CNC.SCHOOL | אתר גלובלי Anton Laufer CNC.SCHOOL

מערכת Moodle

לשליחת ההודעה ( איור 16 ) למשתמש נוכחי , יש להקיש את הודעתכם בתיבה התחתונה וללחוץ על מקש "שלח הודעה" ע"י המקש השמאלי של העכבר. החדשות העיקריות ( איור 17 ) של המערכת יופיעו בחלק "חדשות האתר" המעבר לעמוד זה יתבצע בחלק "דפי האתר" .
לחץ להגדלה

אין אנו מרבים להשתמש בפורום זה להוספת חדשות. הודעות חשובות יעשו במהלך הלימודים. מערכת Moodle מאפשרת שמירת הקבצים האישיים שלכם ( ראה איור 18 ) . הוספת הקבצים מתבצעת בדומה להוספת הפתרונות למשימות במערכת. ישנה גישה מלא של המרצים אל הקבצים האישיים שהועלו ,לכן שימוש בהם יעשה אך ורק במקרה הצורך בהעברת מידע מסוים אל המרצה , כגון שאלה \ הסבר \דוגמא ןכד' ).