Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


давать — даваць 
давать главный вклад — даваць галоўны ўклад
давление ср. — ціск, ціску м. 
давление атмосферное — ціск атмасферны 
давление большое — ціск вялікі 
давление в зоне резания — ціск у зоне рэзання 
давление воздуха — ціск паветра 
давление высокое — ціск высокі 
давление гидростатическое — ціск гідрастатычны 
давление импульсное — ціск імпульсны 
давление капиллярного пара — ціск капілярнай пары 
давление мегабарного диапазона — ціск мегабарнага дыяпазону 
давление насыщенного пара — ціск насычанай пары 
давление низкое — ціск нізкі 
давление оптимальное — ціск аптымальны 
давление остаточное — ціск астаткавы 
давление пара — ціск пары 
давление парциальное — ціск парцыяльны 
давление пониженное — ціск паніжаны 
давление экстремально высокое — ціск экстрэмальна высокі
далёкий — далёкі
дальнейший — далейшы
дальний — дальні
дальность — далёкасць, -сці 
дальность видения — далёкасць бачання 
дальность видимости — далёкасць бачнасці 
дальность видимости горизонтальная — далёкасць бачнасці гарызантальная 
дальность видимости метеорологическая — далёкасць бачнасці метэаралагічная
данные сущ. — даныя, -ных 
данные входные — даныя ўваходныя 
данные выходные — даныя выхадныя 
данные дистанционных наблюдений — даныя дыстанцыйных назіранняў 
данные исходные — даныя зыходныя 
данные литературные — даныя літаратурныя 
данные натурных экспериментов — даныя натурных эксперыментаў 
данные начальные — даныя пачатковыя 
данные оценённые — даныя ацэненыя 
данные нейтронные — даныя нейтронныя 
данные по сечениям рассеяния — даныя па сячэннях рассеяння 
данные полученные — даныя атрыманыя 
данные результатов испытаний — даныя вынікаў выпрабаванняў 
данные сканирующей зондовой микроскопии — даныя сканіруючай [сканіравальнай] зондавай мікраскапіі 
данные сканирующей туннельной микроскопии — даныя сканіруючай [сканіравальнай] тунэльнай мікраскапіі 
данные спектральные — даныя спектральныя 
данные справочные — даныя даведачныя 
данные экспериментальные — даныя эксперыментальныя 
данные экспериментов — даныя эксперыментаў 
данные ядерные — даныя ядзерныя
данный — дадзены
дата — дата, -ты 
дата съёмки — дата здымкі
датирование — датаванне, -ння
датировка — даціроўка, -кі 
датировка нейтринная — даціроўка нейтрынная
датирующий — датавальны
датчик — датчык, -ка 
датчик бесконтактный — датчык бескантактны 
датчик высокочувствительный — датчык высокаадчувальны 
датчик измерения импульсного давления — датчык вымярэння імпульснага ціску 
датчик индуктивный — датчык індуктыўны 
датчик магнитооптический — датчык магнітааптычны 
датчик манганиновый — датчык манганінавы 
датчик первичный — датчык першасны 
датчик плёночный — датчык плёначны 
датчик положения — датчык становішча 
датчик реакторный — датчык рэактарны 
датчик твердотельный — датчык цвердацельны 
датчик температуры — датчык тэмпературы 
датчик тензорезисторный — датчык тэнзарэзістарны 
датчик тепловой плёночный — датчык цеплавы плёначны 
датчик термохимический — датчык тэрмахімічны 
датчик электронный — датчык электронны
датчики — датчыкі, -каў 
датчики механических величин — датчыкі механічных велічынь 
датчики различного функционального назначения — датчыкі рознага функцыянальнага прызначэння
дать — даць 
дать адекватное описание — даць адэкватнае апісанне 
дать представление — 
1. (чего-л.) даць прадстаўленне; 
2. (о чём-л.) даць уяўленне 
дать тензорное обобщение — даць тэнзарнае абагульненне 
дать физическую интерпретацию — даць фізічную інтэрпрэтацыю
дающий — які дае
дважды — двойчы 
дважды возбуждённый — двойчы ўзбуджаны 
дважды горячая полоса молекулы — двойчы гарачая паласа малекулы
двигатель — рухавік, -ка 
двигатель автомобильный — рухавік аўтамабільны 
двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — рухавік унутранага згарання (РУЗ) 
двигатель газотурбинный (ГТД) — рухавік газатурбінны (ГТР) 
двигатель дизельный — рухавік дызельны 
двигатель тепловоза — рухавік цеплавоза 
двигатель трактора — рухавік трактара
двигательный — 
1. (от двигать) рухальны; 
2. (от двигатель) рухавіковы
двигать — рухаць
двигаться — рухацца 
двигаться инерциально — рухацца інерцыяльна 
двигаться с разными скоростями — рухацца з рознымі хуткасцямі
движение ср. — рух, руху м. 
