Laufer-CNC. Оқу CNC. Курстар ҰК / CNC. Мамандығы - оператор

Laufer-CNC

Курс №0581. з бетімен тетін "CNC Оператор/Бадарламашысы" жалпы курсы.

Курс №0581.
«CNC Оператор/Бадарламашысы» жалпы курсы (з бетімен оытып, йрету).
Оуды басталуы: келесі кні


Кндізгі жне ашытытан оыту трлерінен ерекшелігі, білім беруді аталан жйесінде осылара келуііз, лде белгілі бір уаытта вебинарлара атысуыыз ажетті болатын сабатар жо. Оытып, йрету ашытытан оыту топтарындаы вебинарларды жазылу базасы бойынша з бетінше оып, білуден, RU.CNC.IM серверіндегі вебинарлар файларымен жмыс істеуден, 8 баыт бойынша Сізді саба лгеріміізді LAUFER-TEST автоматты тесттеу жйесіні кмегімен траты баылап отырудан, й тапсырмалары мен жаттыуларын орындаудан трады. Сізді тапсырмаларыыз жне тесттерііз кндізгі жне ашытытан оыту клиенттеріндегідей тексерілетін болады. Сіз оытуа кіретін барлы пндер бойынша кндізгі жне ашытытан оыту жйесіні файлдарына жне жазуларына ана емес, сондай-а санды-бадарламалы басаруы бар станоктарды операторларыны анытамалытарыны жне станоктара нсауларды базасына, оытып-йрететін бейнероликтерді жне файлдарды жазбасына кіру ммкіндігін аласыз.

Сабатар жоспары:

БАДАРЛАМАЛАУ ISO-7 (G,M КОДТАР)
МАКРО-БАДАРЛАМАЛАУ. НДІРІСТІ АВТОМАТТАНДЫРУ
САПР-ЖЙЕЛЕРДЕ ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА жне БАДАРЛАМАЛАУ
CNC БАР СТАНОКТАРДЫ БАСАРУ
CNC БАР СТАНОКТАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖНЕ ЖНДЕУ
CNC БАР СТАНОКТАРДЫ БАПТАУ
МЕТАЛЛ ДЕУ НЕГІЗДЕРІ ЖНЕ РАЛ-САЙМАН
CAM | CAE ШІН ПОСТ-ПРОЦЕССОРЛАР

№1 пн. Бадарламалау в ISO-7 (G,M Кодтар)

- CNC бар баандарды бадарламалауды ерекшеліктері
- ISO-7 бадарламасыны рылымы
- 3-ші кодтар тобы. Абсолютті G90 жне салыстырмалы (инкременттік) бадарламалау G91
- Координаталарды Декартты жйесі.
- Кодтарды топтар бойынша блінуі. Кодтарды жне оларды мндеріні модальдылыы.
- ISO-7 бадарламалау тілі. G дайынды функциялары
- 1-ші кодтар тобы. G00 жылдам орын ауыстыруы. G01,G02,G03 интерполяция трлері
- 2-ші кодтар тобы. G17 (XY), G18 (ZX), G19 (YZ) деу жазытытары (жоспарлар)
- Басарушы бадарламаларды бадарламалау кезіндегі ауіпсіздік дегейлері. S жне R levels/Points.
- G04 уаыта кідіру. P жне X параметрлері.
- 6-шы кодтар тобы. G20, G21 немесе G70, G71 лшем бірлігін тадау
- G28 немесе G53 бастапы орына автоматты айтып оралу. G27 бастапы орына айтып оралуды тексеру
- G22/G23 шекті орын ауыстырулар режимін осу/шіру
- G31 SKIP-сигнал, G37 кодтары - рал-саймандарды автоматты лшеу
- Негізгі G-кодтар. жне оларды олмен бадарламалауда олданылуы
- Технологиялы апарат F, S, T, M жне осымша кодтары
- Кодтарды 7 жне 8 топтарыны телу трлері - G40, G41, G42, G43, G49. Оффсеттер кестелерін жазу жне оу
- 9 топты траты циклдары G81, G82, G73, G83. G80 кодымен циклды болдырмау
- Брылау жне фрезерлеу операциялары бар басарушы бадарламаны растыру.
- G10 жмыс істеу. УП мысалында G10 L2 кмегімен станокты жмыс координаталарыны регистрлерін згерту
- Жасалан УП мысалында OFFSET SETTINGS – OFFSET G10 L11, L12, L13 яларын згерту
- Р бадарламасыны блшегіні нолін тадау. G54, G55, G56, G57, G58, G59 жмыс координаталары
- G жне M дайынды кодтарыны кеейтілген тізімі. M48, M49 ошаулау
- M08, M09 майлаушы сйытыпен жмыс істеу
- Шаын бадарламалар. M98 шаын бадарламасын шаыру. Код M99.
- CNC ртрлі баандарындаы дайынды жне осалы кодтарды салыстыру
- CAE жйелерде бадарламаны симуляциялау, NCPLOT верификаторы
- ISO-7-дегі басарушы бадарламаны SIEMENS жне HEIDENHAIN кодтарымен салыстыру

