Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


магнетик — магнетык, -ка
магнетрон — магнетрон, -на
магнетронный — магнетронны
магниевый — магніевы
магний (Mg) — магній, -нію
магнийсодержащий — магнійзмяшчальны
магний-цинковый — магній-цынкавы
магнит — магніт, -та 
магнит высококоэрцитивный — магніт высокакаэрцытыўны
магнитно-абразивный — магнітна-абразіўны
магнитно-импульсный — магнітна-імпульсны
магнитно-управляемый — магнітна-кіруемы
магнитный — магнітны
магнитографический — магнітаграфічны
магнитожидкостный — магнітавадкасны
магнитоизмерительный — магнітавымяральны
магнитометр — магнітометр, -ра 
магнитометр вибрационный — магнітометр вібрацыйны 
магнитометр повышенной чувствительности — магнітометр павышанай адчувальнасці
магнитометрический — магнітаметрычны
магнитомягкий — магнітамяккі
магнитооптика — магнітаоптыка, -кі
магнитооптический — магнітааптычны
магнитоплазма — магнітаплазма, -мы
магнитоплазменный — магнітаплазменны
магнитопласт — магнітапласт, -ту
магнитопровод — магнітаправод, -да 
магнитопровод плёночный — магнітаправод плёначны
магниторазрешённый (о переходе) — магнітадазволены
магнитореологический — магнітарэалагічны
магнитостатика — магнітастатыка, -кі
магнитостатический — магнітастатычны
магнитострикционный — магнітастрыкцыйны
магнитострикция — магнітастрыкцыя, -цыі 
магнитострикция продольная — магнітастрыкцыя падоўжная
магнитосфера — магнітасфера, -ры
магнитотвёрдый — магнітацвёрды
магнитотерапевтический — магнітатэрапеўтычны
магнитоуправляемый — магнітакіруемы
магнитоупругий — магнітапругкі
магнитоупругость — магнітапругкасць, -ці
магнитофильтр — магнітафільтр, -ра
магнитофон — магнітафон, -на
магниточувствительный — магнітаадчувальны
магнитошумовой — магніташумавы
магнитоэлектрический — магнітаэлектрычны
мазут — мазут, -ту
майлар — майлар, -ру
майларовый — майларавы
макет — макет, -та 
макет лабораторный — макет лабараторны 
макет логической схемы — макет лагічнай схемы 
макет нейрокомпьютера — макет нейракамп'ютэра 
макет прибора — макет прыбора 
макет установки — макет устаноўкі 
макет устройства — макет прыстасавання
макетирование — макетаванне, -ння
макетный — макетны
макрокинетика — макракінетыка, -кі
макрокинетический — макракінетычны
макроконтинуальный — макракантынуальны
макромолекула — макрамалекула, -лы
макромолекулярный — макрамалекулярны
макронапряжение — макранапружанне, -ння
макроскопический — макраскапічны
макроцикл — макрацыкл, -ла 
макроцикл тетрапиррольный — макрацыкл тэтрапірольны
максимальный — максімальны
максимизация — максімізацыя, -цыі
максимум — максімум, -му 
максимум локальный — максімум лакальны 
максимум люминесценции — максімум люмінесцэнцыі 
максимум температурный — максімум тэмпературны 
максимум температуры — максімум тэмпературы
малогабаритный — малагабарытны
малоинерционный — малаінерцыйны
малоканальный — малаканальны
малолюдный (о процессе) — малалюдны
малоникелевый — маланікелевы
малопараметрический — малапараметрычны
малорасширяющийся — маларасшыральны
малость (величины) — маласць, -ці
малоусадочный — малаўсадачны
малофоновый — малафонавы
малый — малы
манганин — манганін, -ну
манганиновый — манганінавы
манёвр — манеўр, -ра
манёвренный — манеўраны
манипулятор — маніпулятар, -ра
марганец (Mn) — марганец, -нцу
марганцевый — марганцавы
марка — марка, -кі 
марка металла — марка металу 
марка стали — марка сталі
маркировка — маркіроўка, -кі 
маркировка керамических конденсаторов — маркіроўка керамічных кандэнсатараў 
маркировка лазерная — маркіроўка лазерная
марковский — маркаўскі
мартенсит — мартэнсіт, -ту
мартенситно-стареющий — мартэнсітна-старэючы
мартенситный — мартэнсітны
маршрут — маршрут, -ту
маршрутизация — маршрутызацыя, -цыі
маска (трафарет) — маска, -кі 
маска контактная — маска кантактная
маскирование (микросхемы, печатной платы и т.п.) — маскіраванне, -ння
маскирующий — 
I (маскирующий) (обладающий свойствами маски) маскіруючы 
II (маскирующий) маскіруючы [маскіравальны]
масла — 
1. (технические) маслы, -лаў /алівы, -ваў/; 
2. (растительные) алеі, алеяў
масло ср. — 
1. (техническое) масла, -ла ср. /аліва, -вы ж./; 
2. (растительное) алей, алею м. 
масло минеральное — масла мінеральнае 
масло растительное — алей 
масло электроизоляционное — масла электраізаляцыйнае
масса — маса, -сы 
масса атомная — маса атамная 
масса дискретно сосредоточенная — маса дыскрэтна засяроджаная 
масса молекулярная — маса малекулярная 
масса непрерывно распределённая — маса неперарыўна размеркаваная 
масса рулона — маса рулона
массив — масіў, -ву 
массив бинарный — масіў бінарны 
массив голограмм — масіў галаграм 
массив двухмерный — масіў двухмерны 
массив ёмкостью свыше 10 элементов — масіў ёмістасцю звыш 10 элементаў 
массив информационный — масіў інфармацыйны
массовый — масавы
массогабаритный — масагабарытны
массообмен — масаабмен, -ну
массоперенос — масаперанос, -су 
массоперенос интенсивный — масаперанос інтэнсіўны 
массоперенос турбулентный — масаперанос турбулентны
масс-спектральный — мас-спектральны
масс-спектрометр — мас-спектрометр, мас-спектрометра
масштаб — маштаб, -бу 
масштаб времени — маштаб часу 
масштаб времени реальный — маштаб часу рэальны 
масштаб продольный — маштаб падоўжны 
масштаб пространственный — маштаб прасторавы 
масштаб характерный — маштаб характэрны
масштабный — маштабны
масштабы — маштабы, -баў 
масштабы промышленные — маштабы прамысловыя
математика — матэматыка, -кі 
математика вычислительная — матэматыка вылічальная 
математика дискретная — матэматыка дыскрэтная
математический — матэматычны
материал — матэрыял, -лу 
материал абразивный — матэрыял абразіўны 
материал активный — матэрыял актыўны 
материал алмазоподобный — матэрыял алмазападобны 
материал антифрикционный — матэрыял антыфрыкцыйны 
материал волокнистый — матэрыял валакністы 
материал вспомогательный — матэрыял дапаможны 
материал высокотекстурированный — матэрыял высокатэкстураваны 
материал высокоэффективный — матэрыял высокаэфектыўны 
материал вязкоупругий — матэрыял вязкапругкі 
материал дисперсный — матэрыял дысперсны 
материал диэлектрический — матэрыял дыэлектрычны 
материал древесно-полимерный — матэрыял драўняна-палімерны 
материал инструментального назначения — матэрыял інструментальнага прызначэння 
материал инструментальный — матэрыял інструментальны 
материал искусственный — матэрыял штучны 
материал испарённый — матэрыял выпараны 
материал испытуемый — матэрыял падвыпрабавальны 
материал испытываемый — матэрыял выпрабоўваемы 
материал керамический — матэрыял керамічны 
материал композитный — матэрыял кампазітны 
материал композиционный — матэрыял кампазіцыйны 
материал конструкционный — матэрыял канструкцыйны 
материал контактный — матэрыял кантактны 
материал, легированный донорной примесью — матэрыял, легіраваны донарнай прымессю 
материал листовой — матэрыял ліставы 
материал магнитный — матэрыял магнітны 
материал малоусадочный — матэрыял малаўсадачны 
материал машиностроительного назначения — матэрыял машынабудаўнічага прызначэння 
материал металлический — матэрыял металічны 
материал металлокерамический — матэрыял металакерамічны 
материал металлополимерный — матэрыял металапалімерны 
