Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


наблюдавшийся — які назіраўся [назіраны]
наблюдаемость — назіраемасць, -ці 
наблюдаемость полная — назіраемасць поўная 
наблюдаемость функциональная — назіраемасць функцыянальная
наблюдаемый — назіраемы
наблюдательный — назіральны
наблюдать — назіраць 
наблюдать впервые — назіраць упершыню 
наблюдать на численной модели — назіраць на лікавай мадэлі 
наблюдать экспериментально — назіраць эксперыментальна 
наблюдать эффект — назіраць эфект
наблюдаться — назірацца 
наблюдаться экспериментально — назірацца эксперыментальна
наблюдающий — назіраючы
наблюдение — назіранне, -ння 
наблюдение дистанционное — назіранне дыстанцыйнае 
наблюдение оптико-электронное — назіранне оптыка-электроннае 
наблюдение оптимальное — назіранне аптымальнае
набор — набор, -ру 
набор заданной дозы облучения — набор зададзенай дозы а(б)праменьвання 
набор перестановочных соотношений — набор перастановачных суадносін 
набор полный — набор поўны
наведённый — наведзены 
наведённый высоким давлением — наведзены высокім ціскам
навесной — навясны
навивание — навіванне, -ння 
навивание на кристаллизатор — навіванне на крышталізатар
навигационный — навігацыйны
навигация — навігацыя, -цыі
нагрев — нагрэў, -ву 
нагрев высокочастотный — нагрэў высокачастотны 
нагрев джоулев — нагрэў джоўлеў 
нагрев интенсивным лазерным излучением — нагрэў інтэнсіўным лазерным выпраменьваннем 
нагрев контактный — нагрэў кантактны 
нагрев кратковременный — нагрэў кароткачасовы 
нагрев локально-контактный — нагрэў лакальна-кантактны 
нагрев материала основы — нагрэў матэрыялу асновы 
нагрев объекта — нагрэў аб'екта 
нагрев скоростной — нагрэў хуткасны 
нагрев электроконтактный — нагрэў электракантактны 
нагрев электронно-лучевой — нагрэў электронна-прамянёвы
нагревание — награванне, -ння 
нагревание приповерхностных слоёв плазмы — награванне прыпаверхневых слаёў плазмы 
нагревание через объём полупроводника — награванне праз аб'ём паўправадніка
нагреватель — награвальнік, -ка 
нагреватель тиристорный — награвальнік тырыстарны
нагревостойкий — нагрэвастойкі
нагружение — нагружэнне, -ння 
нагружение двухчастотное — нагружэнне двухчастотнае 
нагружение динамическое — нагружэнне дынамічнае 
нагружение импульсное — нагружэнне імпульснае 
нагружение импульсно-периодическое — нагружэнне імпульсна-перыядычнае 
нагружение конструкции — нагружэнне канструкцыі 
нагружение многовекторное — нагружэнне шматвектарнае 
нагружение несущей системы автомобиля — нагружэнне нясучай сістэмы аўтамабіля 
нагружение ударное — нагружэнне ўдарнае 
нагружение фрикционного контакта твёрдых тел — нагружэнне фрыкцыйнага кантакту цвёрдых цел 
нагружение элементов конструкции — нагружэнне элементаў канструкцыі
нагруженность — нагружанасць, -ці 
нагруженность динамическая — нагружанасць дынамічная 
нагруженность конструкций — нагружанасць канструкцый 
нагруженность максимальная — нагружанасць максімальная 
нагруженность элементов подвески автомобилей — нагружанасць элементаў падвескі аўтамабіляў
нагрузка — нагрузка, -кі 
нагрузка взрывная — нагрузка выбуховая 
нагрузка внешняя — нагрузка знешняя 
нагрузка возможная — нагрузка магчымая 
нагрузка дозовая — нагрузка дозавая 
нагрузка знакопеременная — нагрузка знакапераменная 
нагрузка квазистатическая — нагрузка квазістатычная 
нагрузка разрушающая — нагрузка разбураючая 
нагрузка сдвигающая — нагрузка зрушвальная 
нагрузка сдвиговая — нагрузка зрухавая 
нагрузка статическая — нагрузка статычная 
нагрузка ударная — нагрузка ўдарная
нагрузочный — нагрузачны
наддув м. — наддзіманне, -ння ср.