№2 пн. Макро-бадарламалау жне ндірісті автоматтандыру

- MACRO-B (Fanuc). Бадарламалау тіліні негіздері.
- Айнымалыларды трлері. Олармен амалдар.
- Айнымалыларды ртрлі типтері шін апаратты сатау кестесі.
- Айнымалы мндерді беру операторлары
- EQ, NE, GT, LT, GE, LE константаларды салыстыру операторлары.
- OR, AND логикалы операторлары. УП мысалдар.
- Макро-бадарламаларды жазудаы синтаксистегі ателер.
- Станокты #100 - #149, #500 - #531 олданбалы ялары
- CNC контроллерімен кеейтілген жмыса арналан #1000 - #20000 жйелік айнымалылары
- #4300 - #4320 модальды кодтарыны жйелік айнымалылары
- POS, SKIP жйелік айнымалылары. OFFSET TOOLS айнымалылары.
- з тобында белсенді G-кодты танып-білуді #42.. жйелік айнымалылары
- #1 - #26 шектелген макро-айнымалылары
- Айнымалыларды оларды аргументтеріне кшіру кестелері.
- Макро-шаын бадарлама. G65 аргументтерімен арапайым шаыру.
- IF - THEN , IF - GOTO шарт операторлары жне оларды пайдалану. Енгізу синтаксисі [шарт]
- LOOPS - WHILE DO1 - END1 операторлары
- RENISHAW ондырыларымен жмыс істеу шін в макростарын олдану
- макростарды кнделікті жмыста олдану

- Open CNC Macro Language (Syntec) тілі. MACRO-B-мен салыстыру

№3 пн. Инженерлік графика. CAD/CAM жйелері

- САПР-жйелерді трлері. CAD-CAM-CAE жйелері жне оларды олдану
- Бадарламалы амтамасыз етуде графикамен жмыс істеу принциптері.
- STL жне DXF графикалы файлдарыны айнымалы форматы.
- SharpCAM жобалауды жне САМ-бадарламалауды гибридтік жйесі
- SolidEdge 2D Drafting жобалауа арналан негізгі жйелері
- SolidEdge, SharpCAM жйесінде эскиздер ру
- ORTHO, SNAP режимдері. Жобалау кезінде SNAP байластыруларымен жмыс істеу.
- САПР-жйелерде абаттармен жмыс істеу.
- Эскизбен операциялар - COPY, MOVE, TRIM, ROTATE, MIRROR жне т.с.
- AlphaCAM ортасыны негіздері
- САПР негіздері - Компас-3D (SolidWorks бадарламасыны аналогы)
- 3D модельдеу. Extrude | Cut | Revolve функцияларымен жмыс істеу
- Параметрлік бадарламалау. Параметрлеу кезінде формулалар енгізу.
- Геометриямен жне геометрияа САМ-операцияларды беттестірумен кеейтілген операциялар
- ртрлі жйелерден - AlphaCAM, SharpCAM, Rhinoceros, Компас 3D, Cimatron файлдарды импорттау жне экспорттау.

№4 пн. CNC бар станоктарды басару

- CNC бар станокты осу. Станокты нольдеу жне пайдалануа дайындау.
- CNC бар верикаль-фрезер станогыны рылымы
- Санды Бадарламалы Басару Жйесі (CNC). СББ жмыс істеу принципі.
- CNC жйелеріні трлері жне оларды айырмашылыы: Fanuc, Syntec, Haas, Mori Seiki, Seicos, Heidenhain, Siemens, GSK, Doosan, Homag жне пр.
- CNC бар станоктарды негізгі режимдеріні сипаттамасы: AUTO (MEM), EDIT, MDI, JOG, HND, RPD, REF, DNC.
- Негізгі режимдерде станокты басару. Жмысты ерекшеліктері.
- Тік фрезер жне токарь станоктарыны координата жйелері
- Станокты XYZ осьтеріні баыты. ABC айналу осьтері
- M станогыны, W блшегіні, PO бадарламаны нольдік нктелері
- Бадарламаны AUTO (MEM) автоматты режимінде іске осу
- MDI режимін мліметтерді енгізу шін пайдалану
- M00 жне M01 жетектерін тотату функциялары. Optional Stop опциялары.
- CNC бааныны басару функциялары
- SINGLE BLOCK, BLOCK SKIP, M.S.T. LOCK клавишалары
- Шпиндельді басару: SP ON CW, SP ON CCW, SP OFF
- CNC бар станоктарды дрыс пайдалану
- CNC бар станоктарды жмыс кйінде стап отыру, майлау
- CNC бар станокты шпинделі. M03|M04|M05 командалары. S коды. MDI-де жмыс істеу. SP реттегіші.
- M19 шпинделін бадарлау
- POS, PROG, ALARM, DIAGN, PARAM экраныны режимдері
- OFFSET SETTINGS экраныны режимдері: TOOLS, WORK COORDINATES
- RAPID, FEED OVERRIDE шпинделіні белсенді берілуін реттегіштер жне айналу жылдамдаы
- рал-сайманды тадап алу жне алмастыру.
- CNC бар станоктарда жмыс істеген кездегі ауіпсіздік техникссы

