Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


частица - 
1. (небольшая часть) часцінка, -кі; 
2. (элементарная) часціца, -цы 
частица аэрозольная - часцінка аэразольная 
частица безмассовая - часціца бязмасавая 
частица векторная - часціца вектарная 
частица виртуальная - часціца віртуальная 
частица высокоэнергетическая - часціца высокаэнергетычная 
частица декорирующая - часцінка дэкарыруючая [дэкарыравальная] 
частица дисперсная - часцінка дысперсная 
частица заряженная - 
1. часцінка зараджаная; 
2. часціца зараджаная 
частица квантовая - часціца квантавая 
частица контролируемая - часцінка кантралюемая 
частица крупная - часцінка буйная 
частица люминофора - часцінка люмінафору 
частица металлическая - часцінка металічная 
частица отдельная - 
1. часцінка асобная; 
2. часціца асобная 
частица поглощающая - часцінка паглынаючая 
частица полимерная - часцінка палімерная 
частица полимерного связующего - часцінка палімернага звязваючага 
частица поляризованная - часціца палярызаваная 
частица радиоактивная - часцінка радыеактыўная 
частица сажи - часцінка сажы 
частица связующего - часцінка звязваючага 
частица скалярная - часціца скалярная 
частица со спином - часціца са спінам 
частица сферическая - часцінка сферычная 
частица сферически-симметричная - часцінка сферычна-сіметрычная 
частица твёрдая - часцінка цвёрдая 
частица углеродсодержащая - часцінка вугляродзмяшчальная 
частица ускоренная - 
1. часцінка паскораная; 
2. часціца паскораная 
частица элементарная - часціца элементарная
частицы - 
1. часцінкі, -нак; 
2. часціцы, -ціц 
частицы биологические - часцінкі біялагічныя 
частицы высокой энергии - часціцы высокай энергіі 
частицы загрязнителя - часцінкі забруджвальніка 
частицы одинакового радиуса - часцінкі аднолькавага радыуса
частично - часткова 
частично упорядоченный - часткова ўпарадкаваны
частичный - частковы
частное сущ., ср. - дзель, дзелі ж.
частный - 
1. (индивидуальный) прыватны; 
2. (отдельный, конкретный) асобны; 
3. (не общий) частковы
часто - часта
частота - частата, -ты 
частота биений - частата біццяў 
частота вращения - частата вярчэння 
частота высокая (ВЧ) - частата высокая (ВЧ) 
частота генерации - частата генерацыі 
частота гиперзвуковая - частата гіпергукавая 
частота звука - частата гуку 
частота звуковая - частата гукавая 
частота излучения - частата выпраменьвання 
частота изменения потерь - частата змянення страт 
частота изменяющаяся - частата змяняльная 
частота источника питания - частата крыніцы сілкавання 
частота квантовая - частата квантавая 
частота классическая - частата класічная 
частота колебаний - частата ваганняў 
частота модуляции - частата мадуляцыі 
частота нагружения - частата нагружэння 
частота низкая (НЧ) - частата нізкая (НЧ) 
частота нормальных колебаний - частата нармальных ваганняў 
частота нулевая - частата нулявая 
частота обращения - частата абарачэння 
частота основная - частата асноўная 
частота перехода - частата пераходу 
частота появления - частата з'яўлення 
частота пространственная - частата прасторавая 
частота рабочая - частата рабочая 
частота резонансная - частата рэзанансная 
частота сверхвысокая (СВЧ) - частата звышвысокая (ЗВЧ) 
частота смещения - частата зрушэння 
частота собственная - частата ўласная 
частота столкновений - частата сутыкненняў 
частота удвоенная - частата падвоеная 
частота ядерного квадрупольного резонанса - частата ядзернага квадрупольнага рэзанансу
частотно-вырожденный - частотна-выраджаны
частотный - частотны
частоты - частоты, -тот 
частоты близкие - частоты блізкія 
частоты встречных волн - частоты сустрэчных хваль 
частоты разные - частоты розныя 
частоты совпадающие - частоты супадаючыя
часть - частка, -кі 
часть значительная - частка значная 
часть инструмента напайная - частка інструменту напайная 
часть инструмента рабочая - частка інструменту рабочая 
часть монопольная - частка манапольная 
часть некоторая - частка некаторая 
часть нефти высокомолекулярная - частка нафты высокамалекулярная 
часть основная - частка асноўная 
часть спектра видимая - частка спектра бачная 
часть температурно-зависимая - частка тэмпературна-залежная 
часть уравнения левая - частка ўраўнення левая 
часть уравнения правая - частка ўраўнення правая
час (ч) м. - гадзіна (гадз), -ны ж.