надёжность — надзейнасць, -ці 
надёжность высокая — надзейнасць высокая 
надёжность изделий — надзейнасць вырабаў 
надёжность машин — надзейнасць машын 
надёжность повышенная — надзейнасць павышаная 
надёжность работы — надзейнасць работы 
надёжность распознавания — надзейнасць распазнавання 
надёжность сборочных единиц — надзейнасць зборачных адзінак 
надёжность сооружений — надзейнасць збудаванняў 
надёжность технических систем — надзейнасць тэхнічных сістэм
надёжный — надзейны
надмолекулярный — надмалекулярны
назначение — прызначэнне, -ння 
назначение инструментальное — прызначэнне інструментальнае 
назначение машиностроительное — прызначэнне машынабудаўнічае 
назначение медико-биологическое — прызначэнне медыка-біялагічнае 
назначение промышленное — прызначэнне прамысловае 
назначение функциональное — прызначэнне функцыянальнае 
назначение широкое — прызначэнне шырокае 
назначение электротехническое — прызначэнне электратэхнічнае
наиболее — найбольш
наибольший — найбольшы
наивысший — найвышэйшы
наилучший — найлепшы
наименование — найменне, -ння
наименьший — найменшы
найденный — знойдзены
найти — знайсці
накал — напал, -лу
накаливание — напальванне, -ння
накапливать — 
1. накопліваць; 
2. назапашваць
накапливаться — 
1. накоплівацца; 
2. назапашвацца
накапливающийся — 
1. які накопліваецца [накапляльны]; 
2. які назапашваецца [назапашвальны]
накатывание — накатванне, -ння 
накатывание подшипников — накатванне падшыпнікаў
накачивание — напампоўванне, -ння
накачка — напампоўка, -кі 
накачка бихроматическая — напампоўка біхраматычная 
накачка импульсными лампами — напампоўка імпульснымі лямпамі 
накачка лазера — напампоўка лазера 
накачка лазерная — напампоўка лазерная 
накачка ламповая — напампоўка лямпавая 
накачка моноимпульсная — напампоўка манаімпульсная 
накачка монохроматическая — напампоўка монахраматычная 
накачка поперечная — напампоўка папярочная 
накачка селективная — напампоўка селектыўная 
накачка ультрафиолетовым излучением — напампоўка ультрафіялетавым выпраменьваннем
наклон — нахіл, -лу
наклонённый — нахілены
наклонный — нахільны
наковальня ж. — кавадла, -ла ср.
накопитель — накапляльнік, -ка 
накопитель винчестерского типа — накапляльнік вінчэстэрскага тыпу 
накопитель ёмкостный — накапляльнік ёмістасны
накопительный — 
1. накапляльны; 
2. назапашвальны
накопить — 
1. накапіць; 
2. назапасіць
накопление — 
1. (рост, увеличение) накапленне, -ння; 
2. (запасание) назапашванне, -ння 
накопление данных — накапленне даных 
накопление данных многокадровое — накапленне даных шматкадравае 
накопление дефектов — накапленне дэфектаў 
накопление объёмного заряда — накапленне аб'ёмнага зараду 
накопление осколков деления — накапленне асколкаў дзялення 
накопление повреждений — накапленне пашкоджанняў 
накопление примеси в пограничном слое — накапленне прымесі ў пагранічным слоі
накопленный — 
1. накоплены; 
2. назапашаны
накрывающий — накрываючы [накрывальны]
налагаемый — накладваемы
наладить — наладзіць 
наладить производство — наладзіць вытворчасць
наладка — наладка, -кі 
наладка системы — наладка сістэмы 
наладка функциональных блоков — наладка функцыянальных блокаў
наличие ср. — наяўнасць, -ці ж. 
наличие корреляции — наяўнасць карэляцыі 
наличие корреляционной связи — наяўнасць карэляцыйнай сувязі 
наличие нуклидов в почве — наяўнасць нуклідаў у глебе 
наличие свойства управляемости — наяўнасць уласцівасці кіруемасці 
наличие эффекта — наяўнасць эфекту
наличный — наяўны
наложение — накладанне, -ння 
наложение постоянного электрического поля — накладанне пастаяннага электрычнага поля 
наложение скрещенных полей — накладанне скрыжаваных палёў 
наложение ультразвуковых колебаний — накладанне ультрагукавых ваганняў
наложенный — накладзены
намагниченность — намагнічанасць, -ці 
намагниченность внутренняя — намагнічанасць унутраная 
намагниченность локальная — намагнічанасць лакальная 
намагниченность материала — намагнічанасць матэрыялу 