движение коллективное — рух калектыўны 
движение тепловое — рух цеплавы
движущий — рухаючы
движущийся — які рухаецца [рухальны] 
движущийся инерциально — які рухаецца інерцыяльна
двоичный — двайковы
двойник — двайнік, -ка 
двойник клиновидный — двайнік клінападобны 
двойник механический — двайнік механічны 
двойник полисинтетический — двайнік полісінтэтычны
двойникование — двайнікаванне, -ння 
двойникование механическое — двайнікаванне механічнае
двойникованный — двайнікаваны
двойниковый — двайніковы
двойникующий — двайнікуючы [двайнікавальны]
двойной — 
1. (вдвое больший) двайны; 
2. (состоящий из двух частей) падвойны
двойственность — дваістасць, -ці 
двойственность Пуанкаре — дваістасць Пуанкарэ
двойственный — дваісты 
двойственный в смысле Минковского — дваісты ў сэнсе Мінкоўскага
двулучепреломление — двухпраменепраламленне, -ння
двулучепреломляющий — двухпраменепраламляючы [двухпраменепраламляльны]
двухатомный — двухатамны
двухвалентный — двухвалентны
двухволновой — двуххвалевы
двухзвенный — двухзвённы
двухимпульсный — двухімпульсны
двухканальный — двухканальны
двухквантовый — двухквантавы
двухкристальный — двухкрыштальны
двухмашинный — двухмашынны
двухмерно-неоднородный — двухмерна-неаднародны
дву(х)мерный — двухмерны
дву(х)осный — двухвосевы
двухпараметрический — двухпараметрычны
двухпериодический — двухперыядычны
двухполупериодный — двухпаўперыядны
двухпроходный — двухпраходны
двухскоростной — двуххуткасны, двухскорасны
двухслойный — двухслойны
двухстадийный — двухстадыйны
дву(х)сторонний — двухбаковы
двухступенчатый — двухступеньчаты
двухуровневый — двухузроўневы
двухфазный — двухфазны
двухфотонный — двухфатонны
двухцветный — двухколерны
двухчастичный — 
1. двухчасцінкавы; 
2. двухчасцічны
двухчастотный — двухчастотны
двухшаговый — двухкрокавы
двухъямный — двух'ямны
двухэкспозиционный — двухэкспазіцыйны
двухэлектронный — двухэлектронны
дебаевский — дэбаеўскі
девятиступенчатый — дзевяціступеньчаты
дегазация — дэгазацыя, -цыі
дегазировать — дэгазіраваць
деградация — дэградацыя, -цыі 
деградация ВТСП-фазы — дэградацыя ВТЗП-фазы 
деградация оптического образа — дэградацыя аптычнага вобраза 
деградация полупроводникового диода — дэградацыя паўправадніковага дыёда 
деградация прямого тока — дэградацыя прамога току 
деградация существенная — дэградацыя істотная 
деградация тока — дэградацыя току 
деградация физико-механических свойств сталей — дэградацыя фізіка-механічных уласцівасцей сталей
дезактивационный — дэзактывацыйны
дезактивация — дэзактывацыя, -цыі 
дезактивация загрязнённых территорий — дэзактывацыя забруджаных тэрыторый 
дезактивация метастабилей примеси молекулярного азота — дэзактывацыя метастабілей прымесі малекулярнага азоту 
дезактивация оборудования АЭС — дэзактывацыя абсталявання АЭС 
дезактивация промышленных объектов — дэзактывацыя прамысловых аб'ектаў 
дезактивация триплетного состояния — дэзактывацыя трыплетнага стану
дезактивированный — дэзактываваны
дезактивировать — дэзактываваць
дезактивируемый — дэзактывуемы
дезактивирующий — дэзактывуючы [дэзактывавальны]
действие — дзеянне, -ння 
действие высоких температур — дзеянне высокіх тэмператур 
действие гасящее — дзеянне гасячае 
действие жидких сред — дзеянне вадкіх асяроддзяў 
действие защитное — дзеянне ахоўнае 
действие импульсное — дзеянне імпульснае 
действие импульсно-периодическое — дзеянне імпульсна-перыядычнае 
действие климатических факторов — дзеянне кліматычных фактараў 
действие конкурирующее — дзеянне канкурыруючае [канкурыравальнае] 
действие лазерного излучения — дзеянне лазернага выпраменьвання 
действие непрерывное — дзеянне бесперапыннае 
действие низких температур — дзеянне нізкіх тэмператур 
действие одновременное — дзеянне адначасовае 
действие смазывающее — дзеянне змазваючае [змазвальнае] 
действие стимулирующее — дзеянне стымулюючае [стымулявальнае] 
действие фотодинамическое — дзеянне фотадынамічнае
действительный — 
1. (реальный, вещественный) рэчаісны; 
2. (подлинный) сапраўдны
действовать — дзейнічаць
действующий — дзеючы [дзейны]
дейтерий — дэйтэрый, -рыю
дейтерирование — дэйтэрыраванне, -ння
дейтрон — дэйтрон, -на 
дейтрон высокоэнергетический — дэйтрон высокаэнергетычны
дейтронный — дэйтронны
декларативный — дэкларатыўны
декомпозиционный — дэкампазіцыйны
декомпозиция — дэкампазіцыя, -цыі
декоративный — дэкаратыўны
декорирование — дэкарыраванне, -ння 
декорирование стенок доменов — дэкарыраванне сценак даменаў
