Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


эвольвента - эвальвента, -ты
эвольвентный - эвальвентны
эволюционный - эвалюцыйны
эволюция - эвалюцыя, -цыі
эвтектика - эўтэктыка, -кі 
эвтектика вырожденная - эўтэктыка выраджаная 
эвтектика карбидной фазы - эўтэктыка карбіднай фазы
эвтектический - эўтэктычны
эйнштейний (Es) - эйнштэйній, -нію
эквиатомный - эквіатамны
эквивалент - эквівалент, -ту 
эквивалент рентгена биологический (бэр) - эквівалент рэнтгена біялагічны (бэр) 
эквивалент рентгена физический (фэр) - эквівалент рэнтгена фізічны (фэр)
эквивалентность - эквівалентнасць, -ці
эквивалентный - эквівалентны
эквидистанта - эквідыстанта, -ты
эквидистантный - эквідыстантны
эквимолярный - эквімалярны
эквипотенциальный - эквіпатэнцыяльны
экзотермический - экзатэрмічны
экологически - экалагічна 
экологически безвредный - экалагічна бясшкодны 
экологически безопасный - экалагічна бяспечны 
экологически совместимый - экалагічна сумяшчальны 
экологически чистый - экалагічна чысты
экологический - экалагічны
экология - экалогія, -гіі
экономичность - эканамічнасць, -ці
экономичный - эканамічны
экономия - эканомія, -міі 
экономия материала - эканомія матэрыялу 
экономия металлопроката - эканомія металапракату 
экономия тепла - эканомія цяпла 
экономия электроэнергии - эканомія электраэнергіі
экран - экран, -на
экранирование - экраніраванне, -ння
экранировка - экраніроўка, -кі 
экранировка центрального атома - экраніроўка цэнтральнага атама
эксимер - эксімер, -ра
эксимер-комплекс - эксімер-комплекс, эксімер-комплекса
эксимерный - эксімерны
эксиплекс - эксіплекс, -са
эксиплексный - эксіплексны
экситон - эксітон, -на 
экситон свободный - эксітон свабодны
экситонный - эксітонны
эксперимент - эксперымент, -ту 
эксперимент масс-спектральный - эксперымент мас-спектральны 
эксперимент натурный - эксперымент натурны 
эксперимент по физике высоких энергий - эксперымент па фізіцы высокіх энергій 
эксперимент проведённый - эксперымент праведзены 
эксперимент теплофизический - эксперымент цеплафізічны 
эксперимент численный - эксперымент лікавы
экспериментально - эксперыментальна 
экспериментально наблюдаемый - эксперыментальна назіраемы
экспериментально-статистический - эксперыментальна-статыстычны
экспериментальный - эксперыментальны
эксперт - эксперт, -та
экспертный - экспертны
эксплуатационный - эксплуатацыйны
эксплуатация - эксплуатацыя, -цыі 
эксплуатация в различных климатических зонах - эксплуатацыя ў розных кліматычных зонах 
эксплуатация опытно-промышленная - эксплуатацыя доследна-прамысловая 
эксплуатация сложного промышленного оборудования - эксплуатацыя складанага прамысловага абсталявання
эксплуатироваться - эксплуатавацца 
эксплуатироваться с нарушением безопасности - эксплуатавацца з парушэннем бяспекі
экспозиционный - экспазіцыйны
экспозиция - экспазіцыя, -цыі 
экспозиция детектора - экспазіцыя дэтэктара 
экспозиция непосредственная - экспазіцыя непасрэдная
экспонента - экспанента, -ты
экспоненциально - экспаненцыяльна 
экспоненциально спадающий - экспаненцыяльна спадаючы 
экспоненциально убывающий - экспаненцыяльна ўбываючы 
экспоненциально устойчивый - экспаненцыяльна ўстойлівы
экспоненциальный - экспаненцыяльны
экспонирование - экспанаванне, -ння
экспресс-анализ - экспрэс-аналіз, экспрэс-аналізу 
экспресс-анализ горных пород - экспрэс-аналіз горных парод 
экспресс-анализ промышленных стоков - экспрэс-аналіз прамысловых сцёкаў
экспресс-исследование - экспрэс-даследаванне, экспрэс-даследавання
экспресс-контроль - экспрэс-кантроль, экспрэс-кантролю 
экспресс-контроль качества изделий - экспрэс-кантроль якасці вырабаў 
экспресс-контроль поверхностных характеристик - экспрэс-кантроль паверхневых характарыстык
экспрессный - экспрэсны
экстинкция - экстынкцыя, -цыі 
экстинкция рентгеновских лучей - экстынкцыя рэнтгенаўскіх прамянёў
экстрагент - экстрагент, -ту 
экстрагент высокоселективный - экстрагент высокаселектыўны
экстракционный - экстракцыйны
экстракция - экстракцыя, -цыі
экстраполяция - экстрапаляцыя, -цыі 
экстраполяция полиномиальная - экстрапаляцыя полінаміяльная
экстремально - экстрэмальна 
экстремально высокий - экстрэмальна высокі
экстремальность - экстрэмальнасць, -ці
экстремальный - экстрэмальны
экстремум - экстрэмум, -му
экструдер - экструдэр, -ра
экструзионный - экструзійны
экструзия - экструзія, -зіі
эластический - эластычны
эластичный - эластычны
электрет - электрэт, -та
электретный - электрэтны
электрически - электрычна 
электрически активный - электрычна актыўны 
электрически взрывной - электрычна выбуховы
электрический - электрычны
электричество ср. - электрычнасць, -ці ж.