намагниченность остаточная — намагнічанасць астаткавая 
намагниченность относительная — намагнічанасць адносная 
намагниченность самопроизвольная — намагнічанасць самаадвольная 
намагниченность удельная — намагнічанасць удзельная
намагниченный — намагнічаны
намагничиваемость — намагнічваемасць, -ці 
намагничиваемость насыщения — намагнічваемасць насычэння
намагничивание — намагнічванне, -ння 
намагничивание импульсное — намагнічванне імпульснае 
намагничивание трудное — намагнічванне цяжкае
нанесение — нанясенне, -ння 
нанесение алмазоподобных покрытий — нанясенне алмазападобных пакрыццяў 
нанесение вакуумного резиста — нанясенне вакуумнага рэзіста 
нанесение вакуумное — нанясенне вакуумнае 
нанесение вакуумным распылением на подложку — нанясенне вакуумным распыленнем на падложку 
нанесение защитных покрытий — нанясенне ахоўных пакрыццяў 
нанесение износостойких покрытий — нанясенне зносастойкіх пакрыццяў 
нанесение методом осаждения импульсных потоков плазмы — нанясенне метадам асаджэння імпульсных патокаў плазмы 
нанесение многослойных резистивных систем — нанясенне шматслойных рэзістыўных сістэм 
нанесение однослойных резистивных систем — нанясенне аднаслойных рэзістыўных сістэм 
нанесение плёнок в вакууме — нанясенне плёнак у вакууме 
нанесение плёнок испарением в вакууме — нанясенне плёнак выпарваннем у вакууме 
нанесение плёнок любых веществ — нанясенне плёнак любых рэчываў 
нанесение плёнок на подложки — нанясенне плёнак на падложкі 
нанесение покрытий — нанясенне пакрыццяў 
нанесение покрытий газотермическое — нанясенне пакрыццяў газатэрмічнае 
нанесение покрытий ионно-плазменное — нанясенне пакрыццяў іонна-плазменнае 
нанесение полимера на изделие — нанясенне палімера на выраб 
нанесение полимерных плёнок — нанясенне палімерных плёнак 
нанесение резиста — нанясенне рэзіста 
нанесение резиста в вакууме — нанясенне рэзіста ў вакууме 
нанесение рисунков на ткань — нанясенне малюнкаў на тканіну 
нанесение углеродных покрытий — нанясенне вугляродных пакрыццяў 
нанесение ферролака на основу — нанясенне фералаку на аснову 
нанесение электронно-лучевым испарением — нанясенне электронна-прамянёвым выпарваннем
нанесённый — нанесены 
нанесённый газотермическим напылением — нанесены газатэрмічным напыленнем
нановольтметр — нанавальтметр, -ра
нановольт (нВ) — нанавольт (нВ), -та
нанометр (нм) — нанаметр (нм), -ра
нанометровый — нанаметровы
наноразмерный — нанапамерны
наноразмеры — нанапамеры, -раў
наносекунда (нс) — нанасекунда (нс), -ды
наносекундный — нанасекундны
наноскопический — нанаскапічны
нанотопография — нанатапаграфія, -фіі 
нанотопография поверхности — нанатапаграфія паверхні
наношероховатость — нанашурпатасць, -ці
наноэлектроника — нанаэлектроніка, -кі
наноэлектронный — нанаэлектронны
напайный — напайны
напаянный — напаяны
напаять — напаяць
написать — напісаць 
написать программу — напісаць праграму
наплавка — наплаўка, -кі 
наплавка порошков — наплаўка парашкоў 
наплавка порошков лазерная — наплаўка парашкоў лазерная 
наплавка сжатой дугой из алюминиевых сплавов — наплаўка сціснутай дугой з алюмініевых сплаваў
наплавочный — наплавачны
наполненный — напоўнены
наполнитель — напаўняльнік, -ка 
наполнитель волокнистый — напаўняльнік валакністы 
наполнитель дисперсный — напаўняльнік дысперсны 
наполнитель диэлектрический — напаўняльнік дыэлектрычны 
наполнитель древесный — напаўняльнік драўняны 
наполнитель магнитный — напаўняльнік магнітны 
наполнитель магнитотвёрдый — напаўняльнік магнітацвёрды 
наполнитель мелкодисперсный — напаўняльнік дробнадысперсны 
наполнитель с высокой очищающей способностью — напаўняльнік з высокай ачышчальнай здольнасцю 
наполнитель тканевый — напаўняльнік тканінны 
наполнитель электретный — напаўняльнік электрэтны 
наполнитель электропроводящий — напаўняльнік электраправодзячы
напор — напор, -ру 
напор температурный — напор тэмпературны
направление ср. — напрамак, -мку м. 