материал на базе стеклонаполненных термопластов — матэрыял на базе шклонапоўненых тэрмапластаў 
материал на основе нитрида кремния — матэрыял на аснове нітрыду крэмнію 
материал немагнитный — матэрыял немагнітны 
материал новый — матэрыял новы 
материал однородный — матэрыял аднародны 
материал оптический — матэрыял аптычны 
материал органический — матэрыял арганічны 
материал отливки — матэрыял адліўкі 
материал перспективный — матэрыял перспектыўны 
материал пластично упрочнённый — матэрыял пластычна ўмацаваны 
материал пломбировочный — матэрыял пламбіровачны 
материал покрытия — матэрыял пакрыцця 
материал полимерный — матэрыял палімерны 
материал полупроводниковый — матэрыял паўправадніковы 
материал пористый — матэрыял порысты 
материал порошковый — матэрыял парашковы 
материал проводящий — матэрыял праводзячы 
материал проволочный — матэрыял драцяны 
материал прокатный — матэрыял пракатны 
материал рабочий — матэрыял рабочы 
материал резистивный — матэрыял рэзістыўны 
материал рулонный — матэрыял рулонны 
материал с заданными свойствами — матэрыял з зададзенымі ўласцівасцямі 
материал сверхпроводящий — матэрыял звышправодны 
материал сверхтвёрдый — матэрыял звышцвёрды 
материал связующий — матэрыял звязваючы 
материал сегнетоэлектрический — матэрыял сегнетаэлектрычны 
материал слоистый — матэрыял слаісты 
материал стеклокристаллический — матэрыял шклокрышталічны 
материал твёрдый — матэрыял цвёрды 
материал термостойкий — матэрыял тэрмастойкі 
материал труднообрабатываемый — матэрыял цяжкаапрацоўваемы 
материал тугоплавкий — матэрыял тугаплаўкі 
материал ультрадисперсный — матэрыял ультрадысперсны 
материал уникальный по своим свойствам — матэрыял унікальны па сваіх уласцівасцях 
материал упрочнённый — матэрыял умацаваны 
материал ферромагнитный — матэрыял ферамагнітны 
материал фильтрующий — матэрыял фільтруючы 
материал шовный — матэрыял шыўны 
материал шумоизоляционный — матэрыял шумаізаляцыйны 
материал электропроводящий — матэрыял электраправодзячы 
материал электротехнического назначения — матэрыял электратэхнічнага прызначэння
материалосберегающий — матэрыялазберагаючы [матэрыялазберагальны]
материалы — матэрыялы, -лаў 
материалы вторичные — матэрыялы другасныя 
материалы горюче-смазочные (ГСМ) — матэрыялы гаруча-змазачныя (ГЗМ) 
материалы из цветных сплавов — матэрыялы з каляровых сплаваў 
материалы из чёрных сплавов — матэрыялы з чорных сплаваў 
материалы нетканые — матэрыялы нятканыя 
материалы самосмазывающиеся — матэрыялы самазмазвальныя 
материалы соединённые — матэрыялы злучаныя 
материалы соединяемые — матэрыялы злучаемыя 
материалы трубчатые — матэрыялы трубчастыя 
материалы формуемые — матэрыялы фармуемыя 
материалы фотографические — матэрыялы фатаграфічныя 
материалы ядерные — матэрыялы ядзерныя
материальный — матэрыяльны
маточный (раствор) — матачны
матрица — матрыца, -цы 
матрица аналитическая — матрыца аналітычная 
матрица быстродействующая интегральная — матрыца хуткадзейная інтэгральная 
матрица вероятностей состояний сигнала — матрыца імавернасцей станаў сігналу 
матрица диодная — матрыца дыёдная 
матрица диэлектрическая — матрыца дыэлектрычная 
матрица износостойкая поликерамическая — матрыца зносастойкая полікерамічная 
матрица квантовая — матрыца квантавая 
матрица Лоренца — матрыца Лорэнца 
матрица микролинзы — матрыца мікралінзы 
матрица непрерывная — матрыца неперарыўная 
матрица оптического элемента — матрыца аптычнага элемента 
матрица осреднённая — матрыца асярэдненая 
матрица переходных вероятностей — матрыца пераходных імавернасцей 
матрица периодическая — матрыца перыядычная 
матрица планарного микротриода — матрыца планарнага мікратрыёда 
матрица планирования — матрыца планавання 
матрица поликерамическая — матрыца полікерамічная 
матрица полимерная — матрыца палімерная 
матрица произвольной размерности — матрыца адвольнай размернасці 
матрица разрежённая — матрыца разрэджаная 
матрица рассеяния — матрыца рассеяння 
матрица с простым спектром — матрыца з простым спектрам 
матрица стеклянная — матрыца шкляная 
матрица твёрдая — матрыца цвёрдая 
матрица тетрады — матрыца тэтрады 
матрица трёхмерного вращения — матрыца трохмернага вярчэння 
матрица ферритная — матрыца ферытная 
матрица функциональная — матрыца функцыянальная 
матрица электроразмерная — матрыца электрапамерная
матричный — матрычны
машина — машына, -ны 
машина вычислительная — машына вылічальная 
машина гребнечесальная — машына грэбенечасальная 
машина ковочная — машына ковачная 
машина кормоуборочная — машына кормаўборачная 
машина мобильная — машына мабільная 
машина оптическая вычислительная — машына аптычная вылічальная 
машина сельскохозяйственная — машына сельскагаспадарчая 
машина стержневая — машына стрыжнёвая 
машина трения — машына трэння 
машина цифровая вычислительная (ЦВМ) — машына лічбавая вылічальная (ЛВМ) 
машина электронная вычислительная (ЭВМ) — машына электронная вылічальная (ЭВМ)
машинный — машынны
машиноиспытательный — машынавыпрабавальны
машиностроение — машынабудаванне, -ння 
машиностроение автомобильное — машынабудаванне аўтамабільнае 
машиностроение сельскохозяйственное — машынабудаванне сельскагаспадарчае 
машиностроение транспортное — машынабудаванне транспартнае 
машиностроение энергетическое — машынабудаванне энергетычнае
машиностроительный — машынабудаўнічы
машины — машыны, -н 
машины агрегатируемые — машыны агрэгатуемыя 
машины мобильные — машыны мабільныя 
машины энергонасыщенные мобильные — машыны энерганасычаныя мабільныя
мгновенный — імгненны
МДП-микросхема — МДП-мікрасхема, МДП-мікрасхемы
МДП-структура (структура металл-диэлектрик-полупроводник) — МДП-структура (структура метал-дыэлектрык-паўправаднік) МДП-структуры
мегабайт (Мбайт) — мегабайт (Мбайт), -та
мегабар (Мбар) — мегабар (Мбар), -ра
мегабарный — мегабарны
мегаватт (МВт) — мегават (МВт), -та
мегагерц (МГц) — мегагерц (МГц), -ца
медико-технический — медыка-тэхнічны
медленнодействующий — павольнадзейны
медленный — павольны
медный — медны
медь (Cu) — медзь, медзі
медьконстантановый — медзьканстантанавы
медькопелевый — медзькапелевы
медьсодержащий — медзьзмяшчальны
межатомный — міжатамны
междоузельный — міжвузельны
междоузлие — міжвузелле, -лля
междузонный — міжзонны
межзёренный — міжзерневы
межзонный — міжзонны
межконтактный — міжкантактны
межкристаллитный — міжкрышталітны
межмашинный — міжмашынны
межмодульный — міжмодульны
межмолекулярный — міжмалекулярны
межотраслевой — міжгаліновы
межплоскостной — міжплоскасны
межподрешёточный — міжпадрашотачны
межслоевой — міжслаявы
межслойный — міжслойны
межсоединение — міжзлучэнне, -ння 
межсоединение тонкоплёночное — міжзлучэнне танкаплёначнае
межфазный — міжфазны
межфазовый — міжфазавы
межчастичный — 
1. міжчасцінкавы; 
2. міжчасцічны
межэлектродный — міжэлектродны
межэлектронный — міжэлектронны
мезон — мезон, -на 
мезон нейтральный — мезон нейтральны
мезонный — мезонны
мезопланарный — мезапланарны
мезоположение — мезастановішча, -шча
мелановый — меланавы
мелкий — 
1. (некрупный) дробны; 
2. (неглубокий) мелкі
мелкодисперсный — дробнадысперсны
мелкокристаллический — дробнакрышталічны
мелкосерийный — дробнасерыйны
мельница ж. — млынок, -нка м.; млын, млына м. 
