Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


габарит — габарыт, -ту
габариты — габарыты, -таў 
габариты обрабатываемых изделий — габарыты апрацоўваемых вырабаў
гадолиний (Gd) — гадаліній, -нію
газ — газ, газу 
газ баротропный — газ баратропны 
газ вязкий — газ вязкі 
газ генераторный — газ генератарны 
газ инертный — газ інертны 
газ колебательно-неравновесный — газ вагальна-нераўнаважны 
газ молекулярный — газ малекулярны 
газ остаточный — газ астаткавы 
газ отработанный — газ адпрацаваны 
газ отходящий — газ адыходзячы 
газ разрежённый — газ разрэджаны 
газ реакционный — газ рэакцыйны 
газ сжиженный — газ звадкаваны 
газ стратифицированный — газ стратыфікаваны 
газ трудновозбудимый — газ цяжкаўзбуджальны 
газ устойчиво стратифицированный — газ устойліва стратыфікаваны
газификация — газіфікацыя, -цыі 
газификация органических отходов — газіфікацыя арганічных адходаў 
газификация топлива — газіфікацыя паліва
газоанализатор — газааналізатар, -ра 
газоанализатор для контроля автомобильных двигателей — газааналізатар для кантролю аўтамабільных рухавікоў 
газоанализатор для определения содержания аммиака — газааналізатар для вызначэння ўтрымання аміяку 
газоанализатор многокомпонентный — газааналізатар шматкампанентны 
газоанализатор оптико-акустический — газааналізатар оптыка-акустычны
газовоздушный — газапаветраны
газовый — газавы
газогенератор — газагенератар, -ра
газодинамика — газадынаміка, -кі
газодинамический — газадынамічны
газомагнитный — газамагнітны
газообразный — газападобны
газоочистка — газаачыстка, -кі
газопаровой — газапаравы
газоплазменный — газаплазменны
газопламенный — газаполымны
газоразрядный — газаразрадны
газораспылённый — газараспылены
газорегулируемый — газарэгулюемы
газотермический — газатэрмічны
газотурбинный — газатурбінны
газы — газы, -заў 
газы атмосферные — газы атмасферныя 
газы выбросные — газы выкідныя 
газы дымовые — газы дымавыя 
газы нефтяные сжиженные — газы нафтавыя звадкаваныя 
газы побочные — газы пабочныя 
газы уходящие — газы адыходзячыя
галактика — галактыка, -кі
галактики — галактыкі, -к 
галактики разбегающиеся — галактыкі разбежныя
галактический — галактычны
галлиев(ый) — галіеў (галіевы)
галлий (Ga) — галій, -лію
галоген — галаген, -ну
галогенный — галагенны
галоид — галоід, -ду
галоидный — галоідны
гальванизация — гальванізацыя, -цыі
гальванический — гальванічны
гальваномагнитный — гальванамагнітны
гамильтониан — гамільтаніян, -на 
гамильтониан топологически нетривиальный — гамільтаніян тапалагічна нетрывіяльны
гамильтонов — гамільтонаў
гамма — гама, -мы 
гамма станков — гама станкоў 
гамма цветовая — гама колеравая
гамма-активность — гама-актыўнасць, гама-актыўнасці 
гамма-активность по радионуклидам цезия — гама-актыўнасць па радыенуклідах цэзію
гамма-излучающий — гама-выпраменьваючы
гамма-излучение — гама-выпраменьванне, гама-выпраменьвання 
гамма-излучение собственное — гама-выпраменьванне ўласнае
гамма-квант — гама-квант, гама-кванта 
гамма-квант тормозного спектра — гама-квант тармазнога спектра
гамма-радиометр — гама-радыёметр, гама-радыёметра 
гамма-радиометр автоматизированный — гама-радыёметр аўтаматызаваны
гамма-спектрометр — гама-спектрометр, гама-спектрометра 
гамма-спектрометр высокочувствительный — гама-спектрометр высокаадчувальны 
гамма-спектрометр шестикристальный — гама-спектрометр шасцікрыштальны
гамма-спектрометрический — гама-спектраметрычны
гамма-установка — гама-ўстаноўка, гама-ўстаноўкі
гарантированный — гарантаваны
гарантировать — гарантаваць
гармоника — гармоніка, -кі 
гармоника стробирующих импульсов — гармоніка страбіруючых [страбіравальных] імпульсаў
гармонический — гарманічны
гасительный — гасільны
гасить — гасіць
гасящий — гасячы
гаусс (Гс) — гаўс (Гс), гаўса
гауссов(ский) — гаўсаў(скі)
гафний (Hf) — гафній, -нію
гашение — гашэнне, -ння 
гашение концентрационное — гашэнне канцэнтрацыйнае 
гашение флуоресценции — гашэнне флуарэсцэнцыі 
гашение флуоресценции кислородное — гашэнне флуарэсцэнцыі кіслароднае
гейзенберговский — гейзенбергаўскі
гексагональный — гексаганальны
гексан — гексан, -ну
гелиевый — геліевы
гелий (He) — гелій, -лію
гель м. — гель, гелю м.
