Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


база — база, -зы 
база библиотек технологий — база бібліятэк тэхналогій 
база данных (БД) — база даных (БД) 
база данных документально-фактографическая — база даных дакументальна-фактаграфічная 
база данных объектно-ориентированная — база даных аб'ектна-арыентаваная 
база данных объёмом около 3000 записей — база даных аб'ёмам каля 3000 запісаў 
база знаний — база ведаў 
база измерительная — база вымяральная 
база методологическая — база метадалагічная 
база микропроцессорная — база мікрапрацэсарная 
база полнотекстовых документов — база паўнатэкставых дакументаў 
база приборная — база прыборная 
база экспериментальная — база эксперыментальная
базирование — базіраванне, -ння 
базирование воздушное — базіраванне паветранае 
базирование наземное — базіраванне наземнае
базироваться — 
1. базіравацца; 
2. (основываться) грунтавацца
базирующийся — 
1. які базіруецца; 
2. які грунтуецца
базис — 
1. базіс, -са; 
2. абстр. базіс, -су 
базис технологический — базіс тэхналагічны
базисный — базісны
базовый — базавы
базы — базы, баз 
базы данных и знаний интегрированные — базы даных і ведаў інтэграваныя
байт — байт, байта
баланс — баланс, -су 
баланс материальный — баланс матэрыяльны 
баланс радиационный — баланс радыяцыйны 
баланс радионуклидный — баланс радыенуклідны
балансировка — балансіроўка, -кі 
балансировка ротора электродвигателя — балансіроўка ротара электрарухавіка 
балансировка роторов машин — балансіроўка ротараў машын
банахов — банахаў
банк — банк, банка 
банк данных — банк даных 
банк исходных данных — банк зыходных даных 
банк экспериментальных данных — банк эксперыментальных даных
барабан — барабан, -на 
барабан правильный — барабан правільны
барабанный — барабанны
барботаж — барбатаж, -жу
барботажный — барбатажны
бариевый — барыевы
барий (Ba) — барый, -рыю
барион — барыён, -на
барионный — барыённы
барический — барычны
баротропность — баратропнасць, -ці
баротропный — баратропны
барьер — бар'ер, -ра 
барьер Шот(т)ки — бар'ер Шоткі
барьерный — бар'ерны
бассейн — басейн, -на
батарея — батарэя, -рэі 
батарея конденсаторов ионная — батарэя кандэнсатараў іонная
батохром — батахром, -му
батохромный — батахромны
башенный — вежавы
башня — вежа, -жы
бегущий — бягучы
безгазовый — бязгазавы
бездефектный — бездэфектны
бездифракционный — бездыфракцыйны
бездиффузионный — бездыфузійны
безмассовый — бязмасавы
безмоментный — бязмомантавы
безопасность — 
1. (состояние) бяспека, -кі; 
2. (свойство) бяспечнасць, -ці 
безопасность лазерная — бяспека лазерная 
безопасность пассивная — бяспека пасіўная 
безопасность повышенная — бяспечнасць павышаная 
безопасность радиационная — бяспека радыяцыйная 
безопасность ядерная — бяспека ядзерная 
безопасность ядерного реактора — бяспечнасць ядзернага рэактара
безопасный — бяспечны
безотказность — безадмоўнасць, -ці
безотказный — безадмоўны
безотходный — безадходны
безошибочность — беспамылковасць, -ці
безразмерный — безразмерны
безрасходный — безрасходны
безрезонаторный — безрэзанатарны
безусловно — безумоўна 
безусловно устойчивый — безумоўна ўстойлівы
безусловный — безумоўны
безызлучательный — безвыпраменьвальны
бейнит — бейніт, -ту
бейнитный — бейнітны
беккерель (Бк) — бекерэль (Бк), -ля
бензин — бензін, -ну
бензиновый — бензінавы
бензол — бензол, -лу
бензоловый — бензолавы
бериллиевый — берыліевы
бериллий (Be) — берылій, -лію
берклий (Bk) — берклій, -лію
бесконечно — 
1. мат. бесканечна; 
2. бясконца 
бесконечно большой — бесканечна вялікі 
бесконечно далёкий — бесканечна далёкі 
бесконечно дифференцируемый — бесканечна дыферэнцыруемы 
бесконечно малый — бесканечна малы 
бесконечно удалённый — бесканечна аддалены
бесконечное число раз дифференцируемый — бясконцую колькасць разоў дыферэнцыруемы
бесконечность — бесканечнасць, -ці
бесконечный — 
1. мат., техн. бесканечны; 
2. бясконцы
бесконтактный — бескантактны
беспористый — бяспорысты
бесселев — беселеў
бессеребряный — бессярэбраны
бестоковый — бястокавы
бесцветный — бясколерны
бета-излучающий — бэта-выпраменьваючы
бета-излучение — бэта-выпраменьванне, бэта-выпраменьвання
бета-распад — бэта-распад, бэта-распаду 
бета-распад двойной — бэта-распад двайны
бета-спектр — бэта-спектр, бэта-спектра
бета-спектрометр — бэта-спектрометр, бэта-спектрометра
бета-спектрометрический — бэта-спектраметрычны
библиотека — бібліятэка, -кі 
библиотека подпрограмм — бібліятэка падпраграм 