мельница вибрационная шаровая — млынок вібрацыйны шаравы
мембрана — мембрана, -ны 
мембрана трёхслойная — мембрана трохслойная
мембранный — мембранны
менделевий (Md) — мендзялевій, -вію
менее — менш, меней
меньший — меншы
менять — мяняць 
менять существенно — мяняць істотна 
менять характер — мяняць характар
меняющий — які мяняе
меняющийся — які мяняецца
мера ж. — 
1. мат., физ. мера, -ры ж.; 
2. (мероприятие) захад, -ду м.; мера, -ры ж. 
мера Винера — мера Вінера 
мера гауссова (гауссовская) — мера гаўсава (гаўсаўская) 
мера зеркальной симметрии — мера люстраной сіметрыі 
мера лебеговская — мера лебегаўская 
мера линейная — мера лінейная 
мера малая — мера малая 
мера Орнштейна-Уленбека — мера Арнштэйна-Уленбека 
мера поворотной симметрии — мера паваротнай сіметрыі 
мера положительная — мера дадатная 
мера порождённая — мера спароджаная 
мера произвольная — мера адвольная
мерительный — меральны
мероприятие — мерапрыемства, -ва
мёртвая зона — мёртвая зона, мёртвай зоны
мёссбауэровский — мёсбаўэраўскі
местность — мясцовасць, -ці 
местность открытая — мясцовасць адкрытая
место — месца, -ца 
место автоматизированное рабочее (АРМ) — месца аўтаматызаванае рабочае (АРМ) 
место дефекта — месца дэфекту 
место забора образцов — месца забору ўзораў 
место захоронения отходов — месца пахавання адходаў 
место рабочее — месца рабочае 
место соединения — месца злучэння
местонахождение — месцазнаходжанне, -ння
местоположение — месцазнаходжанне, -ння
метабелев — метабелеў
метабельный — метабельны
метаболически — метабалічна 
метаболически активный — метабалічна актыўны 
метаболически зависимый — метабалічна залежны
метагерманат — метагерманат, -ту 
метагерманат свинца — метагерманат свінцу
метазамещённый — метазамешчаны
металл — метал, -лу 
металл благородный — метал высакародны 
металл двухвалентный — метал двухвалентны 
металл жидкий — метал вадкі 
металл переходный — метал пераходны 
металл поливалентный — метал полівалентны 
металл тугоплавкий — метал тугаплаўкі 
металл тяжёлый — метал цяжкі 
металл холоднокатаный — метал халоднакатаны 
металл цветной — метал каляровы 
металл чистый — метал чысты
металлизация — металізацыя, -цыі 
металлизация активированная — металізацыя актываваная 
металлизация стальных труб — металізацыя стальных труб 
металлизация электродуговая — металізацыя электрадугавая
металлизированный (покрытый металлом) — металізаваны
металлизованный (частично восстановленный) — металізованы
металлический — металічны
металловедение — металазнаўства, -ва
металлокерамика — металакераміка, -кі
металлокерамический — металакерамічны
металлоконструкция — металаканструкцыя, -цыі
металлообрабатывающий — металаапрацоўчы
металлообработка — металаапрацоўка, -кі
металлооксид — металааксід, -ду
металлооксидный — металааксідны
металлоорганика — металаарганіка, -кі
металлоорганический — металаарганічны
металлополимерный — металапалімерны
металлопорфирин — металапарфірын, -ну
металлопрокат — металапракат, -ту
металлорежущий — металарэжучы [металарэзны]
металл(о)содержащий — метал(а)змяшчальны
металлургический — металургічны
металлургия — металургія, -гіі 
металлургия порошковая — металургія парашковая
метаниобат — метаніябат, -ту 
метаниобат бария — метаніябат барыю 
метаниобат свинца — метаніябат свінцу
метаплектический — метаплектычны
метастабиль (частица) ж. — метастабіль, -лі ж.