гель-генератор — гель-генератар, гель-генератара 
гель-генератор централизованный — гель-генератар цэнтралізаваны
геминальный — гемінальны
гемовый (о железе) — гемавы
генератор — генератар, -ра 
генератор аэрозоля — генератар аэразолю 
генератор базовых случайных воздействий (ГБСВ) — генератар базавых выпадковых уздзеянняў (ГБВУ) 
генератор взрывомагнитный — генератар выбуховамагнітны 
генератор задающий — генератар задаючы [задавальны] 
генератор малогабаритный — генератар малагабарытны 
генератор нейтронный — генератар нейтронны 
генератор нейтронов — генератар нейтронаў 
генератор непрерывного действия — генератар бесперапыннага дзеяння 
генератор оптический квантовый (ОКГ) — генератар аптычны квантавы (АКГ) 
генератор оптического текстового сигнала — генератар аптычнага тэкставага сігналу 
генератор программно-управляемый — генератар праграмна-кіруемы 
генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) — генератар псеўдавыпадковых лікаў (ГПВЛ) 
генератор синусоидального напряжения — генератар сінусаідальнага напружання 
генератор случайных некоррелированных чисел — генератар выпадковых некарэляваных лікаў 
генератор случайных чисел — генератар выпадковых лікаў 
генератор управляющих импульсов — генератар кіруючых [кіравальных] імпульсаў 
генератор хронирующих импульсов — генератар храніруючых [храніравальных] імпульсаў 
генератор электромагнитный компрессионный — генератар электрамагнітны кампрэсійны
генераторный — генератарны
генерационный — генерацыйны
генерация — генерацыя, -цыі 
генерация амплитудно-фазовая — генерацыя амплітудна-фазавая 
генерация внутрирезонаторная — генерацыя ўнутрырэзанатарная 
генерация второй гармоники (ГВГ) — генерацыя другой гармонікі (ГДГ) 
генерация длинной цепи импульсов — генерацыя доўгага ланцуга імпульсаў 
генерация излучения — генерацыя выпраменьвання 
генерация лазерная — генерацыя лазерная 
генерация лазерная нестационарная — генерацыя лазерная нестацыянарная 
генерация лазерного излучения — генерацыя лазернага выпраменьвання 
генерация на линиях дважды горячей полосы молекулы — генерацыя на лініях двойчы гарачай паласы малекулы 
генерация на одиночном центре — генерацыя на адзіночным цэнтры 
генерация неустойчивостей фронта горения — генерацыя няўстойлівасцей фронту гарэння 
генерация одновременная на трёх красителях — генерацыя адначасовая на трох фарбавальніках 
генерация пузырьков воздуха — генерацыя бурбалак паветра 
генерация света — генерацыя святла 
генерация свободная — генерацыя свабодная 
генерация синглетного кислорода — генерацыя сінглетнага кіслароду 
генерация термодоноров — генерацыя тэрмадонараў 
генерация эффективная — генерацыя эфектыўная
генерирование — генерыраванне, -ння
генерированный — генерыраваны
генерировать — генерыраваць
генерироваться — генерыравацца
генерируемый — генерыруемы
генерирующий — 
1. прил. генерыруючы [генерыравальны]; 
2. прич. які генерыруе
гензелев — гензелеў
геометрический — геаметрычны
геометрия — геаметрыя, -рыі 
геометрия алгебраическая — геаметрыя алгебраічная 
геометрия вычислительная — геаметрыя вылічальная 
геометрия излучателя — геаметрыя выпраменьвальніка 
геометрия поверхности — геаметрыя паверхні 
геометрия сложная — геаметрыя складаная 
геометрия срединной поверхности — геаметрыя сярэдзіннай паверхні
геофизика — геафізіка, -кі
геофизический — геафізічны
германат — германат, -ту 
германат свинца — германат свінцу
германиевый — германіевы
германий (Ge) — германій, -нію
герметизация — герметызацыя, -цыі
герметический — герметычны
герметичный — герметычны