декорирующий — дэкарыруючы [дэкарыравальны]
декремент — дэкрэмент, -та 
декремент колебаний логарифмический — дэкрэмент ваганняў лагарыфмічны
декстрин — дэкстрын, -ну
декстринизация — дэкстрынізацыя, -цыі 
декстринизация зерна — дэкстрынізацыя зерня 
декстринизация методом кратковременного нагрева — дэкстрынізацыя метадам кароткачасовага нагрэву
декстриновый — дэкстрынавы
деление — дзяленне, -ння
делимый — падзельны
делитель — 
1. техн. дзяліцель, -ля; 
2. мат. дзельнік, -ка 
делитель высоковольтный — дзяліцель высакавольтны 
делитель напряжения — дзяліцель напружання 
делитель напряжения компенсированный — дзяліцель напружання кампенсаваны 
делитель напряжения компенсирующий — дзяліцель напружання кампенсуючы [кампенсавальны] 
делитель омический — дзяліцель амічны
делительный — дзялільны
делить — дзяліць
делиться — дзяліцца
делящийся — які дзеліцца [дзялільны]
демонтаж — дэмантаж, -жу
демпфирование — дэмпфіраванне, -ння 
демпфирование оптимальное — дэмпфіраванне аптымальнае 
демпфирование электрическое — дэмпфіраванне электрычнае
демультиплексирование — дэмультыплексаванне, -ння 
демультиплексирование информационного сигнала — дэмультыплексаванне інфармацыйнага сігналу 
демультиплексирование сигнала по времени — дэмультыплексаванне сігналу па часе
демультиплексор — дэмультыплексар, -ра 
демультиплексор электрооптический — дэмультыплексар электрааптычны
дендрит — дэндрыт, -та 
дендрит медный — дэндрыт медны
дендритный — дэндрытны
дендритообразование — дэндрытаўтварэнне, -ння
деполяризация — дэпалярызацыя, -цыі 
деполяризация электрода — дэпалярызацыя электрода
дерево — дрэва, -ва
деревообрабатывающий — дрэваапрацоўчы
деревообработка — дрэваапрацоўка, -кі
деревянный — драўляны
дериват — дэрыват, -та
дериватография — дэрыватаграфія, -фіі
деситтеров(ский) — дэсітэраў(скі)
десорбция — дэсорбцыя, -цыі
дестабилизация — дэстабілізацыя, -цыі 
дестабилизация молекулярных орбиталей — дэстабілізацыя малекулярных арбіталей
деструктор — дэструктар, -ра
деструкция — дэструкцыя, -цыі 
деструкция пластмассы — дэструкцыя пластмасы 
деструкция плёнки — дэструкцыя плёнкі 
деструкция термоокислительная — дэструкцыя тэрмаакісляльная
десятичный — дзесятковы
десятые доли секунды — дзесятыя долі секунды
деталепрокатный — дэталепракатны
детали — дэталі, -лей 
детали газовых турбин — дэталі газавых турбін 
детали двигателей внутреннего сгорания — дэталі рухавікоў унутранага згарання 
детали из композиционных материалов — дэталі з кампазіцыйных матэрыялаў 
детали машин — дэталі машын 
детали механических приводов — дэталі механічных прывадаў 
детали оптические — дэталі аптычныя 
детали поршневой группы — дэталі поршневай групы 
детали типа рельсов — дэталі тыпу рэльсаў 
детали цилиндро-поршневой группы — дэталі цыліндра-поршневай групы
деталь — дэталь, -лі 
деталь восстановленная — дэталь адноўленая 
деталь годная — дэталь годная 
деталь корпусная — дэталь корпусная 
деталь крупногабаритная — дэталь буйнагабарытная 
деталь листовая — дэталь ліставая 
деталь подходящая — дэталь прыдатная 
деталь сложного профиля — дэталь складанага профілю 
деталь сложной формы — дэталь складанай формы 
деталь стандартизованная — дэталь стандартызаваная 
деталь штампуемая — дэталь штампуемая
детальный — дэталёвы
детектирование — дэтэктыраванне, -ння 
детектирование информации — дэтэктыраванне інфармацыі
детектировать — дэтэктыраваць
детектирующий — дэтэктыруючы [дэтэктыравальны]
детектор — дэтэктар, -ра 
детектор альфа-частиц — дэтэктар альфа-часціц 
детектор глубоководный — дэтэктар глыбакаводны 
детектор заряженных частиц — дэтэктар зараджаных часціц 
детектор ионизирующего излучения — дэтэктар іанізуючага выпраменьвання 
детектор лазерный — дэтэктар лазерны 
детектор лазерный сканирующий — дэтэктар лазерны сканіруючы [сканіравальны] 
детектор лазерный флуориметрический — дэтэктар лазерны флуарыметрычны 
детектор многоэлементный — дэтэктар шматэлементны 
детектор нитроцеллюлозный — дэтэктар нітрацэлюлозны 
детектор сцинтилляционный — дэтэктар сцынтыляцыйны 
детектор твердотельный — дэтэктар цвердацельны 
детектор трековый — дэтэктар трэкавы 
детектор фазовый — дэтэктар фазавы
детекторный — дэтэктарны
детерминант — дэтэрмінант, -та
детонационный — дэтанацыйны
детонация — дэтанацыя, -цыі
дефазировка — дэфазіроўка, -кі
дефект — дэфект, -ту 
дефект адгезионного соединения — дэфект адгезійнага злучэння 
дефект в стальном изделии — дэфект у стальным вырабе 
дефект выявляемый — дэфект выяўляемы 