электроакустика - электраакустыка, -кі
электроакустический - электраакустычны
электрогидравлический - электрагідраўлічны
электрогидроимпульсный - электрагідраімпульсны
электрод - электрод, -да 
электрод медный - электрод медны 
электрод освещаемый - электрод асвятляемы 
электрод периодический управляющий - электрод перыядычны кіруючы [кіравальны] 
электрод плазмообразующий - электрод плазмаўтваральны 
электрод управляющий - электрод кіруючы [кіравальны]
электродвигатель - электрарухавік, -ка
электродвижущий - электрарухаючы
электродинамика - электрадынаміка, -кі 
электродинамика квантовая (КЭД) - электрадынаміка квантавая (КЭД)
электродинамический - электрадынамічны
электродиффузионный - электрадыфузійны
электродиффузия - электрадыфузія, -зіі
электродный - электродны
электродуга - электрадуга, -гі
электродуговой - электрадугавы
электроизмерительный - электравымяральны
электроизоляционный - электраізаляцыйны
электроизоляция - электраізаляцыя, -цыі
электроконтактный - электракантактны
электролит - электраліт, -ту 
электролит щавелево-кислый - электраліт шчаўева-кіслы
электролитический - электралітычны
электромагнитный - электрамагнітны
электрометр - электрометр, -ра
электрометрия - электраметрыя, -рыі
электромеханика - электрамеханіка, -кі
электромеханический - электрамеханічны
электрон - электрон, -на 
электрон внешний - электрон знешні 
электрон внутренний - электрон унутраны 
электрон возбуждённый - электрон узбуджаны 
электрон дважды возбуждённый - электрон двойчы ўзбуджаны 
электрон релятивистский - электрон рэлятывісцкі 
электрон сольватированный - электрон сальваціраваны 
электрон термализованный - электрон тэрмалізаваны 
электрон ускоренный - электрон паскораны
электронасос м. - электрапомпа, -пы ж.
электронвольт (эВ) - электронвольт (эВ), -та
электроника - электроніка, -кі 
электроника квантовая - электроніка квантавая 
электроника молекулярная - электроніка малекулярная
электронно-гидравлический - электронна-гідраўлічны
электронно-донорный - электронна-донарны
электронно-дырочный - электронна-дзірачны
электронно-колебательный - электронна-вагальны
электронно-лучевой - электронна-прамянёвы
электронно-микроскопический - электронна-мікраскапічны
электронно-оптический - электронна-аптычны
электронно-фононный - электронна-фанонны
электронный - электронны
электронограмма - электронаграма, -мы
электронограф - электранограф, -фа
электронография - электронаграфія, -фіі
электрон-позитронный - электрон-пазітронны
электрон-примесный - электрон-прымесны
электрон-фононный - электрон-фанонны
электроны - электроны, -наў 
электроны компрессионного потока - электроны кампрэсійнага патоку 
электроны монокинетические - электроны монакінетычныя
электрооборудование - электраабсталяванне, -ння
электрооптика - электраоптыка, -кі
электрооптический - электрааптычны
электроперенос - электраперанос, -су
электропитание - электрасілкаванне, -ння
электропластический - электрапластычны
электропроводимость - электраправоднасць, -ці
электропроводность - электраправоднасць, -ці
электропроводный - электраправодны
электропроводящий - электраправодзячы
электропрочность - электратрываласць, -ці
электрорадиотехнический - электрарадыётэхнічны
электроразмерный - электрапамерны
электроразрядный - электраразрадны
электрорелаксационный - электрарэлаксацыйны
электрореологический - электрарэалагічны
электрослабый - электраслабы
электроснабжение - электразабеспячэнне, -ння
электросопротивление - электрасупраціўленне, -ння 
электросопротивление примесное - электрасупраціўленне прымеснае
электроспекание - электраспяканне, -ння 
электроспекание кобальт-алмазных композиций - электраспяканне кобальт-алмазных кампазіцый
электростанция - электрастанцыя, -цыі 