направление анизотропии — напрамак анізатрапіі 
направление деформирования — напрамак дэфармавання 
направление перемещения — напрамак перамяшчэння 
направление перпендикулярное — напрамак перпендыкулярны 
направление поперечное — напрамак папярочны 
направление распространения — напрамак распаўсюджвання 
направление синхронизации волн — напрамак сінхранізацыі хваль 
направление экструзии — напрамак экструзіі
направленный — накіраваны
направляемый — накіроўваемы
направляющая сущ. — накіроўваючая, -чай [накіравальная, -най]
направляющий — накіроўваючы [накіравальны]
например — напрыклад
напряжение — напружанне, -ння 
напряжение в окрестности вершин трещины — напружанне ў наваколлі вяршынь трэшчыны 
напряжение внутреннее — напружанне ўнутранае 
напряжение касательное — напружанне датычнае 
напряжение максимальное — напружанне максімальнае 
напряжение межэлектродное — напружанне міжэлектроднае 
напряжение механическое — напружанне механічнае 
напряжение насыщения — напружанне насычэння 
напряжение начальное — напружанне пачатковае 
напряжение обратное — напружанне адваротнае 
напряжение огромное температурное — напружанне вялізнае тэмпературнае 
напряжение остаточное — напружанне астаткавае 
напряжение питающее — напружанне сілкуючае 
напряжение пороговое — напружанне парогавае 
напряжение приложенное — напружанне прыкладзенае 
напряжение пробивное — напружанне прабіўное 
напряжение пробойное — напружанне прабойнае 
напряжение разрушающее — напружанне разбураючае 
напряжение разрушения — напружанне разбурэння 
напряжение растягивающее — напружанне расцягваючае [расцягвальнае] 
напряжение растягивающее одноосное — напружанне расцягваючае [расцягвальнае] аднавосевае 
напряжение сдвига — напружанне зруху 
напряжение сеточное — напружанне сетачнае 
напряжение сжимающее — напружанне сціскальнае 
напряжение синусоидальное — напружанне сінусаідальнае 
напряжение создаваемое — напружанне ствараемае 
напряжение упругое — напружанне пругкае 
напряжение ускоряющее — напружанне паскараючае
напряжения — напружанні, -нняў 
напряжения закалочные остаточные — напружанні загартовачныя астаткавыя 
напряжения линейные остаточные — напружанні лінейныя астаткавыя 
напряжения разной частоты — напружанні рознай частаты 
напряжения случайные — напружанні выпадковыя
напряжённо-деформированный — напружана-дэфармаваны
напряжённо-деформирующий — напружана-дэфармуючы [напружана-дэфармавальны]
напряжённость — напружанасць, -ці 
напряжённость магнитного поля — напружанасць магнітнага поля 
напряжённость электрического поля — напружанасць электрычнага поля 
напряжённость электрического поля приведённая — напружанасць электрычнага поля прыведзеная 
напряжённость электрического поля пробивная — напружанасць электрычнага поля прабіўная 
напряжённость электрического поля пробойная — напружанасць электрычнага поля прабойная 
напряжённость элементов системы — напружанасць элементаў сістэмы
напряжённый — напружаны
напыление — напыленне, -ння 
напыление алмазоподобных материалов — напыленне алмазападобных матэрыялаў 
напыление в инертной среде — напыленне ў інертным асяроддзі 
напыление вакуумное — напыленне вакуумнае 
напыление взрывное — напыленне выбуховае 
напыление газопламенное — напыленне газаполымнае 
напыление газотермическое — напыленне газатэрмічнае 
напыление детонационное — напыленне дэтанацыйнае 
напыление защитных покрытий — напыленне ахоўных пакрыццяў 
напыление керамических материалов — напыленне керамічных матэрыялаў 
напыление лазерное — напыленне лазернае 
напыление лазерно-плазменное — напыленне лазерна-плазменнае 
напыление порошка — напыленне парашку 
напыление порошковых материалов — напыленне парашковых матэрыялаў 
напыление твёрдых покрытий — напыленне цвёрдых пакрыццяў 
напыление упрочняющих покрытий — напыленне ўмацоўваючых [ўмацавальных] пакрыццяў
напылённый — напылены
напылить — напыліць
нарабатывать — напрацоўваць 
нарабатывать уран — напрацоўваць уран
наработанный — напрацаваны
наработать — напрацаваць 
наработать опытную партию препарата — напрацаваць доследную партыю прэпарата
наработка — напрацоўка, -кі 
наработка делящихся нуклидов — напрацоўка дзялільных нуклідаў 
наработка урана — напрацоўка урану
нарастание — нарастанне, -ння 
нарастание люминесценции — нарастанне люмінесцэнцыі
нарастать — нарастаць 
нарастать неограниченно — нарастаць неабмежавана 
нарастать с ростом порядка групп — нарастаць з ростам парадку груп
наружный — вонкавы
нарушение — парушэнне, -ння 
нарушение безопасности — парушэнне бяспекі 
нарушение выбранных директивных сроков — парушэнне выбраных дырэктыўных тэрмінаў 
нарушение кристаллической решётки — парушэнне крышталічнай рашоткі 
нарушение незаметное — парушэнне непрыкметнае 
нарушение скрытое — парушэнне скрытае 
нарушение сплошности детали — парушэнне суцэльнасці дэталі 
нарушение сроков — парушэнне тэрмінаў 
нарушение существенное — парушэнне істотнае 
нарушение технологических режимов — парушэнне тэхналагічных рэжымаў 
нарушение транспортной функции — парушэнне транспартнай функцыі
нарушенный — парушаны
населённость — населенасць, -ці 
населённость активной среды — населенасць актыўнага асяроддзя 
населённость возбуждённого состояния — населенасць узбуджанага стану 
населённость инверсная — населенасць інверсная
наследственный — спадчынны
насос м. — помпа, -пы ж. 