герц (Гц) — герц (Гц), герца
гетерогенность — гетэрагеннасць, -ці
гетерогенный — гетэрагенны
гетеродиффузия — гетэрадыфузія, -зіі
гетеролазер — гетэралазер, -ра
гетеропереход — гетэрапераход, -ду
гетероструктура — гетэраструктура, -ры 
гетероструктура двойная — гетэраструктура двайная
гетерофазный — гетэрафазны
гетероэпитаксиальный — гетэраэпітаксіяльны
гибкий — гібкі
гибкость — гібкасць, -ці 
гибкость управления — гібкасць кіравання
гибридный — гібрыдны
гигагерц (ГГц) — гігагерц (ГГц), -ца
гигапаскаль (ГПа) — гігапаскаль (ГПа), -ля
гигаэлектронвольт (ГэВ) — гігаэлектронвольт (ГэВ), -та
гидравлика — гідраўліка, -кі
гидравлический — гідраўлічны
гидрид — гідрыд, -ду 
гидрид титана — гідрыд тытану
гидробаротермальный — гідрабаратэрмальны
гидрогенизация — гідрагенізацыя, -цыі
гидрогенизированный — гідрагенізаваны
гидрогенизировать — гідрагенізаваць
гидрогенизирующий — гідрагенізуючы [гідрагенізавальны]
гидродинамика — гідрадынаміка, -кі 
гидродинамика закрученных потоков — гідрадынаміка закручаных патокаў 
гидродинамика теплопереноса — гідрадынаміка цеплапераносу
гидродинамический — гідрадынамічны
гидромеханика — гідрамеханіка, -кі
гидромеханический — гідрамеханічны
гидроокисел — гідравокісел, -слу
гидроплотность — гідрашчыльнасць, -ці
гидропривод — гідрапрывад, -да 
гидропривод вентилятора — гідрапрывад вентылятара 
гидропривод пресса замещающий — гідрапрывад прэса замяшчальны
гидросистема — гідрасістэма, -мы 
гидросистема шасси — гідрасістэма шасі
гидростатика — гідрастатыка, -кі
гидростатический — гідрастатычны
гидротрансформатор — гідратрансфарматар, -ра
гидроэкструзия — гідраэкструзія, -зіі 
гидроэкструзия холодная — гідраэкструзія халодная
гильбертов — гільбертаў
гильза — гільза, -зы 
гильза приёмная — гільза прыёмная
гипербола — гіпербала, -лы
гиперболический — гіпербалічны
гипергеометрический — гіпергеаметрычны
гиперграф — гіперграф, -фа
гиперзвук — гіпергук, -ку
гиперзвуковой — гіпергукавы
гиперкомплексный — гіперкамплексны
гипертекст — гіпертэкст, -ту
гипертекстовый — гіпертэкставы
гиперэллиптический — гіперэліптычны
гипотеза — гіпотэза, -зы 
гипотеза о неприводимости — гіпотэза аб непрыводнасці 
гипотеза об экстремальности — гіпотэза аб экстрэмальнасці
гипотетический — гіпатэтычны
гиротропия — гіратрапія, -піі 
гиротропия акустическая — гіратрапія акустычная
гиротропный — гіратропны
гистерезис — гістэрэзіс, -су 
гистерезис диэлектрический — гістэрэзіс дыэлектрычны 
гистерезис магнитный — гістэрэзіс магнітны 
гистерезис по амплитуде — гістэрэзіс па амплітудзе 
гистерезис по периоду — гістэрэзіс па перыядзе 
гистерезис скорости распространения волны — гістэрэзіс хуткасці распаўсюджвання хвалі 
гистерезис температурный — гістэрэзіс тэмпературны 
гистерезис экспериментально наблюдаемый — гістэрэзіс эксперыментальна назіраемы
гистерезисный — гістэрэзісны
гистидин — гістыдзін, -ну
главный — галоўны
гладкий — гладкі
гладкость — гладкасць, -ці
глицин — гліцын, -ну
глицинсеребронитрат — гліцынсярэбранітрат, -ту
глобальный — глабальны
глобула — глобула, -лы 
глобула белковая — глобула бялковая
глубина — глыбіня, -ні 
глубина вдавливания — глыбіня ўціскання 
глубина поражения подложки — глыбіня паражэння падложкі 
глубина потенциальной ямы — глыбіня патэнцыяльнай ямы 
глубина проникновения излучения — глыбіня пранікнення выпраменьвання 
глубина различная — глыбіня розная 
глубина раскрытия дефектов — глыбіня раскрыцця дэфектаў 
глубина распределения — глыбіня размеркавання 
глубина слоя почвы — глыбіня слоя глебы
глубокий — глыбокі
глубоководный — глыбакаводны
глубоконеупругий — глыбоканяпругкі