электростанция атомная (АЭС) - электрастанцыя атамная (АЭС) 
электростанция тепловая (ТЭС) - электрастанцыя цеплавая (ЦЭС)
электростатика - электрастатыка, -кі
электростатический - электрастатычны
электрострикционный - электрастрыкцыйны
электрострикция - электрастрыкцыя, -цыі
электротеплоснабжение - электрацеплазабеспячэнне, -ння
электротермический - электратэрмічны
электротехника - электратэхніка, -кі
электротехнический - электратэхнічны
электрофизика - электрафізіка, -кі
электрофизический - электрафізічны
электрофорез - электрафарэз, -зу
электрофоретический - электрафарэтычны
электрохимический - электрахімічны
электрохромный - электрахромны
электроэнергия - электраэнергія, -гіі
электроэрозионный - электраэразійны
электроядерный - электраядзерны
элемент - элемент, -та 
элемент активный - элемент актыўны 
элемент активный объёмного типа - элемент актыўны аб'ёмнага тыпу 
элемент аэрирующий - элемент аэрыруючы [аэрыравальны] 
элемент бистабильный - элемент бістабільны 
элемент голограммный - элемент галаграмны 
элемент движущийся - элемент рухальны 
элемент детали - элемент дэталі 
элемент дефицитный - элемент дэфіцытны 
элемент дифракционный - элемент дыфракцыйны 
элемент карбидообразующий - элемент карбідаўтваральны 
элемент коммутации - элемент камутацыі 
элемент конструкции - элемент канструкцыі 
элемент конструкционный - элемент канструкцыйны 
элемент легколетучий - элемент лёгкалятучы 
элемент матрицы - элемент матрыцы 
элемент матричный - элемент матрычны 
элемент микролинзовый - элемент мікралінзавы 
элемент непростого порядка - элемент няпростага парадку 
элемент несущий - элемент нясучы 
элемент объёмный - элемент аб'ёмны 
элемент оптический бистабильный - элемент аптычны бістабільны 
элемент памяти - элемент памяці 
элемент пассивный - элемент пасіўны 
элемент плёночный - элемент плёначны 
элемент подвижный - элемент рухомы 
элемент процессорный - элемент працэсарны 
элемент пьезоэлектрический - элемент п'езаэлектрычны 
элемент рамы - элемент рамы 
элемент регулярный - элемент рэгулярны 
элемент редкоземельный (РЗЭ) - элемент рэдказямельны (РЗЭ) 
элемент режущий - элемент рэжучы 
элемент СБИС - элемент ЗВІС 
элемент системы - элемент сістэмы 
элемент солнечный - элемент сонечны 
элемент составляющий - элемент састаўляючы 
элемент существенный - элемент істотны 
элемент тепловыделяющий (твэл) - элемент цеплавыдзяляючы [цеплавыдзяляльны] (цвэл) 
элемент токсичный - элемент таксічны 
элемент топологический - элемент тапалагічны 
элемент трансурановый - элемент трансуранавы 
элемент трубчатый - элемент трубчасты 
элемент унипотентный - элемент уніпатэнтны 
элемент фоточувствительный - элемент фотаадчувальны 
элемент химический - элемент хімічны
элементарный - элементарны
элементный - элементны
элементы - элементы, -таў 
элементы микрооптики - элементы мікраоптыкі 
элементы перестановочные - элементы перастановачныя 
элементы разного конструкционного исполнения - элементы рознага канструкцыйнага выканання 
элементы с минимальными размерами - элементы з мінімальнымі памерамі 
элементы самодиагностики - элементы самадыягностыкі 
элементы тестовых структур - элементы тэставых структур 
элементы трансмиссии - элементы трасмісіі 
элементы цевочного зацепления - элементы цэўкавага зачаплення
эллипс - эліпс, -са 
эллипс поляризации - эліпс палярызацыі 
эллипс точности - эліпс дакладнасці
эллиптический - эліптычны
эллиптичность - эліптычнасць, -ці 
эллиптичность поляризации - эліптычнасць палярызацыі
элюирование - элюіраванне, -ння 
элюирование градиентное - элюіраванне градыентнае
эмиссионный - эмісійны
эмиссия - эмісія, -сіі
эмиттер - эмітэр, -ра
эмиттерный - эмітэрны
эмиттированный - эміціраваны