дефект дисклинационного типа — дэфект дысклінацыйнага тыпу 
дефект дислокационного типа — дэфект дыслакацыйнага тыпу 
дефект кристаллической решётки — дэфект крышталічнай рашоткі 
дефект кристаллической структуры — дэфект крышталічнай структуры 
дефект на изображении — дэфект на відарысе 
дефект на телевизионном экране — дэфект на тэлевізійным экране 
дефект, наведённый высоким давлением — дэфект, наведзены высокім ціскам 
дефект нестехиометрический — дэфект нестэхіяметрычны 
дефект поверхностный — дэфект паверхневы 
дефект подповерхностный — дэфект падпаверхневы 
дефект радиационный — дэфект радыяцыйны 
дефект ростовой — дэфект роставы 
дефект собственный — дэфект уласны 
дефект термический — дэфект тэрмічны 
дефект типа слипания ультразвуковых импульсов — дэфект тыпу зліпання ультрагукавых імпульсаў 
дефект точечный — 
1. дэфект пунктавы; 
2. дэфект кропкавы
дефектность — дэфектнасць, -ці
дефектный — дэфектны
дефектология — дэфекталогія, -гіі
дефектообразование — дэфектаўтварэнне, -ння 
дефектообразование радиационное — дэфектаўтварэнне радыяцыйнае 
дефектообразование термическое — дэфектаўтварэнне тэрмічнае
дефектоскоп — дэфектаскоп, -па 
дефектоскоп вихретоковый — дэфектаскоп віхратокавы 
дефектоскоп магнитографический — дэфектаскоп магнітаграфічны
дефектоскопический — дэфектаскапічны
дефектоскопия — дэфектаскапія, -піі 
дефектоскопия капиллярная — дэфектаскапія капілярная
дефицит — дэфіцыт, -ту
дефицитный — дэфіцытны
дефлектор — дэфлектар, -ра 
дефлектор света — дэфлектар святла
дефлекторный — дэфлектарны
деформационно-термический — дэфармацыйна-тэрмічны
деформационный — дэфармацыйны
деформация — дэфармацыя, -цыі 
деформация виртуальная — дэфармацыя віртуальная 
деформация изгибовая — дэфармацыя выгібавая 
деформация изделия — дэфармацыя вырабу 
деформация конечная — дэфармацыя канечная 
деформация магнитострикционная — дэфармацыя магнітастрыкцыйная 
деформация межфазная — дэфармацыя міжфазная 
деформация октупольная — дэфармацыя актупольная 
деформация пластическая — дэфармацыя пластычная 
деформация поверхности — дэфармацыя паверхні 
деформация сложнонапряжённая — дэфармацыя складананапружаная 
деформация спектра флуктуаций частоты биений — дэфармацыя спектра флуктуацый частаты біццяў 
деформация упругая — дэфармацыя пругкая 
деформация циклическая — дэфармацыя цыклічная 
деформация электронного облака — дэфармацыя электроннага воблака
деформирование — дэфармаванне, -ння 
деформирование интенсивное — дэфармаванне інтэнсіўнае 
деформирование неоднородное — дэфармаванне неаднароднае 
деформирование пластическое — дэфармаванне пластычнае 
деформирование сдвиговое — дэфармаванне зрухавае
деформированный — дэфармаваны
деформировать — дэфармаваць
деформироваться — дэфармавацца
деформируемость — дэфармуемасць, -ці
деформируемый — дэфармуемы
деформирующий — дэфармуючы [дэфармавальны]
деятельность — дзейнасць, -ці 
деятельность научная — дзейнасць навуковая
джей-интеграл — джэй-інтэграл, джэй-інтэграла 
джей-интеграл критический — джэй-інтэграл крытычны
джоулев(ский) — джоўлеў(скі)
джоуль (Дж) — джоўль (Дж), джоўля
дзета-функция — дзета-функцыя, дзета-функцыі 
дзета-функция многомерной модулярной формы — дзета-функцыя мнагамернай мадулярнай формы
диагностика — дыягностыка, -кі 
диагностика бесконтактная — дыягностыка бескантактная 
диагностика динамического качества — дыягностыка дынамічнай якасці 
диагностика дистанционная — дыягностыка дыстанцыйная 
диагностика многослойных структур — дыягностыка шматслойных структур 
диагностика неразрушающая — дыягностыка неразбураючая 
диагностика окружающей среды — дыягностыка навакольнага асяроддзя 
диагностика оперативная — дыягностыка аператыўная 
диагностика оптическая — дыягностыка аптычная 
диагностика параметров излучения — дыягностыка параметраў выпраменьвання 
диагностика ранняя — дыягностыка ранняя 
диагностика состояния реактора — дыягностыка стану рэактара 
диагностика тепловых процессов — дыягностыка цеплавых працэсаў 
диагностика экспериментальная — дыягностыка эксперыментальная 
диагностика электрофизическая — дыягностыка электрафізічная
диагностический — дыягнастычны
диагонализация — дыяганалізацыя, -цыі
диагонализировать — дыяганалізаваць
диагональ — дыяганаль, -лі
диагональный — дыяганальны
диаграмма — дыяграма, -мы 
диаграмма структурообразования — дыяграма структураўтварэння 
диаграмма температура-концентрация — дыяграма тэмпература-канцэнтрацыя 
диаграмма фазовая — дыяграма фазавая 
