурэнтны
кодирование — кадзіраванне, -ння
кодовый — кодавы
кокиль — какіль, -ля 
кокиль с регулируемым теплоотводом — какіль з рэгулюемым цеплаадводам
кокильный — какільны
колебание — ваганне, -ння
колебания — ваганні, -нняў 
колебания акустические — ваганні акустычныя 
колебания атомов тепловые — ваганні атамаў цеплавыя 
колебания, вызванные механическим ударом — ваганні, выкліканыя механічным ударам 
колебания вынужденные — ваганні вымушаныя 
колебания гармонические — ваганні гарманічныя 
колебания механические — ваганні механічныя 
колебания модулятора — ваганні мадулятара 
колебания молекулярные — ваганні малекулярныя 
колебания ножа режущего аппарата — ваганні нажа рэжучага апарата 
колебания нормальные — ваганні нармальныя 
колебания октупольные — ваганні актупольныя 
колебания оптические — ваганні аптычныя 
колебания подрешётки — ваганні падрашоткі 
колебания полносимметрические — ваганні поўнасіметрычныя 
колебания поперечные — ваганні папярочныя 
колебания продольные — ваганні падоўжныя 
колебания скелета молекулы полносимметрические — ваганні шкілета малекулы поўнасіметрычныя 
колебания ультразвуковые (УЗК) — ваганні ультрагукавыя (УГВ) 
колебания упругой прямоугольной плиты — ваганні пругкай прамавугольнай пліты 
колебания устойчивые — ваганні ўстойлівыя 
колебания электромагнитные — ваганні электрамагнітныя
колебательно-неравновесный — вагальна-нераўнаважны
колебательный — вагальны
коленвал (коленчатый вал) — каленвал (каленчаты вал), -ла 
коленвал двигателя тепловоза — каленвал рухавіка цеплавоза
коленчатый — каленчаты
колёсный — колавы
колесо — кола, -ла 
колесо высоконагруженное — кола высоканагружанае 
колесо зубчатое — кола зубчастае 
колесо лопастное — кола лопасцевае 
колесо планетарной передачи — кола планетарнай перадачы
количественный — колькасны
количество ср. — колькасць, -ці ж. 
количество бесконечное — колькасць бясконцая 
количество большое — колькасць вялікая 
количество взвешенное — колькасць узважаная 
количество выделенного ресурса — колькасць выдзеленага рэсурсу 
количество движения — колькасць руху 
количество заданное — колькасць зададзеная 
количество потребляемого ресурса — колькасць спажываемага рэсурсу 
количество событий — колькасць падзей 
количество суммарное — колькасць сумарная 
количество тепла — колькасць цяпла 
количество углерода в смеси — колькасць вугляроду ў сумесі
коллайдер — калайдэр, -ра
коллапс — калапс, -су 
коллапс пылевого шара — калапс пылавога шара
коллектив (совокупность) — калектыў, -ву
коллективный (о пользовании, явлениях) — калектыўны
коллектор — калектар, -ра 
коллектор выходной — калектар выхадны 
коллектор общий (ОК) — калектар агульны (АК)
коллекторный — калектарны
коллимация — калімацыя, -цыі
коллимированный — каліміраваны
коллинеарность — калінеарнасць, -ці
коллинеарный — калінеарны
коллоид — калоід, -ду
коллоидный — калоідны
колодка — калодка, -кі 
колодка тормозная локомотивная — калодка тармазная лакаматыўная
колонна — калона, -ны 
колонна тепловая — калона цеплавая
колончатый — калончаты
колориметр — колераметр, -ра
колориметрический — колераметрычны
колориметрия — колераметрыя, -рыі
колумбит — калумбіт, -ту
кольцевой — кальцавы
кольцо — кальцо, -ца 
кольцо групповое — кальцо групавое 
кольцо групповое комплексное — кальцо групавое камплекснае 
кольцо групповое полупростое — кальцо групавое паўпростае 
кольцо дебаевское — кальцо дэбаеўскае
команда — каманда, -ды
командный — камандны
комбинат — камбінат, -та
комбинаторика — камбінаторыка, -кі
комбинаторно-геометрический — камбінаторна-геаметрычны
комбинаторный — камбінаторны
комбинационный — камбінацыйны
комбинация — камбінацыя, -цыі 
комбинация линейная — камбінацыя лінейная
комбинирование — камбінаванне, -ння
комбинированный — камбінаваны
комбинировать — камбінаваць
коммутативность — камутатыўнасць, -ці
коммутативный — камутатыўны
коммутатор — камутатар, -ра 
коммутатор двухканальный — камутатар двухканальны 
коммутатор оптический — камутатар аптычны 
коммутатор оптический квазиактивный — камутатар аптычны квазіактыўны 
коммутатор оптоэлектронный — камутатар оптаэлектронны 
коммутатор фоторезисторный — камутатар фотарэзістарны
коммутационный — камутацыйны
коммутация — камутацыя, -цыі 
коммутация каналов — камутацыя каналаў 
коммутация контуров — камутацыя контураў 
коммутация пакетов — камутацыя пакетаў 
коммутация разряда — камутацыя разраду 
коммутация сверхбыстродействующая — камутацыя звышхуткадзейная
комнатный (о температуре и т.п.) — пакаёвы
компакт — кампакт, -та
компактирование — кампактаванне, -ння 
компактирование рулонного фильтрационного материала — кампактаванне рулоннага фільтрацыйнага матэрыялу
компактность — кампактнасць, -ці
компактный — кампактны
компаратор — кампаратар, -ра 
