Laufer-CNC. Оқу CNC. Курстар ҰК / CNC. Мамандығы - оператор

Laufer-CNC

№0001 курс. "CNC Оператор/Бадарламашысы" толы курсы.Сабатар жоспары:

БАДАРЛАМАЛАУ ISO-7 (G,M КОДТАР)
МАКРО-БАДАРЛАМАЛАУ. НДІРІСТІ АВТОМАТТАНДЫРУ
САПР-ЖЙЕЛЕРДЕ ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА жне БАДАРЛАМАЛАУ
CNC БАР СТАНОКТАРДЫ БАСАРУ
CNC БАР СТАНОКТАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖНЕ ЖНДЕУ
CNC БАР СТАНОКТАРДЫ БАПТАУ
МЕТАЛЛ ДЕУ НЕГІЗДЕРІ ЖНЕ РАЛ-САЙМАН
CAM | CAE ШІН ПОСТ-ПРОЦЕССОРЛАР

№0001 курс.
«CNC Оператор/Бадарламашысы» жалпы курсы. затыы - 6 ай.
Ай сайын тлеу ммкіндігі бар
Оуды басталуы: келесі кні.

Тлеу варианттары:ртрлі елдерді трындары шін PayPal (кез келген халыаралы кредит жне дебет пластик карталары), Western Union аша аударымдары, MoneyGram, ЮНИСТРИМ аша аударымдары, WebMoney электронды тлемдері, бізді кеселерімізде олма ол ашамен, Банк аударымдары, Израильде банк чектерімен тлеу жне аы тлеуді баса трлері.

Аы тлеу туралы толыыра апарат Аы тлеу тсілдері" тарауында бар

"СББ Операторы" ашытытан оыту курстары туралы толыыра апарат алу шін арнайы лгіні толтырыыз, лде кеес беру орталытарыны райсысына телефон шалыыз. Телефондарды номерлері тменіректе тр.

№1 пн. Бадарламалау в ISO-7 (G,M Кодтар)

"CNC Онлайн-курс" 1 вебинар.
- CNC бар баандарды бадарламалауды ерекшеліктері
- ISO-7 бадарламасыны рылымы
- 3-ші кодтар тобы. Абсолютті G90 жне салыстырмалы (инкременттік) бадарламалау G91
- Координаталарды Декартты жйесі.
- Кодтарды топтар бойынша блінуі. Кодтарды жне оларды мндеріні модальдылыы.

"CNC Онлайн-курс" 2 вебинар.

- ISO-7 бадарламалау тілі. G дайынды функциялары
- 1-ші кодтар тобы. G00 жылдам орын ауыстыруы. G01,G02,G03 интерполяция трлері
- 2-ші кодтар тобы. G17 (XY), G18 (ZX), G19 (YZ) деу жазытытары (жоспарлар)
- Басарушы бадарламаларды бадарламалау кезіндегі ауіпсіздік дегейлері. S жне R levels/Points.
- G04 уаыта кідіру. P жне X параметрлері.
- 6-шы кодтар тобы. G20, G21 немесе G70, G71 лшем бірлігін тадау

"CNC Онлайн-курс" 3 вебинар.
- G28 немесе G53 бастапы орына автоматты айтып оралу. G27 бастапы орына айтып оралуды тексеру
- G22/G23 шекті орын ауыстырулар режимін осу/шіру
- G31 SKIP-сигнал, G37 кодтары - рал-саймандарды автоматты лшеу
- Негізгі G-кодтар. жне оларды олмен бадарламалауда олданылуы
- Технологиялы апарат F, S, T, M жне осымша кодтары

"CNC Онлайн-курс" 4 вебинар.
- Кодтарды 7 жне 8 топтарыны телу трлері - G40, G41, G42, G43, G49. Оффсеттер кестелерін жазу жне оу
- 9 топты траты циклдары G81, G82, G73, G83. G80 кодымен циклды болдырмау
- Брылау жне фрезерлеу операциялары бар басарушы бадарламаны растыру.