диаграмма фазообразования — дыяграма фазаўтварэння
диаграммный — дыяграмны
диалог — дыялог, -гу
диалоговый — дыялогавы
диамагнетизм — дыямагнетызм, -му
диамагнетик — дыямагнетык, -ка
диамагнитный — дыямагнітны
диаметр — дыяметр, -ра 
диаметр волокна — дыяметр валакна 
диаметр заготовки — дыяметр загатоўкі 
диаметр маски — дыяметр маскі 
диаметр области малой меры — дыяметр вобласці малой меры 
диаметр подложки микросхемы — дыяметр падложкі мікрасхемы 
диаметр трансфинитный — дыяметр трансфінітны 
диаметр ячейки — дыяметр ячэйкі
диантипирилметан — дыантыпірылметан, -ну
диапазон — дыяпазон, -ну 
диапазон атомных масс — дыяпазон атамных мас 
диапазон времён — дыяпазон часоў 
диапазон динамический — дыяпазон дынамічны 
диапазон длин волн — дыяпазон даўжынь хваль 
диапазон длин волн видимый — дыяпазон даўжынь хваль бачны 
диапазон измеряемых доз — дыяпазон вымяраемых доз 
диапазон инфракрасный — дыяпазон інфрачырвоны 
диапазон мегабарный — дыяпазон мегабарны 
диапазон микросекундный — дыяпазон мікрасекундны 
диапазон миллисекундный — дыяпазон мілісекундны 
диапазон мощностей — дыяпазон магутнасцей 
диапазон оптический — дыяпазон аптычны 
диапазон пикосекундный — дыяпазон пікасекундны 
диапазон плотностей — дыяпазон шчыльнасцей 
диапазон практический — дыяпазон практычны 
диапазон пространственных частот — дыяпазон прасторавых частот 
диапазон прочности — дыяпазон трываласці 
диапазон рабочий — дыяпазон рабочы 
диапазон расширяемых временных интервалов — дыяпазон расшыраемых часавых інтэрвалаў 
диапазон регистрируемых концентраций — дыяпазон рэгіструемых канцэнтрацый 
диапазон спектральной чувствительности — дыяпазон спектральнай адчувальнасці 
диапазон спектральный — дыяпазон спектральны 
диапазон субмиллиметровый — дыяпазон субміліметровы 
диапазон температур — дыяпазон тэмператур 
диапазон температурно-временных параметров — дыяпазон тэмпературна-часавых параметраў 
диапазон частот — дыяпазон частот 
диапазон широкий — дыяпазон шырокі
дивакансия — дывакансія, -сіі
дивергенция — дывергенцыя, -цыі
дигитайзер — дыгітайзер, -ра 
дигитайзер акустический — дыгітайзер акустычны 
дигитайзер трёхмерный — дыгітайзер трохмерны
дизель — дызель, -ля
дизельный — дызельны
дикетон — дыкетон, -ну 
дикетон европия — дыкетон еўропію 
дикетон европия фторированный — дыкетон еўропію фтарыраваны
дикторонезависимый — дыктаранезалежны
дилатация — дылатацыя, -цыі
дилатометрический — дылатаметрычны
дилатометрия — дылатаметрыя, -рыі
димеждоузлие — дыміжвузелле, -лля
димер — дымер, -ра 
димер порфирина — дымер парфірыну
димеры — дымеры, -раў 
димеры ковалентно-связанные — дымеры кавалентна-звязаныя
диметиламингамит — дыметыламінгаміт, -ту 
диметиламингамит сульфата — дыметыламінгаміт сульфату
диметилформамид (ДМФА) — дыметылфармамід (ДМФА), -ду
динамика — дынаміка, -кі 
динамика аварийного выброса — дынаміка аварыйнага выкіду 
динамика газовая — дынаміка газавая 
динамика генерации лазера — дынаміка генерацыі лазера 
динамика изменения суммарной радиоактивности — дынаміка змянення сумарнай радыеактыўнасці 
динамика молекулярная — дынаміка малекулярная 
динамика нелинейная — дынаміка нелінейная 
динамика нуклидов в почве — дынаміка нуклідаў у глебе 
динамика плазменных потоков — дынаміка плазменных патокаў 
динамика пространственная — дынаміка прасторавая 
динамика протекания разряда — дынаміка працякання разраду 
динамика радиационная — дынаміка радыяцыйная 
динамика рассеяния нейтронов — дынаміка рассеяння нейтронаў 
динамика реакции — дынаміка рэакцыі 
динамика турбулентности — дынаміка турбулентнасці 
динамика формирования адрон-мезонного каскада — дынаміка фарміравання адрон-мезоннага каскада
динамически — дынамічна 
динамически сгущающийся — дынамічна згушчальны
динамический — дынамічны
динамичный — дынамічны
диод — дыёд, -да 
диод быстродействующий — дыёд хуткадзейны 
диод защитный — дыёд ахоўны 
диод лавинно-пролётный (ЛПД) — дыёд лавінна-пралётны (ЛПД) 
диод лазерный — дыёд лазерны 
диод на основе фосфида галлия — дыёд на аснове фасфіду галію 
диод полупроводниковый — дыёд паўправадніковы 
диод светоизлучающий (СИД) — дыёд святловыпраменьваючы (СВД) 
диод тепловой — дыёд цеплавы
диодно-транзисторный — дыёдна-транзістарны
диодный — дыёдны
диоксан — дыаксан, -ну
диоксид — дыаксід, -ду 
диоксид азота — дыаксід азоту 
диоксид кремния — дыаксід крэмнію 
диоксид серы — дыаксід серы 
диоксид циркония — дыаксід цырконію
дион — дыён, -на
диполь м. — дыполь, -ля м.