№5 пн. CNC БАР СТАНОКТАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖНЕ ЖНДЕУ

- Syntec 900ME мысалында СNC-контроллерді рылымы.
- LADDER Файлы. CNC.LAD файлын жазу/редакциялау
- CNC бар станоктарды PLC (бадарламаланатын логикалы контроллерлерді) логикасы.
- DIAGN режимі. FF жне 00 жалаулары. PLC|MLC жалауларымен S, C, I, O, R дескрипторларын диагностикалау
- REGISTER DATA параметрлерін оу.
- SYSTEM (PARAM) режимі. CNC станоктарыны жйелік параметрлері.
- Станокты ааулытарын логикалы кетіру.
- CF-1 PCMCI-де карталарда саталатын ішкі макро-бадарламалар

№6 пн. CNC БАР СТАНОКТАРДЫ БАПТАУ

- Баылау-лшеу аспаптарымен жмыс. Штангенциркуль.
- CNC жмыса баптаан кездегі негізгі рекеттерді сипаттамасы.
- CNC бар станокта жайындаманы орнату
- рал-саймандар OFFSET-і
- Дайындаманы нолін орнату жне координаталарын WORK COORDINATES кестесіне жазу
- Станокты осымша опциялары жне реттелулері
- HND маховигіні режимінде жмыс істеу. Шкентель.
- Баптауа арналан осымша баылау аспаптары
- Станокты толы баптау. Блшек жасау.

№7 пн. МЕТАЛЛ ДЕУ НЕГІЗДЕРІ ЖНЕ РАЛ-САЙМАН

- Металл деуді жне ааш деуді негіздері
- Материалдарды кесу трлері
- Фрезерлеуді классификациясы
- Ойманы брылау жне кесу
- Брылап кеейту, зенкерлеу жне ылау
- рал-саймандарды дрыс іріктеп алу шін каталогтарды жне анытамалытарды олдану
- Берілген операциялар шін айналу жне беру жылдамдыын есептеуге арналан формулалар
- Кесетін жне осалы рал-саймандар. рал-саймандарды трлері жне оларды пайдалану.
- Дайындамаларды бекіту трлері

№8 пн. CAM | CAE ШІН ПОСТ-ПРОЦЕССОРЛАР

- Пост-процессорлар туралы негізгі мліметтер
- SOLIDCAM CAM-жйесі шін пре-процессорларды жазуды GPPL – синтаксисі
- ALPHACAM CAM-жйесіне арналан пост-процессорлар
- ALPHACAM CAM-жйесіне арналан пост-процессорлар
- MASTERCAM CAM-жйесіне арналан пост-процессорлар
- SHARPCAM CAM-жйесіне арналан ішкі VB пост-процессорлар
- Пост-процессорларды генераторларыАталан курсты аятааннан кейін Сіз тмендегі секілді салаларда CNC бар станоктарды басара жне бадарламалай аласыз:
- металл деу
- ааш деу
- MDF (ДВП, ДСП, HPL) татайларын ндіру
- пластик деу
- поролон деу
- металлды лазермен жне плазмамен кесу

Технологиялар асырына жне автоматтандырылан жмысты артышылытарына алашы адамыызды жасаыз!

Оу курсына алдын ала жазылу шін келесі тінішті толтырыыз
Аы тлеу туралы осымша апарат алу шін "Аы тлеу тсілдері" тарауына кшііз
ол жетімді ONLINE-курстарды толы тізіміне кшу

 • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     0 (800) 75-05-07
     7 (958) 756-89-56
     972 (03) 376-04-43
     48 (22) 390-64-60


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании
  Здесь можно протестировать Ваше соединение с площадкой для проведения онлайн-занятий:

  Зайти на вебинар

  - Работа с GOTOMEETING • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)