чебышёвский - чабышоўскі
червячный - чарвячны
через - праз 
через дискретные промежутки времени - праз дыскрэтныя прамежкі часу 
через объём полупроводника - праз аб'ём паўправадніка 
через последовательность бифуркаций - праз паслядоўнасць біфуркацый
черенковский - чаранкоўскі
чернота - чарната, -ты
чёрный - чорны
чертёж - чарцёж, -цяжа 
чертёж детали - чарцёж дэталі 
чертёж сборочных единиц - чарцёж зборачных адзінак
чётно-нечётный - цотна-няцотны
чётность - цотнасць, -ці 
чётность внутренняя - цотнасць унутраная 
чётность отрицательная - цотнасць адмоўная
чётно-чётный - цотна-цотны
чётный - цотны
четырёхволновой - чатыроххвалевы
четырёхмерный - чатырохмерны
четырёхпараметрический - чатырохпараметрычны
четырёхплечий - чатырохплечы
четырёхполюсник - чатырохполюснік, -ка 
четырёхполюсник резонансный расширяющий - чатырохполюснік рэзанансны расшыраючы
числа - лікі, -каў 
числа псевдослучайные - лікі псеўдавыпадковыя 
числа случайные - лікі выпадковыя 
числа случайные некоррелированные - лікі выпадковыя некарэляваныя
численно - лікава 
численно подтвердить - лікава пацвердзіць
численно-аналитический - лікава-аналітычны
численный - 
1. (от число) лікавы; 
2. (количественный) колькасны
числитель - лічнік, -ка
число ср. - 
1. мат. лік, ліку м.; 
2. (количество) колькасць, -ці ж. 
число алгебраическое - лік алгебраічны 
число асимптотическое - лік асімптатычны 
число барионное - лік барыённы 
число бесконечное - 
1. лік бесканечны; 
2. колькасць бесканечная 
число большое - 
1. лік вялікі; 
2. колькасць вялікая 
число волновое - лік хвалевы 
число гиперкомплексное - лік гіперкамплексны 
число главное квантовое - лік галоўны квантавы 
число действительное - лік рэчаісны 
число заданное - 
1. лік зададзены; 
2. колькасць зададзеная 
число значительное - колькасць значная 
число измерений величины - колькасць вымярэнняў велічыні 
число измерений пространства - лік вымярэнняў прасторы 
число квантовое - лік квантавы 
число комплексное - лік камплексны 
число конечное - 
1. лік канечны; 
2. колькасць канечная 
число лептонное - лік лептонны 
число Марантони - лік Марантоні 
число массовое - лік масавы 
число молекулярное - лік малекулярны 
число Нуссельта - лік Нусельта 
число относительное - колькасць адносная 
число Пекле - лік Пекле 
число Прандтля - лік Прандтля 
число рациональное - лік рацыянальны 
число Рейнольдса - лік Рэйнальдса 
число Рейнольдса вращательное - лік Рэйнальдса вярчальны 
число Рэлея безразмерное - лік Рэлея безразмерны 
число стадий обслуживания - колькасць стадый абслугоўвання 
число степеней свободы - лік ступеней свабоды 
число фиксированное - 
1. лік фіксаваны; 
2. колькасць фіксаваная 
число характеристическое - лік характарыстычны 
число элементов - колькасць элементаў
числовой - лікавы
чисто - чыста 
чисто броуновский - чыста броўнаўскі
чистота - чыстата, -ты [чысціня, -ні] 
чистота обработки - чыстата апрацоўкі 
чистота образца - чыстата ўзору 
чистота химического состава материала - чыстата хімічнага саставу матэрыялу
чистый - чысты
член - член, члена 
член асимптотики - член асімптотыкі 
член асимптотики главный - член асімптотыкі галоўны 
член выборки - член выбаркі 
член выборки крайний - член выбаркі крайні 
член контактный - член кантактны 
член стабилизирующий - член стабілізуючы [стабілізавальны]
чрезвычайно - надзвычай 
чрезвычайно слабый - надзвычай слабы
чувствительность - адчувальнасць, -ці 
чувствительность абсолютная - адчувальнасць абсалютная 
чувствительность высокая - адчувальнасць высокая 
чувствительность измерения - адчувальнасць вымярэння 
чувствительность измерителя - адчувальнасць вымяральніка 
чувствительность к лазерному излучению - адчувальнасць да лазернага выпраменьвання 
чувствительность к лучевому воздействию - адчувальнасць да прамянёвага ўздзеяння 
чувствительность капиллярного контроля - адчувальнасць капілярнага кантролю 
чувствительность максимальная - адчувальнасць максімальная 
чувствительность метода - адчувальнасць метаду 
чувствительность повышенная - адчувальнасць павышаная 
чувствительность пороговая - адчувальнасць парогавая 
чувствительность светового поля - адчувальнасць светлавога поля 
чувствительность спектральная - адчувальнасць спектральная
чувствительный - адчувальны
чугун - чыгун, -ну 
чугун жидкий - чыгун вадкі 
чугун литой - чыгун літы 
чугун упрочнённый - чыгун умацаваны
чугунный - чыгунны
чугуны (сплавы) - чыгуны, -ноў 
чугуны высокопрочные - чыгуны высокатрывалыя

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)