дипольный — дыпольны
диполь-октупольный — дыполь-актупольны
директива — дырэктыва, -вы
директивный — дырэктыўны
диск — дыск, дыска 
диск жёсткий — дыск цвёрды 
диск магнитный — дыск магнітны 
диск оптический — дыск аптычны 
диск с магнитной вертикальной записью — дыск з магнітным вертыкальным запісам
диск-кристаллизатор — дыск-крышталізатар, дыска-крышталізатара
дисклинационный — дысклінацыйны
дисклинация — дысклінацыя, -цыі
дисковод — дыскавод, -да
дисковый — дыскавы
дискретизация — дыскрэтызацыя, -цыі 
дискретизация магнитошумовой информации — дыскрэтызацыя магніташумавой інфармацыі
дискретно — дыскрэтна 
дискретно сосредоточенный — дыскрэтна засяроджаны
дискретный — дыскрэтны
дискриминант — дыскрымінант, -та
дискриминантный — дыскрымінантны
дискриминатор — дыскрымінатар, -ра 
дискриминатор уровней сигналов — дыскрымінатар узроўняў сігналаў
дислокационный — дыслакацыйны
дислокация — дыслакацыя, -цыі 
дислокация двойникующая — дыслакацыя двайнікуючая [двайнікавальная] 
дислокация полная — дыслакацыя поўная
диспергирование — дыспергіраванне, -ння
диспергированный — дыспергіраваны
диспергировать — дыспергіраваць
диспергирующий — дыспергіруючы [дыспергіравальны]
дисперсионно-твердеющий — дысперсійна-цвярдзеючы
дисперсионный — дысперсійны
дисперсия — дысперсія, -сіі 
дисперсия волновая — дысперсія хвалевая 
дисперсия пространственная — дысперсія прасторавая 
дисперсия частотная — дысперсія частотная
дисперсно-капельный — дысперсна-кропельны
дисперсность — дысперснасць, -ці 
дисперсность полимерных частиц — дысперснасць палімерных часцінак 
дисперсность эвтектики — дысперснасць эўтэктыкі
дисперсный — дысперсны
дисплей — дысплей, -лея 
дисплей удалённый — дысплей аддалены
дисплейный — дысплейны
диспрозий (Dy) — дыспрозій, -зію
диссипативность — дысіпатыўнасць, -ці
диссипативный — дысіпатыўны
диссипация — дысіпацыя, -цыі 
диссипация преимущественная — дысіпацыя пераважная 
диссипация энергии — дысіпацыя энергіі
диссоциация — дысацыяцыя, -цыі 
диссоциация молекул — дысацыяцыя малекул 
диссоциация термическая — дысацыяцыя тэрмічная
дистанционный — дыстанцыйны
дифосфид — дыфасфід, -ду 
дифосфид кадмия — дыфасфід кадмію
дифрагированный — дыфрагіраваны
дифрагировать — дыфрагіраваць
дифрактограмма — дыфрактаграма, -мы
дифракционный — дыфракцыйны
дифракция — дыфракцыя, -цыі 
дифракция аномальная — дыфракцыя анамальная 
дифракция поляризованных нейтронов — дыфракцыя палярызаваных нейтронаў 
дифракция света — дыфракцыя святла 
дифракция света на ультразвуке — дыфракцыя святла на ультрагуку 
дифракция точечная — дыфракцыя пунктавая
дифференциал — дыферэнцыял, -ла
дифференциально-конечный — дыферэнцыяльна-канечны
дифференциально-разностный — дыферэнцыяльна-рознасны
дифференциальный — дыферэнцыяльны
дифференционный — дыферэнцыйны
дифференцирование — дыферэнцыраванне, -ння
дифференцированный — дыферэнцыраваны
дифференцировать — дыферэнцыраваць
дифференцироваться — дыферэнцыравацца
дифференцируемость — дыферэнцыруемасць, -ці
дифференцируемый — дыферэнцыруемы
дифференцирующий — дыферэнцыруючы [дыферэнцыравальны]
диффузионный — дыфузійны
диффузия — дыфузія, -зіі 
диффузия адатомов — дыфузія адатамаў 
диффузия амбиполярная — дыфузія амбіпалярная 
диффузия базовая — дыфузія базавая 
диффузия вращательная — дыфузія вярчальная 
диффузия медленная — дыфузія павольная 
диффузия молекулы — дыфузія малекулы 
диффузия нестационарная — дыфузія нестацыянарная 
диффузия односторонняя — дыфузія аднабаковая 
диффузия поверхностная — дыфузія паверхневая 
диффузия спектральная — дыфузія спектральная 