компаратор лазерный — кампаратар лазерны 
компаратор токов — кампаратар токаў
компас — компас, -са 
компас магнитный — компас магнітны 
компас электронный — компас электронны
компенсационно-мостовой — кампенсацыйна-маставы
компенсационный — кампенсацыйны
компенсация — кампенсацыя, -цыі 
компенсация взаимная — кампенсацыя ўзаемная 
компенсация вносимых нелинейных искажений — кампенсацыя ўносімых нелінейных скажэнняў 
компенсация частотная — кампенсацыя частотная 
компенсация электрическая — кампенсацыя электрычная
компенсированный — кампенсаваны
компенсировать — кампенсаваць
компенсирующий — кампенсуючы [кампенсавальны]
комплекс — комплекс, -су 
комплекс автоматизированный — комплекс аўтаматызаваны 
комплекс активированный — комплекс актываваны 
комплекс алмазоабразивный — комплекс алмазаабразіўны 
комплекс альфа-спектрометрический — комплекс альфа-спектраметрычны 
комплекс аппаратно-программный — комплекс апаратна-праграмны 
комплекс аппаратурный — комплекс апаратурны 
комплекс аппаратуры — комплекс апаратуры 
комплекс бортовой спектроскопический — комплекс бартавы спектраскапічны 
комплекс включения бинарный — комплекс уключэння бінарны 
комплекс водородсодержащий — комплекс вадародзмяшчальны 
комплекс возбуждённый — комплекс узбуджаны 
комплекс вычислительный — комплекс вылічальны 
комплекс гамма-спектрометрический — комплекс гама-спектраметрычны 
комплекс двухмашинный — комплекс двухмашынны 
комплекс диалоговый вычислительный — комплекс дыялогавы вылічальны 
комплекс дисплейный — комплекс дысплейны 
комплекс для экспресс-анализа природных вод — комплекс для экспрэс-аналізу прыродных водаў 
комплекс из молекул с сопряжёнными связями — комплекс з малекул са спалучанымі сувязямі 
комплекс измерительный — комплекс вымяральны 
комплекс инструментальный — комплекс інструментальны 
комплекс информационно-измерительный — комплекс інфармацыйна-вымяральны 
комплекс исследований — комплекс даследаванняў 
комплекс картографический — комплекс картаграфічны 
комплекс компьютеризованный — комплекс камп'ютэрызаваны 
комплекс лазерный — комплекс лазерны 
комплекс магнитоизмерительный — комплекс магнітавымяральны 
комплекс малогабаритный — комплекс малагабарытны 
комплекс машин — комплекс машын 
комплекс мероприятий — комплекс мерапрыемстваў 
комплекс молекулы флуорофора с кислородом — комплекс малекулы флуарафору з кіслародам 
комплекс научных исследований — комплекс навуковых даследаванняў 
комплекс оптический измерительный — комплекс аптычны вымяральны 
комплекс опытно-конструкторских разработок — комплекс доследна-канструктарскіх распрацовак 
комплекс палладиев — комплекс паладыеў 
комплекс поперечно-клиновой прокатки — комплекс папярочна-клінавой пракаткі 
комплекс портативный — комплекс партатыўны 
комплекс приёмно-аппаратный — комплекс прыёмна-апаратны 
комплекс программ — комплекс праграм 
комплекс программно-аппаратный — комплекс праграмна-апаратны 
комплекс программно-методический — комплекс праграмна-метадычны 
комплекс программно-технический — комплекс праграмна-тэхнічны 
комплекс программно-управляемый — комплекс праграмна-кіруемы 
комплекс программный — комплекс праграмны 
комплекс проектирования — комплекс праектавання 
комплекс радиационно-технологический — комплекс радыяцыйна-тэхналагічны 
комплекс робототехнический — комплекс робататэхнічны 
комплекс робототехнологический — комплекс робататэхналагічны 
комплекс создаваемый — комплекс ствараемы 
комплекс спектрально-компьютерный — комплекс спектральна-камп'ютэрны 
комплекс спектральный — комплекс спектральны 
комплекс столкновительный — комплекс сутыкняльны 
комплекс судовой — комплекс суднавы 
комплекс тепловизионный — комплекс цеплавізійны 
комплекс термодонорный — комплекс тэрмадонарны 
комплекс технических средств — комплекс тэхнічных сродкаў 
комплекс управления — комплекс кіравання 
комплекс штамповки из полос — комплекс штампоўкі з палос 
комплекс эксплуатационных свойств — комплекс эксплуатацыйных уласцівасцей
комплексирование — камплексаванне, -ння 
комплексирование программ — камплексаванне праграм
комплексность — 
I (комплексность) комплекснасць, -ці 
II (комплексность) камплекснасць, -ці
комплексный — 
I (комплексный) (составной) комплексны 
II (комплексный) (о мат. объекте) камплексны
комплексы — комплексы, -саў 
комплексы димеров с тетрапиррольными пигментами — комплексы дымераў з тэтрапірольнымі пігментамі 
комплексы на основе вакансий и междоузельных атомов — комплексы на аснове вакансій і міжвузельных атамаў
комплект — камплект, -та 
комплект нормативно-методической документации — камплект нарматыўна-метадычнай дакументацыі 
комплект сопрягающей аппаратуры — камплект спалучальнай апаратуры 
комплект фильерный — камплект фільерны
комплектный — камплектны