метастабильный — метастабільны
метеорологический — метэаралагічны
метка — метка, -кі 
метка радиоактивная — метка радыеактыўная
метод — метад, -ду 
метод акустический — метад акустычны 
метод алгебраический — метад алгебраічны 
метод аналитический — метад аналітычны 
метод асимптотический — метад асімптатычны 
метод атомно-силовой микроскопии — метад атамна-сілавой мікраскапіі 
метод барьерной ёмкости — метад бар'ернай ёмістасці 
метод безусловной оптимизации — метад безумоўнай аптымізацыі 
метод вероятностных расчётов — метад імавернасных разлікаў 
метод внутрирезонаторной лазерной спектроскопии — метад унутрырэзанатарнай лазернай спектраскапіі 
метод восстановления — метад аднаўлення 
метод выбора — метад выбару 
метод высокочувствительный — метад высокаадчувальны 
метод вычислительный — метад вылічальны 
метод газоплазменного напыления — метад газаплазменнага напылення 
метод гамма-спектрометрический — метад гама-спектраметрычны 
метод горячего прессования — метад гарачага прэсавання 
метод горячей высадки — метад гарачай высадкі 
метод ёмкостный — метад ёмістасны 
метод жидкостной эпитаксии — метад вадкаснай эпітаксіі 
метод зависимых испытаний — метад залежных выпрабаванняў 
метод золь-гель — метад золь-гель 
метод зондовый — метад зондавы 
метод избирательного травления — метад выбіральнага траўлення 
метод измерения — метад вымярэння 
метод импедансов — метад імпедансаў 
метод импульсной флуорометрии — метад імпульснай флуараметрыі 
метод инструментальный — метад інструментальны 
метод исследования — метад даследавання 
метод итерационный — метад ітэрацыйны 
метод качественный — метад якасны 
метод квазифункций Грина — метад квазіфункцый Грына 
метод кинетической спектроскопии — метад кінетычнай спектраскапіі 
метод комбинаторный — метад камбінаторны 
метод комплексный — метад комплексны 
метод конечных элементов — метад канечных элементаў 
метод конструктивный — метад канструктыўны 
метод контроля — метад кантролю 
метод контроля помехоустойчивый — метад кантролю памехаўстойлівы 
метод коррекции влияния атмосферы — метад карэкцыі ўплыву атмасферы 
метод корреляционного анализа — метад карэляцыйнага аналізу 
метод корреляционной спектроскопии — метад карэляцыйнай спектраскапіі 
метод корреляционный — метад карэляцыйны 
метод кратковременного нагрева — метад кароткачасовага нагрэву 
метод лазерного зондирования — метад лазернага зандзіравання 
метод лазерной вакуумной литографии — метад лазернай вакуумнай літаграфіі 
метод лазерной дифракционной спектроскопии — метад лазернай дыфракцыйнай спектраскапіі 
метод лазерной эпитаксии — метад лазернай эпітаксіі 
метод лазерный — метад лазерны 
метод линеаризации — метад лінеарызацыі 
метод люминесцентный — метад люмінесцэнтны 
метод Ляпунова второй — метад Ляпунова другі 
метод Ляпунова-Красовского — метад Ляпунова-Красоўскага 
метод магнитошумовой томоскопии — метад магніташумавой тамаскапіі 
метод масштабов — метад маштабаў 
метод медленного выпаривания растворителя — метад павольнага выпарвання растваральніка 
метод механических квадратур — метад механічных квадратур 
метод микроволновый — метад мікрахвалевы 
метод моделирования — метад мадэліравання 
метод молекулярной динамики — метад малекулярнай дынамікі 
метод Монте-Карло — метад Монтэ-Карла 
метод наиболее пригодный — метад найбольш прыгодны 
метод наименьших квадратов — метад найменшых квадратаў 
метод наименьших квадратов двухшаговый — метад найменшых квадратаў двухкрокавы 
метод наименьших квадратов трёхшаговый — метад найменшых квадратаў трохкрокавы 
метод нанесения полимера стратифицированный — метад нанясення палімера стратыфікаваны 
метод наплавки сжатой дугой — метад наплаўкі сціснутай дугой 
метод направленного затвердевания — метад накіраванага зацвердзявання 
метод нейтронографии — метад нейтронаграфіі 
метод обоснованный — метад абгрунтаваны 
метод общий — метад агульны 
метод операторный — метад аператарны 
метод описания — метад апісання 
метод определения характеристик — метад вызначэння характарыстык 
метод оптико-электронного сканирования — метад оптыка-электроннага сканіравання 
метод оптический — метад аптычны 
метод осаждения импульсных потоков плазмы — метад асаджэння імпульсных патокаў плазмы 
метод отображения — метад адвображання 
метод оценки — метад ацэнкі 
метод параметризации — метад параметрызацыі 
метод перспективный — метад перспектыўны 
метод пластической деформации — метад пластычнай дэфармацыі 
метод плоских температурных волн — метад плоскіх тэмпературных хваль 
метод пневмоэкструзии расплава — метад пнеўмаэкструзіі расплаву 
метод полуклассический — метад паўкласічны 
метод получения — метад атрымання 
метод послойного анализа — метад паслойнага аналізу 
метод построения приближённых решений — метад пабудовы прыбліжаных рашэнняў 
метод предложенный — метад прапанаваны 
метод прецизионный — метад прэцызійны 
метод прогнозирования — метад прагназіравання 
метод программно реализованный — метад праграмна рэалізаваны 
метод прямой — метад прамы 
метод Х-радиометрии — метад Х-радыеметрыі 
метод радиометрический — метад радыеметрычны 
метод разработанный — метад распрацаваны 
метод растровой электронной микроскопии — метад растравай электроннай мікраскапіі 
метод расчёта — метад разліку 
метод расчёта апертурный — метад разліку апертурны 
метод расчётный — метад разліковы 
метод регистрации — метад рэгістрацыі 
метод регуляризации — метад рэгулярызацыі 
метод решения — метад рашэння 
метод самосогласованного поля Хартри-Фока — метад самаўзгодненага поля Хартры-Фока 
метод синтеза — метад сінтэзу 
метод сканирующей туннельной микроскопии — метад сканіруючай [сканіравальнай] тунэльнай мікраскапіі 
метод скоростной — метад хуткасны 
метод спекания композиций — метад спякання кампазіцый 
метод спектроскопический — метад спектраскапічны 
метод сплошного неразрушающего контроля — метад суцэльнага неразбураючага кантролю 
метод статистической регуляризации — метад статыстычнай рэгулярызацыі 
метод теоретически обоснованный — метад тэарэтычна абгрунтаваны 
метод термоциклической обработки — метад тэрмацыклічнай апрацоўкі 
метод токовихревой томоскопии — метад токавіхравой тамаскапіі 
метод тонкослойной хроматографии — метад танкаслойнай храматаграфіі 
метод точных штрафных функций — метад дакладных штрафных функцый 
метод тройной односторонней диффузии — метад трайной аднабаковай дыфузіі 
метод увеличения стабильности — метад павелічэння стабільнасці 
метод ультразвукового контроля — метад ультрагукавога кантролю 
метод упрочнения — метад умацавання 
метод фазово-поляризационный — метад фазава-палярызацыйны 
метод физический — метад фізічны 
метод формальный — метад фармальны 
метод формирования микроструктур — метад фарміравання мікраструктур 
метод функции Римана-Грина — метад функцыі Рымана-Грына 
метод цифрового управления — метад лічбавага кіравання 
метод червячной экструзии — метад чарвячнай экструзіі 
метод численного интегрирования — метад лікавага інтэгравання 
метод численного решения — метад лікавага рашэння 
метод численный — метад лікавы 
метод Чохральского — метад Чахральскага 
метод экономичный — метад эканамічны 
метод экспресс-контроля — метад экспрэс-кантролю 
метод экспрессного контроля — метад экспрэснага кантролю 
метод экстракционной хроматографии — метад экстракцыйнай храматаграфіі 
метод электродуговой — метад электрадугавы 
метод электродуговой металлизации — метад электрадугавой металізацыі 
метод электронографии — метад электронаграфіі 
метод электроспекания — метад электраспякання 
метод электрохимического анодирования — метад электрахімічнага анадзіравання 
метод электрохимического профилирования — метад электрахімічнага прафілявання 
метод энергоёмкий — метад энергаёмісты 
метод эффективный — метад эфектыўны
методика — методыка, -кі 
методика диагностики — методыка дыягностыкі 
методика диагностическая — методыка дыягнастычная 