"CNC Онлайн-курс" 5 вебинар.
- G10 жмыс істеу. УП мысалында G10 L2 кмегімен станокты жмыс координаталарыны регистрлерін згерту
- Жасалан УП мысалында OFFSET SETTINGS – OFFSET G10 L11, L12, L13 яларын згерту
- Р бадарламасыны блшегіні нолін тадау. G54, G55, G56, G57, G58, G59 жмыс координаталары

"CNC Онлайн-курс" 6 вебинар.
- G жне M дайынды кодтарыны кеейтілген тізімі. M48, M49 ошаулау
- M08, M09 майлаушы сйытыпен жмыс істеу
- Шаын бадарламалар. M98 шаын бадарламасын шаыру. Код M99.
- CNC ртрлі баандарындаы дайынды жне осалы кодтарды салыстыру

"CNC Онлайн-курс" 7 вебинар.
- CAE жйелерде бадарламаны симуляциялау, NCPLOT верификаторы
- ISO-7-дегі басарушы бадарламаны SIEMENS жне HEIDENHAIN кодтарымен салыстыру

№2 пн. Макро-бадарламалау жне ндірісті автоматтандыру

"CNC Онлайн-курс" 8 вебинар.

- MACRO-B (Fanuc). Бадарламалау тіліні негіздері.
- Айнымалыларды трлері. Олармен амалдар.
- Айнымалыларды ртрлі типтері шін апаратты сатау кестесі.

"CNC Онлайн-курс" 9 вебинар.
- Айнымалы мндерді беру операторлары
- EQ, NE, GT, LT, GE, LE константаларды салыстыру операторлары.
- OR, AND логикалы операторлары. УП мысалдар.
- Макро-бадарламаларды жазудаы синтаксистегі ателер.
- Станокты #100 - #149, #500 - #531 олданбалы ялары

"CNC Онлайн-курс" 10 вебинар.
- CNC контроллерімен кеейтілген жмыса арналан #1000 - #20000 жйелік айнымалылары
- #4300 - #4320 модальды кодтарыны жйелік айнымалылары
- POS, SKIP жйелік айнымалылары. OFFSET TOOLS айнымалылары.
- з тобында белсенді G-кодты танып-білуді #42.. жйелік айнымалылары

"CNC Онлайн-курс" 11 вебинар.
- #1 - #26 шектелген макро-айнымалылары
- Айнымалыларды оларды аргументтеріне кшіру кестелері.
- Макро-шаын бадарлама. G65 аргументтерімен арапайым шаыру.

"CNC Онлайн-курс" 12 вебинар.
- IF - THEN , IF - GOTO шарт операторлары жне оларды пайдалану. Енгізу синтаксисі [шарт]
- LOOPS - WHILE DO1 - END1 операторлары
- RENISHAW ондырыларымен жмыс істеу шін в макростарын олдану
- макростарды кнделікті жмыста олдану

"CNC Онлайн-курс" 13 вебинар.

- Open CNC Macro Language (Syntec) тілі. MACRO-B-мен салыстыру

№3 пн. Инженерлік графика. CAD/CAM жйелері

"CNC Онлайн-курс" 14 вебинар.

- САПР-жйелерді трлері. CAD-CAM-CAE жйелері жне оларды олдану
- Бадарламалы амтамасыз етуде графикамен жмыс істеу принциптері.
- STL жне DXF графикалы файлдарыны айнымалы форматы.
- SharpCAM жобалауды жне САМ-бадарламалауды гибридтік жйесі
- SolidEdge 2D Drafting жобалауа арналан негізгі жйелері
- SolidEdge, SharpCAM жйесінде эскиздер ру
- ORTHO, SNAP режимдері. Жобалау кезінде SNAP байластыруларымен жмыс істеу.
- САПР-жйелерде абаттармен жмыс істеу.