эмиттирующий - эміціруючы [эміціравальны]
эмпирический - эмпірычны
эмульгирование - эмульгаванне, -ння
энергетика - энергетыка, -кі 
энергетика ядерная - энергетыка ядзерная
энергетический - энергетычны
энергия - энергія, -гіі 
энергия активации - энергія актывацыі 
энергия анизотропии - энергія анізатрапіі 
энергия атомная - энергія атамная 
энергия возбуждения - энергія ўзбуджэння 
энергия высокая - энергія высокая 
энергия гамма-кванта - энергія гама-кванта 
энергия движения - энергія руху 
энергия излучения - энергія выпраменьвання 
энергия импульса - энергія імпульсу 
энергия кинетическая - энергія кінетычная 
энергия колебательная - энергія вагальная 
энергия корреляционная - энергія карэляцыйная 
энергия лучистая - энергія праменістая 
энергия механическая - энергія механічная 
энергия намагничивания - энергія намагнічвання 
энергия недостаточная для плавления - энергія, недастатковая для плаўлення 
энергия нижнего состояния - энергія ніжняга стану 
энергия поглощённая - энергія паглынуая 
энергия покоя - энергія спакою 
энергия постоянного тока - энергія пастаяннага току 
энергия потенциальная - энергія патэнцыяльная 
энергия потока ионов - энергія патоку іонаў 
энергия пучка дейтронов - энергія пучка дэйтронаў 
энергия световая - энергія светлавая 
энергия связи - энергія сувязі 
энергия солнечная - энергія сонечная 
энергия состояния - энергія стану 
энергия средняя - энергія сярэдняя 
энергия управляющего внешнего воздействия - энергія кіруючага [кіравальнага] знешняга ўздзеяння 
энергия Ферми - энергія Фермі 
энергия электрическая - энергія электрычная 
энергия ядерная - энергія ядзерная
энергоблок - энергаблок, -ка
энерговклад - энергаўклад, -ду
энерговыделение - энергавыдзяленне, -ння 
энерговыделение интенсивное - энергавыдзяленне інтэнсіўнае
энергоёмкий - энергаёмісты
энергоёмкость - энергаёмістасць, -ці 
энергоёмкость вязкого разрушения - энергаёмістасць вязкага разбурэння 
энергоёмкость привода - энергаёмістасць прывада
энергозатраты - энергазатраты, -рат ед. нет
энергоисточник м. - энергакрыніца, -цы ж. 
энергоисточник крупный - энергакрыніца буйная
энергонакопление - энерганакапленне, -ння
энергонасыщенный - энерганасычаны
энергоноситель - энерганосьбіт, -та 
энергоноситель газообразный - энерганосьбіт газападобны
энергообмен - энергаабмен, -ну
энергоперенос - энергаперанос, -су
энергопотребление - энергаспажыванне, -ння 
энергопотребление низкое - энергаспажыванне нізкае
энергоресурсы - энергарэсурсы, -саў
энергосберегающий - энергазберагаючы [энергазберагальны]
энергосбережение - энергазберажэнне, -ння
энергоснабжение - энергазабеспячэнне, -ння
энергоустановка - энергаўстаноўка, -кі
энтальпия - энтальпія, -піі
энтропия - энтрапія, -піі
эпиморфизм - эпімарфізм, -му 
эпиморфизм алгебр естественный - эпімарфізм алгебр натуральны
эпитаксиальный - эпітаксіяльны
эпитаксия - эпітаксія, -сіі 
эпитаксия лазерная - эпітаксія лазерная
эпоксидный - эпаксідны
эпоксиполимер - эпаксіпалімер, -ра
эпоксисахарид - эпаксіцукрыд, -ду
ЭПР-спектроскопия - ЭПР-спектраскапія, ЭПР-спектраскапіі
эпюр [эпюра] - эпюр, -ра [эпюра, -ры] 
эпюр распределения контролируемого параметра по глубине - эпюр размеркавання кантралюемага параметра па глыбіні
эрбиевый - эрбіевы
эрбий (Er) - эрбій, -бію
эргатический - эргатычны
эргодический - эргадычны
эрозионный - эразійны
эрозия - эрозія, -зіі
эстиматор - эстыматар, -ра 
эстиматор оптимальный - эстыматар аптымальны
эталон - эталон, -на
эталонный - эталонны
этан - этан, -ну
этан-бис-хлорин - этан-біс-хларын, этан-біс-хларыну
этап - этап, -па 
этап образования - этап утварэння 
этап очередной - этап чарговы 
этап последующий - этап наступны 
этап процесса - этап працэсу 