комплектование — камплектаванне, -ння
композит — кампазіт, -ту 
композит боралюминиевый — кампазіт боралюмініевы 
композит древесно-полимерный — кампазіт драўняна-палімерны 
композит металлический — кампазіт металічны 
композит на основе полиэтилена — кампазіт на аснове поліэтылену 
композит неметаллический — кампазіт неметалічны 
композит полимер-минеральный — кампазіт палімер-мінеральны 
композит полимерный — кампазіт палімерны
композитный — кампазітны
композиционный — кампазіцыйны
композиция — кампазіцыя, -цыі 
композиция алмазосодержащая — кампазіцыя алмазазмяшчальная 
композиция высоконаполненная — кампазіцыя высоканапоўненая 
композиция древесно-полимерная — кампазіцыя драўняна-палімерная 
композиция кобальт-алмазная — кампазіцыя кобальт-алмазная 
композиция параметров групп — кампазіцыя параметраў груп 
композиция полиимидная — кампазіцыя поліімідная 
композиция разработанная — кампазіцыя распрацаваная 
композиция сложная — кампазіцыя складаная
компонент — кампанент, -та 
компонент легирующий — кампанент легіруючы [легіравальны] 
компонент управляющий — кампанент кіруючы [кіравальны]
компонента — кампанента, -ты 
компонента ВКР антистоксова — кампанента ВКР антыстоксава 
компонента ВКР обратная — кампанента ВКР адваротная 
компонента ВКР первая стоксова — кампанента ВКР першая стоксава 
компонента ВКР сопутствующая — кампанента ВКР спадарожная 
компонента газовой среды — кампанента газавага асяроддзя 
компонента основная — кампанента асноўная 
компонента покрытия — кампанента пакрыцця 
компонента радиационных дефектов подвижная — кампанента радыяцыйных дэфектаў рухомая 
компонента спектральная — кампанента спектральная 
компонента экологически безопасная — кампанента экалагічна бяспечная
компонентный — кампанентны
компоненты — кампаненты, -таў 
компоненты древесно-полимерной композиции — кампаненты драўняна-палімернай кампазіцыі 
компоненты исходной смеси — кампаненты зыходнай сумесі 
компоненты исходные — кампаненты зыходныя 
компоненты плазмы — кампаненты плазмы 
компоненты почвы — кампаненты глебы 
компоненты спекаемые — кампаненты спякаемыя 
компоненты сплава — кампаненты сплаву 
компоненты управляющие — кампаненты кіруючыя [кіравальныя]
компрессионный — кампрэсійны
компрессия — кампрэсія, -сіі
компрессор — кампрэсар, -ра 
компрессор магнитоплазменный — кампрэсар магнітаплазменны
комптоновский — комптанаўскі
комптон-эффект — комптан-эфект, комптан-эфекту
компьютер — камп'ютэр /кампутар/, -ра 
компьютер IBM-совместимый — камп'ютэр IBM-сумяшчальны 
компьютер персональный (ПК) — камп'ютэр персанальны (ПК)
компьютеризованный — камп'ютэрызаваны
компьютерный — камп'ютэрны
конвейер — канвеер, -ра
конвейерный — канвеерны
конвективный — канвектыўны
конвекционный — канвекцыйны
конвекция — канвекцыя, -цыі 
конвекция естественная — канвекцыя натуральная 
конвекция концентрационно-капиллярная — канвекцыя канцэнтрацыйна-капілярная 
конвекция крупномасштабная — канвекцыя буйнамаштабная 
конвекция натуральная — канвекцыя натуральная 
конвекция развитая — канвекцыя развітая 
конвекция термокапиллярная — канвекцыя тэрмакапілярная 
конвекция термострессовая — канвекцыя тэрмастрэсавая
конвертер [конвертор] — канвертар, -ра 
конвертер отрицательного сопротивления — канвертар адмоўнага супраціўлення
конгруэнц-проблема — кангруэнц-праблема, кангруэнц-праблемы
конгруэнц-ядро — кангруэнц-ядро, кангруэнц-ядра
конденсат — кандэнсат, -ту
конденсатор — кандэнсатар, -ра 
конденсатор воздухоохлаждаемый — кандэнсатар паветраахалоджваемы 
конденсатор керамический — кандэнсатар керамічны
конденсаторный — кандэнсатарны
конденсационный — кандэнсацыйны
конденсация — кандэнсацыя, -цыі 
конденсация двухмерная — кандэнсацыя двухмерная 
конденсация из ускоренной углеродной плазмы — кандэнсацыя з паскоранай вугляроднай плазмы 
конденсация лазерным излучением — кандэнсацыя лазерным выпраменьваннем 
конденсация паров влаги — кандэнсацыя пароў вільгаці
конденсирование — кандэнсаванне, -ння
конденсированный — кандэнсаваны
конец — канец, -нца
конечномерный — канечнамерны
конечно-параметрический — канечна-параметрычны
конечно-разностный — канечна-рознасны
конечность — канечнасць, -ці 
конечность конгруэнц-ядра — канечнасць кангруэнц-ядра 
конечность ширины арифметической подгруппы — канечнасць шырыні арыфметычнай падгруппы
конечно-шаговый — канечна-крокавы
конечно-элементный — канечна-элементны
конечный — 
1. (не бесконечный) канечны; 
2. (находящийся на конце) канцавы; 
3. (являющийся завершением чего-л.) канчатковы
конический — канічны
конкретный — канкрэтны
конкуренция — канкурэнцыя, -цыі
конкурирующий — канкурыруючы [канкурыравальны]
консервативность — кансерватыўнасць, -ці
консервативный — кансерватыўны
консервация — кансервацыя, -цыі
консоль ж. — кансоль, -лі ж. 