"CNC Онлайн-курс" 15 вебинар.
- Эскизбен операциялар - COPY, MOVE, TRIM, ROTATE, MIRROR жне т.с.
- AlphaCAM ортасыны негіздері
- САПР негіздері - Компас-3D (SolidWorks бадарламасыны аналогы)
- 3D модельдеу. Extrude | Cut | Revolve функцияларымен жмыс істеу
- Параметрлік бадарламалау. Параметрлеу кезінде формулалар енгізу.
- Геометриямен жне геометрияа САМ-операцияларды беттестірумен кеейтілген операциялар
- ртрлі жйелерден - AlphaCAM, SharpCAM, Rhinoceros, Компас 3D, Cimatron файлдарды импорттау жне экспорттау.

№4 пн. CNC бар станоктарды басару

"CNC Онлайн-курс" 16 вебинар.
- CNC бар станокты осу. Станокты нольдеу жне пайдалануа дайындау.
- CNC бар верикаль-фрезер станогыны рылымы
- Санды Бадарламалы Басару Жйесі (CNC). СББ жмыс істеу принципі.
- CNC жйелеріні трлері жне оларды айырмашылыы: Fanuc, Syntec, Haas, Mori Seiki, Seicos, Heidenhain, Siemens, GSK, Doosan, Homag жне пр.

"CNC Онлайн-курс" 17 вебинар.
- CNC бар станоктарды негізгі режимдеріні сипаттамасы: AUTO (MEM), EDIT, MDI, JOG, HND, RPD, REF, DNC.
- Негізгі режимдерде станокты басару. Жмысты ерекшеліктері.

"CNC Онлайн-курс" 18 вебинар.
- Тік фрезер жне токарь станоктарыны координата жйелері
- Станокты XYZ осьтеріні баыты. ABC айналу осьтері
- M станогыны, W блшегіні, PO бадарламаны нольдік нктелері
- Бадарламаны AUTO (MEM) автоматты режимінде іске осу
- MDI режимін мліметтерді енгізу шін пайдалану

"CNC Онлайн-курс" 19 вебинар.
- M00 жне M01 жетектерін тотату функциялары. Optional Stop опциялары.
- CNC бааныны басару функциялары
- SINGLE BLOCK, BLOCK SKIP, M.S.T. LOCK клавишалары
- Шпиндельді басару: SP ON CW, SP ON CCW, SP OFF

"CNC Онлайн-курс" 20 вебинар.
- CNC бар станоктарды дрыс пайдалану
- CNC бар станоктарды жмыс кйінде стап отыру, майлау
- CNC бар станокты шпинделі. M03|M04|M05 командалары. S коды. MDI-де жмыс істеу. SP реттегіші.
- M19 шпинделін бадарлау

"CNC Онлайн-курс" 21 вебинар.
- POS, PROG, ALARM, DIAGN, PARAM экраныны режимдері
- OFFSET SETTINGS экраныны режимдері: TOOLS, WORK COORDINATES
- RAPID, FEED OVERRIDE шпинделіні белсенді берілуін реттегіштер жне айналу жылдамдаы
- рал-сайманды тадап алу жне алмастыру.
- CNC бар станоктарда жмыс істеген кездегі ауіпсіздік техникссы

№5 пн. CNC БАР СТАНОКТАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖНЕ ЖНДЕУ

"CNC Онлайн-курс" 22 вебинар.
- Syntec 900ME мысалында СNC-контроллерді рылымы.
- LADDER Файлы. CNC.LAD файлын жазу/редакциялау
- CNC бар станоктарды PLC (бадарламаланатын логикалы контроллерлерді) логикасы.