методика идентификации микрорельефа поверхности — методыка ідэнтыфікацыі мікрарэльефу паверхні 
методика ИК-спектральная — методыка ІЧ-спектральная 
методика испытания узлов машин — методыка выпрабавання вузлоў машын 
методика исследования — методыка даследавання 
методика калибровки — методыка каліброўкі 
методика конструктивная — методыка канструктыўная 
методика люминесцентная — методыка люмінесцэнтная 
методика моделирования — методыка мадэліравання 
методика неразрушающей диагностики — методыка неразбураючай дыягностыкі 
методика обработки полученной информации — методыка апрацоўкі атрыманай інфармацыі 
методика оптическая — методыка аптычная 
методика оригинальная — методыка арыгінальная 
методика оценки — методыка ацэнкі 
методика подготовки поверхности изделий — методыка падрыхтоўкі паверхні вырабаў 
методика практически важная — методыка практычна важная 
методика предложенная — методыка прапанаваная 
методика проведения исследований — методыка правядзення даследаванняў 
методика проектирования — методыка праектавання 
методика разработанная — методыка распрацаваная 
методика расчёта — методыка разліку 
методика расчётной оценки — методыка разліковай ацэнкі 
методика расчётно-экспериментальной оценки — методыка разлікова-эксперыментальнай ацэнкі 
методика тестирования — методыка тэсціравання 
методика ускоренных испытаний — методыка паскораных выпрабаванняў 
методика утончения — методыка патанчэння 
методика эксперимента — методыка эксперыменту
методический — метадычны
методологический — метадалагічны
методология — метадалогія, -гіі 
методология инженерного проектирования — метадалогія інжынернага праектавання
методы — метады, -даў 
методы алгебраической геометрии — метады алгебраічнай геаметрыі 
методы искусственного интеллекта — метады штучнага інтэлекту 
методы квантовой теории поля — метады квантавай тэорыі поля 
методы линейной алгебры — метады лінейнай алгебры 
методы литографии «сухие» — метады літаграфіі «сухія» 
методы плоской анизотропной теории упругости — метады плоскай анізатропнай тэорыі пругкасці 
методы теории групп — метады тэорыі груп 
методы электрические — метады электрычныя 
методы ядерной физики — метады ядзернай фізікі
метрика — метрыка, -кі
метрический — метрычны
метр (м) — метр (м), метра
метрологический — метралагічны
метрология — метралогія, -гіі
метчик — метчык, -ка
механизм — 
1. (машина, устройство) механізм, -ма; 
2. (процесса, явления) механізм, -му 
механизм взаимодействия — механізм узаемадзеяння 
механизм возбуждения — механізм узбуджэння 
механизм записи голограммы — механізм запісу галаграмы 
механизм кристаллизации — механізм крышталізацыі 
механизм машины — механізм машыны 
механизм преобразования энергии — механізм пераўтварэння энергіі 
механизм приводной — механізм прывадны 
механизм процесса взаимодействия — механізм працэсу ўзаемадзеяння 
механизм радикальный — механізм радыкальны 
механизм расширения уровней — механізм расшырэння ўзроўняў 
механизм реакции — механізм рэакцыі 
механизм сверхпроводимости — механізм звышправоднасці 
механизм фазового перехода — механізм фазавага пераходу 
механизм фазового преобразования — механізм фазавага пераўтварэння 
механизм формирования — механізм фарміравання 
механизм фотоокисления — механізм фотаакіслення 
механизм функционирования — механізм функцыяніравання 
механизм эксиплексный — механізм эксіплексны
механика — механіка, -кі 
механика деформируемого твёрдого тела — механіка дэфармуемага цвёрдага цела 
механика металлополимерных систем — механіка металапалімерных сістэм
механический — механічны
механоакустический — механаакустычны
механодеструкция — механадэструкцыя, -цыі 
механодеструкция резины — механадэструкцыя гумы
механосборочный — механазборачны
миграция — міграцыя, -цыі 
миграция атмосферная — міграцыя атмасферная 
миграция загрязнения по территории — міграцыя забруджвання па тэрыторыі 
миграция радиоактивных частиц — міграцыя радыеактыўных часцінак 
миграция триплетных возбуждений — міграцыя трыплетных узбуджэнняў 
миграция энергии — міграцыя энергіі
микроампер (мА) — мікраампер (мА), -ра
микроволновый — мікрахвалевы
микродефект — мікрадэфект, -ту 
микродефект поверхностный — мікрадэфект паверхневы
микроджоуль (мДж) — мікраджоўль (мДж), -ля
микрозонарный — мікразанарны
микрокапля — мікракропля, -лі
микроколебание — мікраваганне, -ння
микроколебания — мікраваганні, -нняў 
микроколебания условий кристаллизации — мікраваганні ўмоў крышталізацыі
микрокоммутационный — мікракамутацыйны
микрокомпьютер — мікракамп'ютэр, -ра
микрокристалл — мікракрышталь, -ля 
микрокристалл молекулярный — мікракрышталь малекулярны 
микрокристалл полупроводниковый — мікракрышталь паўправадніковы
микрокристаллит — мікракрышталіт, -ту
микрокристаллический — мікракрышталічны
микролегирование — мікралегіраванне, -ння 
микролегирование обработанных поверхностей — мікралегіраванне апрацаваных паверхняў
микролинза — мікралінза, -зы
микролинзовый — мікралінзавы
микролунка — мікралунка, -кі
микромакросъёмка — мікрамакраздымка, -кі
микрометр (инструмент) — мікрометр, -ра
микрометр (мкм) — мікраметр (мкм), -ра
микромеханика — мікрамеханіка, -кі 
микромеханика структурная — мікрамеханіка структурная
микронапряжение — мікранапружанне, -ння
микрон (мк) — мікрон (мк), -на
микрооптика — мікраоптыка, -кі
микрооптический — мікрааптычны
микропора — мікрапора, -ры
микропористый — мікрапорысты
микроприбор — мікрапрыбор, -ра 
микроприбор вакуумный — мікрапрыбор вакуумны 
микроприбор дефлекторный — мікрапрыбор дэфлектарны
микропроцессор — мікрапрацэсар, -ра
микропроцессорный — мікрапрацэсарны
микрореле ср. — мікрарэле нескл. ср. 
микрореле плёночное — мікрарэле плёначнае
микрорельеф — мікрарэльеф, -фу 
микрорельеф поверхности — мікрарэльеф паверхні
микросборка — мікразборка, -кі 
микросборка электронная — мікразборка электронная
микросварка — мікразварка, -кі 
микросварка ультразвуковая — мікразварка ультрагукавая
микросварной — мікразварны
микросегментный — мікрасегментны
микросекунда (мкс) — мікрасекунда (мкс), -ды
микросекундный — мікрасекундны
микроскоп — мікраскоп, -па 
микроскоп атомно-силовой (АСМ) — мікраскоп атамна-сілавы (АСМ) 
микроскоп сканирующий — мікраскоп сканіруючы [сканіравальны] 
микроскоп сканирующий туннельный (СТМ) — мікраскоп сканіруючы [сканіравальны] тунэльны (СТМ) 
микроскоп электронный — мікраскоп электронны
микроскопический — мікраскапічны
микроскопия — мікраскапія, -піі 
микроскопия атомно-силовая — мікраскапія атамна-сілавая 
микроскопия растровая электронная — мікраскапія растравая электронная 
микроскопия сканирующая зондовая — мікраскапія сканіруючая [сканіравальная] зондавая 
микроскопия сканирующая туннельная — мікраскапія сканіруючая [сканіравальная] тунэльная 
микроскопия электронная — мікраскапія электронная
микрослоистость — мікраслаістасць, -ці
микроструктура — мікраструктура, -ры 
микроструктура диэлектрическая — мікраструктура дыэлектрычная 
микроструктура облака — мікраструктура воблака 
микроструктура стратосферного аэрозольного слоя — мікраструктура стратасфернага аэразольнага слоя
микроструктурный — мікраструктурны
микроструя ж. — мікраструмень, -ня м.
микросхема — мікрасхема, -мы 
микросхема интегральная (ИМС) — мікрасхема інтэгральная (ІМС) 
микросхема повышенной интеграции — мікрасхема павышанай інтэграцыі 
микросхема функциональная — мікрасхема функцыянальная
микротвёрдость — мікрацвёрдасць, -ці 
микротвёрдость усреднённая — мікрацвёрдасць усярэдненая
микротрибометр — мікратрыбометр, -ра
микротриод — мікратрыёд, -да 
микротриод планарный — мікратрыёд планарны
микроуровень — мікраўзровень, -роўню
микрофон — мікрафон, -на 
микрофон конденсаторный — мікрафон кандэнсатарны 
микрофон электретный — мікрафон электрэтны
микрофонный — мікрафонны
микрочастица — мікрачасцінка, -кі 
микрочастица сферическая — мікрачасцінка сферычная
микрошероховатость — мікрашурпатасць, -ці
микроЭВМ ж. — мікраЭВМ нескл. ж.