консоль с косыми подвесами — кансоль з касымі падвесамі
консольный — кансольны
константа — канстанта, -ты 
константа взаимодействия — канстанта ўзаемадзеяння 
константа Кюри-Вейса — канстанта Кюры-Вейса 
константа наведённой анизотропии — канстанта наведзенай анізатрапіі 
константа произвольная — канстанта адвольная 
константа растровая — канстанта растравая 
константа связи — канстанта сувязі 
константа скорости дезактивации — канстанта хуткасці дэзактывацыі 
константа упругая — канстанта пругкая 
константа усиления — канстанта ўзмацнення
константан — канстантан, -ну
константановый — канстантанавы
конструирование — канструяванне, -ння
конструктивно-схемный — канструктыўна-схемны
конструктивный — канструктыўны
конструкторский — канструктарскі
конструкторско-технический — канструктарска-тэхнічны
конструкторско-технологический — канструктарска-тэхналагічны
конструкции — канструкцыі, -цый 
конструкции автотракторной техники — канструкцыі аўтатрактарнай тэхнікі 
конструкции большегрузных автомобилей — канструкцыі велікагрузных аўтамабіляў 
конструкции с равнонапряжёнными поверхностями — канструкцыі з роўнанапружанымі паверхнямі
конструкционный — канструкцыйны
конструкция — канструкцыя, -цыі 
конструкция базовая — канструкцыя базавая 
конструкция зонда — канструкцыя зонда 
конструкция колончатая — канструкцыя калончатая 
конструкция несущая — канструкцыя нясучая 
конструкция оригинальная — канструкцыя арыгінальная 
конструкция пространственно-сложная — канструкцыя прасторава-складаная 
конструкция сложная — канструкцыя складаная 
конструкция специальная — канструкцыя спецыяльная 
конструкция установки — канструкцыя ўстаноўкі 
конструкция устройства — канструкцыя прыстасавання
контакт — кантакт, -ту 
контакт адгезионный — кантакт адгезійны 
контакт межчастичный — кантакт міжчасцінкавы 
контакт омический — кантакт амічны 
контакт скользящий — кантакт слізгальны 
контакт слаботочный — кантакт слабатокавы 
контакт твёрдых тел — кантакт цвёрдых цел 
контакт токовый — кантакт токавы 
контакт точечный — кантакт кропкавы 
контакт фактический — кантакт фактычны 
контакт фрикционный — кантакт фрыкцыйны 
контакт холловский — кантакт холаўскі 
контакт шероховатый — кантакт шурпаты
контактирование — кантактаванне, -ння 
контактирование адгезионное — кантактаванне адгезійнае 
контактирование субмикрошероховатых поверхностей — кантактаванне субмікрашурпатых паверхняў 
контактирование твёрдых тел — кантактаванне цвёрдых цел
контактирующий — кантактуючы [кантактавальны]
контактный — кантактны
контейнер — кантэйнер, -ра 
контейнер герметичный — кантэйнер герметычны 
контейнер для сбора и захоронения отходов — кантэйнер для збору і пахавання адходаў 
контейнер защитный — кантэйнер ахоўны 
контейнер облучательный — кантэйнер а(б)праменьвальны
континуальный — кантынуальны
континуум — кантынуум, -ма 
континуум примесей — кантынуум прымесей
контраст — кантраст, -ту 
контраст полос интерферограммы — кантраст палос інтэрфераграмы 
контраст цветовой — кантраст колеравы
контрастность — кантрастнасць, -ці 
контрастность изображения — кантрастнасць відарыса 
контрастность индикаторного устройства — кантрастнасць індыкатарнага прыстасавання
контрастный — кантрастны
контролировать — кантраляваць
контролируемый — кантралюемы
контроллер — кантролер, -ра 
контроллер графический — кантролер графічны 
контроллер одноплатный — кантролер аднаплатны 
контроллер программируемый — кантролер праграміруемы
контроль — кантроль, -лю 
контроль автоматизированный — кантроль аўтаматызаваны 
контроль автоматический — кантроль аўтаматычны 
контроль адгезионных соединений — кантроль адгезійных злучэнняў 
контроль бесконтактный — кантроль бескантактны 
контроль динамики нуклидов в почве — кантроль дынамікі нуклідаў у глебе 
контроль дозиметрический — кантроль дазіметрычны 
контроль загрязнения окружающей среды — кантроль забруджвання навакольнага асяроддзя 
контроль индивидуальный дозиметрический — кантроль індывідуальны дазіметрычны 
контроль капиллярный — кантроль капілярны 
контроль качества — кантроль якасці 
контроль листового проката — кантроль ліставога пракату 
контроль локальный — кантроль лакальны 
контроль люминесцентный — кантроль люмінесцэнтны 
контроль наличия нуклидов в почве — кантроль наяўнасці нуклідаў у глебе 