"CNC Онлайн-курс" 23 вебинар.
- DIAGN режимі. FF жне 00 жалаулары. PLC|MLC жалауларымен S, C, I, O, R дескрипторларын диагностикалау
- REGISTER DATA параметрлерін оу.
- SYSTEM (PARAM) режимі. CNC станоктарыны жйелік параметрлері.
- Станокты ааулытарын логикалы кетіру.
- CF-1 PCMCI-де карталарда саталатын ішкі макро-бадарламалар

№6 пн. CNC БАР СТАНОКТАРДЫ БАПТАУ

"CNC Онлайн-курс" 24 вебинар.
- Баылау-лшеу аспаптарымен жмыс. Штангенциркуль.
- CNC жмыса баптаан кездегі негізгі рекеттерді сипаттамасы.
- CNC бар станокта жайындаманы орнату
- рал-саймандар OFFSET-і

"CNC Онлайн-курс" 25 вебинар.
- Дайындаманы нолін орнату жне координаталарын WORK COORDINATES кестесіне жазу
- Станокты осымша опциялары жне реттелулері
- HND маховигіні режимінде жмыс істеу. Шкентель.
- Баптауа арналан осымша баылау аспаптары
- Станокты толы баптау. Блшек жасау.

№7 пн. МЕТАЛЛ ДЕУ НЕГІЗДЕРІ ЖНЕ РАЛ-САЙМАН

"CNC Онлайн-курс" 26 вебинар.

- Металл деуді жне ааш деуді негіздері
- Материалдарды кесу трлері
- Фрезерлеуді классификациясы
- Ойманы брылау жне кесу
- Брылап кеейту, зенкерлеу жне ылау

"CNC Онлайн-курс" 27 вебинар.
- рал-саймандарды дрыс іріктеп алу шін каталогтарды жне анытамалытарды олдану
- Берілген операциялар шін айналу жне беру жылдамдыын есептеуге арналан формулалар
- Кесетін жне осалы рал-саймандар. рал-саймандарды трлері жне оларды пайдалану.
- Дайындамаларды бекіту трлері

№8 пн. CAM | CAE ШІН ПОСТ-ПРОЦЕССОРЛАР

"CNC Онлайн-курс" 28 вебинар.

- Пост-процессорлар туралы негізгі мліметтер
- SOLIDCAM CAM-жйесі шін пре-процессорларды жазуды GPPL – синтаксисі
- ALPHACAM CAM-жйесіне арналан пост-процессорлар

"CNC Онлайн-курс" 29 вебинар.
- ALPHACAM CAM-жйесіне арналан пост-процессорлар
- MASTERCAM CAM-жйесіне арналан пост-процессорлар
- SHARPCAM CAM-жйесіне арналан ішкі VB пост-процессорлар
- Пост-процессорларды генераторлары

Біз лемні 10 саат белдіктері шін орыс тілінде оытуды сынамыз:

Сабатарды ту уаытын білу шін, лем картасын басыыз, лде тменде келтірілген кестеден Сіз трып жатан елді табыыз.
Кестеде Сізді орналасан орныыз щін сабатарды ткізу уаыты, сондай-а аынны номері крсетілген. Сіз зіізге кбірек олайлы тыдаушылар аыныны номерін тадап ала аласыз. Болашата Сіз аынны номерін ауыстыра немесе оны кезектестіре аласыз. Осылайша, Сіз ажет болан кезде оуды толы курсын жылдамдата, 3 айа дейін (6 айды орнына) те аласыз. Назар аударыыз! Батыс Еуропа, Таяу Шыыс елдері жне ндістан, сондай-а Ресейді кейбір облыстары шін оуды кндізгі жне кешкі уаыты ол жетімді болып отыр.