насос буровой — помпа буравая 
насос винтовой — помпа вінтавая 
насос герметический — помпа герметычная 
насос паромасляный диффузионный — помпа парамасленая дыфузійная 
насос ротационный — помпа ратацыйная 
насос с приводом через магнитную муфту — помпа з прывадам праз магнітную муфту 
насос тепловой — помпа цеплавая 
насос тепловой на твёрдых адсорбентах — помпа цеплавая на цвёрдых адсарбентах
насос-адсорбер м. — помпа-адсорбер, помпы-адсорбера ж. 
насос-адсорбер тепловой — помпа-адсорбер цеплавая
насосный — помпавы
настоящий — 
1. (истинный) сапраўдны; 
2. (современный) сучасны
насчитываться — налічвацца
насыщение — насычэнне, -ння 
насыщение кислородом — насычэнне кіслародам 
насыщение кристаллов атомарным водородом — насычэнне крышталёў атамарным вадародам 
насыщение поглощения на частоте генерации — насычэнне паглынання на частаце генерацыі 
насыщение предварительное — насычэнне папярэдняе 
насыщение скоростное — насычэнне хуткаснае 
насыщение термодиффузионное — насычэнне тэрмадыфузійнае
насыщенность — насычанасць, -ці 
насыщенность цветового тона — насычанасць колеравага тону
насыщенный — насычаны
натекание — нацяканне, -ння 
натекание заряда на мишень — нацяканне зараду на мішэнь 
натекание расплава — нацяканне расплаву
натекатель — нацякальнік, -ка 
натекатель игольчатый — нацякальнік ігольчасты
натриевый — натрыевы
натрий (Na) — натрый, -рыю
натуральный — натуральны
натурный — натурны
натяжение — нацяжэнне, -ння 
натяжение поверхностное — нацяжэнне паверхневае
наука — навука, -кі 
наука заводская — навука заводская
науки — навукі, -вук 
науки естественные — навукі прыродазнаўчыя 
науки математические — навукі матэматычныя 
науки о жизни — навукі аб жыцці 
науки технические — навукі тэхнічныя 
науки физико-математические — навукі фізіка-матэматычныя 
науки физико-технические — навукі фізіка-тэхнічныя
научно-исследовательский — навукова-даследчы
научно-технический — навукова-тэхнічны
научно-технологический — навукова-тэхналагічны
научный — навуковы
нафталимид — нафталімід, -ду
находить — знаходзіць
находиться — знаходзіцца 
находиться в аварийном состоянии — знаходзіцца ў аварыйным стане 
находиться в водорастворимой форме — знаходзіцца ў водарастваральнай форме 
находиться в корреляции — знаходзіцца ў карэляцыі 
находиться в рабочем состоянии — знаходзіцца ў рабочым стане 
находиться в специальных хранилищах — знаходзіцца ў спецыяльных сховішчах 
находиться в стадии доработки — знаходзіцца ў стадыі дапрацоўкі 
находиться в стадии монтажа — знаходзіцца ў стадыі мантажу 
находиться в стадии отладки — знаходзіцца ў стадыі адладкі 
находиться в стадии патентования — знаходзіцца ў стадыі патэнтавання 
находиться в стадии пусконаладочных работ — знаходзіцца ў стадыі пусканаладачных работ 
находиться в эксплуатации — знаходзіцца ў эксплуатацыі
находящийся — які знаходзіцца
нахождение — знаходжанне, -ння
начало ср. — пачатак, -тку м. 