контроль намагниченности — кантроль намагнічанасці 
контроль нарушений технологических режимов — кантроль парушэнняў тэхналагічных рэжымаў 
контроль непрерывный — кантроль бесперапынны 
контроль неразрушающий — кантроль неразбураючы 
контроль оперативный — кантроль аператыўны 
контроль оптический — кантроль аптычны 
контроль параметров — кантроль параметраў 
контроль скрытых нарушений — кантроль скрытых парушэнняў 
контроль содержания радионуклидов — кантроль змяшчэння радыенуклідаў 
контроль состояния — кантроль стану 
контроль твёрдости упрочнённых слоёв — кантроль цвёрдасці ўмацаваных слаёў 
контроль температуры заготовок — кантроль тэмпературы загатовак 
контроль технологических процессов — кантроль тэхналагічных працэсаў 
контроль толщины прокатных материалов — кантроль таўшчыні пракатных матэрыялаў 
контроль ультразвуковой — кантроль ультрагукавы 
контроль экспрессный — кантроль экспрэсны
контрольный — кантрольны
контур — контур, -ру 
контур высокого давления — контур высокага ціску 
контур газовый — контур газавы 
контур замкнутый — контур замкнуты 
контур импульса накачки — контур імпульсу напампоўкі 
контур колебательный — контур вагальны 
контур нагрузки — контур нагрузкі 
контур накопительный — контур накапляльны 
контур петлевой — контур петлявы 
контур разрядный — контур разрадны 
контур циркуляции — контур цыркуляцыі 
контур электронно-колебательных переходов вращательный — контур электронна-вагальных пераходаў вярчальны
контурный — контурны
конус — конус, -са
конусный — конусны
конфигурационный — канфігурацыйны
конфигурация — канфігурацыя, -цыі 
конфигурация заданная — канфігурацыя зададзеная 
конфигурация произвольная — канфігурацыя адвольная 
конфигурация пространственная — канфігурацыя прасторавая 
конфигурация пространственно-временная — канфігурацыя прасторава-часавая 
конфигурация скрученная — канфігурацыя скручаная 
конфигурация сложная — канфігурацыя складаная 
конфигурация солитонная — канфігурацыя салітонная 
конфигурация электрического поля специальная — канфігурацыя электрычнага поля спецыяльная
конформационный — канфармацыйны
конформация — канфармацыя, -цыі 
конформация молекул — канфармацыя малекул
конформность — канформнасць, -ці
конформный — канформны
концевой — канцавы
концентратор — канцэнтратар, -ра 
концентратор напряжённости магнитного поля — канцэнтратар напружанасці магнітнага поля 
концентратор терминальный — канцэнтратар тэрмінальны
концентрационно-капиллярный — канцэнтрацыйна-капілярны
концентрационный — канцэнтрацыйны
концентрация — канцэнтрацыя, -цыі 
концентрация аномально высокая — канцэнтрацыя анамальна высокая 
концентрация вещества — канцэнтрацыя рэчыва 
концентрация высокая — канцэнтрацыя высокая 
концентрация доноров — канцэнтрацыя донараў 
концентрация заданная — канцэнтрацыя зададзеная 
концентрация компонентов молярная — канцэнтрацыя кампанентаў малярная 
концентрация легирующей примеси — канцэнтрацыя легіруючай [легіравальнай] дамешкі 
концентрация модифицирующих добавок — канцэнтрацыя мадыфікуючых [мадыфікавальных] дабавак 
концентрация наполнителя — канцэнтрацыя напаўняльніка 
концентрация низкая — канцэнтрацыя нізкая 
концентрация равновесная — канцэнтрацыя раўнаважная 
концентрация регистрируемая — канцэнтрацыя рэгіструемая 
концентрация стоков — канцэнтрацыя сцёкаў 
концентрация условная — канцэнтрацыя ўмоўная 
концентрация электронов — канцэнтрацыя электронаў 
концентрация электронов равновесная бестоковая — канцэнтрацыя электронаў раўнаважная бястокавая
концентрирование — канцэнтраванне, -ння 
концентрирование растворов — канцэнтраванне раствораў
концентрированный — канцэнтраваны
концептуальный — канцэптуальны
концепция — канцэпцыя, -цыі 
концепция архитектурная — канцэпцыя архітэктурная 
концепция развития — канцэпцыя развіцця 
концепция структурной схемы — канцэпцыя структурнай схемы
кооперативный (о явлении) — кааператыўны
координата — каардыната, -ты 
координата движущегося элемента — каардыната рухальнага элемента 
координата угловая — каардыната вуглавая
координатный — каардынатны
координаты — каардынаты, -нат 
координаты локального максимума — каардынаты лакальнага максімуму 
координаты местоположения транспортного средства — каардынаты месцазнаходжання транспартнага сродку
копелевый — капелевы
копель м. — капель, -лю м.