микроэлектроника — мікраэлектроніка, -кі
микроэлектронный — мікраэлектронны
миллиард (млрд.) — мільярд (млрд.), -да
миллиграмм (мг) — міліграм (мг), -ма
миллиметр (мм) — міліметр (мм), -ра
миллион (млн.) — мільён (млн.), -на
миллисекунда (мс) — мілісекунда (мс), -ды
миллисекундный — мілісекундны
минерал — мінерал, -лу
минеральный — мінеральны
миниатюрный — мініяцюрны
мини-косилка — міні-касілка, міні-касілкі
минимальный — мінімальны
минимизация — мінімізацыя, -цыі 
минимизация времени обслуживания требований — мінімізацыя часу абслугоўвання патрабаванняў 
минимизация площади оболочки — мінімізацыя плошчы абалонкі 
минимизация среднеквадратичного отклонения — мінімізацыя сярэднеквадратычнага адхілення
минимизировать — мінімізаваць
минимизирующий — 
1. прил. мінімізуючы [мінімізавальны]; 
2. прич. які мінімізуе
минимум — мінімум, -му 
минимум интерференционный — мінімум інтэрферэнцыйны 
минимум квадратичного риска — мінімум квадратычнай рызыкі 
минимум неправильного распознавания — мінімум няправільнага распазнавання 
минимум риска возникновения аварии — мінімум рызыкі ўзнікнення аварыі
мини-ЭВМ ж. — міні-ЭВМ нескл. ж.
минута (мин) — мінута (мін), -ты
миоглобин — міяглабін, -ну
мишенный — мішэнны
мишень — мішэнь, -ні 
мишень больших размеров — мішэнь вялікіх памераў 
мишень металлическая — мішэнь металічная 
мишень неполяризованная — мішэнь непалярызаваная 
мишень пироэлектрическая — мішэнь піраэлектрычная 
мишень поляризованная — мішэнь палярызаваная 
мишень распылительной установки — мішэнь распыляльнай устаноўкі 
мишень термоядерная — мішэнь тэрмаядзерная
мнение — меркаванне, -ння
многоаспектный — шматаспектны
многоатомный — шмататамны
многовекторный — шматвектарны
многоволновой — шматхвалевы
многогранник — шматграннік, -ка 
многогранник выпуклый — шматграннік выпуклы
многогранный — шматгранны
многодикторность — шматдыктарнасць, -ці
многодоменный — шматдаменны
многозарядный — шматзарадны
многозональный — шматзанальны
многоимпульсный — мнагаімпульсны
многокадровый — шматкадравы
многоканальный — шматканальны
многокомпонентный — шматкампанентны
многократный — мнагакратны
многокритериальный — шматкрытэрыяльны
многолучевой — шматпрамянёвы
многомерный — мнагамерны
многообразие ср. — 
1. мат. мнагастайнасць, -ці ж.; 
2. (разнообразие) разнастайнасць, -ці ж. 
многообразие алгебраическое — мнагастайнасць алгебраічная 
многообразие групповое — мнагастайнасць групавая 
многообразие дифференцируемое — мнагастайнасць дыферэнцыруемая 
многообразие линейно параметризованное — мнагастайнасць лінейна параметрызаваная 
многообразие перестановочных элементов — мнагастайнасць перастановачных элементаў 
многообразие представлений — мнагастайнасць прадстаўленняў 
многообразие размерности N — мнагастайнасць размернасці N 
многообразие Севери-Брауэра — мнагастайнасць Северы-Браўэра 
многообразие специальное — мнагастайнасць спецыяльная
многообразность — шматвобразнасць, -ці 
многообразность представлений групп — шматвобразнасць прадстаўленняў груп 
многообразность характеров свободной группы — шматвобразнасць характараў свабоднай групы
многоосный — шматвосевы
многопараметрический — шматпараметрычны
многопарность — мнагапарнасць, -ці 
многопарность цевочного зацепления — мнагапарнасць цэўкавага зачаплення
многопроцессорный — шматпрацэсарны
многопучковый — шматпучковы
многослойный — шматслойны
многостадийный — шматстадыйны
многоступенчатый — шматступеньчаты
многотактный — мнагатактавы
многоуровневый — шматузроўневы
многофазный — шматфазны
многофакторный — шматфактарны
многофотонный — шматфатонны
многофункциональный — шматфункцыянальны
многоцветный — шматколерны
многоцелевой — мнагамэтавы
многочастотный — шматчастотны
многочлен — мнагачлен, -на 
многочлен интерполяционный — мнагачлен інтэрпаляцыйны
многошаговый — шматкрокавы
многоэлементный — шматэлементны
множество — мноства, -ва 
множество действительных чисел — мноства рэчаісных лікаў 
множество значений — мноства значэнняў 
множество инвариантное — мноства інварыянтнае 
множество интегральное — мноства інтэгральнае 
множество компактное — мноства кампактнае 
множество многогранное — мноства шматграннае 
множество операторное — мноства аператарнае 
множество открытое — мноства адкрытае 
множество предельное — мноства гранічнае 
множество пустое — мноства пустое 
множество размытое — мноства размытае 
множество решений — мноства рашэнняў 
множество спектральное — мноства спектральнае 
множество точек — мноства пунктаў 
множество уровня — мноства ўзроўню 
множество характеристическое — мноства характарыстычнае 
множество широкое — мноства шырокае
множитель — множнік, -ка 
множитель нормирующий — множнік нарміруючы [нарміравальны] 
множитель предэкспоненциальный — множнік перадэкспаненцыяльны
мобильность — мабільнасць, -ці 
мобильность пакета программ — мабільнасць пакета праграм
мобильный — мабільны
мода (собственное колебание или волна) — мода, -ды 
мода волновода — мода хвалявода 
мода излучения поляризационная — мода выпраменьвання палярызацыйная 
мода колебаний — мода ваганняў 
мода локальная — мода лакальная 
мода поперечная — мода папярочная 
мода продольная — мода падоўжная 
мода резонатора — мода рэзанатара 
мода собственная — мода ўласная
моделирование — мадэліраванне, -ння 
моделирование аварии — мадэліраванне аварыі 
моделирование геометрическое — мадэліраванне геаметрычнае 
моделирование компьютерное — мадэліраванне камп'ютэрнае 
моделирование крупномасштабное — мадэліраванне буйнамаштабнае 
моделирование логическое — мадэліраванне лагічнае 
моделирование математическое — мадэліраванне матэматычнае 
моделирование методом Монте-Карло — мадэліраванне метадам Монтэ-Карла 
моделирование объектов — мадэліраванне аб'ектаў 
моделирование параметрическое — мадэліраванне параметрычнае 
моделирование пространственное — мадэліраванне прасторавае 
моделирование процесса — мадэліраванне працэсу 
моделирование прямое статистическое — мадэліраванне прамое статыстычнае 
моделирование расчётно-аналитическое — мадэліраванне разлікова-аналітычнае 
моделирование субмикрорельефа — мадэліраванне субмікрарэльефу 
моделирование статистическое — мадэліраванне статыстычнае 
моделирование теоретическое — мадэліраванне тэарэтычнае 
моделирование технологическое — мадэліраванне тэхналагічнае 
моделирование физико-топологическое — мадэліраванне фізіка-тапалагічнае 
моделирование цифровое — мадэліраванне лічбавае 
моделирование численное — мадэліраванне лікавае