начало аварии — пачатак аварыі 
начало процесса — пачатак працэсу
начально-краевой (о задаче) — пачаткова-краявы
начальный — пачатковы
начать — (рас)пачаць 
начать выпуск — пачаць выпуск 
начать изготовление — пачаць выраб 
начать опытно-промышленную эксплуатацию — пачаць доследна-прамысловую эксплуатацыю 
начать подготовку — пачаць падрыхтоўку 
начать работы по созданию — пачаць работы па стварэнні
начинать — (рас)пачынаць
начиная с — пачынаючы з
неавтономный — неаўтаномны
неадиабатический — неадыябатычны
неаксиальность — неаксіяльнасць, -ці
неаксиальный — неаксіяльны
неаналитический — неаналітычны
неаналитичность — неаналітычнасць, -ці
неарифметичность — неарыфметычнасць, -ці
неблагоприятный — неспрыяльны
небольшой — невялікі
невидимый — нябачны
невозможный — немагчымы
невыразительный — невыразны
невырожденный — нявыраджаны
невысокий — невысокі
негативно — негатыўна 
негативно влиять — негатыўна ўплываць
негауссов(ский) — нягаўсаў(скі)
негерметичность — негерметычнасць, -ці 
негерметичность аварийного блока — негерметычнасць аварыйнага блока
негиротропный — негіратропны
негладкий — нягладкі
негладкость — нягладкасць, -ці
недеформируемый — недэфармуемы
недостаток — недахоп, -пу
недостаточно — недастаткова
недостаточный — недастатковы
независимо — незалежна
независимость — незалежнасць, -ці
независимый — незалежны
незаметный — непрыкметны
незамкнутость — незамкнутасць, -ці 
незамкнутость сверху — незамкнутасць зверху 
незамкнутость снизу — незамкнутасць знізу
незаполненный — незапоўнены
незапотевающий — незапацяваючы [незапацявальны]
неидентифицируемый — неідэнтыфікуемы
неизвестная сущ. — невядомая, -май
неизвестное сущ. — невядомае, -мага
неизвестный — невядомы
неизоморфизм — неізамарфізм, -му 
неизоморфизм изотопический — неізамарфізм ізатапічны
неизоморфный — неізаморфны
неинвариантность — неінварыянтнасць, -ці
неинвариантный — неінварыянтны
нейрокомпьютер — нейракамп'ютэр, -ра 
нейрокомпьютер многопроцессорный — нейракамп'ютэр шматпрацэсарны
нейрон — нейрон, -на
нейронный — нейронны
нейтральность — нейтральнасць, -ці 
нейтральность электрическая — нейтральнасць электрычная
нейтральный — нейтральны
нейтринный — нейтрынны
нейтрино ср. — нейтрына нескл. ср. 
нейтрино высокоэнергетические — нейтрына высокаэнергетычныя 
нейтрино генерированные — нейтрына генерыраваныя 
нейтрино мюонное — нейтрына мюоннае 
нейтрино электронное — нейтрына электроннае
нейтрон — нейтрон, -на 
нейтрон медленный — нейтрон павольны 
нейтрон поляризованный — нейтрон палярызаваны
нейтронный — нейтронны
нейтронография — нейтронаграфія, -фіі
некогерентность — некагерэнтнасць, -ці 
некогерентность двойниковых границ — некагерэнтнасць двайніковых межаў
некогерентный — некагерэнтны
неколлинеарность — некалінеарнасць, -ці
неколлинеарный — некалінеарны
неконтрагированный — некантрагіраваны
неконтролируемый — некантралюемы
некоторый — некаторы
нелинейно-вязкопластичный — нелінейна-вязкапластычны
нелинейность — нелінейнасць, -ці 
нелинейность инерционная — нелінейнасць інерцыйная 
нелинейность интегральная — нелінейнасць інтэгральная 
нелинейность кубическая — нелінейнасць кубічная 
нелинейность нелокальная — нелінейнасць нелакальная 
нелинейность оптическая — нелінейнасць аптычная 
нелинейность самоиндуцированная — нелінейнасць самаіндуцыраваная 
нелинейность сильная — нелінейнасць моцная 
нелинейность тепловая — нелінейнасць цеплавая 
нелинейность электрооптическая — нелінейнасць электрааптычная
нелинейный — нелінейны
нелокальный — нелакальны
немагнитный — немагнітны
нематик — нематык, -ка
нематический — нематычны
неметалл — неметал, -лу
неметаллический — неметалічны
немонотонный — неманатонны
неньютоновский — неньютанаўскі
необеспеченность — незабяспечанасць, -ці
необрабатываемый — неапрацоўваемы
необходимо — неабходна
необходимость — неабходнасць, -ці
необходимый — неабходны
неограниченно — неабмежавана 
неограниченно нарастать — неабмежавана нарастаць
неодим (Nd) — неадым, -му
неодимовый — неадымавы
неодномерный — неаднамерны
неоднородность — неаднароднасць, -ці 
неоднородность атмосферы вертикальная — неаднароднасць атмасферы вертыкальная 
неоднородность выгорания инверсной населённости — неаднароднасць выгарання інверснай населенасці 