копировально-шлифовальный — капіравальна-шліфавальны
копировальный — капіравальны
корень — корань, -ня 
корень полинома — корань палінома
коробка — каробка, -кі 
коробка передач — каробка перадач 
коробка передач механическая — каробка перадач механічная
коробление — карабачанне, -ння 
коробление отливок — карабачанне адлівак
корона — карона, -ны 
корона вспышечная — карона ўспышкавая
коронирующий — караніруючы [караніравальны]
коронограф — каранограф, -фа 
коронограф внезатменный — каранограф пазазацьменны
короткий — кароткі
коротковолновый (КВ) — караткахвалевы (КХ)
короткоживущий — кароткажывучы
короткозамкнутый — каротказамкнуты
корпус — корпус, -са
корпусный — корпусны
корректировка — карэкціроўка, -кі
корректность — карэктнасць, -ці
корректный — карэктны
коррекция — карэкцыя, -цыі 
коррекция атмосферная — карэкцыя атмасферная 
коррекция аэрокосмических изображений — карэкцыя аэракасмічных відарысаў 
коррекция влияния атмосферы — карэкцыя ўплыву атмасферы 
коррекция на данные дистанционных наблюдений — карэкцыя на даныя дыстанцыйных назіранняў
корреляционно-регрессионный — карэляцыйна-рэгрэсійны
корреляционный — карэляцыйны
корреляция — карэляцыя, -цыі 
корреляция между зависимостями — карэляцыя паміж залежнасцямі 
корреляция технических флуктуаций частот — карэляцыя тэхнічных флуктуацый частот 
корреляция Чизхолма — карэляцыя Чызхалма
корродирование — карадзіраванне, -ння
коррозионный — каразійны
коррозия — карозія, -зіі 
коррозия материала — карозія матэрыялу 
коррозия подземных трубопроводов — карозія падземных трубаправодаў 
коррозия сернисто-ванадиевая — карозія сярніста-ванадыевая
кортеж — картэж, -жа
кортежный — картэжны
косеканс — касеканс, -са
косинус — косінус, -са 
косинус направляющий — косінус накіроўваючы [накіравальны]
косинусный — косінусны
космический — касмічны
космологический — касмалагічны
космология — касмалогія, -гіі 
космология изотропная — касмалогія ізатропная
космос — космас, -су
косой — касы
косоугольный — косавугольны
котангенс — катангенс, -са
котёл — кацёл, катла
котёл-утилизатор — кацёл-утылізатар, катла-утылізатара 
котёл-утилизатор отходящих газов — кацёл-утылізатар адыходзячых газаў
котлоагрегат — катлаагрэгат, -та 
котлоагрегат паровой — катлаагрэгат паравы
коэрцитивность — каэрцытыўнасць, -ці
коэрцитивный — каэрцытыўны
коэффициент — каэфіцыент, -та 
коэффициент амбиполярной диффузии — каэфіцыент амбіпалярнай дыфузіі 
коэффициент деформационного упрочнения — каэфіціент дэфармацыйнага ўмацавання 
коэффициент диффузии — каэфіцыент дыфузіі 
коэффициент затухания — каэфіцыент затухання 
коэффициент зеркального отражения — каэфіцыент люстранога адлюстравання 
коэффициент конденсации — каэфіцыент кандэнсацыі 
коэффициент лавинного умножения фототока — каэфіцыент лавіннага памнажэння фотатоку 
коэффициент линейного приближения — каэфіцыент лінейнага прыбліжэння 
коэффициент линейного расширения — каэфіцыент лінейнага расшырэння 
коэффициент объёмного роста — каэфіцыент аб'ёмнага росту 
коэффициент объёмной электрострикции — каэфіцыент аб'ёмнай электрастрыкцыі 
коэффициент оптических потерь — каэфіцыент аптычных страт 
коэффициент ослабления — каэфіцыент аслаблення 
коэффициент отражения — каэфіцыент адлюстравання 
коэффициент отражения амплитудный — каэфіцыент адлюстравання амплітудны 
коэффициент очистки — каэфіцыент ачысткі 
коэффициент параметрического отражения — каэфіцыент параметрычнага адлюстравання 
коэффициент поглощения — каэфіцыент паглынання 
коэффициент поглощения групповой — каэфіцыент паглынання групавы 
коэффициент поглощения спектральный — каэфіцыент паглынання спектральны 
коэффициент полезного действия (КПД) — каэфіцыент карыснага дзеяння (ККДз) 
коэффициент преломления — каэфіцыент праламлення 
коэффициент преобразования — каэфіцыент пераўтварэння 
коэффициент пропускания — каэфіцыент прапускання 
коэффициент Пуассона — каэфіцыент Пуасона 
коэффициент разложения — каэфіцыент раскладання 
коэффициент сдвига центра зоны контакта — каэфіцыент зруху цэнтра зоны кантакту 
коэффициент сегрегации — каэфіцыент сегрэгацыі 
коэффициент символьный — каэфіцыент сімвальны 
коэффициент смещения — каэфіцыент зрушэння 
коэффициент температуропроводности — каэфіцыент тэмператураправоднасці 
коэффициент теплообмена — каэфіцыент цеплаабмену 
коэффициент термогирационный — каэфіцыент тэрмагірацыйны 
коэффициент термоэлектродвижущей силы — каэфіцыент тэрмаэлектрарухаючай сілы 