глюон — глюон, -на
глюонный — глюонны
гнездо — гняздо, -да 
гнездо корпуса — гняздо корпуса 
гнездо под сменные многогранные пластины — гняздо пад зменныя шматгранныя пласціны
гнутый — гнуты
годный (без дефектов, брака) — годны
головка — галоўка, -кі 
головка лазерная — галоўка лазерная 
головка магнитная — галоўка магнітная
голограмма — галаграма, -мы 
голограмма отражательная — галаграма адлюстравальная 
голограмма отражающая — галаграма адлюстроўваючая
голограммный — галаграмны
голографический — галаграфічны
голография — галаграфія, -фіі 
голография спектральная — галаграфія спектральная
гольмий (Ho) — гольмій, -мію
гониометр — ганіёметр, -ра
горелка (устройство) — гарэлка, -кі 
горелка кварцевая — гарэлка кварцавая 
горелка Фассела — гарэлка Фасела
горение — гарэнне, -ння 
горение безгазовое — гарэнне бязгазавае 
горение во всём слоевом пространстве — гарэнне ва ўсёй слаявой прасторы 
горение непрерывное — гарэнне бесперапыннае 
горение отдельных частиц — гарэнне асобных часцінак 
горение фильтрационное — гарэнне фільтрацыйнае
гореть — гарэць
горизонталь — гарызанталь, -лі
горизонтальный — гарызантальны
горный — горны
горючее сущ. — гаручае, -чага
горюче-смазочный — гаруча-змазачны
горячий — гарачы
госиспытания — дзяржвыпрабаванні, -нняў
готовый — гатовы 
готовый к промышленному производству — гатовы да прамысловай вытворчасці
гравитационный — гравітацыйны
гравитация — гравітацыя, -цыі
гравитирующий — гравітуючы [гравітавальны]
градация — градацыя, -цыі 
градация яркостная — градацыя яркасная
градиент — градыент, -та 
градиент значительный — градыент значны 
градиент концентрации — градыент канцэнтрацыі 
градиент положительный — градыент дадатны 
градиент поля — градыент поля 
градиент температуры — градыент тэмпературы 
градиент функции — градыент функцыі
градиентный — градыентны
градирня — градзірня, -ні 
градирня башенная — градзірня вежавая 
градирня испарительная — градзірня выпарвальная 
градирня сухая — градзірня сухая
градуированный — градуіраваны
градуировать — градуіраваць
градуировка — градуіроўка, -кі
градуировочный — градуіровачны
градус (град) — градус (град), -са
грамм (г) — грам (г), грама
гранат — гранат, -ту 
гранат алюмоиттриевый (АИГ) — гранат алюмаітрыевы (АІГ)
гранецентрированный — гранецэнтраваны
грани — грані, -ней 
грани плотноупакованные — грані шчыльнаўпакаваныя
гранит — граніт, -ту
граница — мяжа, -жы 
граница верхняя — мяжа верхняя 
граница внешняя — мяжа знешняя 
граница временная — мяжа часавая 
граница гетероперехода — мяжа гетэрапераходу 
граница, движущаяся инерциально — мяжа, якая рухаецца інерцыяльна 
граница двойниковая — мяжа двайніковая 
граница дисперсной среды — мяжа дысперснага асяроддзя 
граница доменная — мяжа даменная 
граница испарения фазовая — мяжа выпарвання фазавая 
граница контура — мяжа контуру 
граница корней полинома — мяжа каранёў палінома 
граница наружная — мяжа вонкавая 
граница нижняя — мяжа ніжняя 
граница области — мяжа вобласці 
граница опёртая — мяжа абапёртая 
граница перехода — мяжа пераходу 
граница плоская — мяжа плоская 
граница раздела сред — мяжа падзелу асяроддзяў 
граница свободная — мяжа свабодная 
граница удельной активности нижняя — мяжа ўдзельнай актыўнасці ніжняя 
граница фазовая — мяжа фазавая
границы — межы, -жаў 
границы области — межы вобласці 
границы фигуры — межы фігуры
граничащий — памежны
граничный — 
1. (предельный) гранічны; 
2. (от граница) межавы
гранула — гранула, -лы
грань — грань, грані 
грань поверхностная — грань паверхневая
граф — граф, графа 