Сізді орналасан орныыз туралы апарат

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

Страна / Месторасположение: Время занятий: Номер потока: Часовой пояс UTC:
  Австралия — острова Херд и Макдональд 16:30 - 18:00 2-ой поток UTC+05:00
21:30 - 23:00 1-ый поток
  Австралия — Кокосовые острова (Килинг) 18:00 - 19:30 2-ой поток UTC+06:30
  Австралия — Остров Рождества 18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+07:00
  Австралия — Западная Австралия 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Австралия — Южная Австралия, Северная территория 21:00 - 22:30 2-ой поток UTC+09:30
  Австралия — Квинсленд, Новый Южный Уэльс,
Австралийская столичная территория, Виктория, Тасмания
21:30 - 23:00 2-ой поток UTC+10:00
  Австралия — Лорд-Хау 22:00 - 23:30 2-ой поток UTC+10:30
  Австралия — остров Норфолк Сервис не предоставляется UTC+11:30
  Австрия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Азербайджан 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Албания 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Алжир 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Ангола 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Андорра 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Антигуа и Барбуда Сервис не предоставляется UTC04:00
  Аргентина Сервис не предоставляется UTC03:00
  Армения 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Афганистан 16:00 - 17:30 2-ой поток UTC+04:30
21:00 - 22:30 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Багамы Сервис не предоставляется UTC05:00
  Бангладеш 17:30 - 19:00 2-ой поток UTC+06:00
  Барбадос Сервис не предоставляется UTC04:00
  Бахрейн 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Белиз Сервис не предоставляется UTC06:00
  Белоруссия 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Бельгия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Бенин 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Болгария 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Боливия Сервис не предоставляется UTC04:00
  Босния и Герцеговина 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Ботсвана 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Бразилия - Амазонас, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул,
Рондония, Рорайма, Акри
Сервис не предоставляется UTC04:00
  Бразилия - Юго-восточный регион, Южный регион,
Северо-восточный регион (кроме некоторых островов),
Гояс, Федеральный округ Бразилиа, Токантинс, Пара, Амапа
Сервис не предоставляется UTC03:00
  Бразилия - Oстрова восточного побережья Бразилии
(Фернанду-ди-Норонья, Триндади и Мартин-Вас,
атолл Рокас, Сан-Педру-и-Сан-Паулу)
Сервис не предоставляется UTC02:00
  Бруней 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Буркина-Фасо 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 28:00 1-ый поток
  Бурунди 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Бутан 17:30 - 19:00 2-ой поток UTC+06:00

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Вануату Сервис не предоставляется UTC+11:00
  Ватикан 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Великобритания - Острова Питкэрн Сервис не предоставляется UTC-08:00
  Великобритания - Каймановы острова,
острова Тёркс и Кайкос
Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Великобритания - Ангилья, Бермуды, Британские
Виргинские острова, Фолклендские острова, Монтсеррат
Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Великобритания - Южная Георгия и Южные
Сандвичевы острова
Сервис не предоставляется UTC-02:00
  Великобритания - Острова Святой Елены,
Вознесения и Тристан-да-Кунья, Гернси,
Остров Мэн, Джерси
11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Великобритания 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Великобритания - Гибралтар 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Великобритания - Акротири и Декелия 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Великобритания - Британская территория
в Индийском океане
17:30 - 19:00 2-ой поток UTC+06:00
  Венгрия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Венесуэла Сервис не предоставляется UTC-04:30
  Восточный Тимор 20:30 - 22:00 2-ой поток UTC+09:00
  Вьетнам 18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+07:00