коэффициент трения — каэфіцыент трэння 
коэффициент упругости — каэфіцыент пругкасці 
коэффициент упругости продольный — каэфіцыент пругкасці падоўжны 
коэффициент усиления — каэфіцыент узмацнення 
коэффициент усиления излучения — каэфіцыент узмацнення выпраменьвання 
коэффициент усиления тока — каэфіцыент узмацнення току 
коэффициент усиления транзистора — каэфіцыент узмацнення транзістара 
коэффициент фотоэлектрической связи — каэфіцыент фотаэлектрычнай сувязі 
коэффициент Холла — каэфіцыент Хола 
коэффициент экспоненциальный — каэфіцыент экспаненцыяльны 
коэффициент экстинкции — каэфіцыент экстынкцыі 
коэффициент экстинкции молярный десятичный — каэфіцыент экстынкцыі малярны дзесятковы 
коэффициент яркости — каэфіцыент яркасці
коэффициентный — каэфіцыентны
краевой — краявы
край — край, краю 
край поглощения — край паглынання 
край прямолинейный — край прамалінейны 
край фундаментального поглощения — край фундаментальнага паглынання
крайний — крайні
краситель — фарбавальнік, -ка 
краситель из класса фталоцианинов — фарбавальнік з класа фталацыянінаў 
краситель органический — фарбавальнік арганічны 
краситель полиметиновый — фарбавальнік поліметынавы 
краситель примесный — фарбавальнік прымесны 
краситель торфяной — фарбавальнік тарфяны 
краситель цианиновый — фарбавальнік цыянінавы
кратковременный — кароткачасовы
кратность — кратнасць, -ці 
кратность низкая — кратнасць нізкая 
кратность собственных значений — кратнасць уласных значэнняў
кратный — кратны
крейт — крэйт, крэйта
кремниевый — крэмніевы
кремний (Si) — крэмній, -нію 
кремний активизированный — крэмній актывізаваны 
кремний легированный — крэмній легіраваны 
кремний монокристаллический — крэмній монакрышталічны 
кремний моносилановый дырочный — крэмній монасіланавы дзірачны 
кремний поверхностно активизированный — крэмній паверхнева актывізаваны 
кремний поликристаллический — крэмній полікрышталічны 
кремний n-типа — крэмній n-тыпу 
кремний тянутый — крэмній цягнуты
кремний-мелановый — крэмній-меланавы
кремнийорганический — крэмнійарганічны
кремнийсодержащий — крэмнійзмяшчальны
крепёж — крапеж, -пяжу
кривая — крывая, -вой 
кривая p-адическая — крывая p-адычная 
кривая бриллюэновская — крывая брылюэнаўская 
кривая градуировочная — крывая градуіровачная 
кривая затухания фосфоресценции — крывая затухання фасфарэсцэнцыі 
кривая произвольная — крывая адвольная 
кривая пространственная — крывая прасторавая 
кривая распределения Гаусса — крывая размеркавання Гаўса 
кривая с хорошей редукцией — крывая з добрай рэдукцыяй 
кривая ударного нагружения — крывая ўдарнага нагружэння 
кривая эллиптическая — крывая эліптычная
кривизна — крывізна, -ны 
кривизна поверхности — крывізна паверхні 
кривизна пространства-времени — крывізна прасторы-часу 
кривизна регулярная — крывізна рэгулярная
криволинейность — крывалінейнасць, -ці
криволинейный — крывалінейны
криогенный — крыягенны
криодеструктор — крыядэструктар, -ра
криостат — крыястат, -та
криостатирование — крыястаціраванне, -ння
криптон (Kr) — крыптон, -ну
криптоновый — крыптонавы
кристалл — крышталь, -ля 
кристалл, активированный красителем — крышталь, актываваны фарбавальнікам 
кристалл гексагональный — крышталь гексаганальны 
кристалл гиротропный — крышталь гіратропны 
кристалл группы двойных солей — крышталь групы двайных солей 
кристалл двойникованный — крышталь двайнікаваны 
кристалл двулучепреломляющий — крышталь двухпраменепраламляючы [двухпраменепраламляльны] 
кристалл дву(х)осный — крышталь двухвосевы 
кристалл двухмерный — крышталь двухмерны 
кристалл жидкий (ЖК) — крышталь вадкі (ВК) 
кристалл интегральной схемы — крышталь інтэгральнай схемы 
кристалл кремния — крышталь крэмнію 
кристалл легированный — крышталь легіраваны 
кристалл металлический — крышталь металічны 
кристалл негиротропный — крышталь негіратропны 
кристалл нематический — крышталь нематычны 
кристалл оптический — крышталь аптычны 
кристалл органический — крышталь арганічны 
кристалл парателлурита — крышталь паратэлурыту 
кристалл призматический — крышталь прызматычны 
кристалл с бистабильными термодонорами — крышталь з бістабільнымі тэрмадонарамі 
кристалл с зажатой доменной структурой — крышталь з заціснутай даменнай структурай 
кристалл с модулированными структурами — крышталь з мадуляванымі структурамі 
кристалл с центрами окраски — крышталь з цэнтрамі афарбоўкі 
кристалл смектический — крышталь смектычны 