неоднородность двухмерная — неаднароднасць двухмерная 
неоднородность зоны взаимодействия — неаднароднасць зоны ўзаемадзеяння 
неоднородность макроскопическая — неаднароднасць макраскапічная 
неоднородность межконтактного зазора — неаднароднасць міжкантактнага зазору 
неоднородность минимальная — неаднароднасць мінімальная 
неоднородность неконтролируемая — неаднароднасць некантралюемая 
неоднородность оптическая — неаднароднасць аптычная 
неоднородность плазмы неодномерная — неаднароднасць плазмы неаднамерная 
неоднородность пороговых характеристик — неаднароднасць парогавых характарыстык 
неоднородность пространственная — неаднароднасць прасторавая 
неоднородность существенная — неаднароднасць істотная
неоднородный — неаднародны
неон (Ne) — неон, -ну
неоновый — неонавы
неопластический — неапластычны
неопределённый — нявызначаны
неорганический — неарганічны
неортогональный — неартаганальны
неосновной — неасноўны
неотбелённый — неадбелены
непертурбативный — непертурбатыўны
неплоский — няплоскі
неплоскостность — няплоскаснасць, -ці
неподогреваемый — непадаграваемы
неполный — няпоўны
неполяризованный — непалярызаваны
непосредственно — непасрэдна
непосредственный — непасрэдны
неправильность — няправільнасць, -ці
неправильный — няправільны
непрерывно — 
1. (во времени) бесперапынна; 
2. в др. знач. неперарыўна 
непрерывно дифференцируемый — неперарыўна дыферэнцыруемы 
непрерывно распределённый — неперарыўна размеркаваны
непрерывно-литой — бесперапынна-літы
непрерывность — 
1. (временная) бесперапыннасць, -ці; 
2. в др. знач. неперарыўнасць, -ці
непрерывно-циклический — бесперапынна-цыклічны
непрерывно-широкополосный — неперарыўна-шырокапалосны
непрерывный — 
1. (во времени) бесперапынны; 
2. в др. знач. неперарыўны
неприводимость — непрыводнасць, -ці
неприводимый — непрыводны 
неприводимый относительно группы Лоренца — непрыводны адносна групы Лорэнца
непрозрачный — непразрысты
непростой — няпросты
непростота — непрастата, -ты
непрямозонный — непрамазонны
нептуний (Np) — нептуній, -нію
неравенство ср. — няроўнасць, -ці ж.
неравновесность — нераўнаважнасць, -ці
неравновесный — нераўнаважны
неравномерность — нераўнамернасць, -ці 
неравномерность плёнок по толщине — нераўнамернасць плёнак па таўшчыні
нерадикальный — нерадыкальны
неразветвлённый — неразгалінаваны
неразвитой (о процессе) — неразвіты
неразвитый — няразвіты
неразделённый — нераздзелены [непадзелены]
неразрушающий — неразбураючы
неразрушающийся (о материале, сооружении) — неразбуральны
неразрывность — неразрыўнасць, -ці
неразрывный — неразрыўны
неразъёмный — нераздымны
нерезонансный — нерэзанансны
нерелятивистский — нерэлятывісцкі
нержавеющий — нержавеючы
несамостоятельный — несамастойны
несжимаемый — несціскаемы
несжимающийся — несціскальны
несинфазный — несінфазны
несколько — некалькі
неслучайный — невыпадковы
несмачивающийся — нязмочвальны
несмотря на — нягледзячы на
несобственный — няўласны
несоизмеримый — несувымерны
несплошность — несуцэльнасць, -ці
нестабильность — нестабільнасць, -ці 
нестабильность частоты — нестабільнасць частаты
нестабильный — нестабільны
нестандартный — нестандартны
нестационарность — нестацыянарнасць, -ці
нестационарный — нестацыянарны
нестехиометрический — нестэхіяметрычны
нестехиометрия — нестэхіяметрыя, -рыі
несущая сущ. — нясучая, -чай 
несущая сигналов изображения — нясучая сігналаў відарыса
несущий — нясучы
нетканый — нятканы
нетрадиционный — нетрадыцыйны
нетривиально — нетрывіяльна
нетривиальный — нетрывіяльны
неудовлетворительный — нездавальняючы
неулучшаемый — непаляпшаемы
неупорядоченный — неўпарадкаваны
неупругий — няпругкі
неустойчивость — няўстойлівасць, -ці 
неустойчивость абсолютная — няўстойлівасць абсалютная 
неустойчивость Бенара термоконвективная — няўстойлівасць Бенара тэрмаканвектыўная 
неустойчивость импульсная — няўстойлівасць імпульсная 
неустойчивость параметрическая — няўстойлівасць параметрычная 
неустойчивость распадная — няўстойлівасць распадная 
неустойчивость тепловая — няўстойлівасць цеплавая 
неустойчивость фронта горения — няўстойлівасць фронту гарэння 
неустойчивость фронта кристаллизации — няўстойлівасць фронту крышталізацыі
неустойчивый — няўстойлівы