граф ациклический — граф ацыклічны 
граф взвешенный — граф узважаны 
граф конечный — граф канечны 
граф ориентированный — граф арыентаваны 
граф с ограниченной шириной фронта — граф з абмежаванай шырынёй фронту 
граф сетевой — граф сеткавы
график (чертёж, план) — графік, -ка
графика — графіка, -кі 
графика когнитивная — графіка кагнітыўная
графит — графіт, -ту
графитизация — графітызацыя, -цыі
графитовый — графітавы
графический — графічны
графовый — графавы
графопостроитель — графапабудоўнік, -ка
гребнечесальный — грэбенечасальны
грей (Гр) — грэй (Гр), грэя
грубый — грубы
груз — груз, грузу
грузоподъёмность — грузападымальнасць, -ці 
грузоподъёмность большая — грузападымальнасць вялікая 
грузоподъёмность особо большая — грузападымальнасць асабліва вялікая
группа — група, -пы 
группа абстрактная — група абстрактная 
группа абстрактная конечной ширины — група абстрактная канечнай шырыні 
группа алгебраическая — група алгебраічная 
группа арифметическая — група арыфметычная 
группа бесконечно простая — група бесканечна простая 
группа Брауэра — група Браўэра 
группа Галуа — група Галуа 
группа двойных солей — група двайных солей 
группа деформированная — група дэфармаваная 
группа дизельных двигателей цилиндро-поршневая — група дызельных рухавікоў цыліндра-поршневая 
группа динамической симметрии — група дынамічнай сіметрыі 
группа квантовая — група квантавая 
группа когомологий — група кагамалогій 
группа коммутативная — група камутатыўная 
группа компактная — група кампактная 
группа конечная — група канечная 
группа кристаллов — група крышталёў 
группа кристаллографическая — група крышталеграфічная 
группа критическая — група крытычная 
группа линейная — група лінейная 
группа локальная — група лакальная 
группа локально-компактная — група лакальна-кампактная 
группа локально-конечная — група лакальна-канечная 
группа Лоренца — група Лорэнца 
группа металлов — група металаў 
группа накрывающая — група накрываючая [накрывальная] 
группа накрывающая знакопеременная — група накрываючая [накрывальная] знакапераменная 
группа обособленная — група адасобленая 
группа односвязная — група адназвязная 
группа ортогональная — група артаганальная 
группа полупростая — група паўпростая 
группа поршневая — група поршневая 
группа произвольная — група адвольная 
группа проконечная — група праканечная 
группа про-p-разрешённая — група пра-p-вырашаная 
группа про-разрешимая — група пра-вырашальная 
группа простая — група простая 
группа пространственная — група прасторавая 
группа разрешимая — група вырашальная 
группа с двойственностью Пуанкаре — група з дваістасцю Пуанкарэ 
группа свободная — група свабодная 
группа симметричная — група сіметрычная 
группа специальная — група спецыяльная 
группа стабильная — група стабільная 
группа точек — група пунктаў 
группа точечная — група пунктавая 
группа фундаментальная — група фундаментальная 
группа функциональная сульфоновая — група функцыянальная сульфонавая 
группа четырёхпараметрическая — група чатырохпараметрычная 
группа Шевалле простая — група Шэвале простая 
группа шмидтовская критическая — група шмідтаўская крытычная
групповой — групавы
группы — групы, груп 
группы классические — групы класічныя
грязь ж. — бруд, бруду м. 
грязь радиоактивная — бруд радыеактыўны
гудрон — гудрон, -ну
гудроны — гудроны, -наў 
гудроны растительных масел — гудроны алеяў 
гудроны технического жира — гудроны тэхнічнага тлушчу
гуминовый — гумінавы
гусеница (транспортная) — гусеніца, -цы
гусеничный — гусенічны

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)