CNC.SCHOOL | אתר גלובלי Anton Laufer CNC.SCHOOL

בקשה לפתיחת חשבון הדגמה

לאחר הגשת בקשה כזאת , תקבלו שם משתמש וסיסמא לגישה אל מערכת לימוד מרחוק בעברית HE.CNC.IM .

תוקפו של חשבון הדגמה מוגבל לשבוע אחד בלבד. חלק המידע יהי חסום לבעלי חשבון זה. השתתפות בלימודים בפועל אסורה באמצעות חשבון הדגמה!

המידע הבא עשוי לסייע:
  • דרישות לסטודנטים
  • דרישות המערכת
  • כניסה למערכת Moodle

  • כרגע לא ניתן לקחת בחשבון דמו.