этап синтеза - этап сінтэзу 
этап создания - этап стварэння
этиопорфирин - этыяпарфірын, -ну
эффект - эфект, -ту 
эффект барьерного типа - эфект бар'ернага тыпу 
эффект впервые выявленный - эфект упершыню выяўлены 
эффект вредный - эфект шкодны 
эффект временного сдвига - эфект часавага зруху 
эффект выстраивания угловых моментов - эфект выстройвання вуглавых момантаў 
эффект дестабилизации - эфект дэстабілізацыі 
эффект дробовой - эфект дробавы 
эффект извлечения жидкости из канала - эфект выцягвання вадкасці з канала 
эффект квантоворазмерный - эфект квантавапамерны 
эффект квантовый - эфект квантавы 
эффект концентрационно-капиллярной конвекции - эфект канцэнтрацыйна-капілярнай канвекцыі 
эффект магнитореологический - эфект магнітарэалагічны 
эффект Мейснера - эфект Мейснера 
эффект Мёссбауэра - эфект Мёсбаўэра 
эффект наблюдаемый - эфект назіраемы 
эффект накопления объёмного заряда - эфект накаплення аб'ёмнага зараду 
эффект неблагоприятный - эфект неспрыяльны 
эффект нелинейного переключения - эфект нелінейнага пераключэння 
эффект памяти формы - эфект памяці формы 
эффект парниковый - эфект парніковы 
эффект побочный - эфект пабочны 
эффект пространственного выстраивания молекул - эфект прасторавага выстройвання малекул 
эффект разогревный - эфект разагрэўны 
эффект расширения спектра генерации - эфект расшырэння спектра генерацыі 
эффект релятивистский - эфект рэлятывісцкі 
эффект релятивистский кварковый - эфект рэлятывісцкі кваркавы 
эффект самофокусировки релятивистских пучков - эфект самафакусіроўкі рэлятывісцкіх пучкоў 
эффект сверхпроводимости - эфект звышправоднасці 
эффект сверхсуммарный - эфект звышсумарны 
эффект светоиндуцированный - эфект святлоіндуцыраваны 
эффект синергический - эфект сінергічны 
эффект стимулирующего действия - эфект стымулюючага [стымулявальнага] дзеяння 
эффект термокапиллярной конвекции - эфект тэрмакапілярнай канвекцыі 
эффект усиления слабого излучения - эфект узмацнення слабага выпраменьвання 
эффект фокусировки - эфект факусіроўкі 
эффект электрооптический - эфект электрааптычны 
эффект электрореологический - эфект электрарэалагічны 
эффект электрохимический - эфект электрахімічны
эффективно - эфектыўна
эффективность - эфектыўнасць, -ці 
эффективность воздействия - эфектыўнасць уздзеяння 
эффективность высокая - эфектыўнасць высокая 
эффективность вычислительного процесса - эфектыўнасць вылічальнага працэсу 
эффективность генерации - эфектыўнасць генерацыі 
эффективность дифракционная - эфектыўнасць дыфракцыйная 
эффективность использования - эфектыўнасць выкарыстання 
эффективность исследований - эфектыўнасць даследаванняў 
эффективность метода - эфектыўнасць метаду 
эффективность очистки - эфектыўнасць ачысткі 
эффективность преобразования - эфектыўнасць пераўтварэння 
эффективность приёмов ускорения вычислений - эфектыўнасць прыёмаў паскарэння вылічэнняў 
эффективность протекания реакции - эфектыўнасць працякання рэакцыі 
эффективность процесса - эфектыўнасць працэсу 
эффективность работ - эфектыўнасць работ 
эффективность работы лазера - эфектыўнасць работы лазера 
эффективность сжигания топлива - эфектыўнасць спальвання паліва 
эффективность смазывающего действия - эфектыўнасць змазваючага [змазвальнага] дзеяння 
эффективность столкновений - эфектыўнасць сутыкненняў 
эффективность устройства - эфектыўнасць прыстасавання 
эффективность экологическая - эфектыўнасць экалагічная
эффективный - эфектыўны
эффекты - эфекты, -таў 
эффекты граничной кинетики - эфекты межавай кінетыкі 
эффекты межфазной кинетики - эфекты міжфазнай кінетыкі
эхо - рэха, -ха 
эхо фотонное вращающееся - рэха фатоннае вярчальнае

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)