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Габон 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Гаити Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Гайана Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Гамбия 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Гана 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Гватемала Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Гвинея-Бисау 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Гвинея 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Германия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Гондурас Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Гонконг (КНР) 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Гренада Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Греция 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Грузия 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+02:00
20:30 - 22:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Дания - северо-запад Гренландии Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Дания - Иллоккортоормиут и прилегающие
территории Гренландии
Сервис не предоставляется UTC-01:00
  Дания - Данмарксхавн и прилегающие
территории Гренландии, Фарерские острова
11:30 - 12:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Дания 12:30 - 13:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Джибути 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Доминика Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Доминиканская Республика Сервис не предоставляется UTC-04:00
  ДР Конго 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Египет 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Замбия 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Зимбабве 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Израиль 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Индия 17:00 - 18:30 2-ой поток UTC+05:30
22:00 - 23:30 1-ый поток
  Индонезия - Острова Суматра, Ява, провинции
Западный Калимантан и Центральный Калимантан
17:30 - 19:00 2-ой поток UTC+07:00
  Индонезия - острова Сулавеси, Бали,
Восточные Малые Зондские острова, провинции
Восточный Калимантан и Южный Калимантан
18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+08:00
  Индонезия - провинции Малуку, Северное Малуку,
Папуа и Западное Папуа
19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+09:00
  Иордания 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Ирак 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Иран 15:00 - 16:30 2-ой поток UTC+03:30
20:00 - 21:30 1-ый поток
  Ирландия 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Исландия 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Испания 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Испания - Канарские острова 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Италия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Йемен 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 20:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Кабо-Верде 10:30 - 12:00 2-ой поток UTC-01:00
15:30 - 17:00 1-ый поток
  Казахстан - Западный Казахстан 16:30 - 18:00 2-ой поток UTC+05:00
21:30 - 23:00 1-ый поток
  Казахстан - Восточный Казахстан 17:30 - 19:00 2-ой поток UTC+06:00
22:30 - 00:00 1-ый поток
  Камбоджа 18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+07:00
  Камерун 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Канада - западная часть Британской Колумбии,
Северо-Западные территории: поселок Тунгстен
и Кантунгская шахта, Юкон
Сервис не предоставляется UTC-08:00
  Канада - Альберта, часто восточных районов
Британской Колумбии, большая часть Северо-Западных
территорий, Нунавут (западная часть), Ллойдминстер
и прилегающие районы Саскачевана
Сервис не предоставляется UTC-07:00
  Канада - Манитоба, Нунавут (центральная часть),
Онтарио (западная часть), Саскачеван
(кроме Ллойдминстера)
Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Канада - Нунавут (восточная часть),
восточная часть Онтарио, большая часть Квебека
Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Канада - Лабрадор, Нью-Брансуик, Новая Шотландия,
Остров Принца Эдуарда, восточная часть Квебека
Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Канада - Лабрадор (юго-восток), Ньюфаундленд Сервис не предоставляется UTC-03:30
  Катар 14:30 - 15:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Кения 14:30 - 15:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Кипр 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Киргизия 17:30 - 19:00 2-ой поток UTC+06:00
  Кирибати - Острова Гилберта Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Кирибати - Острова Феникс Сервис не предоставляется UTC+13:00
  Кирибати - Острова Лайн Сервис не предоставляется UTC+14:00
  Тайвань (Китай) 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  КНДР (Северная Корея) 20:30 - 22:00 2-ой поток UTC+09:00
  Китай 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Колумбия Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Коморы 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Коста-Рика Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Кот-д’Ивуар 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Куба Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Кувейт 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Лаос 18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+07:00
  Латвия 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Лесото 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Либерия 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Ливан 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Ливия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Литва 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Лихтенштейн 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Люксембург 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Маврикий 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Мавритания 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Мадагаскар 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Макао (Китай) 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Македония 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Малави 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Малайзия 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Мали 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Мальдивы 16:30 - 18:00 2-ой поток UTC+05:00
  Мальта 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Марокко 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Маршалловы Острова Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Мексика - штат Нижняя Калифорния Сервис не предоставляется UTC-08:00
  Мексика - Южная Нижняя Калифорния, Чиуауа,
Наярит, Синалоа и Сонора
Сервис не предоставляется UTC-07:00
  Мексика Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Микронезия - штаты Чуук и Яп Сервис не предоставляется UTC+10:00
  Микронезия - штаты Кусаие и Понпеи Сервис не предоставляется UTC+11:00
  Мозамбик 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Республика Молдова 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Монако 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Монголия - аймаки Ховд, Увс и Баян-Улгий 18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+07:00
  Монголия 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Мьянма 18:00 - 19:30 2-ой поток UTC+06:30