диффузия стационарная — дыфузія стацыянарная 
диффузия тройная односторонняя — дыфузія трайная аднабаковая 
диффузия эмиттерная — дыфузія эмітэрная
диффузный — дыфузны
диффундировать — дыфундзіраваць
диффундирующий — дыфундзіруючы
диэлектрик — дыэлектрык, -ка 
диэлектрик аморфный — дыэлектрык аморфны 
диэлектрик пассивирующий — дыэлектрык пасівіруючы [пасівіравальны] 
диэлектрик подзатворный — дыэлектрык падзатворны
диэлектрический — дыэлектрычны
длина — 
1. даўжыня, -ні; 
2. (продолжительность) працягласць, -ці 
длина волны — даўжыня хвалі 
длина диффузионного пробега атомов — даўжыня дыфузійнага прабегу атамаў 
длина заданная — даўжыня зададзеная 
длина оптическая — даўжыня аптычная 
длина пробега — даўжыня прабегу 
длина пробега двойникующих дислокаций — даўжыня прабегу двайнікуючых [двайнікавальных] дыслакацый 
длина свободного пробега — даўжыня свабоднага прабегу
длинноволновый (ДВ) — даўгахвалевы (ДХ)
длинномерный — даўгамерны
длинный — доўгі
длительность — працягласць, -ці 
длительность большая — працягласць вялікая 
длительность воздействия — працягласць уздзеяння 
длительность задержки — працягласць затрымкі 
длительность импульса — працягласць імпульсу 
длительность импульса излучения — працягласць імпульсу выпраменьвання 
длительность импульса накачки — працягласць імпульсу напампоўкі 
длительность малая — працягласць малая 
длительность миллисекундная — працягласць мілісекундная 
длительность наносекундная — працягласць нанасекундная 
длительность обслуживания требований — працягласць абслугоўвання патрабаванняў 
длительность общая — працягласць агульная 
длительность оптимальная — працягласць аптымальная 
длительность переменная — працягласць пераменная 
длительность процесса — працягласць працэсу 
длительность термообработки — працягласць тэрмаапрацоўкі 
длительность экспозиции — працягласць экспазіцыі
длительный — працяглы
добавка — дабаўка, -кі 
добавка люминесцентная — дабаўка люмінесцэнтная 
добавка малая — дабаўка малая 
добавка модифицирующая — дабаўка мадыфікуючая [мадыфікавальная] 
добавка неорганической природы — дабаўка неарганічнай прыроды 
добавка функциональная — дабаўка функцыянальная
добавление — дабаўленне, -ння
добротность — дыхтоўнасць, -ці 
добротность механическая — дыхтоўнасць механічная 
добротность модулированная — дыхтоўнасць мадуляваная 
добротность трубных сталей — дыхтоўнасць трубных сталей
доверительный — давяральны
довести — давесці
доводить — даводзіць
доводка — даводка, -кі 
доводка конструкции — даводка канструкцыі
доводочный — даводачны
додекаэдр — дадэкаэдр, -ра 
додекаэдр пентагональный — дадэкаэдр пентаганальны
дожигание — дапальванне, -ння 
дожигание прямое — дапальванне прамое
доза — доза, -зы 
доза гамма-излучения — доза гама-выпраменьвання 
доза измеряемая — доза вымяраемая 
доза малая — доза малая 
доза накопленная — доза накопленая 
доза облучения — доза а(б)праменьвання 
доза поглощённая — доза паглынутая 
доза радиационного поражения — доза радыяцыйнага паражэння 
доза экспозиционная — доза экспазіцыйная
дозвуковой — дагукавы
дозиметр — дазіметр, -ра 
дозиметр коллективного пользования — дазіметр калектыўнага карыстання 
дозиметр люминесцентный — дазіметр люмінесцэнтны 
дозиметр радиофотолюминесцентный — дазіметр радыефоталюмінесцэнтны
дозиметрический — дазіметрычны
дозиметрия — дазіметрыя, -рыі 
дозиметрия ионизирующих излучений — дазіметрыя іанізуючых выпраменьванняў
дозирование — дазіраванне, -ння
дозированный — дазіраваны
дозовый — дозавы
доказанный — даказаны
доказательство ср. — доказ, -зу м.