моделировать — мадэліраваць
моделируемый — мадэліруемы
моделирующий — мадэліруючы [мадэліравальны]
модель — мадэль, -лі 
модель автоматная — мадэль аўтаматная 
модель алгоритмическая — мадэль алгарытмічная 
модель альтернативная — мадэль альтэрнатыўная 
модель анизотропная — мадэль анізатропная 
модель аппаратно-программная — мадэль апаратна-праграмная 
модель апробированная — мадэль апрабіраваная 
модель базовая — мадэль базавая 
модель выплавляемая — мадэль выплаўляемая 
модель двухуровневая — мадэль двухузроўневая 
модель динамическая — мадэль дынамічная 
модель иерархическая — мадэль іерархічная 
модель инфологическая — мадэль інфалагічная 
модель итерационная — мадэль ітэрацыйная 
модель квантовая — мадэль квантавая 
модель кварковая — мадэль кваркавая 
модель кластерная — мадэль кластэрная 
модель клеточно-автоматная — мадэль клетачна-аўтаматная 
модель компьютерная — мадэль камп'ютэрная 
модель конечномерная — мадэль канечнамерная 
модель конечно-элементная — мадэль канечна-элементная 
модель конструктивная — мадэль канструктыўная 
модель линейная — мадэль лінейная 
модель локальная — мадэль лакальная 
модель малопараметрическая — мадэль малапараметрычная 
модель математическая — мадэль матэматычная 
модель модифицированная — мадэль мадыфікаваная 
модель нейронная — мадэль нейронная 
модель нелинейная — мадэль нелінейная 
модель необходимая — мадэль неабходная 
модель обучения — мадэль навучання 
модель объекта — мадэль аб'екта 
модель опасной зоны — мадэль небяспечнай зоны 
модель оптическая — мадэль аптычная 
модель плазмы радиационно-столкновительная — мадэль плазмы радыяцыйна-сутыкняльная 
модель поведения материала — мадэль паводзін матэрыялу 
модель потенциальная — мадэль патэнцыяльная 
модель предложенная — мадэль прапанаваная 
модель программная — мадэль праграмная 
модель пространственная — мадэль прасторавая 
модель процесса — мадэль працэсу 
модель разработанная — мадэль распрацаваная 
модель рассуждений эксперта — мадэль разважанняў эксперта 
модель сетевая — мадэль сеткавая 
модель составная — мадэль састаўная 
модель статистическая — мадэль статыстычная 
модель стохастическая — мадэль стахастычная 
модель струнная — мадэль струнная 
модель существующая — мадэль існуючая 
модель теоретическая — мадэль тэарэтычная 
модель точно решаемая — мадэль дакладна рашаемая 
модель траекторная — мадэль траекторная 
модель трёхуровневая — мадэль трохузроўневая 
модель Ферми статистическая — мадэль Фермі статыстычная 
модель физико-математическая — мадэль фізіка-матэматычная 
модель физико-химическая — мадэль фізіка-хімічная 
модель физическая — мадэль фізічная 
модель формирования новых знаний — мадэль фарміравання новых ведаў 
модель функциональная — мадэль функцыянальная 
модель численная — мадэль лікавая 
модель экспериментальная — мадэль эксперыментальная 
модель электронная — мадэль электронная 
модель яркой фазы галактик — мадэль яркай фазы галактык
модельный — мадэльны
модем — мадэм, -ма
модернизация — мадэрнізацыя, -цыі
модернизированный — мадэрнізаваны
модернизировать — мадэрнізаваць
модификатор — 
1. (устройство) мадыфікатар, -ра; 
2. (вещество) мадыфікатар, -ру 
модификатор пластифицирующего типа — мадыфікатар пластыфікуючага [пластыфікавальнага] тыпу
модификация — мадыфікацыя, -цыі 
модификация вюртцитная — мадыфікацыя вюртцытная 
модификация кубическая — мадыфікацыя кубічная 
модификация поверхности пучками ионов — мадыфікацыя паверхні пучкамі іонаў 
модификация путём поверхностной полимеризации — мадыфікацыя шляхам паверхневай полімерызацыі 
модификация структурная — мадыфікацыя структурная
модифицирование — мадыфікаванне, -ння 
модифицирование плазмоэлектрохимической обработкой под водой — мадыфікаванне плазмаэлектрахімічнай апрацоўкай пад вадой 
модифицирование поверхности металла — мадыфікаванне паверхні металу
модифицированный — мадыфікаваны
модифицирующий — мадыфікуючы [мадыфікавальны]
модулированный — мадуляваны
модулируемый — мадулюемы
модуль — модуль, -ля 
модуль автономный — модуль аўтаномны 
модуль всестороннего сжатия — модуль усебаковага сціскання 
модуль диодно-транзисторный — модуль дыёдна-транзістарны 
модуль интерфейсный — модуль інтэрфейсны 
модуль лазерный записывающий — модуль лазерны запісваючы [запісвальны] 
модуль оптоэлектронный — модуль оптаэлектронны 
модуль программный — модуль праграмны 
модуль программы — модуль праграмы 
модуль программы абсолютный — модуль праграмы абсалютны 
модуль программы загрузочный — модуль праграмы загрузачны 
модуль программы объектный — модуль праграмы аб'ектны 
модуль прокалки, заливки и охлаждения форм — модуль напальвання, заліўкі і ахалоджвання форм 
модуль пьезоэлектрический — модуль п'езаэлектрычны 
модуль системы — модуль сістэмы 
модуль Стейнберга — модуль Стэйнберга 
модуль управления — модуль кіравання 
модуль упругости — модуль пругкасці 
модуль фотоприёмный — модуль фотапрыёмны
модульный — модульны
модуль-приёмник — модуль-прыёмнік, модуля-прыёмніка
модулярность — мадулярнасць, -ці
модулярный — мадулярны
модулятор — мадулятар, -ра 
модулятор акустооптический — мадулятар акустааптычны 
модулятор волноводный — мадулятар хваляводны 
модулятор оптоэлектронный — мадулятар оптаэлектронны 
модулятор светового потока — мадулятар светлавога патоку
модуляция — мадуляцыя, -цыі 
модуляция амплитудно-широтная — мадуляцыя амплітудна-шыротная 
модуляция внешняя — мадуляцыя знешняя 
модуляция гармоническая — мадуляцыя гарманічная 
модуляция добротности — мадуляцыя дыхтоўнасці 
модуляция излучения — мадуляцыя выпраменьвання 
модуляция многоканальная — мадуляцыя шматканальная 
модуляция направлений анизотропии — мадуляцыя напрамкаў анізатрапіі 
модуляция неадиабатическая — мадуляцыя неадыябатычная 
модуляция периодическая — мадуляцыя перыядычная 
модуляция полная — мадуляцыя поўная 
модуляция поляризационно-независимая — мадуляцыя палярызацыйна-незалежная 
модуляция потерь — мадуляцыя страт 
модуляция пространственно-временная — мадуляцыя прасторава-часавая 
модуляция света — мадуляцыя святла 
модуляция светового потока — мадуляцыя светлавога патоку 
модуляция частоты — мадуляцыя частаты 
модуляция частоты стохастическая — мадуляцыя частаты стахастычная
молекула — малекула, -лы 
молекула в возбуждённом состоянии — малекула ва ўзбуджаным стане 
молекула в основном состоянии — малекула ў асноўным стане 
молекула возбуждённая — малекула ўзбуджаная 