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Намибия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Науру Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Непал 17:15 - 18:45 2-ой поток UTC+05:45
  Нигер 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Нигерия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Нидерланды 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Нидерланды - Карибские Нидерланды Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Никарагуа Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Новая Зеландия - Ниуэ Сервис не предоставляется UTC-11:00
  Новая Зеландия - Острова Кука Сервис не предоставляется UTC-10:00
  Новая Зеландия Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Новая Зеландия - Токелау Сервис не предоставляется UTC+13:00
  Норвегия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  ОАЭ 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Оман 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Пакистан 16:30 - 18:00 2-ой поток UTC+05:00
  Палау Сервис не предоставляется UTC+09:00
  Панама Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Папуа — Новая Гвинея Сервис не предоставляется UTC+10:00
  Парагвай Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Перу Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Польша 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Португалия 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Португалия - Мадейра 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Португалия - Азорские острова 10:30 - 12:00 2-ой поток UTC-01:00
15:30 - 17:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Республика Конго 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Республика Южная Корея 20:30 - 22:00 2-ой поток UTC+09:00
  Россия - Калининградское время -
Калининградская область
14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Россия - Московское время -
Европейской части России и
вся Российская железная дорога
15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Россия - Екатеринбургское время —
Башкортостан, Челябинская область, Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра, Курганская область,
Оренбургская область, Пермский край,
Свердловская область, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ
17:30 - 19:00 2-ой поток UTC+06:00
  Россия - Омское время —
Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область,
Новосибирская область, Омская область, Томская область
18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+07:00
  Россия - Красноярское время —
Хакассия, Красноярский край и Тыва
19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Россия - Иркутское время —
Бурятия и Иркутская область
19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+09:00
  Россия - Якутское время —
Амурская область, западная часть Якутии
и Забайкальский край
20:30 - 22:00 2-ой поток UTC+10:00
  Россия - Владивостокское время —
Еврейская автономная область, Хабаровский край,
Приморский край, центр Якутии, остров Сахалин
Сервис не предоставляется UTC+11:00
  Россия - Магаданское время —
Магаданская область, восточная часть Якутии,
Курильские острова, Чукотский автономный округ
и Камчатский край
Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Руанда 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Румыния 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Сальвадор Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Самоа Сервис не предоставляется UTC+13:00
  Сан-Марино 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Сан-Томе и Принсипи 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Саудовская Аравия 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Свазиленд 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Сейшельские Острова 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Сенегал 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Сент-Винсент и Гренадины Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Сент-Китс и Невис Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Сент-Люсия Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Сербия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Сингапур 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Сирия 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Словакия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Словения 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Соломоновы Острова Сервис не предоставляется UTC+11:00
  Сомали 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
  Судан 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
  Суринам Сервис не предоставляется UTC-03:00
  США - Острова Бейкер и Хауленд Сервис не предоставляется UTC-12:00
  США - Американское Самоа и Мидуэй Сервис не предоставляется UTC-11:00
  США - Гавайи и большая часть Алеутских островов Сервис не предоставляется UTC-10:00
  США - Аляска Сервис не предоставляется UTC-09:00
  США - штаты Тихоокеанского побережья
(Орегон, Вашингтон, Калифорния),
Невада и северная часть Айдахо
Сервис не предоставляется UTC-08:00
  США - Аризона, Колорадо, Монтана,
Нью-Мексико, Юта, южная часть Айдахо,
Канзас, восточная часть штата Орегон, Небраска,
Северная Дакота, Южная Дакота и Техас (часть)
Сервис не предоставляется UTC-07:00
  США - Побережье Мексиканского залива
(Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана),
Теннесси, Центральное нагорье (Оклахома, Арканзас,
Миссури), Великие равнины, большая часть Техаса
Сервис не предоставляется UTC-06:00
  США - штаты Атлантического побережья,
восточная часть долины реки Огайо,
большая часть Мичигана
Сервис не предоставляется UTC-05:00
  США - Пуэрто-Рико, the Американские Виргинские
острова и станция Палмер
Сервис не предоставляется UTC-04:00
  США - Гуам и Северные Марианские острова Сервис не предоставляется UTC+10:00
  США - остров Уэйк, станция Мак-Мёрдо,
полярная станция Амундсен — Скотт
Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Сьерра-Леоне 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Таджикистан 21:30 - 23:00 1-ый поток UTC+05:00
  Таиланд 18:30 - 20:00 2-ой поток UTC+07:00
  Танзания 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Того 11:30 - 13:00 2-ой поток UTC
16:30 - 18:00 1-ый поток
  Тонга Сервис не предоставляется UTC+13:00
  Тринидад и Тобаго Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Тувалу Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Тунис 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Туркменистан 16:30 - 18:00 2-ой поток UTC+05:00
21:30 - 23:00 1-ый поток
  Турция 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Уганда 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Узбекистан 16:30 - 18:00 2-ой поток UTC+05:00
21:30 - 23:00 1-ый поток
  Украина 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Уругвай Сервис не предоставляется UTC-03:00
  Фиджи Сервис не предоставляется UTC+12:00
  Филиппины 19:30 - 21:00 2-ой поток UTC+08:00
  Финляндия 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Франция 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Франция - Французская Полинезия Сервис не предоставляется UTC-10:00
  Франция - Маркизские острова Сервис не предоставляется UTC-09:30
  Франция - Острова Гамбье Сервис не предоставляется UTC-09:00
  Франция - Остров Клиппертон Сервис не предоставляется UTC-08:00
  Франция - Гваделупа, Мартиника,
Сен-Бартелеми, Сен-Мартен
Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Франция - Французская Гвиана, Сен-Пьер
и Микелон
Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Франция - Майотта 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Франция - Реюньон 15:30 - 17:00 2-ой поток UTC+04:00
20:30 - 22:00 1-ый поток
  Франция - острова Кергелен 16:30 - 18:00 2-ой поток UTC+05:00
21:30 - 23:00 1-ый поток
  Франция - Новая Каледония Сервис не предоставляется UTC+11:00
  Франция - Уоллис и Футуна Сервис не предоставляется UTC+12:00