доказать — даказаць 
доказать наличие корреляции — даказаць наяўнасць карэляцыі 
доказать принципиальную возможность — даказаць прынцыповую магчымасць 
доказать существование — даказаць існаванне 
доказать сходимость ряда — даказаць сыходнасць рада 
доказать теорему — даказаць тэарэму 
доказать теоретически — даказаць тэарэтычна 
доказать NP-трудность — даказаць NP-цяжкасць 
доказать экспериментально — даказаць эксперыментальна
доказывать — даказваць
документ — дакумент, -та 
документ патентный — дакумент патэнтны 
документ полнотекстовый — дакумент паўнатэкставы
документально-фактографический — дакументальна-фактаграфічны
документальный — дакументальны
документация — дакументацыя, -цыі 
документация конструкторская — дакументацыя канструктарская 
документация конструкторско-техническая — дакументацыя канструктарска-тэхнічная 
документация на экспериментальное оборудование — дакументацыя на эксперыментальнае абсталяванне 
документация нормативно-методическая — дакументацыя нарматыўна-метадычная 
документация проектная — дакументацыя праектная
документирование — дакументаванне, -ння 
документирование графической информации — дакументаванне графічнай інфармацыі
долговечность — даўгавечнасць, -ці 
долговечность деталей — даўгавечнасць дэталей 
долговечность клёпаных рам — даўгавечнасць кляпаных рам 
долговечность машин — даўгавечнасць машын 
долговечность покрытий — даўгавечнасць пакрыццяў 
долговечность приводных механизмов — даўгавечнасць прывадных механізмаў 
долговечность усталостная — даўгавечнасць стомленасная 
долговечность элементов конструкций — даўгавечнасць элементаў канструкцый
долговременный — доўгачасовы [даўгачасны]
доля — доля, -лі 
доля массовая — доля масавая 
доля основная — доля асноўная
домен — дамен, -на
доменный — 
I (доменный) (от домна) доменны 
II (доменный) (от домен) даменны
доминировать — дамінаваць
домна — домна, -ны
донный — донны
донор — донар, -ра
донорно-акцепторный — донарна-акцэптарны
донорный — донарны
дополнительный — дадатковы
допускать — дапускаць
допустимый — дапушчальны
допущение — дапушчэнне, -ння
доработать — дапрацаваць
доработка — дапрацоўка, -кі
дорожка — дарожка, -кі 
дорожка токоведущая — дарожка токавядучая
доставка — дастаўка, -кі
доставлять — дастаўляць
доставляться — дастаўляцца
достаточно — дастаткова 
достаточно близкий — дастаткова блізкі 
достаточно хорошо согласовываться с данными экспериментов — дастаткова добра ўзгадняцца з данымі эксперыментаў
достаточность — дастатковасць, -ці
достаточный — дастатковы
достигаемый — дасягаемы
достигать — дасягаць
достигаться — дасягацца
достигнутый — дасягнуты
достигнуть — дасягнуць
достижение — дасягненне, -ння 
достижение мировое — дасягненне сусветнае 
достижение оптимальной работоспособности — дасягненне аптымальнай працаздольнасці 
достижение условий резонанса — дасягненне ўмоў рэзанансу
достижимый — дасягальны
достичь — дасягнуць 
достичь высокой степени очистки — дасягнуць высокай ступені ачысткі 
достичь заданного уровня — дасягнуць зададзенага ўзроўню 
достичь нижней границы — дасягнуць ніжняй мяжы 
достичь проектных параметров — дасягнуць праектных параметраў
достоверность — верагоднасць, -ці 
достоверность преобразования — верагоднасць пераўтварэння
достоверный — верагодны
доступ — доступ, -пу 
доступ к базам данных и знаний — доступ да баз даных і ведаў
доступный — даступны
дочерний (о радиоизотопе) — даччын
древесина — драўніна, -ны 
древесина крупнодисперсная — драўніна буйнадысперсная 
древесина радиоактивная — драўніна радыеактыўная
древеснонаполненный — драўнянанапоўнены
древесно-органический — драўняна-арганічны
древесно-полимерный — драўняна-палімерны
древесный — драўняны
древовидный — дрэвападобны
древопластик — дрэвапластык, -ку 
древопластик экструзионный — дрэвапластык экструзійны
дрейф — дрэйф, дрэйфу
дрейфовый — дрэйфавы
дробный — 
1. мат. дробавы; 
2. (частый, мелкий) дробны
дробовой — драбавы
дробь ж. — дроб, дробу м. 
дробь подходящая — дроб прыдатны
дроссель — дросель, -ля
другой — 
1. (иной) іншы; 
2. (второй) другі
дуальность — дуальнасць, -ці
дуальный — дуальны
дублет — дублет, -та
дублетный — дублетны
дублирующий — дубліруючы
дуга — дуга, -гі 
дуга вакуумная — дуга вакуумная 
дуга окружности — дуга акружнасці 
дуга сжатая — дуга сціснутая 
дуга сильноточная — дуга моцнатокавая 
дуга слабовентилируемая — дуга слабавентылюемая 
дуга электрическая — дуга электрычная
дуговой — дугавы
духи (поля) — духі, -хаў
духовый — духавы
дым — дым, дыму
дымовой — дымавы
дыра — дзірка, -кі 
дыра озоновая — дзірка азонавая 
дыра чёрная — дзірка чорная
дырка (положительный заряд) — дзірка, -кі
дырочный — дзірачны [дзіркавы]

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)