библиотека технологий — бібліятэка тэхналогій
биения — біцці, -ццяў
биметалл — біметал, -лу
биметаллизация — біметалізацыя, -цыі 
биметаллизация центробежная — біметалізацыя цэнтрабежная
биметаллический — біметалічны
бинарно-регенеративный — бінарна-рэгенератыўны
бинарный — бінарны
биогаз — біягаз, -зу 
биогаз экологически чистый — біягаз экалагічна чысты
биогазовый — біягазавы
биомеханика — біямеханіка, -кі
биомеханический — біямеханічны
биообразец — біяўзор, -ру
биополимер — біяпалімер, -ра 
биополимер природный — біяпалімер прыродны
биополимерный — біяпалімерны
биосорбент — біясарбент, -ту
биофизика — біяфізіка, -кі
биофизический — біяфізічны
биоэнергетика — біяэнергетыка, -кі
биоэнергетический — біяэнергетычны
биполярность — біпалярнасць, -ці
биполярный — біпалярны
бистабильность — бістабільнасць, -ці 
бистабильность оптическая (ОБ) — бістабільнасць аптычная (АБ) 
бистабильность поляризационная — бістабільнасць палярызацыйная
бистабильный — бістабільны
бит — біт, біта
бифенил — біфеніл, -лу 
бифенил полихлорированный — біфеніл поліхлараваны
бифуркационный — біфуркацыйны
бифуркация — біфуркацыя, -цыі
бихромат — біхрамат, -ту
бихроматический — біхраматычны
биэкситон — біэксітон, -на
благородный (о металле) — высакародны
бланкет — бланкет, -та
блеск — бляск, бляску
ближайший — бліжэйшы
ближний — бліжні
близкий — блізкі 
близкий к теоретическому пределу разрешения — блізкі да тэарэтычнай граніцы распазнавання
близость — блізкасць, -ці
блок — блок, блока 
блок аварийный — блок аварыйны 
блок бета-спектрометрический — блок бэта-спектраметрычны 
блок газовый — блок газавы 
блок ключевой — блок ключавы 
блок микропроцессорный — блок мікрапрацэсарны 
блок модуляции излучения — блок мадуляцыі выпраменьвання 
блок обработки информации — блок апрацоўкі інфармацыі 
блок оптико-механический — блок оптыка-механічны 
блок основной — блок асноўны 
блок питания — блок сілкавання 
блок реактора — блок рэактара 
блок реактора законсервированный — блок рэактара закансерваваны 
блок управления — блок кіравання 
блок устройства — блок прыстасавання 
блок функциональный — блок функцыянальны 
блок энергетический — блок энергетычны
блоки — блокі, -каў 
блоки изотетические — блокі ізатэтычныя
блоковый — блокавы
блочный — блочны
бозон — базон, -на 
бозон дополнительный — базон дадатковы 
бозон калибровочный — базон калібровачны 
бозон слабый калибровочный — базон слабы калібровачны
бозонный — базонны
бок — бок, боку
боковой — бакавы
более — больш
большегрузный — велікагрузны
больший — большы
большой — вялікі
бомбардировка — бамбардзіроўка, -кі 
бомбардировка ионная — бамбардзіроўка іонная
бор (B) — бор, бору
боралюминиевый — боралюмініевы
борелев(ский) — барэлеў(скі)
борид — барыд, -ду
борт — борт, борта
бортовой — бартавы
брак — брак, браку 
брак припуска на механическую обработку — брак прыпуску на механічную апрацоўку
брегговский — брэгаўскі
бридер — брыдэр, -ра 
бридер ускорительный — брыдэр паскаральны 
бридер электроядерный — брыдэр электраядзерны
бриллюэновский — брылюэнаўскі
брожение — браджэнне, -ння
бром (Br) — бром, брому
бромид — брамід, -ду
бромистый — бромісты
броневой — бранявы
бронза — бронза, -зы 
бронза литий-вольфрамовая — бронза літый-вальфрамавая
бронзовый — бронзавы
броня — браня, -ні
броуновский — броўнаўскі
булев(ский) — булеў(скі)
бур — бур, бура
буровой — буравы
буря — бура, -ры 
буря магнитная — бура магнітная 
буря пылевая — бура пылавая
бутстрап — бутстрап, -па 
бутстрап статистический — бутстрап статыстычны
буфер — буфер, -ра
буферный — буферны
быстродействие — хуткадзеянне, -ння
быстродействующий — хуткадзейны
быстроменяющийся — хутказмяняльны
быстропрокачиваемый — хуткапрапампоўваемы
быстропротекающий — хуткапрацякаючы [хуткапрацякальны]
быстрота (физ. величина) — быстрата, -ты
быстротный — быстротны
быстрый — хуткі, быстры
бытовой — бытавы
быть — быць 
быть адаптированным — быць адаптаваным 
быть использованным — быць выкарыстаным 
быть невидимым — быць нябачным 
быть положительной величиной — быць дадатнай велічынёй 
быть полученным — быць атрыманым 
быть преобразованным — быць пераўтвораным 
быть рекомендованным для использования — быць рекамендаваным для выкарыстання 
быть установленным на серийное оборудование — быць устаноўленым на серыйнае абсталяванне
бэр (биологический эквивалент рентгена) — бэр (біялагічны эквівалент рэнтгена), бэра
бюгельный — бюгельны

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)