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Хорватия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Центральноафриканская Республика 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Чад 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Черногория 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Чехия 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Чили Сервис не предоставляется UTC-04:00
  Чили - Остров Пасхи Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Швейцария 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Швеция 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Шри-Ланка 17:00 - 18:30 2-ой поток UTC+05:30
22:00 - 23:30 1-ый поток

A  Б  В  Г  Д  Е  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

  Эквадор Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Эквадор - Галапагос Сервис не предоставляется UTC-06:00
  Экваториальная Гвинея 12:30 - 14:00 2-ой поток UTC+01:00
17:30 - 19:00 1-ый поток
  Эритрея 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Эстония 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Эфиопия 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  ЮАР 13:30 - 15:00 2-ой поток UTC+02:00
18:30 - 20:00 1-ый поток
  Южный Судан 14:30 - 16:00 2-ой поток UTC+03:00
19:30 - 21:00 1-ый поток
  Ямайка Сервис не предоставляется UTC-05:00
  Япония 20:30 - 22:00 2-ой поток UTC+09:00


Аталан курсты аятааннан кейін Сіз тмендегі секілді салаларда CNC бар станоктарды басара жне бадарламалай аласыз:
- металл деу
- ааш деу
- MDF (ДВП, ДСП, HPL) татайларын ндіру
- пластик деу
- поролон деу
- металлды лазермен жне плазмамен кесу

Технологиялар асырына жне автоматтандырылан жмысты артышылытарына алашы адамыызды жасаыз!

Оу курсына алдын ала жазылу шін келесі тінішті толтырыыз
Аы тлеу туралы осымша апарат алу шін "Аы тлеу тсілдері" тарауына кшііз
ол жетімді ONLINE-курстарды толы тізіміне кшу

 • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     0 (800) 75-05-07
     7 (958) 756-89-56
     972 (03) 376-04-43
     48 (22) 390-64-60


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании
  Здесь можно протестировать Ваше соединение с площадкой для проведения онлайн-занятий:

  Зайти на вебинар

  - Работа с GOTOMEETING • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)