молекула двухатомная — малекула двухатамная 
молекула диффундирующая — малекула дыфундзіруючая 
молекула исходная — малекула зыходная 
молекула многоатомная — малекула шмататамная 
молекула свободная — малекула свабодная 
молекула сложная — малекула складаная 
молекула типа асимметричного волчка — малекула тыпу асіметрычнага ваўчка 
молекула триплетная — малекула трыплетная
молекулы — малекулы, -кул 
молекулы окружающие — малекулы навакольныя 
молекулы, охлаждённые в струях — малекулы, ахалоджаныя ў струменях 
молекулы с сопряжёнными связями — малекулы са спалучанымі сувязямі
молекулярный — малекулярны
молибден (Mo) — малібдэн, -ну
молибденовый — малібдэнавы
молярность — малярнасць, -ці
молярный — малярны
момент — момант, -ту 
момент времени произвольный — момант часу адвольны 
момент высшего порядка — момант вышэйшага парадку 
момент заверения обслуживания взвешенный — момант завярэння абслугоўвання ўзважаны 
момент количества движения — момант колькасці руху 
момент коррелятивный — момант карэлятыўны 
момент магнитный — момант магнітны 
момент силы — момант сілы 
момент скачкообразного изменения — момант скачкападобнага змянення 
момент собственный — момант уласны 
момент спиновый — момант спінавы 
момент спиновый магнитный — момант спінавы магнітны 
момент угловой — момант вуглавы 
момент факториальный — момант фактарыяльны 
момент ядра радиальный — момант ядра радыяльны
монитор — манітор, -ра
мониторинг — маніторынг, -гу 
мониторинг аэрокосмический — маніторынг аэракасмічны 
мониторинг дистанционный — маніторынг дыстанцыйны 
мониторинг земной поверхности — маніторынг зямной паверхні 
мониторинг окружающей среды — маніторынг навакольнага асяроддзя 
мониторинг спутниковый — маніторынг спадарожнікавы 
мониторинг экологический — маніторынг экалагічны
монодисперсность — монадысперснасць, -ці
монодисперсный — монадысперсны
монодоменность — монадаменнасць, -ці 
монодоменность кристалла — монадаменнасць крышталя
монодоменный — монадаменны
моноимпульс — манаімпульс, -су 
моноимпульс удвоенной частоты — манаімпульс падвоенай частаты
моноимпульсный — манаімпульсны
моноканал — монаканал, -ла
монокинетический — монакінетычны
моноклинный — манаклінны
монокристалл — монакрышталь, -ля 
монокристалл висмута — монакрышталь вісмуту 
монокристалл крупный — монакрышталь буйны 
монокристалл нитевидный — монакрышталь ніцепадобны 
монокристалл объёмный — монакрышталь аб'ёмны 
монокристалл пластинчатый — монакрышталь пласцінчаты 
монокристалл сверхпроводящий — монакрышталь звышправодны 
монокристалл совершенный — монакрышталь дасканалы
монокристаллический — монакрышталічны
монолитизация — маналітызацыя, -цыі
моном — маном, -му 
моном канонический — маном кананічны
мономер — манамер, -ра 
мономер металлоорганического соединения — манамер металаарганічнага злучэння 
мономер фосфатсодержащий — манамер фасфатзмяшчальны 
мономер фторсодержащего соединения — манамер фторзмяшчальнага злучэння
мономиальный — монаміяльны
монополь м. — манаполь, -ля м. 
монополь магнитный — манаполь магнітны
монопольный — манапольны
моносилан — монасілан, -ну
моносилановый — монасіланавы
монослой — манаслой, -лоя 
монослой дискретных рассеивателей — манаслой дыскрэтных рассейвальнікаў
монотонно — манатонна 
монотонно возрастающий — манатонна ўзрастаючы 
монотонно убывающий — манатонна ўбываючы
монотонный — манатонны
монохроматизация — монахраматызацыя, -цыі
монохроматизированный — монахраматызаваны
монохроматический — монахраматычны
монохроматичность — монахраматычнасць, -ці
монохроматор — монахраматар, -ра 
монохроматор двухкристальный — монахраматар двухкрыштальны 
монохроматор сканирующий — монахраматар сканіруючы [сканіравальны]
монтаж — мантаж, -жу 
монтаж установки — мантаж устаноўкі
монтажный — мантажны
МОП-структура (структура металл-окисел-полупроводник) — МВП-структура (структура метал-вокісел-паўправаднік), МВП-структуры
морской — марскі
морфологический — марфалагічны
морфология — марфалогія, -гіі 
морфология математическая — марфалогія матэматычная
мост — мост, моста 
мост трансформаторный — мост трансфарматарны 
мост четырёхплечевой — мост чатырохплечавы
мостик — мосцік, -ка 
мостик фениленовый — мосцік феніленавы
мостиковый — мосцікавы
мостовой — маставы
мотор — матор, -ра
моторный — маторны
мощность — магутнасць, -ці 
мощность большая — магутнасць вялікая 
мощность возбуждения — магутнасць узбуджэння 
мощность дозы — магутнасць дозы 
мощность излучения — магутнасць выпраменьвання 
мощность импульсов излучения — магутнасць імпульсаў выпраменьвання 
мощность критическая — магутнасць крытычная 
мощность лампы накаливания — магутнасць лямпы напальвання 
мощность накачки — магутнасць напампоўкі 
мощность оптических сигналов — магутнасць аптычных сігналаў 
мощность отеплительного прибора — магутнасць ацяпляльнага прыбора 
мощность падающего излучения — магутнасць падаючага выпраменьвання 
мощность поглощённой энергии — магутнасць паглынутай энергіі 
мощность потребляемая — магутнасць спажываемая 
мощность пульсаций интенсивности — магутнасць пульсацый інтэнсіўнасці 
мощность реактора — магутнасць рэактара 
мощность резонатора — магутнасць рэзанатара 
мощность самофокусировки — магутнасць самафакусіроўкі 
мощность сигнала на входе — магутнасць сігналу на ўваходзе 
мощность средняя — магутнасць сярэдняя 
мощность тепловая — магутнасць цеплавая 
мощность теплового рассеяния аппаратуры — магутнасць цеплавога рассеяння апаратуры 
мощность тока — магутнасць току 
мощность удельная — магутнасць удзельная 
мощность управляющая — магутнасць кіруючая [кіравальная] 
мощность ускорителя — магутнасць паскаральніка 
мощность шума — магутнасць шуму 
мощность экспериментальной установки — магутнасць эксперыментальнай устаноўкі 
мощность энерговклада — магутнасць энергаўкладу
мощный — магутны
мрамор — мармур, -ру
мультимикропроцессор — мультымікрапрацэсар, -ра
мультимикропроцессорный — мультымікрапрацэсарны
мультипликативный — мультыплікатыўны
мультипликация — мультыплікацыя, -цыі 
мультипликация лазерного луча — мультыплікацыя лазернага праменя
мультистабильность — мультыстабільнасць, -ці
мультистабильный — мультыстабільны
мутный — мутны
муфта — муфта, -ты 
муфта втулочно-пальцевая — муфта ўтулкава-пальцавая 
муфта магнитная — муфта магнітная
мышьяк (As) — мыш'як, -ку
мышьяковый — мыш'яковы
мю-мезон — мю-мезон, мю-мезона
мюон — мюон, -на
мюонный — мюонны
мягкий — мяккі

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)