кристалл столбчатый — крышталь слупкаваты 
кристалл сульфида кадмия — крышталь сульфіду кадмію 
кристалл фторида лития — крышталь фтарыду літыю
кристаллизатор — крышталізатар, -ра 
кристаллизатор валковый — крышталізатар валковы 
кристаллизатор с дифференцированным теплоотводом — крышталізатар з дыферэнцыраваным цеплаадводам
кристаллизация — крышталізацыя, -цыі 
кристаллизация бинарного сплава — крышталізацыя бінарнага сплаву 
кристаллизация в условиях высококонцентрированного воздействия — крышталізацыя ва ўмовах высокаканцэнтраванага ўздзеяння 
кристаллизация металлов — крышталізацыя металаў 
кристаллизация первичная — крышталізацыя першасная 
кристаллизация плёнок — крышталізацыя плёнак 
кристаллизация полиэтилена — крышталізацыя поліэтылену 
кристаллизация с помощью сканирующего лазерного луча — крышталізацыя з дапамогай сканіруючага [сканіравальнага] лазернага праменя 
кристаллизация скоростная — крышталізацыя хуткасная 
кристаллизация эвтектики — крышталізацыя эўтэктыкі
кристаллит — крышталіт, -ту 
кристаллит в двойниковой ориентации — крышталіт у двайніковай арыентацыі 
кристаллит с замкнутой пористостью — крышталіт з замкнутай порыстасцю
кристаллиты — крышталіты, -таў 
кристаллиты сращённые — крышталіты зрошчаныя
кристаллический — крышталічны
кристаллографический — крышталеграфічны
кристаллографически ориентированный — крышталеграфічна арыентаваны
кристаллография — крышталяграфія, -фіі
кристаллодержатель — крышталетрымальнік, -ка
кристаллооптика — крышталяоптыка, -кі
кристаллофизика — крышталяфізіка, -кі
кристаллы — крышталі, -лёў 
кристаллы разной геометрической формы — крышталі рознай геаметрычнай формы 
кристаллы сращённые — крышталі зрошчаныя 
кристаллы столбчатые — крышталі слупкаватыя
критериальный — крытэрыяльны
критерий — крытэрый, -рыю 
критерий базовый — крытэрый базавы 
критерий доказанный — крытэрый даказаны 
критерий изотермичности процесса — крытэрый ізатэрмічнасці працэсу 
критерий индивидуальный — крытэрый індывідуальны 
критерий инъективности — крытэрый ін'ектыўнасці 
критерий минимизации — крытэрый мінімізацыі 
критерий надёжности — крытэрый надзейнасці 
критерий Неймана-Пирсона — крытэрый Неймана-Пірсана 
критерий неприводимости — крытэрый непрыводнасці 
критерий оптимальности — крытэрый аптымальнасці 
критерий открытости множества — крытэрый адкрытасці мноства 
критерий оценки — крытэрый ацэнкі 
критерий параметрический — крытэрый параметрычны 
критерий подбора — крытэрый падбору 
критерий пригодности — крытэрый прыгоднасці 
критерий структурного тестирования — крытэрый структурнага тэсціравання 
критерий Стьюдента — крытэрый Ст'юдэнта 
критерий существования нетривиального решения — крытэрый існавання нетрывіяльнага рашэння 
критерий существования семейства решений — крытэрый існавання сямейства рашэнняў 
критерий сходимости — крытэрый сыходнасці 
критерий сюръективности — крытэрый сюр'ектыўнасці 
критерий управляемости — крытэрый кіруемасці 
критерий усталости — крытэрый стомленасці 
критерий устойчивости — крытэрый устойлівасці
критический — крытычны
критстенд (критический стенд) — крытстэнд (крытычны стэнд), -да
кромка — кромка, -кі 
кромка режущая — кромка рэжучая
КР-спектроскопия — КР-спектраскапія, КР-спектраскапіі
круг м. — 
1. (фигура, предмет) круг, круга м.; 
2. (совокупность) кола, -ла ср. 
круг абразивный — круг абразіўны 
круг объектов — кола аб'ектаў
круговой — кругавы
крупногабаритный — буйнагабарытны
крупнодисперсный — буйнадысперсны
крупномасштабный — буйнамаштабны
крупноформатный — буйнафарматны
крупный — 
1. (большого размера) буйны; 
2. (значительный) выдатны
кручение — кручэнне, -ння
крыло — крыло, -ла 
крыло конечного размаха — крыло канечнага размаху 
крыло линии Рэлея — крыло лініі Рэлея
крыша ж. — дах, даху м. 
крыша призмы — дах прызмы
ксенон (Xe) — ксенон, -ну
ксеноновый — ксенонавы
ксилол — ксілол, -лу
куб — куб, куба
кубический — кубічны
кубически-нелинейный — кубічна-нелінейны
кувез м. — кувез, -за м.
кузнечно-штамповочный — кавальска-штамповачны
кузнечный — кавальскі
кулон (К) — кулон (К), -на
кулоновский — кулонаўскі
курчатовий (Ku) — курчатовій, -вію
кусочно-аффинный — кавалкава-афінны
кусочно-линейный — кавалкава-лінейны
кусочно-непрерывный — кавалкава-неперарыўны
кювета — кювета, -ты 
кювета вакуумная — кювета вакуумная
кюрий (Cm) — кюрый, -рыю
кюри (Ки) ср. — кюры (Кі) нескл. ср.

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)