нефокусированный — нефакусіраваны
нефтегазопровод — нафтагазаправод, -да
нефтепродукт — нафтапрадукт, -ту
нефтепродукты — нафтапрадукты, -таў 
нефтепродукты светлые — нафтапрадукты светлыя
нефтесодержащий — нафтазмяшчальны
нефтехимический — нафтахімічны
нефтехимия — нафтахімія, -міі
нефть — нафта, -ты
нефтяной — нафтавы
нехватка — нястача, -чы
неэквивалентный — неэквівалентны
неявный — няяўны
ниже — ніжэй 
ниже контрольного уровня — ніжэй кантрольнага ўзроўню
нижний — ніжні
низкий — нізкі
низкоинтенсивный — нізкаінтэнсіўны
низкомолекулярный — нізкамалекулярны
низкоомный — нізкаомны
низкопористый — нізкапорысты
низкопотенциальный — нізкапатэнцыяльны
низкосортный — нізкасортны
низкотемпературный — нізкатэмпературны
низкочастотный — нізкачастотны
низкоэнергетический — нізкаэнергетычны
никелевый — нікелевы
никель (Ni) — нікель, -лю
никель-кобальтовый — нікель-кобальтавы
нильпотентность — нільпатэнтнасць, -ці 
нильпотентность локальная — нільпатэнтнасць лакальная
нильпотентный — нільпатэнтны
нильсборий (Ns) — нільсборый, -рыю
ниобат — ніябат, -ту 
ниобат лития — ніябат літыю
ниобиевый — ніобіевы
ниобий (Nb) — ніобій, -бію
ниспадающе-возрастающий — спадаюча-ўзрастаючы
нитевидный — ніцепадобны
нитепроводник — ніцеправаднік, -ка 
нитепроводник из стеклокерамики — ніцеправаднік са шклокерамікі
ниткосшивальный — ніткасшывальны
нитрат — нітрат, -ту
нитрид — нітрыд, -ду 
нитрид бора — нітрыд бору 
нитрид бора кубический — нітрыд бору кубічны 
нитрид бора ромбоэдрический — нітрыд бору ромбаэдрычны 
нитрид кремния — нітрыд крэмнію 
нитрид титана — нітрыд тытану
нитриды — нітрыды, -даў 
нитриды переходных металлов — нітрыды пераходных металаў
нитрозосоединение — нітрозазлучэнне, -ння 
нитрозосоединение канцерогенное — нітрозазлучэнне канцэрагеннае
нитроцеллюлоза — нітрацэлюлоза, -зы
нитроцеллюлозный — нітрацэлюлозны
нитроцементация — нітрацэментацыя, -цыі 
нитроцементация скоростная — нітрацэментацыя хуткасная
нить — ніць, ніці 
нить накала — ніць напалу 
нить накала вольфрамовая — ніць напалу вальфрамавая 
нить составная упругая — ніць састаўная пругкая
нихром — ніхром, -му
нихромовый — ніхромавы
нобелий (No) — набелій, -лію
новейший — найноўшы
новизна — навізна, -ны 
новизна предложенного подхода — навізна прапанаванага падыходу 
новизна теоретическая — навізна тэарэтычная
новый — новы
нож — нож, нажа 
нож для деревообработки — нож для дрэваапрацоўкі 
нож режущего аппарата — нож рэжучага апарата 
нож фасонный — нож фасонны
номенклатура — наменклатура, -ры 
номенклатура лазерных оптических элементов — наменклатура лазерных аптычных элементаў 
номенклатура широкая — наменклатура шырокая
номинал — намінал, -лу 
номинал интегральной схемы — намінал інтэгральнай схемы
номинальный — намінальны
нониус — ноніус, -са
нониусный — ноніусны
норма — норма, -мы 
норма допустимая — норма дапушчальная
нормализатор — нармалізатар, -ра
нормализаторный — нармалізатарны
нормаль — нармаль, -лі 
нормаль внутренняя — нармаль унутраная 
нормаль единичная — нармаль адзінкавая
нормальный — нармальны
норматив — нарматыў, -ву
нормативно-методический — нарматыўна-метадычны
нормативно-справочный — нарматыўна-даведачны
нормативный — нарматыўны
норменный — нормавы
нормированный — нарміраваны
нормирующий — нарміруючы [нарміравальны]
нормы — нормы, -м 
нормы лазерной безопасности — нормы лазернай бяспекі 
нормы существующие — нормы існуючыя
носитель — носьбіт, -та 
носитель заряда — носьбіт зараду 
носитель заряда неосновной — носьбіт зараду неасноўны 
носитель инжектированный — носьбіт інжэктаваны 
носитель информации — носьбіт інфармацыі 
носитель свободный — носьбіт свабодны
нужды — патрэбы, -рэб
нужно — трэба, патрэбна
нуклеация — нуклеацыя, -цыі
нуклид — нуклід, -ду 
нуклид альфа-излучающий — нуклід альфа-выпраменьваючы 
нуклид делящийся — нуклід дзялільны
нуклон — нуклон, -на 
нуклон высокоэнергетический — нуклон высокаэнергетычны 
нуклон высокоэнергетичный — нуклон высокаэнергетычны
нуклон-мезонный — нуклон-мезонны
нуклон-нуклонный — нуклон-нуклонны
нуклонный — нуклонны
нулевой — нулявы
нуль — нуль, нуля
нульмерный — нульмерны
ньютон (Н) — ньютан (Н), -на
ньютонов(ский) — ньютанаў(скі)

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)